Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 222-247. szám)

1927-10-02 / 223. szám

12 JNÍYÍHY1DÉK. 1927. október 2" APRÓ HIRDETÉSEK I . Hirdetési dij: 10 szóig 80 fillér, mindea további szó 8 fillér. Hirdit sek utáni érdek­lődésre csak válaszbélyeg; beköldése mellett válaszolunk. „Cim « kiadóhivatalban" jelzésű hirdetésekre csak a hirdetésen feltüntetett szám bemondás^ ese'én adhatunk lelvilágositást. ügy az apré, mint a nagv hirdetések dija a feladáskor x fizetendő Vidékről Icvélbélyegben is beküldhető a hirdetés diia A lap megjelt- | nési nepján közlendő hirdetéseket d e. 10 óráig kérjük 'eladni. \ Szépen bútorozott külön­bejáratu nccai szoba umak, ni hölgynek 28 P-ért kiadó. Nyirfa ncca 20. sz. 5769-1 Csizmák elsfranga kivitelben mérték után és készen, vízhatlan vadász bakkancsok és sport cipők legjobban vásárólha­tók Benedekffynél a Han­gán* Cipőáruházban Nyír­egyháza Zrínyi I u. 5. Telefon 195. 5195-? Egy ügyes és meg­bízható fiatal keresz­tény kereskedő segéd állást nyerhet. Ruzsonyi Pál díszműáru és sport üzletében, Nyíregyhá­zán. 5ti94 1 Simapasztai malom kiadó, értekezni ugyanott Csengeri Gyulánál. 8180-9 600 kéve nád jutányosán eladó. Beth­len utca. 30. 5624? Oroson Pika Miklósné 9 holdas belsősége urilakás­sal azonnal bérbeadó, vagy eladó. 8206-1 Két háromszoba, előszoba, fürdőszobás lakóház eladó, az egyik nov. 1-éc, a másik május 1-én elfoglalható. — Színház u. 12, UgyaDottan két előszoba, négy szoba, veranda, fürdőszobás mo­dern lakás szintén nov. 1-ére kiadó. 5711-2 Bérbeadó Selyem u. 5. sz. alatt f. évi november hó 1-től kezdődőleg 4 szoba és mellékhelyiségből álló lakás. Érdeklődök forduljanak dr. Garay Gyula ügyvédhez. — Nyíregyháza, Selyem u. 5. sz. 5713-1 Fögépéizi állást keres, gőzekekezelésben teljesen jártas gépész. Cim a kiadó­ban. 5715 1 430 m. hold tanyás bir­tok, Karczag-puszta vasút­állomás mellett, két harmad szántó, egy harmad legelő bérbeadó — Felvilágosítás ; Nyíregyháza, Vasgyár u. 6/c. 5718-2 A város központjában 5 szoba, fürdőszoba,hall,kony ha, cselédszoba es 'mellék­helyiségekből álló lakás no­vember l-re kiadó. Építési iroda Körte ncca 5. szám. 5725-2 Házhelyek és vályog el­adó, Hauberger Géza, Géza u. 38. 8216-1 Szobalányt keres magános vidéki házaspár, Budaházy Dezső Nagydobos, Szatmár m. 5735 1 Kiadó azonnal egy csino­san bútorozott különbejára­tn szoba. Érdeklődni lehet Széchenyi-ut 32. Martonnái. 5747-1 Bányai Sámuel géperőre berendezett sütödéje novem­ber l-én nyílik meg. Beth­len u. 41. 5748 1 Ejjy szoba, konyha kiadó nov. elsejére. Kossuth u. 48. 5756-1 Mindenes szakácsnőt ke­resek. Kállai u. 20. 8222-1 Perfekt soffór-inas főivé­tetik hosszú bizonyítvánnyal. Cim Neuman tüszerkereske­dő, Kállai u. 8223-1 Nádor u. 14. sz alatt 2 szoba, előszoba, konyha, speiz kiadó, azonnal elfoglal­ható. 8227-1 Uccai külön bejáratú hu torozott szoba kiadó. Cim az Ujságboltban. 8228-1 Kiadó egy három szoba, hall, fürdőszoba s mellék helyiségekből álló modern lakás, vagy két szoba kony hás lakás. Viz u. 10 sz. 5768-1 Egy modern ház eladó Honyadi ucca 11. értekezni lehet Bencz Andrásnál, Kos­su h ucca 53. 5770-3 Különbejárata uccai szoba irodának, vagy magányos úriembernek kiadó. Széche­nyi ut 8. 5735-1 Kerékgyártót saját szer­számjaival, tanulójával új­évtől alkalmaz a Simapnsz­fai gazdaság. Telefon: Felsősima 1. 5874-1 Fökertész, józan, nős, 42 éves családos, mágnásoktól szerzett bizonyítványai van­nak, állást keres. Dudics János fökertész u p. Ke­mecse, Haas tanya. 5777-1 Nagyjelentőségű iro dalmi atcióhoz intelligens hölgyek és urak jelentkez­zenek 30-án 9—1 l-ig, l-én d. u. 5—7-ig Bethlen-u. 16. alatt (Szécsi cuKrázda különterme. 5778-1 A Deák Ferenc ucca 27. számú három szobás, no­vemberben beköltözhető ház sürgősen eladó. Megtekint­hető délelőtt 10—1 óráig 5779-1 Gépész-kovács, j«n 1-től állást keres, jelenleg szesz­gyár es gazdaságnak gépé­sze, tanulóval hosszú ideig szántómotorokat kezelt. — Szives uieghivást kér Balaj­ihy Lajos Karkhalotu u. p. Telektan) a, Szabolcs m. 5782-1 Női {kabátokat legol­csóbban készít Rajka, jókai-u. [b. 8230 1 Több raktárhelyiség kiadó Friedmann Jakab szeszke­reskedőnél, Bessenyei-tér 12. szam. 5782 1 Jég ucca 15. számú ház eladó. 5841-1 Kótaji uton^kilencedik, adómentes ház eladó. — Azonnal beköltözhető. 8232 1 Bejáró takarítónőt keresek okt. elsejére. Vay Ádám u. 6. sz. 8235-1 Tisztességes jól töző mindenes szakácsnő október elsejére felvétetik. Cím az Ujságboltban. 8245-1 MOST szedje össze hó és sárci­pőiét mert olcsón és jól ujjá alakítja Blumberg Nyíregyháza. 5661 Zongorahangolást, ja­vítást, elvágást valamint hegedűk szakszerű jivitását vállalja Kvandufc, Sar­kantyu-u. 8. — Előjegy­zés Ferency könyvkeres­kedésben. 3116-1 30 éves családos, földmi­ves iskolát végzett, gazdá­nak, magtárosnak ajánlko zik. Cim a kiadóban. 5528-2 5-6 hektó ujbort elad­nék. (fajbor) Fodor Frigves, Szilfa u 19, 5829-1 Nádor ucea 25. számú sarokház eladó. 2 szoba, konyha, speiz, azonnal el foglalható. 5831-1 Tiszt kocsis január l«re állást keres. Cim a kiadó­ban. 5846-2 Tejipar üzemberende­zés használt, jutányosán eladó Kiss Kálmánnál, — Pátroha. 5767-2 Elköltözés miatt zongora eladó. Ugyanott használt női és fért! télikabát eladó. Virág utca 9. 5852 Jó házból való fin kár­pito- tanulónak fizetés­sel felvétetik. C m a ki­adóban. 5856 3 Vay Adám u. 67. sz. ház eladó azonnal elfoglalható. 5851 2 Két uccai szoba, e!ő?zoba konyha belterületen nov. elsejére kiidó. Cim a kiadóban. 5850-1 MUST és bor, fokoló, borszivó gummlcsövek legolcsób­ban Blumberg gummiüz­letében. 5662 Faragott kalotaszegi bútorok eladók. 3 ajtós nagyszekrény, íróasztal, ­4 fotel, 2 kis szék, 2 kis asztal, 1 virágállvány, 1 pad, 1 fáskosár. Cim a kiadóban. 5843-2 Tisztességes jól főző min­denes szakácsnét keresek elsejére. Cim a kiadóban/? 5760-1 Költözködés folytán el adók a következő bútorok : 1 divány, 1 mosdószekrény tükörrel, asztalok, hintaszék, 1 rumda, I lábzsák Meg­tekinthetők városi kislaká­sok, Bencs László ház 2. 5947-2 Külünbejiratu uccai bútorozott szobi azonnalra kiadó. Szarvas u. 3. sz. 8254 1 Elsőrangú házikosztot okt l-lől adok. Vay Adam ucca 7, bent az udvarban. keresztepület. 5362-? A város központján meg­levő női szakmába vágó üz­letemhez keresek 3U00 ­4000 pengőig tarsat. Cim a kiadóban. 5555-? Egy üzlet berendezéssel együtt átadó. Cim a kiadó­ban. 555B-? Házat vennék a Bessenyei térhez közel. Cim a kiadó­ban. 5619-? í Megvételre keresek hasz- ; nált ruha vagy könyvszek- j rényt. Cimet Ujságboltba ' kérem leadni. 8550 j Veszek háron szobás házat verandával kerttel, kész­pénzért. Cim a kiadóban. 5859 Kereskedőknek garantált tiszta minőségű I majoránat napi á ron szállít tetszés [ szerinti mennyiségben Korba József gyógy-, ipari- és fűszer- j növény kereskedó, Nyir- j egyháza, Honvéd u 49. Újonnan épült egy szoba, konyha, (speizból álló lakás a régi vásártérea kiadj, Ugyanott 7500 vályog eladó, érdeklődni ugyanott. 8558 2 Egyház ucca 7. sz. telek, nagy raktárhelyiséggel, akar építési, akár üzleti célra ki­válóan alkalmas, eladó, eset­leg bérbeadó. — Bercsényi ucca 5. sz. alatt egy külön bejár* tu [nagy uccai szoba bútorral, vagy anélkül kiadó. 8252-3 Rákóci u. 4. sz. emeletes bérház udvarán, városház palota tőszomszé faágában volt Füredi Sándor féle földszinti kétszobás — ügyvédi irodahelyiség kiadó, azonnal beköltöz­hető. Érdeklődni Erdey Kálmán tulajdonosnál, — Kotaji occa 44. sz 5898 1 Meghízható fiatal, bejáró takar, tónő kerestetik, sza­kácsnő van. Cim az Ujság­boltban. 8282 Gyermekszerető 14 év körüli leányt keresek kö­nyebb munkával Kiss Ernő utca 53. 8286 Kossuth utca 34. sz. ház eladó. 8287 Eladó egy j'ikarban lévő zongora. Cim sz Ujsígboli­ban. 8288-2 Gyermek leányt 12-15 évest keresek. Víz utca 17. 8263 Tisztességes jól főző sza­kácsnőt keresek azonuaíra. Kállai u. 52. 8257-2 Egv 56 éves fiatalember pénzkezelői, vagy más fele­lős állást keres 300 pengő I óvadékkal és ingatlanbiztosi­' tikkal Cim a kiadóban. 5901-1 Patkányfogó szép fiatal trenírozott ratler kutya eladó Géza u. 14. 8264-1 Fridman telepen Szatke féle házban egy szoba, konyha kiadr. 8266-1 Nyirpazony határában szölőtelep mellett, 3 holdas telken fekvő ház eladó, esetleg kiadó, értekezni le het Epreskert u 34. sz. Nyíregyháza. 8265 1 Eladó, vagy kiadó Szarvas u 103 sz, ujház, 3 szoba, 2 konyha és istálló, azon­nal elfoglalható. 5896 1 Jftl főző házvezetőDÖ fa­lura, pusztara ajánlkozik Toldi ucca 5. 5897 Egy bútorozott szoba konyüahasználattai kiadó. Oszöllő u. 8. 8290 Padlózatlan szoba gyer­mektelen özvegyasszonynak kiadó, esetleg házileendők elvégzéséért. Ugyanott zsák­foltozó asszonyok felvétet­nek. Vécsei u. >3. 8281-1 Angol magánórákat ad elsőrangú módszerrel kül­földet járt nyelvmesternő. Széiely Piroska, Ér-u. >4. 5854 Áthelyezés miatt fekete ebédlő és bőrgarnitúra jutá­nyosán eladó. Tűzoltó u 9 5855 Egy ópersa ottomán, vagy zongoratakaró és egy antik irószekrény eladó. Cim a kiadobvn. 5858-1 Tizenhat zsák sertésnek való burgonya ulado. — Síéch-inyi-út 28. 5866 3 Dsbreceni u. 31. számú ház eladó, azonnal elfoglal­ható Értekezni Nyirfa u. 45. Ugyanolt egy női varró­gép eladó. 5874-1 Postakönyvek, ajánlott levelek, postacsomagok és utalványok kapható Reinits Gyula könyvkereskedésében Nyíregyháza, Luther u. 5 5878-3 Tisztességes ügyei minde­nest és egy gyermekleányt azonnal felveszek. Viz-u 20. 5876 Ford öninditós modern személyautó 1926-os tipusu eladó. Vasgyár u. 5. sz. 5875-1 Csinos bútorozott szoba kétszemeiynek jutányosán kiadó. Ószüllő utca 2«. sz. 5877 Fd kertész, 45 éves gyer­mektelen, keitészet összes ágában, faiskola, gyümöl­csös, méhészetben, szöllő és pince, park, szöllő telepíté­sekben elsőrangú szakerő. Állást keres január hó l-re. Cim Kittler Károly fökertész liszabazdéd. Szabolcs m. 5884 Jól főző. megbízható bejárónő, jó bizonyítvánnyal szoraleány mellé okt. l-re felvétetik. Luther u. 16. sz. 5787 Kállai u. i. sz. alatt or­vosi rendelőnek vagy ügy­védi irodának, m^g egy két szobás é3 egy egyszobás laKás kiadó. 8Í89 Egy szoba, konyba azon­nalra kiadó. Toldi u. 13. 5367-1 Vay Ádám ucca 33. sz. egy ketssobás uccai lakás kiadó. 8263-1 Egy istálló és két raktár­helyiség azonnalra kiadó Kossuth tér 7. 8267-1 Oroson, Pika Miklósné 9 holdas belsősége, uri lakás­tal bérbeadó vagy eladó. Ugyanott nád van eladó. 8203 Lnce na, lóhere, széna és szalma eladó, Veres-tanya gazdaságában. Döge, Sza­bolcs megye 5832-1 Szalongarnitura szönyeg­! gel eladó. Értekezni délu­i tauonkint, Kert u. 27 sz. j 5887-1 Kótaji-utca 46. számú ház j e.'adó. 5889 Külön bejárata bútorozott 1 szoba kiadó. áarkantyu-utca 42. sz. 5836 Egy jobb leány és egy jobb iparos férfi .bármilyen állást keres. Uj ucca 10. 5894-1 2—3 ügyes kisebb 14—15 éves leány könnyű munkára azonnal fölvétetik. Uim az Ujságboltban. 3 Egy különbejáratu szoba kiadó. Buza-iér 6'. szám. 8259-1 Téli fajalma eladó Ssa­bölcs utca 14. Mandel Samu. 5<S53 2 Egy ügyes t'ut kis hetes­nek vagy tanulónak felvesz i Vassermasn 0üíe ákereske­dese. Zöldség-tér. 8271 ; Kiadó egy 3 szoba, kouy- ! hás £s mellékbelyiségekböt : álló modern lakás. Nyirfa- í utca 4'. szám. 8279 Uraknak és hölgyekae'* ; olcsón mosok. Szilfa u 16. j 8268­1; Kiadó egy szoba, konyha, ! mellét helyiségekből álló ut I cai modern lakás. Nyirfa- í utca. 41. 8580 | Egy finom női nyereg eladó. Szászkati gazdaság­ban, Oros rnallfltt. 5780,1 Egy szoba, konyhn kiadó. Kert ncca 2*2. szám alatt. 5872-1 Bútorozott szoba két urnák, úrnőnek ki&dó. Cim a kiadóban, 5873-1 Hegedütanitás! Tanilási dij havonta 12 pengő Kalina Tivadar he­gedüművész-kermester Vá­rosi Mozgó Színház. Lakás : Viz ucca 3. 5881 Fűszer 3egéd bármilyen állást i* elfogad. Cim az Ujságboltban. 8260-1 Helyben, vagy vidékre magános úrhoz házvezető­nőnek, uri csalá hoz bejáró főzőnőaek ajánlko-ik fiatal úrinő. Ossőlő u. 166 8261-1 OiiMOT vesz a Nyirviőék kiadóhivatala. Varrógépek- kerékpárok világhírű gyártmányok, legolcsóbb árak! Előnyös részletfizetés. Kérjen képes árjegy­zéket! Kastl és Társa, Budapest, VII.|g, Kertész-utca 38. 5868-3 Furnérok * " w7 legolcsóbban Orün Sándor, Budapest, VII,, Kazincy-u. 22. 5868—3 Tel.: József 426—97. minta­Figyelein! tt. sütödém november hó 1 én „.,„„„ amely időre a mai naptól megnyitom, előjegyzéseket elfogadok. Kérve a nagyérdemű fogyasztó közönség szives pártfogását. — Maradok tisztelettel: Bányai Sámuel, ^„"m 4'" 5S90-1 Kézzel szedett, téli eltevésre alkalmas Jonathán, Sikula, Téli- arany­parmén, Szercsiba és más jó faj almákat elad a nyirpazonyi szőliőtelep. — Liptay Jenő tulajdonos. Kálvin tér 14. sz. 8201-1

Next

/
Oldalképek
Tartalom