Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 146-172. szám)

1927-07-14 / 157. szám

JSÍYÍRYIDÉK. 1927. .ulius 14 Szent Ágoston és Kálvin lelke találkozott össze a mult vasárnap Balthazár püspök zeleméri ottho­nában. A népjóié.i miniszter, aki a hazai katholikusság egyik legna­gyobb alakja, meglátogatta Baltha­zár Dezső püspököt, a magyar re­formátusság vezérét. Ennek a láto­gatásnak szimbolikus jelentősége van. Az utóbbi időben, sajnos, egyre több és több oldalról csa­pott fel a felekezeti féltékenykedés lángja, különböző gyűléseken és ér­tekezleteken. Szükségtelen részlete­sen kifejteni, hogy ennek a szel­lemnek az elharapódzása milyen bajokkal fenyegetné az amúgy is óriási válsággal küzdő csonka or­szágot. Ma, amikor Magyarország lécezésének talán legnehezebb óráit éli, nem engedhetjük meg ma­gunknak azt a fényűzést, hogy val­lási hovatartozandóság kérdéseiről vitatkozzunk s ezzel elhintsük egy olyan viszály magvát, amely ke­serves gyümölcsöket hozhat. Ma minden magyarnak valláskülönbség nélkül csak magyarnak szabad lenni s csak egy cél felé szabad te­kinteni: Nagymagyarország felé. • Szent Ágoston lelke összeforrt Kálvin lelkével, a püspök zeleméri otthonában egy magasabb akarás­ban, amelynek legfőbb célja az or­szág talpraállitása. Teljesen feles­leges arról vitatkozni, hogy a ka­tolicizmus, vagy a reformáció tett-e nagyobb szolgálatokat a v hazának. Nyilvánvalóan mind a kettő, hi­szen nemzetünk változó, súlyos vál­ságokkal megtűzdelt történelmi lé­tének során voltak olyan pillanatok, amikor a reformáció szelleme lob" bantotta lángra a magyar ideálokat s küzdött megválóéitásukért. Min­dig a legsúlyosabb válság korsza­kai voltak azonban azok az évtize­dek, amelyek hiábavaló felekezeti villongásokban teltek el s a belső harc mételyével fertőzve meg a lelkeket, kifelé meggyöngítették az ország egységes erejét. Ma ennek nem szabad megtörténni, ma száz­szor és ezerszer szilárdabbnak kell lenni a magyar egységnek, mint bármikor is az elmúlt ezer esztendő alatt.. Valaki erről a találkozásról ugy nyilatkozott: hogy ez az a funda­mentum, amely az ország keresz­tény társadalmának összekapcso­lását és a nagy nemzeti erőknek közös cél szolgálatába való állítá­sát lesz hivatva biztosítani. Nem mondhatunk egyebet erre a nyilat­kozatra, mint azt; ugy legyen! — Minden igaz magyar szive legmé­lyén kell, hogy a legőszintébben kí­vánja ezt az együttműködést, hi­szen élet-halál forog kockán, nem­zeti létünk egész jövője. Vegyenek példát a kisebbek, akiknek a "lelké­ben talán még meghúzódik az egy­mástól való idegenkedés valami árnyéka, a katolicizmus jés a refor­mátusság két magyarországi vezér­alakjának találkozásáról s igyekez­zen^ őket utánozni. Jusson ijszük­be Balthazár püspöknek ríemrég mondott beszédéből az a rész, amely frappáns tömörséggel foglal­ta össze egy felekezeti viszály vár­ható következményeit. «Nem telhet gyönyörűsége egyilf keresztyén fe­lekezetnek sem abban, ha bárme­lyik is győzelmet aratna a másik felett, mert ezt a győzelmi zászlót csak Magyarország koporsójára le­hetne kitüzni» — mondotta a püs­pök. Kétségbevonhatatlan igazságú szavak! A katholikusok és refor­mátusok évszázadok során éltek egymás mellett a haza javára s en­frek a jövőben is igy kell maradni, mert igy kívánja az ezer sebből vérző magyar nemzet legszentebb érdeke. Mit ír a „Kalocsai Újság" a kalocsai gazdák nyiregyházi tanulmányútjáról ? A cikkíró szerint Sóstó a Wien melletti Bádenre emlékeztet (A «Nylrvidék» tudó?i'ó;á'ól.) J A dr. Jagicza Antal szerkesz­tésében megjelenő «Kalocsai Ujság» c. lap, a kalocsai gazdák nyíregy­házi tanulmányutjaról a követke­zőket irja: Nyíregyháza város tanácsának és az ottani gazdaszövetségnek meg­hívására f. évi junius hó 8-ári a kalocsai járás kisgazdái útra kel­tek, hogy Szabolcsvármegye mező­gazdasági és állattenyésztési vi­szonyait beható tanulmány tárgyá­vá tegyék. A 19 főből álló csapat dr. Markó Jenő főszolgabíró, a járási mező­gazdasági bizottság elnökének ve­zetése mellett junius 9-én 19 óra 40 perces vonattal érkezett Nyíregy­házára. Itt az állomáson a gazdaszövet­ség, a városi tanács és a gazdasági felügyelő várták az érkező vende­geket és a gazdaszövetség épületé­ben szállásolták el. A megérkezéskor már meggyő­ződhettek a kalocsai járási kisgaz­dák arról, hogy Szabolcsvármegye és Nyíregyháza város, valamint az ottani gazdaszövetség mily nagy kö­rültekintéssel és gondossággal ké­szítette elő a fogadtatás részleteit, amennyiben az állomáson már be­széddel üdvözölték a megjelente­ket, majd a gazdaszövetség helyi­ségében fényes bankettet adtak tisz­teletükre. E perctől kezdve az ünnepelte­tés szakadatlan láncolata követke­zett, mely 3 napig tartott s mely idő alatt oly sok tudnivalóban és látnivalóban gazdagodott a tanul­mányi kirándulás minden résztve­vő tagja, hogy nem lehetett megál­lapítani, vájjon a meleg vendég­szeretettől áthatott fogadtatás, vagy pedig a sok értékes látnivaló­ban való gazdagodás-e az, ami a sziveket és elméket jobban gyö­nyörködtette és lekötötte. A sűrű programm 10-én kezdő­dött, amikor is a város diszfoga­tain kivonult a társaság gróf Des­sewffy Emil királytelki uradalmába, hogy ott a mintaszerűen berende­zett mezőgazdasági és állattenyész­tés pompás intézményeinek a leg­magasabb tökélyre kiemelkedett fo­kában gyönyörködjék. Itt alkalma volt a társaságnak az országszerte ismeretes kísérleti telep megtekintésére, valamint a pompás magyar szarvasmarha te­nyészet, rozs, burgonya dohány és cukorrépa termelés, valamint a csillagfürt beható ta nulmányozá­sára. Az uradalom megtekintése után a vendégszerető házigazda fé­nyes dejeünert adott. " Királytelekről a társaság Nyiregy háza város csordalegelőjét tekin­tette meg, majd a gazdaszövetség helyiségében adott ebéd után autó­buszon Szmolár Mihály sulyánbo­kori kisgazda gazdaságának meg­tekintése következett, hol is meg­győződtek arról, hogy Szabolcsvár­megyében a kisgazdáknak egy-eg-v miniatűr uradalomra emlékeztető berendezéseik vannak. Visszatérőben Antal János gyü­mölcsösét tekintették meg, melyről példát vehetne bármelyik nagy uradalom gazdasága. Ügy itt, va­lamint Szmolár kisgazdánál ma­gyaros vendégszeretettel vendégel­ték meg a táraságot, majd Nyiregy háza város erdőgazdaságát tekin­tették meg, mely az egész ország­ban példátlan és a maga nemé­ben páratlanul szép. Innen a Sóstó gyógyfürdőhöz mentek a kirándulók villamoson, ahol is egy a Wien melletti Bá­denre emlékeztető élénk fürdőte­lepet találtak, hol ugyanazon az este a polgármester, továbbá a vármegyei és városi előkelőségek részvételével adott fejedelmi ban­ketten vettek részt. A Sóstó fürdőtelep megtekintése és a vacsora közötti idő sem ma­radt kihasználatlanul, amennyiben a Nyirpazony község határához tar­tozó Sóstó szőlőtelep megtekintése következett, hol Szentiványi Jó­zseffel az élén, ki a szőlőtelepnek, mint hegyközségnek biróia az ösz­szes birtokosok részvételével egy ismeretterjesztő előadás után gaz­dag uzsonnával vendégelte meg a kirándulókat. A következő nap délelőttje a vá­ros nevezetességeinek megtekin té­sével telt el, amidőn is alkalmuk volt kisgazdáinknak egy amerikai stílusban és lendülettel fejlődött magyar vidéki város minden szép­ségében gyönyörködni. Innen Liptay Jenő nyirpazonyi szőlőtelepének megtekintésére in­dult a társaság 1, hol is a mintaszerű szőlőkezelés és borpincészet meg­tekintése után a Szabolcsvárme­gye alispánjának és Nyíregyháza város polgármesterének vezetésé­vel megjelent vármegyei és városi tisztikar, a vendéglátó házigazda által pompás ebéddel vendégeltetett meg. APOLLÓ Szerdán GEOREE O'BRIEN legújabb attrakciója Csütörtökön Két hős harca egy leányért. A. francia baba Egy bájos fruska és egy titokzatos férfi szerelmi regénye. Pénteken, csak 1 napin! ALEXANDRE DUMAS ÖRÖKBECSŰ REGÉNYE: Gróf Monté Chrisfó John Gilbert a főszerepben. * KÉT FOX BURLESZ K! Előadások kezdete; V*8 és V«10 órakor. Innen a nyiregyházi kisgazdák négyes fogatain Klár Sándor sima­pusztai birtokának megtekintésére vonult fel a társaság, hol a kiváló szakember gazdának előadásából a legértékesebb és leghasznosabb el­méleti és gyakorlati tapasztalatok­ban gazdagodtak. Estére tisztele­tükre mozi előadás és bucsu ban­kett volt, onnan a társaság más­nap Hortobágyra vonult, hogy az ottani jubiláris ünnepségeket meg­tekintse és a vasárnapot a Hor­tobágy szépségeinek megszemlélé" séveí töltse el. Az egész utazás felejthetetlen emléke marad a társaság minden tagjának, kik között Martinovich Kálmán szolgabiróval, Szekré­nyessy István járási mezőgazdasá­gi bizottsági alelnökkel, Püspök Imre főjegyzővel és dr. Pátz János ügyvéddel az élén Szakmar,' Ho­mokmégy, Drágszél, Nemesnádud­var, Bajaszentistván és Úszód községek kisgazdái vettek részt. A fogadtatásért és ezekért a fe­lejthetetlen emlékekért, melyekbein a társaság minden tagjának része volt, a legmelegebb hála és elis­merés illeti Bencs Kálmán kor­mányfőtanácsos 'polgármestert, to­vábbá e gazdag programm összeál­lítóját, Gyurikovits Lajos városi fő­intézőt, ki azt első perctől az utol­sóig kisért és fáradhatatlan buz­galommal magyarázta a legapróbb részletekig az összes látni és tud­nivalókat, továbbá Zilahi Kis Ti­bor vármegyei gazdasági felügyelőt, ki ugyancsak fáradhatatlanul buz­gólkodott Horváth Aladár gazda­sági felügyelővel együtt a prog­ramm betartásán, az ismeretek egész tárházával gazdagította kis­gazdáinkat és Kardos István kultui­tanácsnok, ki zsenialitásával a város hatalmas fellendülésének egyik tá­maszpontja. A vármegye részéről Mikecz István alispánt, Borbély Sándor főjegyzőt, valamint mind­azokat a nagybirtokosokat és kis­gazdákat illeti' a hála, akik a ven­déglátásban és a magyaros szere­tetben egymást multák felül. Meg kéli végül emlékezni a gaz­daszövetségről és annak érdemes elnökéről Kovács Jánosról, va­lamint a vezetőségről és Paulusz Márton felsőházi tagról, kik való­ban páratlan ambícióval, lelkese­déssel és szeretettel gondoskodtak kisgazda társaink elszállásolásá­ról, élelmezéséről és szórakozta­tásáról. — A hires hortobágyi juh( u ró egyedelárusitója a Nyiregyházi «Hangy?.» Szövetkezet. 6x Magántanfolyam Budapest, VIII., Rákóczi-út 51. Tel.: J. 323-9?. Olcsón és sikerrel készít elő bármely közép­iskola tananyagából összevont magánvizs­gákra és érettségire, valamint az egyetem jogi és közgazdasági faku tásin vizsgákra és kolloquiumokra jegyzetekből vidékieket is. Felvesz korlátolt számban családi felügyelet alatt bennlakó növendékeket is. Válaszbélyeg csatolandó. 3613-6 BÚTOROKAT, u. m.: háló, ebédlő, úriszoba, elő­szoba, leányszoba és speciális konyhaberendezések előnyösen, a legolcsóbban beszerezhetők: Bútorüzlet Kossuth-tér 10. szám, (a törvényszékkel szemben.) VUlanyerőre berendezett műhely Kótajl ucca 98. szám alatt. 7268-?

Next

/
Oldalképek
Tartalom