Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 250-273. szám)

1928-11-25 / 269. szám

10 JNÍYÍRYIDÉK. 1928. november 30. 10012-1 FELI) OLY FEST-TISZTIT LEGSZEBBE GyOjtőtsfep; NYÍREGYHÁZA, Zrínyi Ilona-utca 9. (az udvarban) VEZETŐNŐ: KLÁR BERTA között — tandíjkedvezmények szét­osztását is megkezdhette, sőt né­hány száz kötetből álló könyvtá­ra, mely részben önkéntes felaján­lásból, részben pedig vásárlások­ból származik és fűtött napközi-ott­hona is a diákság rendelkezésére áll. A vezetőség mindent elkövet, hogy a főiskolai hallgatók sorsán könnyítsen és mentesítse őket a megélhetés legelemibb gondja alól, hogy osztatlan figyelemmel és szor­galommal szentelhessék magukat a tanulás nehéz munkájának és min den megaláztatás dacára majdan mint képzett és hasznos állampol­gárok működhessenek közre meg­csonkított hazánk fölépítésében. A helyi szervezés munkája nagy részben befejezést nyert és most vezetőségünk arra gondol, hogy erőteljes vidéki propagandával a vidéki zsidóságot is megszerezze a maga részére. Indokolt ez nemcsak azért, mert a rendelkezésre álló anyagi eszkö­zök a további munkássághoz kellő bázist nem nyújtanak, hanem az­ért is, mert a kedvezményben ré­szesülő egyetemi hallgatók úgy­szólván ioo o/ 0-ig vidékiek. Mél­tányos tehát, hogy a vidéki zsidó­ság is kivegye a maga részét szám­arányához és tehetségéhez képest a ráváró jótékonysági és kulturá­lis munkából. A gyűlés a nyiregyházi zsidó tár­sadalom széles köreiben nagy ér­deklődést vált ki és az előjelek szerint az »Omike« nyiregyházi zász­lóbontása fényes keretek közt fog lefolyni. 1 Diadal Mozg ó 1 Nov. hó 24.és 25-én, szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor Harry LledfKe Hans Junlmni) legpompásabb kaíona filmje A kis pnizon legragyogóbb vigjatek a boldog békebeli katonai eletből 7 felv' cowboy történet 5 fslv. Krndy Gynla színdarabját játszák a Lndovíka Akadémia növendékei Előzetes jelentés: Phyliis Haver Harisson Ford Rádió-Oroszlán Budapestről jelentik: Az ünnep­lésből, amely Krúdy Gyulát ötve­nedik születésnapján országszerte körülvette: a magyar iró lelkes ha­zafias olvasói, a m. kir. Ludovika tüzérképző akadémiája is ki akarja venni a maga részét. A tisztjelöltek küldöttsége kereste föl Krudyt, a Margitszigeten és fölkérte, hogy jubileuma alkalmából írjon kis színdarabot a Ludovika Akadémia részére, amely színdarabot a tiszt­jelölt akadémikusok december hó 2-án, szokásos Szent Borbála-ünne­pélyükön mutatnak be. Krúdy Gyula örömmel fogadta a tüzér­akadémikusok kérését és már meg is irta a m. kir. Ludovika ünnepi játékát. A Ludovikában megkez­dődtek a próbák Szent Borbála visszatér c. játékból, amelyet Krúdy mesemondásnak nevezett el. A me­semondán kosztümösen, szinpads-e­rüleg vesz részt 22 szereplő, csupa akadémikus. Az egyetlen női szere­pet egy magasabb rangú tüzértiszt felesége vállalta. Tanulmányi látogatás Hősek Gfézé kertészeti telepén A nyár óta 16 nj virágvázzal bövfilt a telep, amely ma az ország egyik legmmíaszerőbbea berendezett virágkertészete. (A «Nyirvidék» tudósítójától). A nyíregyházi m. kir. állami tanitóképző-intézet II. éves nö­vendékei tanulmányaikkal kapcso­latban árkosi Barabás Tibor tanár vezetése mellett a tegnap délelőtt folyamán meglátogatták; Hősek Győ zőnek a Liliom-utca és Szegfű-utca között elterülő hatalmas kertészeli telepét A tulajdonos távollétében Rakovits Jenő főkertész fogadta a kirándulókat és kalauzolta végig a mintaszerűen berendezett virág­házakon, amelyeknek a száma a nyár óta épített 16 nagyméretű uj üvegházzal együtt meghaladja a negyvenet. A telep már teljesen berendezkedett a téli szezonra. A hosszú sorban elhelyezkedő virág­házak üvegtetői alatt a legpazarabb szinváltozatokban pompázó virág­kulturák fogadják a látogatókat. Leggazdagabb a ciklámen-kul­tura. Ebből a kertészet az ősz fo­lyamán mintegy 8000 cseréppel ter­melt, de ezen kivül a magkultura telepen közel 80000 magonc várja a tavaszi becserepezést. Igen gaz­dag a cinerária-kultura is, amely­nek 8000 példánya öt üvegházat tölt meg, továbbá a szintén öt vi­rágházat benépesitő szegfüvek és gyönyörű színekben viruló krizan­temumok. ' rendre következnek a szebbnél-szebb aszparaguszok, aszpidisztrák, a törékeny aurokáriák, fikuszok, ham­vas mirtuszok, tarka primulák, nef­troletiszek, bimbózó kaméliák és az álcák, pelárgoniumok, horten­ziák, szelid lilába hajló erikák, rododendronok, muskátlik, evoni­musok és ki tudná elsorolni vala­mennyit. A pálmák részére külön pálma­ház van, amelyben mintegy 200 darab szépen fejlett főnix pálma vá' eladásra. Az uj telep egyik táblájában illatozó ibolyák viríta­nak, > a másik felében pedig rózsa­iskola készül mintegy 3000 rózsa­tő számára. Érdekes a hajtató ház is, ahol jelenleg azaleákat és begóniákat hajtatnak. A tanitóképzősöjk tanulmányi ki­rándulásuk befejezte után sok érté­kes tapasztalattal távoztak Hősek kertészeti telepéről, mely ma az ország egyik legmintaszerübben ve­zetett virágkertészete. ! SZANATÓRIUM, A legnagyobb hadsereg * * * A fogságba ejtett medvét tud­valevően ugy idomítják, hogy amikor már napok óta éhezett ket recében, bemegy hozzá a rossz ember és egy hatalmas doroggal ugy agyba-főbe veri, hogy a sze­gény mackó sem élő, sem halott. A dresszura második része viszont abból áll, hogy a rossz ember fel­adatának elvégzése után a ketrec uj látogatót kap a jó ember sze­mélyében, aki az elagyabugyált medvét megsimogatja, sebeit be­köti, élelemmel ellátja és minden módon kedvez neki. Ez a folyamat többször is megismétlődik, amig a mackó annyira megszereti a jó embert, hogy annak parancsszavát hálásan követi és oktatásait igyek­szik minél tökéletesebben elsajá­títani. Ez az állatszeliditési eljárás jut eszünkbe, ha a cseh kormánynak, és politikusoknak Magyarország­gal s zembeni taktikáját vesszük szemügyre. Egyik napon a had­ügyminiszter intéz éles kiroha­nást ellenünk, hogy másnapra az­után az igy ejtett sebeket mézédes nyilatkozattal orvosolja maga az államfő. És alig hangzottak el a kenetteljes szavak, amelyek köz­vetlen tárgyalásokat, megegye­zést, engedményeket és egyéb föl­di jókat helyeztek kilátásba, más­napra ismét belép a lázbeteg or­szág kdnyszerketrecébe a rossz ember, ezúttal Pocisk szociálde­mokrata honatya személyében, te­hát annak a pártnak egy kombat­táns politikusa, amelyhez az elő­ző napon a megértésről fuvolá­zott Masaryk elnök is tartozik. Igazán nem ismerjük a cseh képviselő eddigi politikai pálya­futásának és esetleges érdemeinek történetét, de a jelek szerint hang­adó tagja lehet pártjának, amely őt szemelte ki arra, hogy a par­lamentben kontrakarrirozza azt a feltevést, mintha az elnök szavai nyomán közeli tárgyalásokra és engedmények adására volna ki­látás Magyarországgal szemben. Uj érveket nem használ és uj szempontokar sem sorakoztatott fel a szónok, egyszerűen megis­mételte azt az agyalágyult dajka­mesét, hogy Magyarország lázasan fegyverkezik és ma Középeurópa legnagyobb hadseregét tartja fegy verben. A nagy római szatirikus szavaival élve, nem tarthatjuk vissza a szívből jövő kedélyes ne­vetést a rémlátó cseh szavai hal­latára és derünket legföljebb az felhőzi be, hogy akadnak olyan külföldi körök és politikusok, akik még ma is szentírásnak ve­szik a prágai kupakcsarnokban el­hangzott nagyhangú kijelentése­ket. Elég végigsétálni az avatatlan szemlélőnek Prága és utána Buda­pest utcáin, hogy megállapítsa, hol lát több uniformist és a ma­gyar nemzeti hadsereg teljes har­cászati felszerelése — sajnos — nyitott könyv a külföldi hatalmak sebészeti szülészeti és belbeteg^knek. Röntgen''""tórium. Ápolási díj kozos szobaban 8 pengő, külö i szobában 16 pengő naponta. Orvosát I mindenkt szabadon választhatta, vr • ^ * > , f - mnw: m. i m Nyiregyhaza, Kállomtca 42. szám. j Budapesti Bélyegtőzsde Budapest, IV. Kossuth Lajos ucca 7. NY. Egyes bélyegek, sorozatok, kelékek. Választék. Árjegyzék ingyen és bérmentve. Alapíttatott 1910-ben 7733 10

Next

/
Oldalképek
Tartalom