Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 198-222. szám)

1928-09-01 / 198. szám

Nyíregyháza, 1928. szeptember 1. * Szombat XLIX. évfolyam. 198. szám Elöflzatécl árak helyben és vidéken: 3«y béra 2'SO pengd. Negyedévre 7'60 pengő. Ustiaxtvisetóknek és tanítóknak 20»/• engedmény. Alapította JÓBA ELEK Fűsierkesztö : Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ. Felelőt túerkeeztfi: VERTSE K. ANDOR. Szerkesztőség és kiadóhivatalt SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Telefon szám 139. Postachequa Kéziratokat nem adunk vissza* Motorkerékpárbaleset. Schwetz Zoltán százados ma hajnalban motorkerékpárjával sze­rencsétlenül járt, neki ment egy kőrakásnak, fölborult és a mo­torkerékpár roncsai alá került oly szerencsétlenül, hogy koponya­alapi törést szenvedett. A men­tők a Rókusba hozták. Egy mázsa sulyu harcsát fogtak Szegeden. Hódmezővásárhelyi jelentés sze­rint az algyői hid közelében a Tiszában egy halász 2 m. hosszú és egy mázsa sulyu harcsát fogott. A nagy harcsát bevitték Szeged­re és ott adták el. Szerelmi dráma. Berlini jelentés szerint Berlin egyik bérházában Bellin 58 éves épitőmunkás agyonlőtte házi asz­szonyát, egy Schneider nevü 35 éves özvegyet és annak 72 éves nagynénjét. Egy munkás felesé­gül akarta venni az özvegyet, aki­re Bellin nagyon féltékeny volt, és a gyilkosságot is féltékeny­ségből eredő szóváltás után kö­vette el. Tettének elkövetése után főbelőtte magát. Martha Norélius ismét világrekor­dot úszott. A Sport Hiradó jelenti: Bécs: Bécsben nemzetközi úszóverseny volt, amelyen a svéd Arne Borg, továbbá az amerikai Kojac, Crab­be és Martha Norélius vettek részt. Az eredmények a követke­zők: 300 m .női gyorsúszás 1. Martha Norélius 4 p. 08.3 mp. Vi­lágrekord. 100 m .gyorsúszás I. Arne Borg 1 p. 00.2 mp. 2. Kojac, 1 p. 00.8 mp. száz méteres hát­úszás 1. Kojac USA 1 p 10.8 mp. 500 m. gyorsúszás i. Arne Borg 6 p 21.2 mp. 2. Crabbe 6 p 27.4 mp. Az úszóversenyt vízipóló mér­kőzés követte, amelyen Ausztria válogatott csapata ellen egy kom­binált csapat állt ki, melyben a magyar Homonnay, Arne Borg és Crabbe is részt vett. A meccs a kombinált csapat 10:4, félidőben 4:2 arányú győzelmével végződött. Halálos szerencsétlenség érte tegnap este Nyirbogdány község pénztárnokát. Leesett a kocsijáról és sérüléseibe belebalt. (A Nyirvidék tudósítój ától.) Nyirbogdányból jelentik, hogy Sínka .Lajos községi pénztárost tegnap este halálos szerencsétlen­ség érte. Az esetről tudósítónk a következőket jelenti: Sinka Lajos, Nyirbogdány köz­ség pénztárnoka tegnap estefelé, amint a mezőről hazafelé jött egy­fogatú kocsijával, útközben betért az ottani vasúti vendéglőbe és is­merősével elszórakozott. Már sötét este volt, amikor Sin­ka felült szekerére, hogy hazamen­jen. Már körülbelül feleutján lehe­tett, amikor eddig ki nem derített okból, Sinka fejjel előre leesett a szekérről, amely keresztülment raj­ta. A. szerencsétlen ember a ló patáitól és a szekértől szenvedett fej és egyéb sérüléseibe kevéssel utána kiszenvedett. A szerencsétlenség híre Nyir­bogdinyban nagy megdöbbenést és részvétet keltett. Ma délelőtt könnyebb természetű baleset tőrtént a róm. kaih bérpalota építkezésénél. Egy mtmkásleány ujjait összeszúzta a téglafelvonó gép. (A Nyirvidék tudósítójától.) Ma délelőtt 9 óra tájban köny­nyebb természetű, de végzetessé válható baleset történt a róm. kath. bérpalota építkezésénél. Egy mun­kásleány mindkét kezének ujjait összezúzta a téglafelvonó kereke. Az esetről munkatársunk a követ­kezőket jelenti: Brezina Erzsébet 20 éves mun­kásleány az állványok harmadik emeletén dolgozott és az volt a fel­adata, hogy a téglákat kiszedje a felvonógépből. A leány munkaköz­ben elbámészkodott, s azt nézeget­te, hogyan jönnek felfelé a téglák. Eközben mindkét keze a felvonó láncához ért, amely elkapta ujjait, odaszorította a kerékhez, minek következtében azok összezuzódtak. A leányt beszállították az Erzsé­bet közkórházba. Nemzetközi intézkedéssel akarják megakadá­lyozni, hogy a Pozsonyon keresztül baladó bajókon a magyar bimnnszt énekeljék. Pozsonyból jelentik: Ismeretes, hogy az utóbbi idő­ben a Pozsonyban keresztül hala­dó magyar hajókon többször éne­kelték és játszották a magyar him­nuszt, amelyet a szlovenszkói, il­letőleg a pozsonyi polgárság bé­kéjének szempontjából az illetékes hivatalok veszedelmesnek tartanak. V szlovenszkói hivatalok most arra az intézkedésre határozták el ma­gukat, hogy nemzetközi fórumok­nál fognak megoldást keresni erre a kérdésre, amely könnyen a ma­gyar kisebbség viszonyának meg­bomlását idézheti elő. A himnusz-énekléssel kapcsolat­ban már több rendőrségi nyomozás indult meg, mert a hajók keddi, csütörtöki és szombati érkezésekor rendesen sokan állnak künn a Du­naparton, akik a himnusz éneklés­kor zsebkendőlengetéssel és kalap­lobogtatással szokták üdvözölni az utasokat. A vagyonváltság buza ára. A pénzügyminiszter a mezőgaz­dasági ingatlanok vagyonváltsága fejében fizetendő buza árát szep­tember hóra 26 pengőben álla­pított ameg. Ujabb csatlakozások a békepak­tumhoz. A tegnapi nap folyamán Ausztria, Hollandia és Jugoszlá­via határozták el, hogy csatlakoz­nak a háborúellenes paktumhoz. Argentína nem csatlakozik, ha még nincs meggyőződve arról, hogy a szerződés nem csorbítja a Monroe elvet. TŐZSDE A pengő Zürichben nyitáskor 90.555, zárlatkor 90.565 volt. Valuták: Angol font 27.90— 28.05, Cseh korona 16.93—10.01, Dinár 10.00—06, Dollár 570.30— 572.30, Frank 22.45—65, Leu 3.47—52, Lira 30.00—25, Márka 136.45—95, Osztrák korona 80.60 —95, Svájci frank 410.35—75­Terménypiac: 77 kg. felsőtiszai buza 26.45—65, 78 kg. felsőti­szai 26.65—85, 79 kg. felsőtiszai 26.90—27.10, 80 kg. felsőtiszai 27.15—25. Rozs 24.35— 6 o­Határidősök: Buza októberi zár­lat 27.04—06, márciusi zárlat 29.52—54, májusi zárlat 30.28— 30, Rozs októberi zárlat 25.70— 72, márciusi zárlat 27.72—74, — Tengeri májusi zárlat 28.42—44. AZ ISKOLAI EV KEZDETERE 26—29 számig Gyermek fekete erős iskolacipő 30-35 számig Leány és fiu fek ete erős iskolacipő •80 Intézeti teveszőr komódcipő 5-50 pengő Női fekete magas cipő lakk orral 1C'80 •ltJ pengő gyermekcipőket és patentharisnyákat a legjobb minőségben és legolcsóbb árban! 36-42 számig ^ Kis női fekete és barna . Trotteur divatpántos intézeti cipő alacsony sarokkal •80 Férfi erős őszi, magas szárú fekete és IQ'80 divat félcipő Gyermek patent harisnyák n^nden szinben és nagyságban. Benedekffynél, a HUNGÁRIA CIPŐÁKUHÁZBAN, Nyíregyháza. Zrinyi Ilona ucca 5. Telefon: 195. — Kirakatainkat sziveskedj^megtekintenK. Egyes sxám ára 16 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom