Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 224-250. szám)

1924-10-29 / 248. szám

1914. október 29. 5 Jackie Coogan-Éljen a király Jackie Coogan-Éljen a király Jackie Coogan-Éljen a király Jackie Coogan-Éljen a király Jackie Coogan-Éljen a király IJLIA í Itz!,! ÉRTESÍTÉS. Felkérjük azon Hs ztelt előfizetőinket, kiknek előfizetése /• hó 31-én lejár, hogy a mel­lékelt postautalvány felhasználásival az előfizetési, dijat mielőbb beküldeni szír veskedjenek, nehogy a lap szétküldésé­ben fennakadást szenvedjen­Tisztelettel: CL NYIRVIDÉK kiadóhivatala. =•= KIS NAPTÁR: ioktóber 29- Szerda. R. kath. Nárcisz pk. O. kath. Anasztázia vtnő. P.rot. Zénó. Izr. Markh. R. R. Városi Színház : Az uj rokon t páratlan bér­let 8 (8 órakor.) 'Apolló-Mozgó A szerelem éltet, <* szerélem öl'.* (7 és 9 órakor.) | !Ciadat^Mozgó: Ki a ghettóból. Henny Portén főszereplésével (5, 7 és 9 órakor) Vármegyei Jósa-Muzeum : nyitva 9—í óráig. Városi gőzfürdő: nyitva (férfiaknak.) Egész héten át a Lányi-Gonda és Farkas, gyógyszertárak tartanak éjjeli szolgá­latét. II , ! i | VJ UTON.. I ! "I '! ! • ' i ' I i ! ; 'I! "M MZ élet lendít, uj utakra ini •Uj éleire, uj munkára tovább ! I Megszentelt gályám immár messze jár IS felzúgnak titkos életorgonák. i T i i í í i ;p n:.r fjem fáj, hogy tegn ap még virágom tegnap, bizton nyitom a holnap ajtaját ; FA két karom, két drága, bátor társunt, Nem kell itt más, m agam megyek tovább. M I i I I L I í M íJJ Í3s büszke fejem soha meg nem hajlik IPiros vfrágot nem kivánok én j j I Elfogy napom majd, megfárad a lábam 'S elpihennek a föld meleg szivén. • i ' i i i i i M i i 1 NM ,0e akkor, — mégis —ha széthullt poromból Előtűnnek az uj életcsirák, ~t Kipattan majd a s zjvem közepéből JEgy féltve rejtett nagy pipacs vjrág. j 1: r 1 : . ;I i i Í 1 I 1 ' ' !' 1 J J J JUHÁSZ MARGIT, — .Vifézí U'IpMjelkfalas AbapUBzián. fA vármegyében lefolyt históriai szépségű vitézi birtokba iktató ünnepségek sorozatá r foól kimagaslik az a minden vonatkozásá­ban magaszttos ünnep, amelynek novem­ber 5-én az abápusztai Reviczky kastély lesz a szintere. Ezen a napon iktatja bé Magyarország Nagyura, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó ur őfőméltósá­ga a Vitézi Szék főkapitánya a Szabolcsme­.gyei Vitézi Szék kapitányát, vitéz revisnyei Reviczky, László ny, tábornokot, a világ­háború titáni küzdelmeinek egyik legki­válóbb magyar katonáját a vitézi telekül felajánlott abapusztai birtokba. A beikta­tási ünnepségen megjelenik a vármegye főispánja Kállay Miklós dr., Mikecz István alispán, Bencs Kálmán polgármester, kor mányfőtanácsos s közéletünk több más előkelő reprezentánsa is. — A Mansz tagjaihoz. Tisztelettel kér­jük tagjainkat, hogy f. hó 30 és 31-én 1—1 szál virágot hozzanak be Szarvas-utca 43. szám alatti helyiségünkbe (délelőtt 8—12, délután 2—6-ig) hogy a nov. 2-án megtar­tandó emlékünnepen mi is méltóan adóz­hassunk elesett hőseink emlékének. — A Mansz ügyv. elnöke. — Négyszázmilliót nyeri az osztály. sor»játéhon« Vannak Szabolcsban is sze­rencsés emberek. Vannak, mert ime Kál­mán Imre kisvárdai kereskedő igazán szép summát nyert az osztálysorsjátékon.. Értesítették, hogy négyszázmilliót nyert, amiből 80 milliócskát levontak és 320 mil­liót kifizettek a boldog sorsjátékosnak, akinek szerencséje nem kevesebb, mint az azonos nevű operettszerzőnek. Kálmán Imrének. — Kereskedők, fuvarosok paa aszö a z u*afc rosRiagiágía miatt. Nyíregyháza roha­mosan fejlődő város, amelynek forgalma napról-napra fokozódik. A Máv. állomás­ról különösen most, a téli szén és fa be­fuvarozása idején mindennap tekintélyes árukészletet kell beszállítani a városba. Nagy bajt és mindinkább érezhető kárt okoz a kereskedőknek, fuvarosoknak a Máv, teherpályaudvarról a Széchenyi-utra vezető utak rosszasága, A' kocsik elakad­nak a süppedékes uton, a lovak erőlköd­nek, a munka hátráltatva van. A Máv. üzletvezetősége megujittatta a fehéráruk fu varozására szolgáló ut egyik legelhanya­goltabb szakaszát, de az uj útrész bur­kolata is olyan puha, hogy. a szekerek alig tudnak átvánszorogni rajta. Nagyon sok időt és munkaerőt, tehát értékes va­gyont lehetne megtakarítani, a fuvarozást olcsóbbá /ehetne tenni, tehát közvetve a drá­gaságot is enyhíteni lehetne, ha ezt az ut­Iszakaszt alaposan megjavítaná a Máv. — Nyiregyháza olyan forgalmas hely, hogy ezt okvetlen megérdemelné. — Nyíregyházán kínozzák a szár­nyas áliaioKat. Akik a a dunántuli váro­sokból jönnek Nyíregyházára nagyon csodál­koznak azon, hogy itt megvan engedve, vagy] legalább is nincs kellő szigorral ellenőrzés alatt az, hogy a piacon szárnyast vásárlói közönség az állatokat fejjel lefelé csüngeszt­ve vigye haza. Ez érzékeny fájdalmat, szen­vedést okoz a szegény állatoknak. A Dunán­túlon azt, aki a csirkét, tyúkot, kacsát vagy más szárnyast lefelé csüngesztve viszi, a rendőr felírja. Horvátország városaiban még íszigorubb intézkedés van ilyen vásárlók el­len, mert a rendőrök egyenesen bekísérik őket Mindezt egy dunántuli ember tette szó­vá szerkesztőségünkben, aki egy piacról ha­zatérő asszonyt látott talán nem is sejtett ál­latkínzás közben. Az illető balkarján üres kosár volt, amibe beletehette volna azt a pár tyúkot, amelyet haza felé vitt, de ugylátszik' a kosarat féltette inkább, mint sem szánta volna az állatot, mert a tyúkokat fejjel lefelé tartva vitte haza. Kíméljük, védjük az álla­tokat l | j I || — Autó köpeny es föm]ő minden mé­retben raktáron. Ratz Miksa, Takarékpa­Iota. — Iskolai fiu ruhák, leányka kabátok, fiu nadrág minden nagyságban és a legol­csóbb árban. Gólya Áruház, Zöldség-tér 8. — Gumi esőköpeny 375 <*z®«", téli ka­bátok, raglánok a legolcsóbb árban a Gó­lya Áruházban, Zöldség-tér 8. — A «JVfa Este* legújabb száma meg­jtíetit. Már sterdán dáhitán kapható min­den uj ságárusnál. Ifi — Ingyem kapja a j£ ste utolsó ti­zenkét számát, ha előfizet 60000 ko­ronával az Ujságboltban. 1 H Notredamei toronyőr 1 1 1 1 Notredamei toronyőr 1 1 1 1 Notredamei toronyőr 1 1 I Notredamei toronyőr 1 1 Kedden Diadal műsora: Szerdán Chaplin a % á 1 In. a 1o a n Ki a Ghettóból filmregény a múlt század 60-as éveiből 10 felvonásban. A főszerepben: Henny Portén, Ernst Deutsch, Jacob Tiedtke és Zitony Kálmán. Chaplin a £L 1 ll r a t> a n Szerdán-csütörtökön Pénteken fővárosi művészek Uj rokonl'egyetlen estólye!

Next

/
Oldalképek
Tartalom