Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 147-172. szám)

1928-07-01 / 147. szám

Nyíregyháza, 1928. julius 1. * Vasárnap Előfizetőst Arak heiyban és vidéken: így hóra 2'50 pengő. Negyadévr* 7 60 pengő. KAztísztviseiőknek és Unitóknak 20°/o engedmény. Alapította JÓBA ELEK Főszerkesztő: Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ. Szerkesztőség ós kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZAM. Telefon azám 139. Postacheque 29SS0L Kéziratokat nem adunk vissza. XLIX. évfolyam. 147. szám. v'.AkoO Búcsú és viszontlátás. Irta: Péter Károly. Megállás nélkül peregnek a sze­mek az idő végtelen homokóráján. Minden lepergő szem, az életben egy óra, egy nap, egy év, vagy ta­lán tiz év bánatot és örömet rejtő ideje. Egyiknek bánatot, másik­nak örömöt hoz és talán igy van ez jól. Ki tudja ? Hiszen ahogy az egész emberi szervezet, érzelem­világ, csak relatív tapasztalatok, érzelmek felfogására teremtetett, csak összehasonlítás alapján érzé­keli a külső és belső hatások kü­lömbségét, de abszolút igazságra jutni sohasem tud, ellentétek nélkül talán meg sem tudná érteni, nem tudná értékelni az élet áldásait, amit találóan fejez ki a költő, mi­kor azt mondja, hogy: fájdalom a boldogságnak egyik alkatrésze. Ugyancsak is, talán nem is volna emberi boldogság, ha nemes célok érdekében vivott tusák után a cél­hoz \utott ember nem érezné a munka jutalmát, ai elért siker nem volna annál becsesebb, mennél ne­hezebb uton jutott hozzá az ember s a visszapillantónak lelkét a küz­delem minden fázisának visszaidé­zésekor nem töltené el a remények és csalódások, a szenvedések és örömök emlékeinek tömege, mely ugy csillan elő a messze homályból, mint a nyári zápor utáni szivár­vány, mikor: sirt az ég egyik sze mével, a másikkal nevetett. A zi­vatar után, a szétszakadó felhők közül visszapillantó napsugár mo­solygása hasonlítható a céljához ju­tott ember múltra visszapillantó lelki világához, mely virágokon csillogó vizcseppeken törik meg, mocsárral, sárral ellepett, agyon­zúzott vetéseket lát és villámsújtot­ta fákon akad meg, de a végén mégis ui erővel tör elő, hogy uj életet teremtsen a vromokon. Tiz esztendő! Milyen labilis idő! Öröm, ifjúság, remények, ábrán­dok ébredésének ideje, a teljes fér­fiasság kifejlődésének kora, egy boldog álomkor a múltban. Tiz esztendő mai Egy vérzivataros háború utolsó lüktetésének, forradalom, hazaáru­lás, erkölcsi sülyedés, országössze­omlás, reményvesztett családok százezreinek a létért folytatott ti­táni küzdelmének milliókra menő, saját hazájában hontalanná vált magyarok üldöztetésének tiz eszten­deje. És ezután a tiz év után gyü­lekezik össze ama, a tiz évvel ez­előtt 1918-ban érettségizett ifjúság a Kossuth reálgimnázium díszter­mében, hogy a régi iskolatársak egymásra találva, mint a felleg alól kibukkanó nap, visszapillant­sanak az elmúlt időkre s a mult ta­pasztalataiból erőt merítve, mint kész férfiak induljanak megujult erővel uj honfoglalásra. Ki tudja, kik milyen küzdelmek árán jutottak mai helyzetükbe ? Mi­lyen érzéssel, milyen gondolatoki kai lépnek be a gimnázium díszter­mébe ? Az életnek és az iskolának érde­kes találkozási pontja ez az óra, amely bizonyára tanulságos és fe­lejthetetlen tanárra és tanítványra egyaránt. Tiz év után, most 1928-ban, midőn a most érettségizet ifjúság szokásszerint elbúcsúzott az inté­zettől és annak érdemes, csupa em­berszeretet és meleg érzéséből szőtt lelkű igazgatójától, dr. Vietórisz Józseftől, az igazgató sok évtizedes tapasztalatra és mély filozófiai éleslátásra valló szavakkal a töb­bek között ezt mondotta a távozó ifjaknak: «Jaj annak a növendék­nek, aki el tudja felejteni az isko­lát, amelyben járt. De jaj annak a tanárnak is, akit növendékei el­felejtenek !» Mély bölcsesség rejlik ebben a két mondatban: Hiszen ki felejti el az iskolát ?! Aki innen semmit sem vitt az életbe. Nem bizonyítványt értek én ez alatt, hiszen azt kapott. Sőt vitt tudást is, szellemi anyagot, amely­lyel uj pályára indult. De nem vitt magával valamit, ami miatt minden lépten-nyomon ellentétbe kerül a világgal, hozzátartozóival, talán ön­magával is; a lélek belső melegét, mely emberszeretetre vezet, a mun­ka nemesítő hatásának felismerését, mely erőt ad a küzdelemre, ember­társai megbecsülését, mely nélkül társadalmi élet nem lehet, a min­dent egybefoglaló tudatos vallásos­ságot, mely nem külsőségeken, de cselekedetekben nyilvánul meg, mely erőt ad a csapások elviselésé­re, önmérsékletre tanit, visszatart az elbizakodottságtól, ha a szeren­cse kedvez, megtanít arra, hogy nemes célokért folytatott küzdelem, ha látszólag meddő is, önmagában hordja jutalmát, önismeretre, meg­bocsátásra készt, szóval reálisan L látó, ideálisan gondolkodó jó em­beré tesz. Ezek hiján nyomorta­nya lelkében az iskola emléke, inkvizíció abban minden eltöltött óra, teher a munka, ellenség min­den ember s a végén terhe ő a földnek és önmagának. És jaj .annak a tanárnak, akit elfelejtenek tanítványai! Mert az ilyentől tudásban, anyagban me­ríthetnek bármennyit tanítványai, üres adathalom marad csupán, mert a fogékony gyermeklélek nem, érzi mögötte a tanár lelkének ál­dást hintő, emberszeretet árasztó atyai melegét, mely biztatója a lan­kadónak, gyámola a gyengének, felemelője az elbukottnak. Elbúcsúztak ez év érettségizett ifjai. Szárnyára bocsájtotta őket az iskola, mint fecskepár a megerő­södött fiókákat és keblére zárja a most tiz évvel ezelőtt elindult visszatérőket. Bár könnyebb lenne a most indulók utja és boldogabb a találkozók jövője, mint múltja! Nobile is résztvesz az újabb segélyakciókban. Lnndbergbék jégtáblája nagy sebességgel üszik Délkelet felé. Koppenhága. Klemm Daimler repülőgépgyár a svéd kormány­nak Lundberg §véd repülő meg­mentésére egy ujabb ötven lóerős repülőgépet adományozott. Ennek a repülőgépnek a leszállásához és megindulásához ötven méter terü­let elegendő ugy, hogy mentési célra kiválóan alkalmas. (MTI.) Róma. A Citta di Milánóról ma éjszaka 2 óra 20 perckor érkezett szikratávirat szerint sikerült hely­reállítani az érintkezést a Viglieri csoporttal. Tegnap este ez a cso­port nyolcvan fok 20 perc északi szélesség és a 28 fok 21 perc keleti hosszúság találkozásánál volt. Ez a pont kb. tiz mértföldnyire északra van Leich-Smittől mintegy tizenhárom mértföldnyire a leg­utóbb megállapitott álláshelyétől. Osló. A honvédelmi miniszter megkérte a harstadti hatóságokat, hogy hallgassák ki azokat a halá­szokat, akik azt állítják, hogy a Medve szigetektől északnyugatra látták a Latham repülőgépet. Ha igaznak bizonyulna, hogy a halá­szok egy vizirepülőgépet láttak és ha Lathamról van szó, nem pedig Maddaléna olasz repülőgépéről, amely junius 18-án Vadsöből a Spitzbergákra repült, akkor fontos­ságot kell tulajdonítani a halászok híradásának. A híradás valószí­nűvé teszi, hogy Guilbaud és Amundsen Kingsbayba igyekezett és nem repült a Spitzbergáktól keletre, hogy az Itália személyze­tét fölkutassa. "(MTI.) Római jelentés szerint Nobile tábornok ismételt kérésére az olasz hatóságok hozzájárultak ahoz, hogy Nobile Pensó és Maddaléna olasz repülőkkel együtt átkutassa azt a területet, ahol társainak tartózko­dási helyét sejti. Londoni jelen­tés szerint Lindbergh repülő rá­diótáviratot küldött, amely szerint jégtömbje, amelyen Nobile hátra­hagyott társai is vannak, nagy se­bességgel úszik délkelet felé és az a veszedelem fenyegeti őket, hogy a jégtábla darabokra törik. — A syéd expedíció holnap indul Lund­bergék megmentésére. N« ár i divat a szandalett cipő! világit drapp és bés sziliéi Remek színválasztékban Pengő olcsó ár. Külföldi női és gyermek színes szandalett cipőujdonságok érkeztek nagy választékban Benedekffyhez a Hungária Cipőáruházba, w^liJX™ ucca 5' gQ Harisnyák és zoknik az összes cipőszinekben. — rateata Egyes uám ára 16 fiiíér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom