Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 250-273. szám)

1928-11-07 / 253. szám

1928. november 7. jSÍYÍRYIDEK, > 5 — A Magyar Hét egész tiszán­túli hódításáról részletesen beszá­mol a Tiszántúli Ipar és Kereske­delem, a Tiszántúl egyetlen köz­gazdasági hetilapja. Közli a Ma­gyar Hétre vonatkozó összes tud­nivalókat stb., ismerteti, hogy mi­képen kell a helytelenül kivetett forgalmiadó-átalányokat megfeleb­bezni? Erre vonatkozólag kérvény mintát is közöl ugy, hogy ennek alapján minden érdekelt kereskedő és iparos önmaga megcsinálhatja a felebbezést. Rámutat a lap a fő­városi vállalkozók rohamos térhó­dítására a Tiszántuf s védelmére kel a tiszántúli vállalkozóknak. — Közli az összes tiszántúli verseny­tárgyalási, pályázati hirdetménye­ket, pályázati eredményeket, pénz­intézeti stb. híreket. Ma különösen nélkülözhetetlen ez a lap minden tiszántúli kereskedőnek, iparosnak vállalkozónak, üzletembernek stb. A Tiszántúli Ipar és Kereskedelem szerkesztősége és kiadóhivatala Debrecen, Piac-utca 8i. Olvassák az egész Tiszántúl ! — A Leánykálvineumban szer­dán, 7-én délután 5 órakor dr. Szilády Zoltán, debreceni egyetem rk. tanár tart előadást »A magyar konyha reformja« címen. Ma, mi­kor a bicsérdizmus annyi port vert fel, annyi valódi, vagy vélt áldo­zatot produkált, bizonyára minden­kit érdekel, mit szól a természettu­domány az uj konyhadivathoz. Az előadó személye sem ismeretlen a nyíregyháziak előít, hiszen az Al­föiakutató Társaság mult évi ván­dorgyűlésén egyik rokonszenves és vonzó eiőaaás éppen a dr. Szilády professzoré volt. Azért a testvér­intézeteket s érdeklődő jóbarátain kat s a szülőket szeretettel meg­hivjuk ez előadásra is. Az intézet igazgatósága. (*) Hajat fest kizárólag növény anyaggal Kovács hölgyfod­rász. 2IX (*) Ondolál legszebben hajat fest, estélyi frizurákat creal Ko­vács hölgyfodrász. 2ix Városi Mozgó November 6 án és 7 én, kedden és szerdán 5, 7 é* 9 órakor Petrovicli Szvetisziav Anőorvos Nagyvárosi regény 9 felv. A berlini Hagewr*ld gyár drámai világattrakciója. * Főszereplők Prof. Ha«jen . . Leopold Kramer Evelin Hausen, a leánva . Evelyn Holt Dr. Etich Scháffer, a nöorvos . Petrovlck Sivetlszláv Alfréd CHarleston Ráday Imre Lucie Walker . . Ágnes Peterson Dr. Qreber . . . Haas Albert Három jómadár Vigjaték 6 felvonásban. Az előadásokat 7 tagu szalon­zenekar kiséri. A színház kellemesen fűtve. Csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap Az idény legszebb filmje a Négy fivér (Az anyasziv himnusza) — A volt 65. gyalogezred Baj­társi Szövetsége folyó hó 9-én, pénteken este fél 9 órakor a Lacz­kovszky-féle 'étterem (Bessenyei­tér 9.) külön termében értekezletet tart. Tárgya az alakuló közgyű­lés előkészítése. Az értekezletre minden volt 65-ös bajtársat meg­hív az előkészítő bizottság. — A földhözjutott tisztviselők figyelmébe. Értesítem tisztviselő­társaimat, hogy az O. F. B. meg­állapította a juttatott földek első két évi haszonbérét. A haszonbér az 1925—26. gazdasági évre ka­taszteri tiszta koronánkint 4 pen­gő 22 fillér, — az 1926—27. gazda­sági évre pedig a kat. tiszta jö­vedelem minden koronája után 2 pengő 78 fillér. Az igy kiszámított két évi haszonbér legkésőbb fo­lyó hó 30-áig fizetendő ki Morauszki István és Orosz János helybeli (Kótaji-u. 55.) lakosnál. A haszonbér kiszámításánál a hi­vatalos órák alatt szívesen állok kartársaim rendelkezésére. Walter Géza dr. megbízott. Kir. Adó­hivatal. (*)ö Hölgy fodrászmüvész most érkezett Kovácshoz, Bessenyei-tér 2. szám. — Varrógép JavpőifcKHt szaksze­rűen, gyorsan és olcsón eszkötói a Singer VarréCép r t-> Vay Ádám­utca 2. lOx (*) A legtüzállóbb cserépkály­hák, minden színben, Krisch Ká­roly kályhásmester cserépkályha raktárában, Debrecen, Ferencz Jó­zsef ut (Piac-utca) 89. sz. Royai szállóval szemben, úgyszintén be­rakott takaréktüzhelyek is bármi­lyen nagyságban. Átrakásokat el­vállalok. 5* (*) FERENCZY művészi fény­képészete Nyíregyháza, Kossuth­utca 2. szám. 3x A románok már a temetkezési huszároktól is félnek Arad, november 6. A rendőrség beidézte az aradi temetkezési vállalkozókat és tu­domásukra adta, hogy a legrö­videbb időn belül csináltassanak a temetési hajdúk számára uj uni­formist, mert a régi magyaros jellegű viseletet provokáló jellege miatt nem engedheti meg. A vállalkozók kénytelenek vol­tak tudomásul venni, a prefektu­ra rendelkezését, hacsak nem ak«. tak az irredentizmus vádjával terhelten a hadbíróság elé ke­rülni. A jó gazda I ARIIM INF" mot, r" és tri k' „LHnUUUnC talajokat használ. Vezérképviselet : Nyíregyháza, Széchenyi-ut 1. 461 2. Telefon : 507. Aki hisz az egy Istenben, Aki szereti hazáját, Aki hő szívvel éleszti Iparunk tüzszikráját, Aki tart a csinos lábra S érzi mi az: Magyar hét, Wohl harisnyát vásároljon í S akaratlan célhoz ért. Bethlen-utca 8. 8499—5 A „Teáskanna" védjegyű tea a társaság, a család és a mindennapi használat számárai iDamjanovicb Tivadar] 1851-1928 m A hajdudorogi gör. kath. egy­házmegyének mélységes gyásza van. Tegnap este fél 8 órakor hosszas szenvedés után meghalt Damjanovich Tivadar, a kápta­lan nagyprépostja. Szelid galamb lelke felszabadult a földi élet zá­raiból €s azok diadalmas szárnya­lásával siet az Úrhoz, akik a jó­ságnak 6s szeretetnek olyan tisz­ta tüzét ápolták, mint a szelid lel­kű, mindig jósággal cselekvő, min­deneknek jót akaró Damjanovich Tivadar. Egy hivatásszeretettől vezérelt, fáradhatatlan élet zárult be az ő .elhunytával. Még I. Feíenc József uralkodásának idejére esik nagypréposttá történt kinevezése is. A háború második évében 1915­ben nevezte ki őfelsége. Csöndes, alkotó munkásságban, egyház­megyéje, hazája ügyeinek odaadó munkássággal való szolgálatában telt ezután Damjanovich Tivadar nagyprépost §lete. Az utolsó évek­ben mind kevesebb alkalommal láttuk jóságos arcát ; az igazi pap galambszelid élete, amely elhal­kulva olvad át a végtelenségbe, mint az ősz* aranyba hervadása, mint az örök élet apotheozisát zen gő muzsika boldog végső ak­kordja. ! Damjanovics Tivadar született 1&5i-ben Bodzásujlakon (Zemplén ­várm.) papi szülőktől. Iskoláit Ig­lón, Sátoraljaújhelyben és Ungvá­ron végezte. Theologiai tanulmá­nyainak befejezésével 1 875-ben szen telte fel Pásztélyi János, munkácsi püspök. Felszentelése után gróf Andrássy Károlyné kegyúri kijelö­lése alapján mint parochus Zemp­lénben lejkészkedett 1891-ig, ami­kor Firczák Gyula püspök intézke­désére Amerikába nyert meghívást. Itt New-Jersey állam Trenton vá­rosában 3 évet, New-York-Brook­lynban pedig 7 évet töltött mint lelkész. Mindkét helyen nemcsak a hitélet fejlesztésén munkálkodott, hanem rendezte a hitközségek anya­gi ügyeit is. Mint a gör. kath. Szö­vetség elnöke pedig élénk részt vett ottani híveink minden ügyében s az illetékes róm. kath. püspökök bizalmát is birva, igen fontos szol­gálatokat tett ősi egyházmegyéje és görögkatholikus híveink ottani ér­dekeinek. Itt érte az a kitüntetés, hogy b. e. Firczák Gyula püspök méltányolva sokoldalú hazafias te­vékenységét, a munkácsi egyházme­gye szentszéki ülnökévé nevezte ki. A sz. sz. ülnöki esküt Corigan ak­kori newyorki érsek kezeibe tette le 1901-ben hazajővén Amerikából, az ugocsamegyei kökényesdi lelké­szetet nyerte el, ahol hivei közremű­ködésével az egyházi épületek, templomok és iskola jókarba helye­zése volt első teendője. Buzgó te­vékenységet fejtett ki szövetkezeti téren is s élénk részt vett Ugocsa­vármegye társadalmi életében. A hajdudorogi egyházmegye létesítése után a batizvasvárii kerület espe­rese lefct s e iminőségben érte a leg­magasabb kegy, amennyiben 1914 május 20-án a hajdudorogi egyház­megye első székeskáptalanjának ol­vasókanonokjává nevezte ki az apos­toli Felség. Betegség támadta meg, amely két 'évvel ezelőtt annyira elhatal­masodott rajta, hogy két éven át kí sem jött többé lakásából és lassan-lassan vitték a muló hóna­pok a sir felé. Halála mélységes részvétet kelt a magyar gör. katholikusság körében, a meg­szállott magyar területeken is sok könny hull érte és megsiratják az Amerikába került magyarok is a jó Damjanovich Tivadart. Halá­láról a következő gyászjelentés emlékezik meg : A Hajdudorogegyházmegyei Szé­keskáptalan Isten akaratában meg­nyugodva, mély megilletődéssel je­lenti, hogy Damjanovics Tivadar aranymisés áldozópap, hajdudorog­egyházm. székeskáptalani nagypré­post folyó hó 5-én, este fél 8 órakor, életének 78., áldozópapsá­gának 53. évében, hiterős lélekkel .elviselt hosszas szenvedés után, a szentségekkel ellátva, az Úrban el­hunyt. A megboldogult földi ma­radványai a nyíregyházi gör. kath. parochiális templomban folyó hó 7-ikén, délután fél 3 órakor tar­tandó temetési szertartás után fog­nak az északi sírkertben elhelyeztet­ni. Az engesztelő szentmiseáldozatot az elhunyt lelki üdvéért folyó hó 9-én, délelőtt 8 órakor fogjuk be­mutatni Nyíregyháza, 1928 novem­ber hó 5. A Hajdudorogegyházme­gyei Székeskáptalan. Legyen örök emléke és boldog nyugalma. Uagyar és porosz szón, valódi Hindenburg; koksz, vágott és hasáb tűzifa legolcsóbban beszerezhető Szabó Gusztáv tűzifa és szénkerMkedönél Nyíregyháza, Bence László-tér 14. gr. Tel.: 371. 5887—48

Next

/
Oldalképek
Tartalom