Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 98-120. szám)

1926-05-01 / 98. szám

Szarkesztőség ós kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Talaton azám 189. Poatachequa 29660, Kéziratokat nem adunk vissza. Nyíregyháza, 1926. mtf j«s 1. • Szombat Előfizetési árak halyban H vldékan: Egy hóra 30000 K. NagyedAvr* 90000 K. Kéj:tisztviselőknek és tanítóknak 20% engedmény. Alapította JÓBA ELEK F6»i«'k»aitő: Dr. 8. SZABÓ LÁSZLÓ. Felalő* szarkasztd : VERT8E K. ANDOR. XLV1I, évfolyam. 98. szám, T Megalakult az új szerb koalíciós kormány. Budapest, április 30. (A MTI. rádióje;entése.) Belgrád. A szerb kormány újjá­alakításáról a félhivatalos Avala iroda a következő közleményt ad­tta kf: Uzunovics miniszterelnök kedvező eredménnyel fejezte b e azokat a tárgyalásokat, amelyeket Radics István koalíciós kormánya megalakítása tárgyában folytatott. A megértés politikája változatlanul marad. Radics István nem lépett be személyesen a kormányba. Az uj összeállításba a következő Ra­dics párti uj miniszterek szerepel­nek." Kereskedelemügyi miniszter: Krajacs, Fölíreformügyi miniszter: Radics Pál; földmivelésügy; mi­niszter Puceij Iván. Nincsics, aki a Radics pártot képviselte, meg­tartotta tárcáját. Külön kiemelen­dő, hogy az uj koalíciós kormán> banPucelj Iván szegélyével a s. ló­vén ok képviselője is "helyet fog­lal. Az uj miniszterek tegnap este tették le a királynak az esküt. Tizennégy uj bérpalota épül Budapesten állami támogatás mellett. Budapest, április 30. M. T. I. rádiójelentése. Az Uj Nemzedik értesülése sze­rint a legközelebbi jövőben még­14 bérpalota épi'ésébe kezdenek, melynek építéséhez az állam nyújt megfelelő hitelt. Ezzel -30 fcérhá­bériázat fognak épiteni az állami hitelakció révén, melyekben össze­sen 1300 lakás lesz. < A BetMen udvar lakbérétJ leszállítják. Budapest, április 30. M. T. I. rádiójelentése. Az Uj Nemzedék értesülése sze­rint a főváros a Bethlen-udvar la* kása inak bérösszegét május elsejém leszállítja. A lakbércsökkenés 1(1 •—15 százalékot fog kitenni. «•««•* i i Az időjárás. Budapest, ápril/s 30. M. T. I. rádiójelentése. A Meteorológiai Intézet jelenti. "Hazánkban az időjárás változatla­nul felhős, enyhe és száraz jel­legű. Időprognózis Enyhe idő várható esetleges kisebb zivataros esővel. la délelőtt kihallgatták Hír Györgyöt. Budapest, április 30. M. T. I. rádiójelentése. Az Uj Nemzedék értesülése sze­rint a frankügyben mára beidézett Hír György nemzetgyűlési képvi­selőt a délelőtt folyamán kihall­gatták. Ugyancsak mára várják pá­ter Bónis Arkangyal jelentkezését is, akit szintén ki fognak hallgatni. A nemzetgyűlés mai ülése. Budapest, április 30. (A MTI. rádiójeientése.) A nemzetgyűlés ülését fél 11 óra után nyitotta meg Szcitovszky Béla elnök. Bejelenti, hogy Ernszt Sándor napirend előtti felszóla­lásra engedélyt kapott. Strausz István tegnapelőtti felszólalása során szóvá tette, hogy a Jegyin­tézet évi számadásának megvizsgá­lására kiküldött parlamenti bizott­ság mulasztásokat követett el, mert annak legutóbbi üléséről nem hal­lott, sem felosztásáról nincs tu­domása. Azt is állította, hogy az elnöknek kötelessége lett volna fi­gyelemmel kísérni a bizottság munkáját, ezért felkérte őt, hogy tájékoztassa a Házat. Ernszt Sán­dor felszólalása során kijelentette, hogy az elnöknek sem joga, sem kötelessége a bizottság, működését figyelemmel kisérni, mert az .el­nök a maga részéről minden intéz­kedést meg tesz, ami a saját ha­táskörébe tartozik. A költségvetés tárgyalása során Hoyos Miksa gróf kijelenti, hogy J csak gazdasági kérgesekkel kíván foglalkozni. A politikai küzdd.r.ek- ] bői csak annyit kiván megjegyezni, hogy vérfagyasztó az a cinizmus, amely yel Pa lavicir.i beszélt. Ebben hasonlít Nőtársához, Károlyi Mi­hályhoz. Eltekintve egy-két kép­viselőtől és arisztokratától, senki sincs ebben az országban, aki tá­mogatná Pallaviciní törékvéseií. Ezután a gazdasági helyzettel foglalkozik. Rámutat arra, hogy a gazdák nehéz Tielyzetbe kerültek. A termelési költség tetemesen meg­növeledett, a buza ára azonban le­szállt teljesen a háború előtti ní­vóra. A földmivelésügyi minisztert arra kéri, hogy sürgősen hajtsa végre a földbirtokreformot. A szesztermeléssel , foglalkozva megállapítja, hogy megfelelő ál­lami ellenőrzés alatt áll a szeszter­melők •> szövetkezetének működést. Beszéde folyamán letelt a rendel­kezésre álló idő s„ így annak kije­lentésével, hogy a sárvári müse­lyemgyárról más alkalommal be­szél, befejezi beszédét, a költségve­tést elfogadja. * Csáky Károly honvédelmi mi­niszter bejelenti, hogy elvben ele­get kjván tenni Kiss Menyhért fel­hívásának, azonban ma még nincs abban a helyzetben, hogy az Avena f.' t.-vel kötött szerződése­ket bemutassa, mert az azok az illetékes vegyesdandárok birtoká­ban vannak. Mihelyt az íratok ren­delkezésére állanak, részletesen is válaszol. Most csupán röviden annyit je­gyez meg, hogy a hadsereg részére történt szállítások mindenkor nyil­vános árlejtések utján állapíttattak meg. Rámutat arra, hogy az aján­latod elbírálását, majd a legkedve­zőbb ajánlatnak a minisztérium ré­széről is történt elfogadása után a szállított anyagok, élelmiszerek át­vételét is mindig más és más bi­zottság végzi, igy a legteljesebb el­lenőrzés mellett történik minden ka tonai szállítás. Panamákról tehát szó sem lehet. Arra a közbeszólásra, hogy meny nyit sikkasztott a vezérigazgató, kijelenti, hogy az nem tartozik reá, mert az államot nem károsította meg, a vállalat megkárosítása .mi­att pedig pedig a rendőrség illeté­kes eljárni. Az bizonyos, hogy egy pár tisztviselőt meg akart környé­kezni a' bank vezérigazgatója s ajándékokat adott, ezek az ajándé­kok azonban olyan elenyészően cse kélyek a vezérigazgató sikkasztá­sai mellett, hogy számításba sem jöhetnek. Ezek ellen a katonai bí­róság a legszigorúbban fog eljárni. 1 Ismételten is kijelenti azonban, hogy sem ezen a réven, sem más uton nem érte károsodás a kincs­tárt. Az Avena azért kapott meg­bízást, egyben pedig a Földbir­tokosok bankja is, mert ajánlatuk a legkedvezőbb volt. Egyetlenegy esetben_ kellett vizsgálatot indítani, amikor' a normálisnál' magasabb áron történt egy szállítás- Ez a vizsgálat még nem nyert befejezést. Százalékszerü adatokkal igazolja, hogy a debreceni 'körletnél teljesí­tett szállításnál a vásári átlagéinál 27 százalékkal olcsóbban, az V. vegyes dandárnál a vásári átlagár­nál 17 százalékkal olcsóbban, a bu­dapesti vegyesdandárnál pedig a tőzsdei középértéknél 4.5 százalék­kal drágábban történtek a szállítá­sok. Arra kéri a nemzetgyűlést, hogy általánosságban acfott válaszát ve­gye tudomásul s mikor módjában fog állani, a vizsgálatok befejezése után részletesen is nyilatkozni fog az ügyről. nemzetgyűlés holnap is tart ülést. Az Uj Nemzedék értesüíése sze­rint Scitovszky Béla elnöknél ma délben értekezlet lesz, melyen a miniszterelnök is meg fog jelenni. Ezen az értekezleten fognak dön­teni afelett, hogy a Ház holnap is tartson-e ülést vagy sem. Minden valószínűség amellett szól, hogy a Ház holnap is tart ülést, azonban a napirenden nem a költségvetés, hanem az osztrák-magyar kereske­delmi szerződés fog szerepelni. TŐZSDE. A korona Zürichben nyitáskor és zárlatkor 72.40 volt. Terménypiac• Buza 76 kg. tisza­vidéki 397.5—400, 77 kg. 402.5 —405, 78 kg. 405—407.5, 79 kg. 407.5—410, Rozs 230—235. A többi változatlan. Irányzat: Ke­nyérmagvakban lanyha, egyebekben tartott. A forgalom csandes. Valuták. Angoi font 347130— 349130, Cseh korona 2111-2120.5 Dollár 71050—71350, Frank 2355—2375, Leu 264—272, L.ira 2853—2877, Márka 16989—17039 Osztrák korona 10074—10108, — Svájci frank 13790—13830. A KMAC titkára ma reggel meghalt. - Budapest, április 30. M. T. I. rádiójelentése. Az Uj Nemmzedék irja: Ma reg­gel az Uj Szent János kórházban meghalt Czakó Ferenc, a Királyi. Magyar Automobil Kiub titkára, aki autójával az ördögárokba zu­hant. Czakó ellen az egyik autóválla­lat 750 millió korona elsikkasztása miatt bűnvádi feljelentést tett. — Czakót megidézték, de már nem ta­lálták a lakásán. A feljelentés után történt vele a szerencsetlenség az ördögároknál, melynek azután áldozatául esett. Az egyik feltevés szerint Czakót menekülése közben érte az autókatasztrófa, egy má­sik feltevés szerint azonban szán­dékosan vezette neki autóját az ördögároknak s igy akart a fe­lelősségrevonás alól kiszabadulni. Megállapították Franciaország amerikai adósságának törlesz­tési részleteit. Budapest, április 30. Washington: Smooth szenátor a afrancia amerikai adósság rende­ző bizottságának a tagja 35 percig tartó tanácskozás után ismertette Coolidge elnökkel a francia ame­rikai adósság egyezményt. — Az egyezmény összesen 6847 millió dollár á'lapított meg. A visszafize­tés 62 év alatt történik évi részle­tekben. Az első két évben Francia­ország 30 milliót fizet a rákövet­kező évben 32.5 milliót fizet s igy tovább mindaddig, amíg az évi részlet nem emelkedett 125 mil­lió dollárra. Az első öt évre nem irányoznak elő kamat fizetést. Ez­után 'kezdődő 10 évre Franciaor szág 1 százalék kamatot fizet, ez után 10 évig 2 százalékot, 8 évig 3 százalékot, mig az utolsó 22 év­ben 3 és fél százalék "kamatot fi­zet. Az egyezmény ugy jött létre, hogy Berenger módosított ajánlatot terjesztett a rendező-bizottság elé. Jakabházynét felmentették. Budapest, április 30. M. T. I. rádiójelentése. Az Est irja. A férjgyilkossággal vádolt Jakabházy Lászlóné ügyében ma délelőtt hirdette ki a törvény szék az ítéletet s az asszonyt a vád és következményei alól felmentette, mert nem látta beigazoltnak azt, hogy szándékosan ölte volna meg az urát. Robbanás történt egy román petrolenmtelepen. A Ploestiben levő Concordia Petroí kőolajtelepén hatalmas rob­banás történt, melynek következté­ben két ember meghalt, kettő sú­lyosan megsebesült. A kár, noha a robbanás által keletkezett tüzet elég hamar sikerült elfojtani, te­temes s mintegy 5 millió leit tesz ki. Egyes szám ára 2HM korona,

Next

/
Oldalképek
Tartalom