Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 146-172. szám)

1927-07-01 / 146. szám

Ujiregyhássa, 19í7. julius 3, , Péntek UPH-Rt G r l-l Á Z A ...»»fl««tíh»} MM iftMfcoat _ 9'SO W®gjf«>iáéw> t-CO SMtatróoiintf* w«llii8 ,fswik S0J& wggritMtay. Aílejsiíaftw *ÍÖ«A ELEK ftiAMAi^MJttt i Dr. 3. S2ASO LÁSZLCX «M#k«uté t venTsue K. awdor. XLVXIl évfolyam, 146 szám <uaante«t8té«i é«r feratfáhlVafa*: SmEÉCHENYI-UT SZÁM. <Mvt!»t. (38. Pastachaqun i ^witefttoJwt MUBt aiunfe vlscxz*. Rövid rádióhírek. — Chamberlain és Lewine teg­nap reggel Münchenből Zürichbe repültek, majd onnan folytatták utjokat Thun irányába. — Stresemann német külügymi­niszter tegnap tartott előadást Os­lóban abból az alkalomból, hogy az idei Nobel-dijat megkapta. — A Kormányzó Chamberlainék budapesti látogatása alkalmából iid vözlő táviratot küldött az Ameri­kai Egyesült Államok elnö (kéjiek, aki arra szívélyes hangon vála­szolt. — Byrd őrnagy tegnap resgel fél 4 óra után, középeurópai idő­számítás szerint 9 órakor repülőgé­pével felszállt, hogy Párisba re­— Smithland és Hesterberger amerikai hadipilóták San Francis­cóból a Hawai szigetekre repüllek és Honoluluban minden baj nél­kül leszálltak. — Pujot-t, a^ »Action Francaise« főszerkesztőjét^ Daudet-ügyből ki folyólag tegnap délután 1 órakor letartóztatták. — Byrd őrnagy tegnap délután 1 óra 30 perckor »Amerika« nevü gépén elrepült Ujskócia fölött és eltűnt Ujfundlana irányában. — Byrd elhatározása, hogy elindul, oly hirtelenül jött, hogy még a re­pülőgép legénységének tagjai sem tudtak róla az utolsó percig. A meglepetést fokozta az a körül­mény, hogy a repülőgép 3 uta­sán kivül a Wright autótársaság motorszakértője titokban a gépre csempészte magát. - A «Daily Mail» irjfa, hogy Rothermere cikkének főbb tar­talma kezd beszivárogni az utód­államokba, dacára a legszigorúbb cenzúrának. — Legújabb híradás szerint Byrd őrnagy átrepült Ujfundland felett. Az időjárás kedvezőtlen, köd van és ellenszél fuj. — Hódossy Gizella, a budapesti gázgyár tisztviselőnője Bécsben \e­ronállal megmérgezte magát. Tettét afölötti bánatában követte el, hogy vőlegénye három hónappal ez­előtt tragikus körülmények között elhunyt. — Miskolcon felavatták az uj uszodát, nemzetközi úszóverseny keretében. Byrd fogadtatására minden előkészületet megtettek. A kitűnő repülő, aki elsőnek érte el az északi sarkot Amundsen előtt, Uiskóciáig 65 perccel rövidebb idő alatt tette meg, mint Lindberg és Chamberlin. — A budapesti állatkert Szul­tán nevü elefántja ormányával nya­konragadta az egyik ápolót és föld­hözvágta. A többi ápoló szabadí­totta ki veszedelmes helyzetéből. — Kelety Dénes, a Máv. elnök­igazgatója Jvosszabb szabadságra megy s már nem is tér vissza hi­vatalába. ' — Pálffy Sándor 24 éves egye­temi hallgató a budapesti Park­szállóban felakasztotta magát. Nyíregyháza valamennyi hatósága, intézménye társadalmi, jéíékonycélú és politikai egyesülete részt vesz vasárnap délelőtt a zászlószentelés! ünnep után tartandó hatalmas tüntető népgyűlésen és felvonuláson, amelyről filmfelvételeket készítenek a világ nagy városai számára. Nyíregyháza impozáns tiltakozása Trianon ellea és tüntetése Rothermere lord mellett. Nyíregyháza. (A ..Nyirvidék" tudósítójától.) Tegnap délelőtt 10 órakor Nyír­egyháza egyesületeinek küldöttei értekezletet tartottak dr. Szesztay Zoltán kir. kormányfőtanácsos, a Nemzeti Szövetség nyíregyházi és szabolcsvármegyei csoportja el­nökének irányítása mellett. Az értekezlet elhatározta, hogy Nyír­egyháza miflden egyesülete, ható­sága, intézménye részt fog venni a vasárnapi nagy demonstráción, amelyet a város közönsége Rother­mere lordnak, a magyar igazság első bátorszavu hirdetőjének tisz­teletére és a szégyenletes triánoni béke ellen rendez. Az egyesületek és magánosok már délelőtt tiz órakor el fognak helyezkedni a Kossuth térnek a templom előtti részén és az idetorkolódó utcák térségében, hogy a Tisztviselő Dalkör zászlószectelési ünnepe után közvetlenül megkezdődő nagy népünnepélyen és az azt követő tüntető felvonuláson résztvegyenek. A korábbi felvonulás okvetlen szükséges, nehogy a későn érke­zők zavarják a Dalkör magasztos ünnepségét. A népgyűlést Szesztay Zoltán dr. fogja megnyitni. Utána dr. Sasi Szabó László kormányfőtanácsos, a Nyirvidék főszerkesztője beszé­det mond, amelyben megindokolja a gyűlés határozati javaslatot. Ebben a javaslatban, amelyet dr. — A miskolci törvényszék hét hónapi börtönre ítélte " Mokray András nyustai kisgazdát váltóha­misítás miatt. — Debrecen város tanácsa a. húsdrágulást próbavágásokkal s erélyes intézkedésekkel akarja le­törni. — Debrecenben a Csapó-utcáin a villamos elütött egy asszonyt. — Debrecen város a Dégenfeld téren építteti fel a vásárcsarnokot. — Kusíár Andrást, a hajdudo­rogi Népbank volt főkönyvelőjét három évi fegyházra itélte a deb­receni törvényszék több rendbeli csalás, sikkasztás és közokiiatha­misjtás miatt. — A hortobágyi hidi vásáron ötvenmilliónyi készpénzt loptak el a zsebmetszők hat gazdától. — Sárándon a vonat elütötte Losonczi József gazdálkodó két éves kisfiát. Byrd tegnap hajnalban elindult Newyorkból, hogy Párisba repüljön. Három utast vitt magával, s ma este kell megérkezniük. Byrd negyedmagával azzal az elhatározással indult nagy útjára, hogy ha elegendő benzin áll ren­delkezésére, akkor Párisból to­vább folytatja útját Bécs felé Dél­németországon keresztül. Az expedíció ma déli 13 óra 30 perckor a következő szikratáv­iratot adta le: W. T. W. Scatali sziget felett elrepültünk, New Foun land felett kiderült az idő, a köd felszállt, alacsonyabbra ereszked­tünk s mind a négyen jól figye­lünk, hogy nem találjuk-e fel Nungesseréket.. A repülőgép személyzetének mun kabeosztása különben a követ­Az időjárás. A Meteorológiai Intézet jelend. Hazánkban túlnyomórészt száraz, derült időjárás uralkodott. A hő­mérséklet normális. Időpiognózis: Egyelőre még száraz idő várható további hőemelkedéssel, később a felhőzet növekedése valószínű. MtI kező. Byrd ül a kormánykeréknél. Aseot a megfigyelő,, ők ketten vált­ják fel egymást. Balchen ellenőrzi a motorokat, Newile hadnagy ke­zeli a rádiót és a mozgófényképet felvevő gépet. A gépen egy gummicsónak js egy gummizsák is van. Ha vélet­lenül hiba történné a motor kö­rül, nyugodtan leszállhatnak s a gummicsónakból megjavíthatják a motort. i j , Az expedíciónak célja részben tudományos, részben gyakorlati. (MTI..) Egy postakiadó sértetlenül került ki a vonat kerekei alól Szombathelyről jelentik: A cell­dömölki állomáson Horváth Béla postakiadót elkapta a mozdony és maga alá sodorta. A vonatot nyom­ban megállították s Horváthot a negyedik kocsi alól szedték ki. Mi" kor Horváth magához tért meg­Mikecz Ödön, a Nemzeti Szövet­ség nyíregyházi csoportjának al­elnöke szövegez meg, és Qál István tanár fordit angolra, meg­küldenek Rothermere lordnak Londonba. Nyíregyháziak I Polgárok, mun­kások 1 Egy kérdésben nincs ellen­tét közöttünk: abban, hogy Trianon­nak veszni kell! Nem kell a vasár­napi demonstrációra lelkesíteni senkit ebben a városban; egyek vagyunk a magyar fájdalomban, jertek el vasárnap délelőtti nagy népgyű­lésre. Égig lobogó láng lesz a szivetek felparázsló tüze. Nyíregy­háza szavát meghallja az egész világ ! vzisgálták, kiderült, hogy olyan szerencsésen került a vonat alá, hogy kisebb jelentéktelen zuzódá" soktól eltekintve semmi baja sem történt. Olaszország hajlandó a ma­gyar gabonanemüek felesle­gének nagy részét saját piacán elhelyezni. Az Est irja: Megbízható helyen szerzett értesülésünk szerint az olasz kormány hviaíalosan értesí­tette a magyar kormányt arról, hogy készséggel hajlandó a ma­gyar-olasz kereskedelmi szerződést olyanformán módosítani, mely fi­gyelemmel lesz a magyar gabona­nemüek kivitelére. Olaszország ugyanis hajlandó a magyar gabo­nanemüek feleslegének nagy "részét saját piacán elhelyezni. Az "érdem­leges tárgyalásokat már a nyári idő afatt megkezdik, hogy mire sor ke­rül az őszi szállításokra, a szál­lítások már az uj szerződés alapján történhessenek. Tőzsde. A pengő Zürichben nyitásko 1 90.55, zárlatkor 90.50 volt. Valuták: Angol font 27.83-27.99 Cseh korona 16.94—17.02, Dollár 570.65—573.05, Frank 22.60—22.80 Leu 3.45—3.55, Lira 31.65—32.05, Márka 135.70—136.20, Osztrák korona 80.62 és fél—80.97 és fél, Svájci frank 110.35—110.75. Határidős: Buza októberi zár­lat 29.52—29.54, leszámoló 29.50s márciusi zárlat 32.02—32.04, le­számoló 32.00, rozs augusztusi zár­lat 24.40—24.44, leszámoló 24„40i októberi zárlat 24.64—24.68, le­számoló 24.60, márciusi zárlat 27.14—27.18, leszámoló 27.20. Egyes szám ára 1G fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom