Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 146-172. szám)

1927-07-14 / 157. szám

1927. julius 14 JSÍYÍRYIDÉK. A szabolcsi gépkocsik és soffőrök augusztus Nap-nap mellett állítanak elő a rendőrségen 1-től már a nyíregyházi államrendőrség előtt olyan egyéneket, akik jegy nélkül szállnak vizsgáznak. Szat­A kereskedelemügyi miniszter felállította a Szabolcs már—üng - Bereg önálló gépjármű kernletet. (A «Nyirvidék» tudósítójától.) A magyar királyi kereskedelem­ügyi miniszter 84.417—1927. K- M. számú rendeletével felállította Sza­bolcs csonka Szatmár, csonka Be­reg és Csonka Ung vármegyék te­rületére Nyíregyháza székhellyel a D. jelzésű önálló gépjármű kerü­letet még pedig augusztus elsejével. Ezen időponttól kezdve a nyír­egyházi m. kir. államrendőrség köz­igazgatási osztálya fogja végezni a gépjármű jelzési és az egyik kerü­letből másik kerületbe való átírási ügyeket, ugyancsak ezen osztály előtt fognak lefolyni a gépkocsik és gépjárművezetői vizsgák. Á miniszter ezen rendeletével egy régóta óhajtott terv válik valóra. — Ugyanis Nyíregyházán, Szabolcs­ban és a környező csonkavárme­gyékben annyira elszaporodtak már a gépjármüvek és a sofföri pályára készülő egyének, hogy okvetlen szükségessé vált ennek a terület­nek rendőri közigazgatás szempont­jából való önállósítása,. amely ter­mészetszerűleg vonja maga után a vizsgáztatással járó nagyobb ké­nyelmet és csekélyebb kiadást. Julius 16-án nyílik meg a dadai felsőjárási tejszövetkezet nyíregyházi üzlethelyisége. Egyelőre naponként 1000 liter pasztörizált tejet szállítanak be Bujról,a szövetkezet központjából. (A «Nyirvidék» tudósitóiátóD A dadái felsőjárási tejszövetkezet központi buji gyüjtőteiepének be­rendezése már teljesen elkészült s így semmi akadálya sincs annak, hogy a szövetkezet nyíregyházi üz­lethelyisége julius 16-án megnyíl­jék és megkezdje működését. A Nyirvidék munkatársa tegnap kint járt Bujon és a szövetkezet vezetőjétől közvetlen információt nyert a megalakulás és berendez­kedés nehézségeiről s arról a ki­tartó fáradozásról, amellyel Olchváry Pál m. kir. kormányfőta­nácsos járási főszolgabíró és Máthé gazdasági felügyelő minden akadályt elhárítva lehetővé tették ennek a szövetkezetnek a lé­tesítését. Hét község van bekapcsolva a szövetkezet érdekkörébe: Buj, Gá­va, Ibrány, Szabolcs, Paszab, Ti- « szabercel," Vencsellő. Ebből a hét , községből egyelőre körülbelül 1500 j darab tehén tejéből naponta körül- | belül 3000 liter tejet szállítanak a téri épületében már teljesen beren­dezve várja a tejellátás meginditá­sát. Ugyanis az egész akció szer­vezetének központjában a Hangya (áll s a Hangya szövetkezetek gyűj­tik össze az egyes községekben a tejet. A nyíregyházi üzletekben természetesen tejcsarnokszerüen ki is mérik a különböző tejterméke­ket, az emiitetteken kivül a juh­túrót és sajtot is, mert a buji köz­ponti telepen hatalmas saitfőző üst várja már, hogy alágyujtsanak és megkezdjék a várva-várt közellátási tevékenységet. A tejtermékek pa­lackozása és csomagolása a Ieghi­gién.ikusabban történik, hatalmas mósókádakban főzik és fertőtleni­tik minden egyes használat után a tejes edényeket, ugy, hogy azok a legszigorúbb kritikát is ki fogják állni. A tejet Nyíregyházán házhoz hordják s erre vonatkozólag kö­zelebbi felvilágosítás a Hangya Szé­chenyi téri irodájában szerezhető. (Telefon 78.) fel a vonatra. (A «Nyirvidék» tudósítójától.) A Máv. részéről egyre sűrűbben hangzik el az a panasz, hogy kü­lönösen olyan alkalmakkor, amikor országos vásár, vagy más hasonló okból nagyobb forgalom bonyoló­dik le a "Máv. vonalain, amikor tehát a jegyellenőrző közegek mun­kája tetemesen megszaporodik, egyes lelkiismeretlen egyének jejgy nélkül ülnek fel a vonatra. Jófor­mán nem múlik el egyetlen egy nap sem, hogy majd az egyik, majd a másik vonalon ne érnének tetten a kalauzok jegy nélkül utazókat, akik vagy igyekeznek a kupékon keresztül bujkálva megugrani az el­lenőrzés elől, vagy a bejárás előtt a vonatról leugranak, abban az eset­ben pedig, ha nem sikerült megug­rani, mindenféle alaptalan kifo­gással mentegetik tettüket. Nyíregyházán nap-nap után állí­tanak elő ilyen potyautasokat a rendőrségen, ahol azután megin­dítják ellenük az eljárást kihágás miatt. Amennyiben azonban ugy látszik, hogy a kiszabott bünteté­sek nem veszik el az ingyenutasok kedvét a további visszaélések elkö­vetésétől, a rendőrség is szigo­rúbban fog eljárni velük szemben. Ugy értesülünk egyébként, hogy a jegy nélkül való utazás nemcsu­pán a mi vidékünkön divik. Más helyen is hasonló visszaéléseket tapasztal a Máv. Éppen ezért, mert kezd már az eset rendszerré válni és igy súlyos anyagi kárt is okoz a Máv-nak, szigorúbb intézkedése­ket fognak életbe léptetni a potya utasokkal szemben. Eszenyi legények a csehek ellen. Magyar virtus a megszállott szabolcsi községben. (A «Nyirvidék» tudósítójától.\ Megszállt területről kaptuk a kö­vetkező kis történetet: A mándoki járáshoz tartozott Eszeny község Trianon jóvoltából ma csehek birtoka. Cseh fináncok és csendőrök tartják fegyver alatt a hires verekedő eszenyi legénysé­gét. A falunak szövetkezeti boltja van, melyre büszkék az eszenyiek, az ő boltjuk, az ő pénzükön léte­sült, részvenyese minden valami­revaló eszenyi gazda. A szövetkezeti bolt korcsmájában gyűlnek ösz­sze esténkint áz eszenyi legények és csendesen pipaszó mellett vár­ják a magyar égbolt pirkadását. Junius havában történt egy szép szombati estén. Talán zsold kiosztás volt a cseheknél, vagy va­lami vérdijon osztozkodhattak, mert tömve volt a szövetkezeti bolt cseh fináncokkal és csendőrökkel: Mulattak. Asszonyaikat is elhozták és csakhamar ékes cseh nótától visszhangzott a falu boltja. Az eszenyi legények gondosan lelő pasztörizálás, lehűtés és pa­lackozás után egyelőre 1000 liter tejet szállítanak a nyíregyházi piac­ra. A többi tejet vajnak és yog'hurt­nak dolgozzák fel. A buji gyüjtőállomás és feldol­gozótelep a legmodernebb gépek­kel van felszerelve s a palackozás is a legújabb elvek Szerint törté­nik. Higiénikus keménypapír le­mezzel egyetlen nyomásra herme­tice záródnak az összes tejes és yoghurtos üvegek s ugyanezek a fedőlemezkék késsel egy szempil­lantás alatt könnyedén felbontha­tók. ízlésesek és tiszták lesznek ezek a kis üvegtartályok, amelyekben rendszeresen szállítják majd a házhoz a pasztörizált tejet, yoghur­tot, tejfelt, vagy édes tejszint, úgy­szintén higiénikus csomagolásban a tejfelből, vagy pasztörizált tej­színből készült legfinomabb tea­vajat. A szövetkezet érdekkörébe tarto­zó többi községekben is lesznek gyüjtőtelepek és tejellenőrző felsze­relések, mept talán mondanunk sem kell, hogy a termelőtől csakis a rendeletnek megfelelő 3.3 százalék zsírtartalmú és egyébként is telje­sen kifogástalan tejet veszik át. A pasztörizálás, vagyis a 70—75 C. fokra való hevítés kiöli a tejből az egészségre káros baktériumokat, viszont teljes érintetlenségükben megőrzik az emberi táplálkozásra oly fontos vitaminokat. A tejszövetkezet nyíregyházi üz­lethelyisége a Hangya Széchenyi­— A híres hortobágyi juhturó egyedelárusitója a Nyíregyházi «Hangya» Szövetkezet. 6x (*) A Tündérujjak Magyar Ké­zimunkaujság juliusi száma meg­jelent. Ara mintalappal együtt 1 P 20 fillér. Kapható az Ujságboltban. (*) Levélpapír olcsó, elegáns, fi­nom, az Ujságboltban. módfelett bántotta, őket, hogy az ő pénzükön létesült szövetkezeti nagy vendéglőben idegenek mulatnak. De hát az okosabb enged. Zárórakor a szövetkezet veze­tője távozásra szólította fel a cse­heket, akik akkor jöttek igazán hangulatba és persze hogy nem voltak hajlandók nyugalomra tér­ni. Tovább mulattak és hangos or­DIADAL MOZI V KERT MOZI hétköznap 5 és 7 órakor, vasárnap 3,5,7,9 órakor. mindennap 9 órakor. Katonazene kísérettel. Julius hó 13-án és 14-én, szerdán és csütöitökön: JAZZ MENYASSZONY Egy asszony karrierje 7 felv. Főszereplő: Marié Prevost. ARANYASSZONY 8 felvonásban Főszereplők; Verebes Ernő, Lőtte Neumann. Chamberiin és Lewin repülése New-Yorkból Beilinbe. Kedvezőtlen idő esetén a Kert Mozi előadása a Városi Szinhaíban. pénteken: Umii\ 8-ík felesige 8 felvonásban Glória Swanson, Carnó, Pola Negri legszebb filmje. Jön! ATLANTI» Jön! ditozással rázták, forgatták életpár­jukat. örömük annál nagyobb volt, mert végre borsot törhettek gyűlölt őrmesterük orra alá, akit alacsony származása miatt nem tartottak magukhoz méltónak és nem hív­ták meg a szövetkezeti korcsmában rendezett családi estélyükre. A zárórán t ulí cseh hejehuja szöget ütött az eszenyi magyarok fejébe és birizgálni kezdte a magyar virtust. Ha mulatnak a csehek, rendben van, mulassanak, de csak záróráig! Záróra után nincs múlatás, vagy ha van, akkor ne­künk is lehet, gyerünk! És w be­következtek vagy nSgyen eszenyi legények a korcsmába. A csehek éktelen lármával fogadják és kiker­getik őket: kutya magyar itt nem mulat ma! Nem-e hördültek fel az esze­nyiek és felzavartak minden cim­borát. Előkerültek a kampós botok, az ólomgolyóbissal felszerelt hu­sángok és bevonultak a csehek kö­zé mondván: Nem engedtetek be bennünket, hát most mi mondjuk, hogy coki innen! Kifele! Az egyik cseh csendőr puskát ragad, annak karjára lezuhan az ólmosbot, kart és puskát törve, egyúttal jelt ad az általános boto­zásra. Pár pillanat alatt kirepülnek a csehek, asszonyaik ijedt sikol­tozással felverik a falu csendjét. — Kijönnek házuk elé az öreg magya­rok mikor megtudják, miről van szó, szó nélkül befordulnak me­gint: nem hallottam, nem láttam semmit. .Másnap remeg a falu: mi lesz most Uramisten? Annyi lett, hogy az őrmester­parancsnok a nála panaszt emelő és megtorlást követelő cseh vité­zeknek a következő megszívlelni va­lókat mondotta: . Ugy kell nektek! Ha ti nélkülem mulattok, viseljétek a következmé­nyeket is. Ha engem is meghívta­tok volna és ha én is köztetek let­tem volna, ez nem. történt volna meg. Mehettek! Igy adta vissza a kölcsönt. Modern kölcsönkönyvtár az Ujságboltban

Next

/
Oldalképek
Tartalom