Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 251-275. szám)

1924-11-01 / 251. szám

j&imwiK Í924, november 1. Halottak napja. irta: Bartoss Károly. Ez a nap, amelynek elkövetkeztét tar gallyakkal, kopár mezőkkel, borzongató köddel, szürkére kopott felhőkkel és fagyos széllel várja a természet, azoké, akik már elmentek közülünk. Azoké, akiknek kezéből kihullott a szerszám, a fegyver, a játék, akik­kel már nem játszanak a remények, kétsé­gek, akikről már semmit sem tudunk és egyre ritkábban emlékezünk, s akik vala­mikor éppen ugy szerettek, csalódtak, épí­tettek és sirattak légvárakat és éppen ugy kételkedtek egy életen keresztül a halál el­következésében, mint — mi. Ezen a napon egy pillanatra megtör- \ pan a »rohanó«, a »diadalmas« Élet, és ki- [ gyúlnak és kivirulnak a sírokon a kegyelet i hideglángu mécsesei és színtelen, illatnél­küli krizanténumai. Az élők látogatást tesz­nek ma a halottaknál és borzongó idegekkel,> könnytől fátyolos, dermedt szemekkel me­rednek a sírokra, hátha bepillanthatnak a titokzatos fekete fátyol mögé, amely az előt­tünk járók mostani útjára borul. Ma, —• emlékezve a múltra — könnyezünk, mert nem tudjuk feledni az elkerülhetetlen, tit­kos és mégis biztos jövőt. Holnap? Foly­tatjuk ott, ahol tegnap elhagytuk azt, amit mi életnek nevezünk. Rohanunk tovább va­kon és feltartóztathatatlanul a mindannyiun­kat előbb-utóbb elleplező fátyol felé, s fe­ledjük azt, hogy ma halottainkban megsirat­tuk — magunkat. Holnap kezdődik újra a »rohanó«, a »diadalmas« Élet! Elfeledjük azt, amit ma talán érzünk: hogy az a rohanás, amelyet évezredek óta annyi elbizottsággal, kitartás­sal folytat az Ember, körben folyik és egyet­len lépéssel sem jutottunk előbbre. Ugyan­azok az érzéseknek vélt ösztönök és indula­tok mozgatnak bennünket »előre«, mint őse­inket és késztetnek a kör bezárására. Egy­iszer, egyetlen egyszer lebbent fel egy pil­lanatra a távoli és egyetlen lépéssel meg nem közelitett Célról a fátyol, megkapta az em- j (ber a választ a Miért-re. De az isteni enunciá L j cióból emberi frázis lett; az ember nem vál- j tozott és a kitaposott uton rohanunk tovább, vissza, százszor vissza oda, ahonnan elindul- 1 tunk. ! ! Siratjuk azokat, akik előttünk kidőltek a taposó malomból és magunkat, akiket sa­ját értetlenségünk hajszol tovább. Az em­bermilliók szája gépiesen ismétli a sokszor hallott, frázissá kopott, szent igét, amelyet még mindig nem zártak magukba a szi­vek: Évezredek óta kábultan és mégis »ön­tudatosnak« vélve és vallva magát tüleke­dik, vetélkedik, gyűlöl és gyilkol az ember, amint a2t ősei tették; a változó indulatok és szeszélyek pergő homokjával épít a {na embere is és felejti azt, hogy egyszer meg­mutatták neki az Utat, a Célt: Azt hisszük, élünk, pedig csak halódunk 1, támolygunk a végtelen körben, amig össze nem roskadunk mint már annyian előttünk, mielőtt éltünk, volna, sirunk, mert meg kell halnunk és nem tudjuk, miért kellene él­nünk: Hányan vannak azok, akik maguk köré tekintenek, akik hjszik az Útmutatást, akik élni próbálnak megszámlált napjaikban, akik embertársaik magukra erőszakolt maszkja mögött meglátják az Embert, a gyarló lényt és tisztelik, szeretik, imádják az Alkotót.., Bizony kevesen vannak, akik tudják, ho­gyan kell felhasználniok a visszahozhatatlan életet, hogyan lehet megközeliteni a hal­hatatlanságot: " j Ma, amikor a halálra gondolunk, ves­sünk egy pillantást az életre, gondoljunk az élőkre, érezzük azt, hogy miként mi, ugy embertársaink is csak igen rövid ideig le­téteményesei annak a kincsnek, amelyet ma­gunk sem biztos, hogy helyesen kamatozta­tunk-e és amelynek élvezését mások számára is igyekszünk megnehezíteni. Pedig milyen más, igazán élet lenne az, végre kilendülnénk az örök körből, szivünkbe irnók a legszen­tebb Igét, nekivágnánk az Útnak, öntuda­tunkba vésnök a régi »miért«-re egyszer ka­pott választ: Ember, szeress!! •hbobh II November 7-8-án, péntek-szombat RÓZSAHEGYI KÁLMÁN a Nemzeti Színház művészénél két vendégjátéka! Vén gazember, Süt a nap Egy élettörténet. Irta Krúdy Uyuta. (3.) Ami a nagyvilági manirokat illeti, azok megtanulása végett épen elegendő volt An­dercs tánciskolájába járni. »Eperfától-ákácfáig« megtanulhatta min­denki a tur táncokat; csárdásra pedig ugy sem kellett oktatni a nyíregyháziakat. Bo­lond ember az, aki többre kivánkozik, mint amennyi neki dukál. Csak a pávák és a puly­kák repülnek fel a háztetőre, mert azt hiszik, hogy ott közelebb kapják a napot. Bár mind­végig Andercs alvégi táncmester pártfogása^ ban maradt volna Hősünk, iparos kisasszo­nyokat kísérgetett volna haza és még azután is jódarab ideig beszélgetne az ablak alatt a leánykával, mintha valamit elfelejtett vol­na megmondani. Különben döntő jelentőségű volt nem­csak hősünk, de bizonyára más nyíregyházi hölgyek és urak életében is az a furcsa do­log, hogy egy hajnalban az ablakon át el­szöktettek egy kisasszonyt a Kállai-utcából, Piroska volt a neve, négylovas kocsin vitték el, mint a tündérnőket, darab ideig senki sem tudta, merre van... j j ! j | | És erre mindenki szökni és szöktetni akart Nyíregyházán. j | Igaz, hogy még nem sok' emeletes ház volt a városban, — a kisasszonyok könnye­dén kiléphettek a földszintes házak ablakai­ból, ha erre eltökélték magukat (Ámbátor épen a Zöldség-piacon állott az a ház, amelynek emeletéről leghamarább követte egy Juliska nevü kisasszony a Pi­roska példáját, — igaz, hogy nem aZ abla­kon át, de különben egész szabályszerűen megszökött, nem várta meg, amig a ga­vallérnak elgörbül a nyaka a felfelé való nézegetésben.) I Jódarabig nem is akart kisasszony más uton férjhez menni, mint az ablakon át. Olyan regényes volt Nyíregyháza ak­kortájban, mintha nem is krumplitermő Sza­bolcsvármegyében volna, hanem valahol Andalúziában, ahol gitárpengetéssel foglal­koznak az emberek. — Sajnos, a helybeli gavallérok nem mindég tettek eleget a hölgyek kívánságának még ebben a romanti­kus korszakban sem... A szoktetések mind ritkábbak lettek, a leányok ablakokból való kiugrás nélkül is férjhez menegettek, fényes nappal, Márföldi fiákerén a katholikus templomból. Hősünk, — elég szomorúság ez, — nem került abba a helyzetbe, hogy valamely vál­lalkozó hölgyet Miskolcig vagy Debrecenig repítsen, — még nem töltötte be tizedik évét Isem. Ámde, hogy némileg ő is kivegye ré­szét az általános nyíregyházi regényességből: K Bujdos-liget fatörzseibe, a Népkert lói­cáiba bicskával bevésegette a monogrammját és a képzeletbeli nők monogrammját. Hosszasan elnézegette müvét, nagyon sóhajtott és szent meggyőződése volt, hogy egykor szerelem miatt fog meghalni. Ámde rövid idő múlva uj érdeklődések kötötték le a város ifjúságát. Henter Antal, a stuccer vármegyei várnagy, aki odáig csak annyiban vette ki részét a közéletből, hogy agarai kíséretében végiglovagolt a Kállai­utcán, egy napon még vörösebb arccal je­lent meg a nyíregyházi bugrisok előtt. Pa­rancsára megyei hajdúk, — ama régi pan­dúrok maradékai — jöttek elő és vasláncok­kal elzárták a piacteret. Nem volt szabad belépnie másnak a piacra, csak annak, aki­nek Henter városi engedélyt adott. Még a templomba is láncok között mentünk. AJ városházán pedig, amelynek homlokzatán már akkor is ott állottak az igazság angyalai a meztelen karddal és mérlegserpenyővel: megkezdődött a tiszaeszlári pör tárgyalása. Hősünk már koránál fogva sem tudott lényegesebb dolgot erről a pörről, legfel­jebb annyit, amennyit nagyszakállú, nagy­bajuszu, komoly, mély emberek hirdettek a csizmadia-szinben vagy a piacon : — a zsi­dók megölték Solymosi Esztert. — Annál bővebben vette ki részét azokban a mulat­ságokban, amelyek városszerte fellobogtak. Macskazenék, tüntetések, verekedések, ablaK be ve rések mulattatják igazán az ifjúságot,

Next

/
Oldalképek
Tartalom