Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 223-249. szám)

1928-10-02 / 223. szám

Nyíregyháza, 1928. október 2 * Kedd XLIX. évfolyam. 223. szám £IS9teaté«l árat: htiyben «s vldékan: bér* fi'SO psnflő. N*gy»tíávr« 7 60 pengő latówtvaeJékMk & teaitóknak 20®/* engedmény. Alapította JÓBA ELEK rd«2»rk«aztő : Dr. 3. SZABÓ LÁSZLÓ. Felelős uarkMztfi : VERTSE K. ANDOR. Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Telefon szám 139. Postachequa Kéziratokat nem adunk vissza* Feíöklelíe a bikája : meghalt. Szegedi jelentés szerint a Sze­ged melletti Szekeres tanyán Sze­keres János gazdát, megvadult bi­kája szarvával átdöfte és földobta a levegőbe. A gazdát nyomban a szegedi klinikára szállították, ahol sérüléseibe a déli órákban belehalt. (B. É.) Capabíanca elsősége biztosítva van a nemzetközi sakkversenyen. A budapesti nemzetközi sakk­versenyen /tegnap Capabíanca nyert Baífa ellen, Stohner ugyan­csak Balla ellen, Kmoch Stohner ellen. A Merényi—Spielmann játszma és a Havasi—Vajda játsz­ma remisvei végződött. A Steiner —Marossi közötti játszma Stei­nerre kedvezőbb helyzetben félbe­maradt. A versenyen Capabíanca elsősége most már biztosra ve­hető. (B. É.) IDŐJÁRÁS. A Meteorológiai Intézet jelenti. Hazánkban tegnap a depressio ha­tása alatt a hőmérséklet általában meghaladta a 20 fok Celsiust s a maximum egészen 25 fokra emel­kedett. Eső a Dunántul nyugati és az Alföld keleti részében volt s mennyisége a 10 mm-t is meg­haladta, igy Pápán 22, Magyar­óvárott zivatar kíséretében 18, Debrecenben, Turkevén és Putno­kon 17 mm. volt. Ma délben Bu­dapesten a hőmérséklet 11 fok Celsius volt. Időprognózis : Egyelőre még sok helyütt eső, majd északnyugati szelekkel erős hősülyedés várható. Lakásépítésre akarja fordítani a kormány az 50 millió pengő lakbéremelési A lakásrendelet eredeti megál­lapítása az volt, hogy 1929. má­jus elsején a lakbérek elérik az 1917. évi bér száz százalékát. A lakásprobléma ezzel azonban még nem jut megoldáshoz. A kormány köreiben többféle tervezettel is foglalkoznak, amelyek alkalmasak lennének az égető lakásínség problémáját megoldani. Állítólag az a terv merült fel, a kormány köreiben, hogy a no­vember elsején esedékes 10 szá­zalékos lakbéremelés és a május elsején esedékes 5 százalékos lak­béremelés és a május elsején ese­dékes 5 százalékos lakbéremelés összegét nem kapnák meg a ház­tulajdonosok, hanem ebből a kor­mány osztrák mintára egy körül­belül 50 millió pengőt kitevő ala­pot létesítene s ezt a hatalmas összeget lakásépítésre használná fel. Természetesen ez egyelőre még csak terv s e felvetett tervet rész­letesen le fogja tárgyalni a kor­mány. ftoeáaía mm nézi jó szemmel a lengyel­magyar közeledést. Filsiidsky marsali tanácskozásai Bralianuval. Terménypiac. Buza 77 kg. 26.15­35., 78 kg. 26.35—55, 79 kg. 26.60—80, 80 kg. 26.80—90. Rozs 24.60—70. Határidősök. Buza októberi zár­lat 26.02—04, márciusi zárlat 28. 68—70, májusi zárlat 29.40—42, Rozs: októberi zárlat 25.38—40 márciusi zárlat 27.69—-66, Tengeri: májusi zárlat 28.78— 80. A pengő Zürichben nyitáskor 90.575, zárlatkor 90.56 volt. Valuták : Angol font 27.75—90, Cseh korona 16.95— 17-°3> Dinár 10.00—06, Dollár 570.80—572.80, Frank 22.30—50, Leu 3.46—51, Líra 29.85—30.10, Márka 136.45— 95, Osztrák korona 80.55—90, — Svájci frank 110.20—60. Bukarestből jelentik: Pilsudzky marsall tegnap délelőtt látogatást tett Bratianu miniszterelnöknél. A két államférfi több mint két órán át tanácskozott a két államot érin­tő kérdésekről. A kiszivárgott hi­rek szerint Bratianu kijelentette, hogy Románia nem nézheti jó szemmel a lengyel—magyar közeledést. Romániában nagy idegességet váltott ki az a tény, hogy lengyel részről nyilt kijelentések hang­zottak el a magyar—lengyel poli­tikai együttműködés szükségességé­ről. Románia ez esetben nem halad­hat együtt Lengyelországgal, mert lehetetlen — mondotta Bratianu — hogy Románia olyan politikai cso­portosulásban vegyen részt, amely­ben Magyarország is benne van. Arra kérte Pilsudszkyt, hogy Len­gyelország vonja le ezekután ez ál­láspont konzekvenciáit. Bukaresti hirek szerint Pilsudsz­ky Mussolini kezdeményezésére az-» zal az ajánlattal ment Romániába, hogy Romániát egy uj halalmi csoportosulásban való részvételre nyerje meg. Ebbe a hatalmi cso­portosulásba Románia és Lengyel­országon kivül beletartoznának Olaszország, Bulgária és Törökor­szág is. Ez az esetleges uj csopor­tosulás külpolitikai téren szorosan együttműködne. Lezajlottak a nagykanizsai programmbeszédek Kállai Tibor az általános titkos választójogról, demok­ráciáról és német orientációról, Bazsó József pedig a tisztviselők és npgdijasek, meg a kis emberek hely­zetének javításáról. A »Hétfői Napló« irja: Kállay Tibor vasárnap délelőtt tartotta programmbeszédét Nagykanizsán. A gyűlésen mintegy kétszázan je­lentek meg Kállay programmbeszé­dében követelte az általános titkos választójogot, a kormányzásban a demokrácia elvének fokozottabb érvényesülését, külkereskedelmi té­ren pedig a Németország felé való jj orientálódást. Ezután a Kállay Ti­borral leutazott Szilágyi Lajos és Berki Lajos, valamint Reischl Ri­chárd országgyűlési képviselő tar­tottak beszédet. (B. £.; Nagykanizsa: A Polgári Egylet kerthelyiségében ma Bazsó József megtartotta programmbeszédét. Hangoztatta, hogy a kisemberek helyzetének javításáért minden ere­jével küzdeni fog, úgyszintén a város érdekeiért is. Küzdeni fog a munkanélküliség enyhítése ér­dekében is. Általában működésének súlypontját gazdaságpolitikai térre kivánja helyezni. Elviselhetetlen­nek tartja, hogy a köztisztviselők még a békebeli illetmények 50 százalékos valorizációját sem ér­ték el. Küzdeni fog ezenkívül a Kállay Tibor által megalkotott nyugdíjtörvény ellen, mely a nyug­dijasokat kétféle kategóriába so­rozza. A tetszéssel fogadott prog­rammbeszéd után a gyűlés részt­vevői autókon és kocsikon Kis­kanizsára mentek, ahol Bazsó Jó­zsef szintén programmbeszédet mondott. (MTI.) Uiabb kommunista szervezkedést leplezett le a rendőrség A főkapitányság politikai osztá­lya több heti nyomozás után ujabb nagyszabású kommunista szervez­kedést leleplezett le, amelyről ma a következő hivatalos jelentést ad­ták ki. A rendőrség politikai nyomozó főcsoportja szeptember 27-ről 28­ra virradó éjszaka a Munkács-utca 11. számú házban titkos kommu­nista agitációt leplezett le s az ott talált sokszorosító gépeket és nyomda ikellékeket s a röpiratok egész tömegét lefoglalta. Őrizetbe vették Popper Sándort, Jónis Bé­lát, Budai Jánost és Weisz Már­tont, továbbá Ligeti Magda koz­metikust ,végül Nfemes Dezsőt, aki a lakását a kommunisták részére rendelkezésre bocsátotta. a> I 6 5 T CSAK KOVEMBER HQ 1-IG! Gi pouásárlásánál sok pénzt takarít meg STIBI JÓZSEF CIPÖÁRUHÁZABAN Nyíregyháza. Zrínyi Ilona ucca 2., mivel usieiálhslyezés az css.es raktáron ievő cipőáruk méiyen ieszállított árakon árú-íttatnak- — Egyes párok reszerzési. áron alul.

Next

/
Oldalképek
Tartalom