Nyírvidék, 1925 (46. évfolyam, 1-144. szám)

1925-03-29 / 72. szám

1925. március 29. JSÍYÍRJnDÉK 11 készletünk gyári feldolgozását s a magyar ipar versenyképességét. Annak idején a lapokból olvas­tam, hogy újonnan szervezett iskolát Békéscsabán, Orosházán vagy Nyiregyházán szándékoznak felállítani illetőleg a polgári isko­lát gazdasági középiskolává fejlesz­tem. Azóta nem tudom, hogy áll az ügy. Tény azonban az, hogy az Országos Ipari és Kereske­delmi Oktatásügyi Tanácsban ál­landóan komoly megfontolás tár­gyát képezi a gazdasági és ipari középiskolák megszervezésének ille­tőleg reformjának a kérdése. Nyír­egyháza ma Keletmagyarország végvára, Szabolcsvármegye áldott földje Csonkamagyarország Bán­sága, Bánátja. Van jóhirnevü népes polgári iskolánk. Ha valahol, ugy nálunk kell a gazdasági vagy- ipari középiskolát felállítani. A legsze­rencsésebb iskolapolitikának tar­tom, ha az illetékes tényezők min­dent elkövetnek, hogy Szabolcsme­gye székhelye középfokú ipari vagy gazdasági iskolához jusson. | Ilyen iskolatípusra szükségünk I van az átalakult társadalmi élet te- j remtette kenyérkereseti harcban. A megváltozott gazdasági viszonyok a társadalmi étet és ifjuságunk egy j részének figyelmét az ipar, gaz- j daság és kereskedelem felé terelik. Ennek oka nagyon természetes. A , legtöbb szülő iparos, gazda, vagy ; kereskedő. Hogy tehát gyerme- j keikből öntudatos gazdák, értelmes ' iparosok, vagy müveit kereskedők váljanak s e "téren nagyobb intel- ; Iigencíával és szélesebb látókörrel rendelkezhessenek, a középto- j ku ipar és gazdasági iskoláknak J megszervezése és felállítása s a > felsőkereskedelmi iskolák küszö- ! bön álló nívós reformja valóságos korkövetelmények. Minden pedagógusnak feltünhe­tik, hogy a szülők sokszor nem elég körültekintők az iskolatípus megválasztásánál. Mindig csodál­kozom azon, ha egy kereskedő, ki­nek üzletét talán "még nagyatyja alapozta meg, vagy édesatyja vas­szorgalma virágoztatta fel, fiát — sokszor ennek akarata ellenére vagy megfelelő talentum hiányában is — egyetemre küldi ahelyett, hogy kereskedelmi iskolai tanulmá­nyaival egyidejűleg elsajátittatná fiával a kereskedelem gyakorlati részét s az érettségi vizsgálat után az üzletében értékesítené el­méleti ismereteit. Modern mezőgazdaságáról is csak akkor- álmodhatunk, ha lesz magasabb nivóju gazdasági képzé­sünk, agrikulturális műveltségűnk. Csakis igy remélhetjük az éssze­rűbb termelőmunkát, mezőgazda­sági kincseinknek jobb kiaknázását. Szakképzett, tekintélyes iparos sokszor erőnek erejével - haj­lamával mit sem törődve — hiva­talnoki pályára adja fiát ahelyett, hogy iparis'kolába járatná vagy is­kolai nevelése közben elsajátíttat­ná vele szép iparát, tanulmányai­nak elvégzése után pedig műhe­lyében vagy vállalatában alkalmaz­ná s fia nagyobb tudását, maga­sabb intelligenciáját arra használ­ná, hogy iparát szélesebb alapok­ra fektesse, esetleg párteleppé vagy nagyobb ipari vállalattá fej­lessze. Ha igy az elméleti szakkép­zéssel és az elmélyülő intellektuális erővel karöltve jár a tapasztalati tanítás, gyakorlati ügyesség és indusztriális készség, akkor méltán remélhetjük müiparunk fellendülé­sét. A jövőben sokkal intenzivebb ipari, gazdasági és kereskedelmi életműködésre lesz szükségünk. Ettől várjuk országunk anyagi jó­létét, elnsenyvedt gazdasági éle­tünknek fellendülését. Praktikusabb gazdasági 'és ipari politikát kel­lett volna űznünk már a múltban ,5 ,amint azt annak idején né­hány komoly politikusunk min­dig "sürgette^ a többi között a fé­nyes elméjű és előrelátó Wekerie Sándor, aki már 1904. február 1-én nyiltan igy szólt: «Hafárazot­tan kimondom, nem elég többé fiainkat harci készségre, bátor ki­tartásra, önzetlenségre és a jog­folytonosság fenntartására inteni, buzdítani csupán! Akkor, midőn azt látjuk, hogy a nemzetek egész erőkifejtése a gazdasági élet fej­lesztése és naggyá tétele tele irá­nyul; akkor, mikor azt látjuk, hogy a verseny még a kulturális téren is a gazdasági erőtől van föltételezve és hogy a népeknek a vagyonosodás által teremtett szük­ségfete képes uj kulturákat terem­teni és a népeknek harcát talán nem is ágyukkaf, hanem füstölgő kürtőkkel fogják megvívni: akkor ezeket az uj irányeszméket és el­veket is bele kell vinnünk a tár­sadalomba; akkor sokszor és sok­ban szakitanunk kell nekünk a megszokottsággal, életmódunkkal, uri és nem uri, elegáns és nem ele­gáns foglalkozás iránti előítéle­tünkkel !» Elemi, polgári és szakiskolái­nak felvirágoztatása, középiskolái­nak magas nívója mintegy' arra predesztinálja Nyíregyházát, az is­kolák városát, hogy' minél-erőbb ipari vagy gazdasági középiskolá­hoz jusson. Bácskai József. mai. kacagó esten Beregi Gyula és Varga Ilus ének és táncszámokkal személyesen | fellépnek az Apollóban. J U K O Tavaszi és nyári divatuj­donságok albuma újból kapható az Ujságboltban. A városi tanács a nyiregyházi iparosság érdekében jelentős inditványt terjesztett a képviselőtestölet elé. A Táros képviselőtestületének közgyűlése. Nyíregyháza, március 28. A Nyirvidék tudósítójától. Nyíregyháza város képviselőtes­tülete pénteken délután 3 órakor tartotta rendes havi közgyűlését, amelyet dr. Bencs Kálmán kormány főtanácsos, polgármester a Hi­szekegy imás soraival nyitott meg. A polgármester a közgyűlés tárgy­sorozata előtt meleg szavakkal kö­szöntötte a képviselőtestület uj virilis tagjait, kérte őket, hogy a város iránt való ügyszeretettel munkálkodjanak a közjó előmoz­dítására és Isten áldását kérte kép­viselőtestületi működésűkre. A képviselőtestület részvé&i Ezután az elmúlt hónap halot­tairól emlékezett meg a polgármes­ter. Mélységes hazafiúi részvéttel és kegyelettel aposztrofálta és méltatta a nagy magyar asszonyt Tisza István gróf inártirsorsot vi­selő özvegyét, akinek halála az egész ország közvéleményét meg­rendítette. Bejelenti, hogy a tanács Rakovszky Iván belügyminiszter­hez részvéttáviratot intézett. Majd a város tisztikarát és a képviselő­testületet sújtó' gyászeseteket je lenti be a polgármester. A közel­múltban hunyt el id. Rajtik Mik­lós végrehajtó, aki huszonhét éven át szolgálta a várost hűséggel, szor galommal, majd László József ik­tató, aki negyven éven át volt Nyír­egyháza buzgó tisztviselője, végül Borsy Béla számvevő, a munkás, lelkes tisztviselő. Március 22-én hunyt el a képviselőtestület egyik kiválóan értékes tagja, Rácz Jenő ny. ezredes. A képviselőtestület az elhunytak emlékét jegyzőkönyvben örökíti meg és elhatarozza, hogy mélységes részvétéről értesiti a gyászoló családokat. Kormány főtanácsosi kine­vezések. A polgármester ezután bejelenti, hogy Horthy Miklós Kormányzó Őfőméltósága Sasi Szabó László dr. ügyvédet és dr. Szesztay Zoltán vármegyei főügyészt kormányfőta­nácsossá nevezte ki. Sasi Szabó László dr. két évtizede tagja a képviselőtestületnek s ő, valamint Szesztay Zoltán dr. a közélet terén kifejtett rendkívül értékes mun­kásságával méltán érdemelte ki a legfelsőbb helyről jött kitüntető elismerést. A képviselőtestület a bejelentés kapcsán megéljenzi a ki­tüntetteket és elhatározza, hogy jegyzőkönyvi kivonatban üdvözli őket. A képviselőtestület az ipa­rosságért, Dr. Bencs Kálmán polgármes­ter bejelenti, hogy a tanács az Üzemi R. T. első közgyűlése alkal­mából inditványt terjeszt a közgyü lés elé. Az inditványt Szohor Pál főjegyző ismerteti. A tanács indít­ványozta, hogy a képviselőtestület a város közönségének, mint fő­részvényesnek nevében dr. Bencs Kálmán polgármestert küldje ki a részvénytársaság első közgyűlésé­re. A képviselőtestület felkéri a polgármestert a közgyűlésen való megjelenésre és arra, hogy a város közönsége nevében, a iparos tár­sadalom kívánalmainak megfele­lően a következő indítványt ter­jessze elő : Mondja ki a Városi Üzemi R. T. közgyűlése, hogy azok az ipari üzemek, amelyeket a város a rész­vénytársaságnak bérbe adott, kizárólag• azok között a kere­tek között mozogjanak, mint békében és kizárólag a város­házi szükségletének ellátására vállalkozzanak. A képviselőtestület örömmel fo­gadta a tanácsnak a város iparos polgárságát felkaroló indítványát és felhatalmazta a polgármestert a f város iparosainak érdekeit vé­dő javaslat megtételére. • Ennek a közmegnyugvást keltő indítványnak elfogadása után rá­tért a közgyűlés a tárgysorozatra. Az uj husfogyasztási adó­tételek. Az első közgyűlési tárgy a pén2» ügyminiszternek a husfogyasztási adó aranykoronában való megálla­pítására vonatkozó ujabb körrende­lete volt. A körrendeletet a közgyű­lés tudomásul vette. Az eddigi hus fogyasztási adótételek megmarad­tak csak a következőkben történt változás. Malac 6—20 kg.-ig 1.50 aranykorona, süldő és sertés 20— 70 kg.-ig 2 aranykorona. 70—110 kg.-ig 2.50 arany korona, 110 kg. felül 3 arany korona. A közgyűlés tudomásul vette az O. F. B. végzését Nyirpazony köz­ség és a pazonyi g. kath. egyház között, továbbá Csizmarik János és Nyárádi István nyiregyházi la­kósok között létrejött ingatlan át­ruházás tárgyában, majd több tör­vényhatósági jóváhagyás tudomá­sul vétele után kimondotta a városi tisztviselők és alkalmazottak csa­ládi pótlékáról szóló szabályrende­let életbelépését. A közgyűlés egyéb jelentős tárgyairól más helyen em­lékezünk meg. Az Óceán ura Kémek és hősök harca 1 $1133 ¥ ároi ú Mo; z|i m és m Diads il Ismét kap ható Személyesen vagy levelezőlapon tett megrendelések még aznap házhoz szállíttatnak. Ötven üvegnél nagyobb megrendelések vidékre is a legol- 1 7S T vállalat Nyíregyháza, csóbb árak mellett eszközöltetnek. jjlmlClI C* "VIZ* Valmlal Laktanya-sor 15. 1499-5

Next

/
Oldalképek
Tartalom