Nyírvidék, 1928 (49. évfolyam, 50-75. szám)

1928-03-01 / 50. szám

Nyíregyháza, >928. március 1. * Csütörtök XLIX. évfolyam. 50. szám. KMfteette! • Mra aH0 ptn|i. WmKl wi NO ptaof & A ELKK II Dr.t. SZABÓ LÁSZLÓ. AtMfe MtttaMtlft S VKHTC K. ANDOIL VUSBWBMEtáfl! 16ZLÓ. I LNOOR, ; gtwaaá-űmk $K«ft»MrtO«égr te *MóhW«tat: &ZIÍCHENYI-UT ». SZÁM. T«iate* aa*** 188. Postachequft Eláshatok** om aduak vissza. á kereskedők mozgalma a kirakodó vásárosok miatt Az ország pereskedői mozgalmat indítottak a kirakodó vásárok meg­szűnte tés^ érdekében. A vásárokat megelőző és követő heteken szinte teljesen megáll a forgalom a kira­kodó vásárok" megtartasa miatt. A német császár uookahuga válik Zobkov Sándortól. A »Pesti Napló« párisi jelentése szerint Viktória hercegnő efhatá­rozta, hogy válik a férjétői Zubkov Sándor orosz emigránstól. A her­cegnő kijeién te (te, hogy inkább nagy anyagi kárpótlásban részesiti férjét, sem hogy miatta elveszítse egész vagyonát é s nem hajlandó Hollywoodba menni férjével, aki ott filmszínésznek akar fef!epni. (B. £.) A kúria életfogytiglani fegy­házra ítélte a pesterzsébeti férjgyilkos asszonyt. A Kúria ma délelőtt hirdette ki Ítéletét az itéíő tábla által kötél ál­tali halálra itéít pesterzsébeti férj­gyilkos asszony, Grölfer Mihályne és két bűntársa ügyében. A Kúria a Qröfler Mihálynéra kiszabott haláfos ítéletet megváltoz­tatta s életfogytiglani fegyházra Ítél­te. Bűntársai közül Kovács Istvánt életfogytiglani fegyházra itélte, Lucska Gusztáv 15 évi fegyházbün­tetését pedig helybenhagyta. A miniszterelnök vasárnapi debreceni beszámolójában külpolitikai nyilatkozatot is tesz. Bethlen István gróf miniszterel­nök vasárnap Debrecenben nagy népgyűlés keretében beszámoló be­szédet tart s erre az útjára körül­belül "100 képviselő kiséri ei. Hír szerint a miniszterelnök az aktuális belpolitikai kérdéseken kivül külpo­litikai kérdésekben is fog nyilatkozni s különösen Benes magatartását kí­vánja megvilágítani. Kinevezések a Nemzeti Szín­ház jnbilenmán. A »Budapesti Hirlap« írja; A Nemzeti Színház 90 éves jubileuma alkalmából Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter Márkus Emiliát a Nemzeti Színház örökös és tiszteleti tagjává, Rákosi Szidit és Tóth Imre tagokat, tiszteleti tagokká, Aczéi Ilonát, Bajor Gizit és Hettyey Arankát pedig örökös tagokká ne­vezte ki. (B. f:.) Szervezett betörőbanda garázdálkodik Miskolcon. Miskolc. Tegnap éjjel Miskolcon öt különböző helyen követtek ei be­törést. A betörők mindenütt ál­kulccsal hatoltak be. A rendőrség azt hiszi, hogv szervezett betörő banda garázdálkodik. (MTI.) á román kormány hajlandó az optánsoknak kártérítést fizetni, ba Magyarország elismeri a Ghamberlin-javaslatot. Titulescu betegsége miatt elhalasztotta genfi utazását. A »T3udapesti Hiriap« bukaresti jelentése szerint Titulescu külügy­miniszter efküldötte a magyar kor­mány válaszát Magyarország mult év novemberi ajánlatára az optáns pör békés rendezése ügyében. Titu­lescu a következő ajanlatot tette: Magyarország ismerje ei a Cham­beríin-féle jelentésben lefektetett alapelvek helyességét. Ez esetben a román kormány hajlandó az optán­soknak kártérítést fizetni. A kárté­rítési összeg nagyságát későbbi idő­pontban határozzák majd meg. A I kár.érités összegét a magyar kor­mány fizesse meg és vonja ie a békeszerződések éneimében Ro­mániának fizetendő hadi kárpótfás összegéből. (B- É.) A »Mai Nap« írja: A Neue Freie Presse bécsi jelentése szerint Ti­tulescu román külügyminiszter kiujuít betegségére való tekintettel 5-6 nappal elhalasztotta utazását Genfbe. Titulescu mindössze né­hány napig marad Genfben és ezután Berlinbe, majd Londonba látogat el. (B. É.) Mussolini határozott fellépése megMosüja azt, hogy a szentgotthárdi ügyet tetszetős formulával elintézzék. Parisból jelenlik: A Chikágó Tri­büné jiárisi lapjának jelentik Lon­donbol, hogy Chamberlainé a leg­kényesebb helyzetbe fog kerülni a Népszövetség előtt Mussolininak felepésle miatt­Mussolini édesítette Chamberlai­nét, hogy Olaszország képviselője a leghatározottabban Magyarorszag mellett fog állást foglalni a szent­gotthárdi ügyben. Ez azért kelle­metlen Chamberlainére, mert ő lesz az ügy előadója és Mussolini határozott állásfoglalása következ­léhen nem remélhető, hogy vala­mely tetszetős formulával megold­ják az ügyet. Fokozza Chamberfain helyzetének kényelmetlen voltát az a körül­mény is, hogy Olaszország a legha­tározottabban lép fel Ausztriával szemben a déltjroli kérdés miatt. Chamberlain- elitéli Mussolini el­járását, a béke megóvása érdekében azonban kénytelen Ausztria ellen foglalni állást, illetőfeg Ausztria kormányát mérsékletre és önura­lomra intette. i Rövid rádió hirek. — Appponyi Albert kijelentette, hogy a lefegyverezés ügyében Ma­gyarországgal szemben megszeg.ék a trianoni békét. — Tánczos tábornok képviseli Magyarországot a kisantant invesz­tigációs panaszának genfi tárgya­lásán. — Amerika minden háborút el­itéi s törvényen kívülinek tekint. Ma délben érkezett haza az utolsó vonat, amely 700 magyar gyermeket hozott haza Hollandiából. — Megindult a Szavazás a szi­getvári választókerületben. Délelőtt 11 órakor a következő volt a szava­zatok állása: Nádossy Elek 2636, Nicsovics Vazui dr. 1199, Keimen István 812, Fekecs Vendel 529­— Burgenlandban megszűnt a régi magyar közoktatási törvény érvénye. — Budapesten 1250-re szapporit­ják az autótaxik számát. Két hét múlva megindul a várbeli autó­buszjárat. A pécsi tábla Pécs József s Magyar József emigránsokat 5—5 évi fegyházra ítélte. — A képviselőház mai ülésén harmadszori olvasásban is elfogad­ták a Numerus Oausus módosítá­sáról szóló törvényjavaslatot, majd folytatták az állategészségügyi javas lat általános vitáját. — Az éneklő filmet á budapesti Fórum Mozjban tegnap este előadás közben bírói zár alá vették. — Serédi hercegprímás áílitólag helyettest rendel ki egyházmegyéjé­nek sziovenszkói részére. Berlin—Budapest irányába akarják tereim az amerika—páris— római utasforgalmat. — Kaposváron egy parasztme­nyecske megfojtotta lakodalma éj­szakáján született csecsemőjét. — A hevesmegyei Beköice köz­egben Dorkó Sándorné földmives asszony 16.000 doHárt örökölt Ame­rikából. A crajovai hadbíróság 20—20 évi kényszermunkára, lefokozásra itélte Ciupejanu és Sinescu kapi­tányokat, akik a hadtest pénztárából 10 millió leüt sikkasztottak ei. Bárány Jstván 200 méteren francia rekordot úszott Parisban. Miss Gleifze ismét megkísérli a Gibraltár-szoros átuszásáf. — Gépkocsi szolgálatra 533 000 pengőt, az export fejlesztésére és a külkereskedelmi mérleg javítására 220 000 pengőt fordit a kereske­delmi minisztérium. — Százhetvenegyezer pengőt kap­nak a tokaji szőlőbirtokosok­— A vidéki pénzintézetek vissz­leszámitolási hitel kereteinek kibő. vitésére a pénzügyminiszter 100 millió pengőt fordit­Az Alcantara nevű hajó elsülye­désének megvizsgálására kiküldött vizsgáló' bizottság megrótta a Tovarish nevü orosz iskolahajó pa­rancsnokát magatartásáért. Érthe­tetlennek tartják, hogy a parancs­nok,nem tett semmit az Alcantara személyzetének megmentése érde­kében annál is inkább, mert ilyen esetekben előbb .kell gondolni' az embernek mások életére, mint önön magára. Négy év múlva nem lesz analfabéta Magyarországon. AxPesti Napló« írja: Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter kije­lentette, Jiogy a népoktatási prog­rammja végrehajtása során- 8500 uj iskolát fog fölépíteni- Ez év végéig 1500 iskola feltétlenül elké­szül. 1931—32-ben már nem lesz analfabéta Magyarországon, vagy ha igen, akkor oly csekély számban/ amely semmiféle jelentőséggel nem bir. (B. É.) A vagyonváltsági buza márciusi ára. A pénzügyminiszter a mezőgaz­dasági ingatlanok vagyon válsága fejében fizetendő buza árát márci­usra métermázsánként 28 pengőben állapította meg. (B. £.) gfflárcins 15-én lép életbe a magyar-egyptomi keres­kedelmi megállapodás. Március 15-én életbe lép a ma­gyar—egyiptomi kereskedelmi meg­állapodás, amely kölcsönöfen a leg­nagyobb kedvezményes elbánást • biztosítja. (B. É.) Időjárás. A Meteorologiai Intézet jelenti­Hazánkban az északkeleti légáram­lás folytán a hőmérséklet még sü­lyedt. Legerősebb éjjeli lehűlés volt az Alföldön, ahol több helyen mi­rtusz ,10 Celsius fok alá sülyedt a hőmérő, így lurkevén és Debrecen­ben. Időprognozis: Lényeges vál­tozás nem várható, később növekvő felhőzette! enyhülés, valószínű­Tőzsde. A pengő Zürichben nyitáskor 90.80, zárlatkor 90.825 volt. Valuták: Angol font 27.85— 28.00. Cseh korona 16.88—96. Dol­lár 569.10-51.10. Frank 22.55— 70. Le u 3.48—53. Líra 30.35-55­Márka 136.25—65. Osztrák koro­na 80.35—70. Svájci frank 109.80 110—20. Terménypiac: Buza márciusi zár­lat 31.48—50. májusi zárlat 32.46 48, októberi zárlat 30.30—32. Rozs márciusi zárlat 30.20—22, májusi zárlat 30.56—58, októberi zárlat 25.46—48. Tengeri májusi zárlat 26.82-84. Egyes szám ára 16 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom