Nyírvidék, 1927 (48. évfolyam, 74-97. szám)

1927-04-01 / 74. szám

Nyíregyháza, 1927. április !, * Péntek XLYI11. évfolyam, 74. szám Siaf»E®íéal árak h»lyben éa vM4k*n: Sgy hárs Sí'SO psngö. S*i«gy»dAnr® 7-SO pongö. 8»fitatoíft5ta»lt és JaiaMtaiak 20W» «ngedjnéay. Alapította JÓBA ELEK PfeMrkMzM: Dr. 3. SZABÓ LÁSZLÓ. Fel«l6**i«rlcM>xt6 : VERTSE K, ANDOR. Sswrkesztőséo á» kiadóhivatal: 3ZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. * Talsfort arám 138. Pastachequai : Kéziratokat aom adunk viasza* A felsőház mai ülésén Szmrecsányi érsek, a fegyelmi bíróság tagja letette az esküt j A felsőház ma délelőtt ülést tar­tott, melyet báró Wlassics Gyula elnök egynegyed 11 órakor nyitott meg. Előterjesztései során bejelen­tette, hogy a közigazgatási bíróság a közjegyzői kamara választását megsemmisítette, dr. Imre [ózsef megválasztása ellen a beadott petí­ciónak helyt nem adott. Miután Szmrecsányi Lajos püspök egri ér­sek, a legfelsőbb fegyelmi bíróság tagja letette az esküt, Varga Imre koronaügyész a felsőház igazoló bizottságának jelentését terjesztet­te be. E szerint az igazoló bizottság megállapította, hogy törvényeink­értelmében az aktiv bírói állás, tehát Huszár Aladár a kaposvári törvényszéki elnöknek állása nem összeférhetetlen a felsőházi tagság­gal. Áttérve a napirendre, vita nél­kül fogadták el a felsőház gaz­dasági bizottságának a felsőház 1927—28. évi költségvetéséről szóló jelentését. Majd áttértek a biztosítási dij fizetésével kapcso­latos egyes kérdésekről szóló tör­vényjavaslat tárgyalására. Pesthy Pál igazságügyminiszter részletesen fejtegette a törvényiavaslat in­tencióját. Hangsúlyozta, hogy az uj jogelvek alapján való rendelke­zésekre akkor is szükség lett volna, ha csak a régi biztosító társaságok maradtak volna az ország terüle­tén. A javaslat tehát nem irányul az időközben bejött külföldi bizto­sító társaságok ellen. A javaslat a szerződési hűség jogelvére 'helyezkedik, vagyis köl­csönösen kötelezi a Szerződő fele­ket kötelezettségüknek megtartá­sára. A miniszter leszögezte, hogy a javaslatra szükség van, mert oly kérdéseket valósit meg, melyeknek megvalósítása már a háború élőit is égető szükség volt. A javaslat közérdeket szolgál, mert egyaránt védi a biztosítottak és biztosítók érdekeit. (MTI.) 10 9 * • * « A román király állapota súlyosbodott. Belgrádi jelentés szerint Fer­dinánd román király állapotában rosszabbodás állott be. A király állapotáról egyébként minden rész­letes felvilágosítás adását meg­tagadták. (MTI) Az időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti. Hazánkban a borús, esős idő az utolsó 24 órában is tartott. Álta­lában a nyugati részeknek több jutott az esőből, mert a mennyi­sége ott a 10 mm-t mindenütt meghaladta, Időprognózis: Vál­tozékony, hűvös idő várható nyu­gati szelekkel és az eső csökké nésével. (MTl) A képviselőház mai ülésén folytatták a költ­ségvetés általános vitáját. A képviselőház mai ülését fél 11 óra után nyitotta meg Zsitvay Ti­bor elnök. Lukács György a kül­ügyi bizottság előadója ket jelentést terjesztett be. Ezután áttértek a költségvetés folytatólagos tárgya­lására. Az első felszólaló Esztergá­lyos János volt. Tiltakozik az el­len a megállapítás ellen, mintha a szociáldemokraták a gyűlöletet hir­detnék. A szociáldemokráciának egyedüli célja, hogy az emberből embert csináljon. Tankovics: Helyes, de ne vad­embert. Esztergályos: A szociáldemokrá­cia azt akarja, hogy ebben az or­szágban mindenki boldog és megelégedett legyen. (Felkiáltások a kormánypárton: Ezt akarjuk mi is! 1 A túloldalon gyakran szemére vetik a szociáldemokratáknak a nemzetköziséget. Tankovics- És a vallástalansá­got! Esztergályos; A szociáldemokra­táknak a nemzetközisége a keresz­ténység azon alapelvén nyugszik, mely azt mondja: Szeresd felebará­todat. Gaál Gaszton: Hát mi van a keresztényszocialistákkal ? Azok nem felebarátok? Esztergályos: A munkásság ak­kor, amikor nemzetközileg szer­vezkedik a nemzetközi tőke lelket­len támadásai, kizsákmányolása el­len védekezik. Ezután beszél a gyomornak a bűnözésre való hatá­sáról és megállapítja, hogy sok bűnözésnek veszik elejét a szakszer­vezetek akkor, amikor segélyezik az arra rászorultakat. Követeli a szabadsajtó megvalósítását, az es­küdt bíróság visszaállítást, az álta­lános titkos választójogot, az egye. sülési és a gyülekezési jogot, az aggkori biztosítást, az anya- és csecsemővédelmet.. A költségve­tést nem fogadja el. Egy reggeli lap azt a hirt eresztette szélnek, hogy Gömbös Gyula belépett az egységes pártba s megkapja a belügy­miniszteri tárcát. A Budapesti Értesítő irja. A Ház folyosóján ma délelőtt nagy ér­deklődéssel foglalkoztak az egyik reggeli lap azon szenzációs hírével hogy Gömbös Gyula belépett az egységes pártba s rövid időn be­lül átveszi Scitovszky Bélától a belügyminiszteri tárca vezetését. Munkatársunk felkereste Ángyán Bélát, a miniszterelnökségi sajtó­iroda vezetőjét, aki minden ilyen hirt a leghatározottabban megcá­folt. Almássy László kijelentette, hogy Scitovszky Béla távozásáról szó sincs, annál kevésbbé lehet szó akkor arról, hogy Gömbös kerül a belügyminiszteri székbe. Egyéb­ként arról sincs tudomása, hogy Gömbös be akarna lépni az egy­séges pártba. Berky Gyula szerint Bethlen a leghatározottabban ellene van a szélsőséges politika gyakorlásának. Már pedig abban az esetben, ha Gömbös belépne a pártba, a párt­fegyelem követelményei szerint fel­tétlenül alá kellene vetnie magát Bethlen politikájának. Megkérdeztük a fajvédő párt egyik tagját, Kontra Aladárt is> aki a következőkép nyilatkozott. Az egysegespárt tagjai közül többen már régóta szeretnének bennünket az egységespártba való belépésre megnyerni. Kétségtelen, hogy Bethlennek külpolitikájával és bel­politikai jrányával egyetértünk. Nagy ellentétek választanak el azon­ban pénzügyi és gazdasági tekin­tetben. Solckal helyesebbnek tart­juk tehát, ha fenntartjuk pártun­kat s igy veszünk részt a politika irányításában. Déli fél 1 óra volt, amikor Göm­bös Gyula belépett a parlament épületében, a folyosón tartózkodók mosolyogva fogadták s gratuláltak neki a közeli bársonyszékhez. Göm­bös mosolyogva fogadta a kép­viselők üdvözlő szavait, de kije­lentette, hogy nem áll szándékában belépni az egységes pártba. Kije­lentette, hogy abból, mert szemé­lyileg baráti szálak fűzik a mi­niszterelnökhöz, kissé tulmerész olyan következtetéseket levonni, mint azt a szóban forgó reggeli lap is tette. (MTL.) C»*B*M Ma reggel Kecskeméten ki­sebb földrengést észleltek. Az egyetemi földrengéstani ob­szervatóriumba érkezett jelentések szerint sea reggel nyolc óra előtt Kecskemét egész területén kisebb mérvű földrengést észleltek. A löldrengéstani intézet felkéri mind­azokat, akik a jelzett időben a földrengést észlelték, , tegyenek erről jelentést. (MTI) • • • • • Prónayt több izben birsággal kellett sújtani. Az Uj Nemzedék irja: A buda­pesti törvényszék Schadl tanácsa ma tárgyalta Prónay Pál ügyét. Prónay ugyanis egy időközben megszűnt lapban nyilatkozatot tett közzé, amelyben a hadbíróság Ítéletét kritizálta, mely őt elma­rasztalta. A tárgyaláson Györffy ezredes hadbírót hallgatták ki, akihez Darvay János, Prónay vé­dője intézett kérdéseket. Eközben szóváltás támadt 'Darvay > és Györffy között, amelybe Prónay is beleavatkozott. Prónay szintén kérdéseket intézett Györffyhez, olyan hangnemben, hogy az elnök kénytelen volt közbelépni és Pró­nayt kétszer egymásután 80 pengő rendbirsággal sújtani. Prónay ez­után a hadbíróság működését kriti­zálta, amiért az elnök ismét két izben 80 pengő összesen 320 pen­gő rendbirsággal sújtotta. Az el­nök a tárgyalást felfüggesztette ab­ból a célból, hogy a bíróság ta­nácskozzék arról a rendbirságról, amelyek alkalmasak a főtárgyalás nyugalmának biztosítására. (MTI.) Egy ronrn képviselő lelőtte a választási elnököt. Bukarestből jelentik. Az ókirály­ságbeli Teleorman kerületben pót­választás volt a napokban. Jancu­Iescu volt liberális képviselő az egyik szavazatszedő bizottság el­nökével szóváltásba elegyedett, majd revolvert rántott s az elnököt lelőtte. Janculescu ezután autójá­ba ugrott és megszökött.. A rend­őrség körözi. Apponyi Albert gróf ma dél­után Hollandiába utazott. Az Est írja: Apponyi Albert gróf ma délután 4 órakor Hollan­diába utazott, hogy Leidenben fel­olvasást tartson Magyarország po­litikai helyzetéről. Apponyi még húsvét előtt visszatér Magyaror­szágba s az ünnepet már Gyön­gyösapátiban fogja tölteni.. Xtllt Egy elbocsátott munkás bosszúja. Kolozsvárról jelentik: A gyalui modern malom az elmúlt éjjel le­égett. A kár több mint egy millió leüt tesz ki. A tüzet gyújtogatás okozta. A vizsgálat során megál­lapították, hogy a Barcsi urada­lom egyik elbocsátott munkása gyújtotta fel a malmot. • • * • • Tőzsde. A pengő Zürichben nyitáskor és zárlatkor 90.80 volt. Valuták: Angol font 27.72— 27.93, cseh korona 16.90—16.98' dollár 570.60—573.00, frank 22.50 —22.80, lei 3.40—3.54, lira 26.35 —26.85, márka 135.47 és fél— 135.97 és fél, osztrák korona 80.32 és fél—80.67 és fél, svájci frank 109.95—110.35. Terménypiac: A készáru piacon a buza és a rozs ára változatlan. Határidősök. Buza, áprilisi le­számoló 33.20, májusi zárlat 33..42 —33.44, leszámoló 33.40, októberi zárlat 29.02—29.04, leszámoló 29.10, rozs, áprilisi zárlat 26.80 —26.82, leszámoló 26.80, má­i jusi zárlat 27.02—27.04, leszá­J moló 27.00, októberi zárlat 22.06 | —22.08, leszámoló 22.10. Egyes szam ara 1© fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom