Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 251-275. szám)

1924-11-01 / 251. szám

Nyíregyháza, 1924 november 1. * Szombat XLY. évfolyam. * 251. wtm JSÍYÍRYIDÉK OM £t&«*ttsl éná ée iWMm: <*é*& ®Ö«9© K. @0«00 K a 2ü*/e Gtgvámbif. ÜÓBA ELEK Fé*»ffc**ct« i Df, 8. SZABÓ LÁSZLÓ. ?•!•<«* M«rfc«sst# I VERTBE K. ANDOR. »s*rk©9*tfi»ée i% kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM, TMaf** uArn 139. Postachaqu* Kéziratokat nw adunk viasza. Az Olaszországból hazahozott hősi halottak vonata ma reggel futott be a Keleti pályaudvarra. Budapest, október 31. Magyar Hirlap. t Az Olaszországból hazaszállított hősö­ket hozó vonat már tegnap este megérkezett a kelenföldi pályaudvarra, de csak ma reg­gel tolták be a vonatot a Keleti pályaudvar csarnokába. A kora reggeli órákban egy­másután érkeznek a katonai és polgári ható­iságok képviselői s a hősi halottak hozzátar­tozói. Szirmay tábornok koszorút helyez hősi halált halt fia koporsójára, ezalatt a kivezé­nyelt díszszázad feszes állásban tiszteleg a hősök koporsója előtt. Az ünnepély kezdete előtt érkezik József főherceg, Huszár Ká- j roly, Vitéz Than Károly, Bárczy István, Zad­ravetz István, az ev. és ref. lelkészek s az izr. rabbi. V ! 1 j Sipőcz polgármesterrel egyidőben lép a csarnok alá Auguszta főhercegasszony. 11 órakor jelenik meg Rakovszky Iván belügy­miniszter, aki a kormányzót képviseli. 11 órakor pontban az összes harangok megszólalnak, Zadravetz beszenteli a kath. vallású hősök tetemeit, majd a többi feleke­zetek papjai imádkoznak. A kormányzó nevé­ben Rakovszky Iván, a nemzetgyűlés nevé­ben Huszár Károly alelnök beszélnek, a fő­város részvétét pedig Sipőcz polgármester tolmácsolja. Mirbach Oszkár holttestét kifogták a Dunából. Budapest, október 31. Magyar Hirlap. Ma délben háromnegyed 12 órakor távirati értesítés érkezett a "budapesti főka­pitánysághoz,. melyben közölték, hogy a Dunából két férfi holttestét fogták ki. IA! leírás szerint a két holttest a keresett gróf Mirbach Oszkár és PoUák Emil tanár holt­testével azonos, akik a közeli napokban tűntek el a Duna hullámaiban. A rendőr­ség a szűkszavú távirati értesítés vétele után nyomban megtette a z intézkedéseket a holttest agnoszkálására nézve. A liberálisok nagy vereséget szenvednek az angol választá­sokon. Budapest,, október 31. MTI. Londonból jelentik. MacdonaM és Asquit az éjszaka folyamán Londonba ér­keztek. Hivéik tüntető lelkesedéssel fogad­ták őket. Macdonald kijelentette hívei előtt, hogy meg van elégedve az eredménnyel, mert olyan sikerük van,, amelyre egy év­ivel ezelőtt még gondolni sem merlek volna. A konzervatív lapok a munkáspárt háttérbeszoritásával kapcsolatban azt ír­ják,, hogy az oroszokkal folytatott tárgyaiái­sok s a munkanélküliek életviszonyainak javítására tett ígéretek be nem váltása vol­tak előidézői a munkáspárt térvesztésének. A liberális lapok a súlyos veszteségek felett nem esnek kétségbe s erős bizalom­mal hirdetik a zt, hogy a szabadelvű .párt diadala előbb-utóbb be fog következni. Egy magyar festőművész bal­esete a repülőgépen. Budapest,, október 31. MTV I Jeges Ernő, a Párisban élő magyar j festőművész repülőgépen Budapestre akart | jönni látogatóba Amikor a gép Strasburg ' fölé ért,, motorhiba következett be s a gép \ siklórepüléssel leereszkedett. Alig volt a ( gép pár méternyire a földtől,, amikor hir­telen megbillent és lezuhant. A motor és • gép összetört, Jegesnek azonban kisebb zu- j zódáson kivül komolyabb baja nem tör- j téiit. Wild József látogatása Albrecht főhercegnél. Budapest, október 31. MTI. Albrecht királyi herceg ma délelőtt fogadta Wild Józsefet,, aki az alkalmat fel­használva, sajnálkozásának adott kifeje­zést a kir. herceg előtt,, hogy a Gömbös Gyulához intézett nyilt levelével kapcsolat­ban a lapok az ő nevét is szerepeltették. Ma délután minisztertanács lesz Budapest, október 31. Magyar Távirati Iroda. A kormány tagjai ma délután 5 órakor Bethlen miniszterelnök elnöklete alatt mi­nisztertanácsot tartanak, melyen a soron lévő ügyek kerülnek tárgyalás alá. =•= Lezuhant a negyedik emelet ablakából. Bécsből jelentik: Tegnap éjszaka Pak­lik Antal 61 éves szolgálatonkivüli ellen­tengernagy negyedik emeleten levü lakásá­nak ablakából kizuhant az udvarba s pár percnyi vivódás után meghalt. =•= lbrány község vásártartási engedélyt kapott. Budapest, október 31. Magyar Távirati Iroda. A kereskedelemügyi miniszter megen­gedte, hogy a vármegyénk területén levő lb­rány község minden hét csütörtökjén sertés, juh, ló és kecskevásárt tartson. Apponyi Albe t nyilatkozik az angol választásokról. Budapest, október 31. A Magyar Hirlap munkatársa felke­reste Apponyi Albert grófot s nyilatkoza­tot kért tőle az angol választások eredmé­nyével kapcsolatban. Apponyi Albert a következőket mon­dotta. Bendkivül fontos,, hogy nincs okunk' meg nem elégedni az angol választások ed­digi eredményével. Egyébként peidig abban Iá om a választások nagy jelentőségét, hbgyj annak a világpolitikára is messze terjedő kihatása lesz. j ( [ Francia vélemény az angol választásról Budapest, október 31. Párisból jelentik: A francia kor­mánylapok a z angol választásokkal kap­csolatban azt irják, hogy Anglia nem tér­het el VII. Edward (diiplomáciájától. Tőzsde. Budapest, október 31. Magyar Távirati Iroda. Zürichi zárlat. Berlin 123.5, Hollandia 204.75, Newyork 519.75, London 2350, Pá­ris 2715, Milánó 2255, Prága 1550, Budapest 68, Belgrád 752.5, Bukarest 292.5, Varsó 99.75, Bécs 73 és háromnyolcad, Szófia 380. Terménypiac: Az irányzat az amerikai piac hatása következtében lanyhább. A buza 7500, a rozs 10000, a zab 5000 koronával lett olcsóbb. A forgalom csekély. Hivatalos árak 76 kg. tiszavidéki buza 450—455, egyéb 4475 —4525, 78 kg. tiszavidéki 4575—4625, egyéb 455—460, rozs 415—420, zab 390—400, — korpa 220—225. A többi változatlan. Valuták-. Angol font 342.000—346.000^ cseh korona 2253—2272, dinár 1078—1100, dollár 75.830—76.390, frank 3985—4015, holland forint 29.770—30.025, lei 426—435, leva 553—560, lira 3295—3330, márka 18035 —18202, osztrák korona 10810—10870, bel­ga frank 3640—3670, svájci frank 14585— 14730, svéd korona 20060—20200. — November (Mn lesz a Mansz mű­soros estje. A Mansz nyíregyházi csoport­ja november 9-én délután 6 órakor ren­dezi kulturestélyét a Kossuth főgimnáj­zium nagytermében. A műsoros est programmján a tanítóképző intézet zene 1 kara és énekkara, Sasi Szabó László meg­nyitó beszéde, Zelenka Sári zongora játé­ka, Bertha Ilona ünnepi beszéde a Hi­szekegy költőnőjéről,, Fábry Ignác ének­száma, dr. Garay Gyuláné szavalata, Ké­merly Matild énekszáma szerepelnek. A műsoros est meghívóit most küldik szét, Tudja Ön, hogy mi a legújabb cipődivat? ^nézze meg a HungáHa Cipőáruház kirakatait és választékát, Nyíregyháza, Zrínyi llona-u 5 Telefon: 195. Egyes szám ára 2000 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom