Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 173-197. szám)

1928-08-12 / 183. szám

jrtÍRYIDKK. 1928. augusztus 12. Közgazdaság. Szabolcsvármegyébea csak egyetlen aratási sztrájk volt, azt is sikerült békésen elintézni. A tartós szárazságot erősen sínyli a tengeri, dohány, burgonya, takarmány és cakorrépa. - Jelentés Sza­bolcsvármegye elmúlt hm gazdasági állapotáról. (A «Nyirvidék» tudósítójától). % Szabolcsvármegye törvényhatósá­gának közigazgatási bizottsága csü­törtökön tartotta augusztus havi 3488 Levelet irt a tizenkét éve halott­nak hitt fiu. Pécsről jelentik, hogy Koncsár János igyosi földmivesnek a fia, Koncsár András még 1914-ben be­vonult katonának, különböző harc­tereken résztvett a harcokban és 1 916-ban orosz fogságba esett. Akkor irt egy levelet szüleinek és azóta semmi hir sem jött felőle. Szülei azt hitték, a fogság szenve­dései megölték, elsiratták, meggyá­szolták és az évek multával már csak néha emlékeztek fiukról, aki­ről azt hitték, hogy valahol messze Oroszországban meghalt. Pár nappal ezelőtt Koncsár Já­nos levelet kapott Oroszországból, amelyben a régi elsiratott fia, Kon­csár András közli vele, hogy él, — Oroszországnak egyik , élessze tar­tományában lakik, megnősült, csa­ládja is van, földet, házat szerzett és jól megy a dolga, mert cipész­mesterséget folytat. Koncsár András apjához intézett levelében azt is közli, hogy rajta kivül még hét magyar katonafiu él azon a környéken, akikről szíve­sen ad felvilágosítást. Éppen azért közöljük címét, hát­ha más szülők megtudhatnak vala­mit rég elveszettnek tartott kato­nafiukról. A 12 esztendő eltelte után jelentkező hadifogolynak a címe a következő: R. S. F. Sz. Rosie Kubanskaja Oblasty, stanica Nodersdinszkaja Borovskoj Andrej Koncsár. ülését, amelyen a szabadságon lévő Kausay Tibor m. kir. gazdasági fő­felügyelő helyett Zilahi Kiss Tibör m. kir. gazdasági felügyelő olvasta fel jelentését a vármegye elmúlt havi gazdasági állapotáról. A je­lentés a következőképen hangzik: Örömmel jelenthetem, hogy az aratási munkálatok minden zavar nélkül folytak le, csak Tornyospál­ca községben Eszenyi Jenő föld­birtokosnál mult hó 14-én léptek az arató munkások sztrájkba, — azonban sikerült a munkások és munkaadó közötti nézeteltérést a járási főszolgabíróval együttesen elintéznem, ugy hogy a munkások pár órai késéssel munkába is állot­tak és továbbra az aratást min­den zavar nélkül folytatták. Az állandó száraz időjárás a cséplési munkálatoknak kedvezett Ugyan, de a kapások fejlődését erő­sen Hátra vetette és ebből folyó­lag a terméshozamot lecsökken­tette. Erősen sínyli a száraz­ságot a tengeri, dohány, burgonya, takarmány- és cukorrépa, melyek már kezdenek fonnyadni, el­sülni. Mult havi jelentésem óta mult hó 29-én és e hó 2-án volt egyes helyeken mintegy 7—10 mm-es zá­poreső, melyet azonban a száraz föld hamar beivott és másnap már az eső hatása nem is tünt fel, e hó 5-től 7-ig az időjárás borús, hűvös, szeles volt, kevés esővel, azonban a kapás növényekre hosz­szabb ideig tartó esőre volna szük­ség. Sajnálattal jelenthetem, hogy mult hó 29-én Pátroha, augusztus hó 2-án Nyírkárász, Nyírtass és Ibrány községek határában jégeső volt, mely a szőlők­ben és dohányokban mint­egy 25—30 százalék kárt okozott. A cséplési munkával gazdáink nagyon előre haladtak. A búzából 8.3, rozsból 6.2, ár­pából 7.7, zabból 7.3 mm.-ra be­csülhető a vármegyei átlag, vagyis termésünk közepesnél jobbnak Az Apolló utolsó n^ári műsor szenzációja! Jókai Mór „Egy huszasos leány" c. regénye Kgy dollár LOTH ILA. női főszerepben. Harold Lloyd legnagyobb sikert ért filmje Nagymama fiacskája Milgred Chaplin a nő főszerepben | Hétfőn és Kedden j A jó gazda I ADnm !N£<< motor-és trak­ipLHnUULIIIL torolajokat hasnál. Vezérképviselet: Nyíregyháza, Széchenyi-ut 14. 461-2. Telefon : 507. Szombat Előszőr Nyíregyházán! Vasárnap NORMA SHEARER grandiózus filmje ISHw T 31 iEE3 3SL Történet az artisták életéből 8. felvonásban. COLLEN MOORE legújabb attrakciója Ámor és Társa ­Héttőn JÓKAI MÓR „Az egy huszasos leány" Kedden c, regénye filmen Egy dollár Loth Ila Lukács Pál, Szécsi Ferkó főszereplésével. HAROLD LLOYD minden idők legjobb filmje Nagimema fiacskája Előadások kezdete: vasárnap 3. 5, 7 és 9 órakor, mondható. Igen nagy jelentőségű a föld­mivelésügyi miniszter urnák a mű­trágya használatának fokozása cél­jából a f. évben is folyamatba tett akciója, az által, hogy a miniszter ur megállapodást létesített a hazai műtrágya gyárakkal arra nézve, hogy a gyárak a megfelelő hitel­képességgel biró gazdáknak a kü­lönböző — foszfor, nitrogén és káli — műtrágyákból a folyó évi őszi idényben 11 havi váltóhitelt nyújt­sanak oly módon, hogy a gazdák­nak módjukban legyen a műtrá­gyák árát a következő évi termés­ből kiegyenlíteni. Az 500 kh.-nál nem nagyobb birtokosoknak, a gazdák által igénybe veendő műtrágya hitel utáni kamatot egészen, az 500 kh.­tól 2000 kli.-ig terjedő birtokosok­nál pedig a kamat fele részét a földmivelésügyi miniszter ur tár­cája hitele terhére elvállalta. Ezen feltételek mellett a bérlők is igény­be vehetik a hitelt és kamat ked­vezményt, azonban azzal a meg­szorítással, hogy a gyárak a hitelt elvileg 3 hónapra nyújtják, azon­ban ennek lejártával a hitel meg­hosszabbítását ujbói kell kérni a 11 hónapi időtartam határáig. Már az eddigi jelekből is jelent­hetem, hogy ugy a nagy-, mint a kisgazdák számosan fogják ezen kedvezményes alapú műtrágyát igénybe venni. Nagyjelentőségű a földmivelésügyi miniszter ur gépakciója is, mely szerint a 200 kh.-ig terjedő birtokosoknak, vagy az ezekből alakult szövetkezeteknek a megvá­j sárolt traktqrok beszerzési árából 1 5—20 százalékot tárcája hitele terhére elvállalta. A legelők begyepesitésére a föld­1 mivelésügyi miniszter ur füvetőmag ' akcióját, mely szerint a legelők 1 javításához szükséges fümagvak 1 árához 40 százalékos hozzájárulást | ad, a vármegyéből 8 község által 246 és fél kh. terület begyepesité­sére vették igénybe. Javaslatomra a földmivelésügyi miniszter ur füveskert létesítése céljából Nyíregyháza r. t. városnak, Tisza­dada, Büdszentmihály, Gáva, Ra­kamaz, Ibrány, Kisvárda, Mándok, Nyírbátor, Kemecse, Nyirábrányés Kiskálló községeknek, továbbá a nyirbaktai és vasmegyeri legelte­tési társulatnak és három kisgaz­dának vetőmagot és jelzőtáblákat díjtalanul bocsátotta rendelkezésre, s azonkívül a füveskertre szükséges kerités_ költségeinek részben való fedezésére egyenként legfeljebb 1 50 pengőt engedélyezett. A legelő javítására az általunk készített munkaterv és költségvetés alapján a földmivelés­ügyi miniszter ur mult havi je­lentésem óta a nyirtéti legeltetési társulatnak 9500 pengő 20 év alatt visszafizetendő 4 százalékos államkölesönt és 1500 pengő se­gélyt, Nyirszőllős községnek I 2 ezer pengő államkölcsönt, a vissi legeltetési társulatnak 12 ezer pen­gő államkölcsönt és 100 pengő segélyt, Nyirpazony községnek 5500 pengő államkölcsönt és 400 SIMAE la JO nyug. közs'gi főjegyző, Országos Földbirtokrendező Bíróságtól engedélyezett kereskedelmi és ingatlan értékesítő irodája. Ezelőtt: NAOY IMRE. Nyirvizpalota NYÍREGYHÁZA Telefon: 300. Ajánl vételre : 1, 2, 3, 4, 5, 6 szobás lakóházakat, 30, 50, 80. 100. 600 holdas földbirtokokat, földbérleteket Pénzkölcsönöket bármily ingatlanra leggyorsabban és legjuiányosabban foiyositiat « Olvassa el mai apróhirdetéseimet! num* s

Next

/
Oldalképek
Tartalom