Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 224-250. szám)

1924-10-26 / 246. szám

19X4. október 26 | Szerelem öl — Apolló | HENNY PORTÉN Jön! Apolló | Ernst Deuísch és Zátony Kálmán kedden-szerdán- csütörtökön DIADALBAN Varrógépel* SSH£. Hangszeráruk, villanyfelszerelési cikkek, csillárok. Autó pneu és lömlő minden Imreiben rakiéron kerékpárok részletfizetésre Miksa Nyíregyháza, Takarékpalota. két beszéd volt, melyek közül egyiket Gábos Kálmán homoktanyai tanitó, az itteni Le­vente lelkes oktatója mondotta. Lendületes, lelkesedéstől izzó, jól átgondolt beszédben röviden ismertette a Levente célját, fontos­ságát, munkakörét. A közösen végzett munka nevelő hatásáról s a kötelességteljesítés fon­tosságáról beszél. Hazaszeretetre buzdit. — Szinte beleégeti a Leventék lelkébe az ismét nagy, csonkitatlan Magyarországéért való munkálkodás szent lelkesedését. Bökényi Dániel beszédében kitartásra, következetes, céltudatos munkára buzdítja a Leventét. Mint az elszakított végek apostoli lelkű hirnöke biztat, bátorít; figyelmezteti a Leventét, mily nagy feladatok várnak rá. Int bennünket — készüljünk ! ! Ne találjon készületlenül a boldog óra, á megváltás órája. Ügyesen előadott szavalatok tették még változatossá a délutánt. Végül a Levente vá­logatott csapata fegyelmezett egyöntetűség­gel ügyesen csoportosított szabad-gyakorla­tokkal gyönyörködtette a jelenvoltakat. Ünnep van a tanyán ! Nem látványosság cifra, külső dekorációval, de a komoly mun­ka lélekemelő, nivós ünnepe, oázis a puszta közepén, a kultura dúsan termő oázisa. — Nem máról-holnapra termett ide ez a kultu" ra; 10 évi kitartó, önzetlen, mondhatnám missziós munka eredménye ez itt. — Itt nemcsak munkálkodni és igy munkálkodni, de élni is — a legközelebbi falu fél óra járás — áldozat. De Gábos mesteri kézzel hárította félre az akadályokat, ő magának teremtett kulturát, melyben jól érzi magát. A homoktanyai Levente hivatalos meg­alakulása bár most volt, mégsem ma talál­kozunk velők először. A centennáriumi kiál­lítás alkalmával rendezett versenyről Sza­bolcsvármegye e legkisebb csapata már di­csérő oklevéllel tért haza. A tanyai fiatalság műkedvelő csoportja a szomszéd községek­ben i s vendégszerepelt. A két sorban előttünk álló, deli tartású, erőtől duzzadó tanyai fiuk fegyelmezett cso­portja, a szavalatok, énekdarabok ügyes előadása mind a kultura magas fokáról be­szélt itt nekünk. S nemcsak Levente-nap volt ez, de 10 évi, fáradságot nem ismerő, önzet­len munkának jubiláris, a minden nehézsé­get ieküzdő magyar kultura, a magyar ta­nítói kitartás szerény,- de mágasztos ünnepe. Zsoldos Ferenc. sokan emlékeznek. — Erről a nagyérdekü, világszerte tárgyalt eseményről is beszélek majd előadásomban. — De többnyire élő és holt nyíregyházi és szabolcsmegyei emberek arcképcsarnokát mutatom be. Azt hiszem, hogy senki sem. fog meg­sértődni se tréfáimon, se emlékezéseimen, hisz ez a föld az, amely a legeredetibb ma­gyar alakokat termelte és még öserövel ter­meli ma is- Itt speciális emberek vannak, amityenek sehol sem találhatók máshol az országban. — Nem akarok egyelőre senkit sem meg nevezni azok közül, akikről előadásomban fény- és árnyképeket rajzolok. Hisz végre nekem is szabad meglepetéseket tartogatnom hallgatóim részére, — felelt kitérően a költő a Nyirvidék tudósítójának további kérde­zősködésére. Ezek után tehát tudósítónk érdeklődése a Kereskedők és Gazdák Körének vezető­ségéhez vezetett,. ahol közölték tudósítónk­kal, hogy a jegyek szétosztása már megkez­dődött, de oly hallatlan érdeklődés mutatko­zik, hogy már most, négy nappal az ünne­pély előtt a legnagyobb gondot okozza a belépőjegyek kezelőjének a jegyek helyes és céltudatos elhelyezése. A Kereskedők és Gazdák Köre régi szokásaihoz hiven senkit, arra érdemeseket nem akar kihagyni vendé­gei sorából, de most elsősorban a Kör tag­jai jönnek számításba, mert hiszen hasonló ünnepség még nem volt Nyíregyházán, ele­ven írónkat nem jubiláltuk. A Lengyel-cuk­rászdában leadott előjegyzéseket azonban mindenesetre számításba veszik. Hogyan ha!t meg alapi Salamon Eila urleány a íu?.séri kastélyban? — A hipnózis áldozatának hiteles történetéi elmondja a keddi előadáson Kiudy Gyufa. Nyíregyháza, október 25. A Nyirvidék tudósítójától. Nyíregyházán, Szabo'csvármegyében, sőt távolabbi vidékeken is példátlan érdeklődés­sel várják Krúdy Gyula kedd esti jubiláris felolvasását. Miskolcról például táviratilag kérték tiz belépőjegynek az előjegyzését a Kereskedők és Gazdák Körének elnökségé­nél. Ugyancsak bejelentették részvételüket az ünnepélyen a budapesti »Otthon« irók és hírlapírók küldöttsége, az Est lapok szer­kesztőségei, Lányi Dezső budapesti szobrász­művész, (aki Krúdy Gyula szobrán dolgozik jelenleg). Márton Ferenc rajzolómüvész (aki rajzokat fog készíteni az ünnepségről a bu­dapesti lakosok számára.) A Nyugat folyó­irat szerkesztősége, Lázár Miklós a Reggel főszerkesztője, Szép Ernő költő, Ostenburg Gyula ezredes képviseletében Hargitay Ist­ván futár, Kállay István hírlapíró, dr. Kun Andor, az Amerikai Magyar Népszava bu­dapesti szerkesztője, a budapesti harmadik kerületi (Margit-szigeti) Szeressük Társaság küldöttsége stb. stb. Mikor ilyen hatalmas külső érdeklődés mutatkozik egy felolvasás iránt, amely elein­te lokális jellegűnek látszott, az embernek önkéntelenül is eszébe jut Nyíregyháza város imént lezajlott centennáriumi ünnepsége. Ez a helyi ünnepély is váratlanul országos jelen­tőségévé növekedett Bencs Kálmán m. kir. kormányfőtanácsos, polgármester vezetése alatt. Ilyen körülmények között másodszor is kérdést intéztünk a városunkban időző Krú­dy Gyulához, hogy nyilatkozna felolvasásá­ról előzetesen, hogy olvasóink érdeklődését kielégíthessük. Krúdy Gyula a Nyirvidék tudósítójának a következőket volt szíves mondani: — Olyan dolgokra is ki akarok térni, előadásomban, amelyekre eddig bizonyos fátylak voltak vetve, — igy például a világ­szerte nevezetes »tuzséri eset«, amely har­minc év előtt világszerte feltűnést keltett, még ma sincs kellően tisztázva. — Mi volt az a nevezetes tuzséri eset ? — Tuzsér kisközség Szabolcsmegyében, a Forgách grófok és az alapi Salamonok benne a birtokosok. Egy este híre érkezett Nyíregyházára, hogy a Salamon-kastélyban nagy szerencsétlenség történt, a földesúr vi­rágzó, ifjú, hajadon leánya, a nagymüveltsé­géről is ismert Salamon Ella kisasszony hir­telen meghalt. A halál okának szivszélhü­dést mondtak, de én mint fiatal hírlapíró bizonyos helyről bizalmas értesülést kaptam amelynek érdekessége folytán még az éjjeli személyvonattal Tuzsérra utaztam és a más­napi budapesti lapok már nagy betűkkel hozták, hogy a tuzséri kastélyban eddig példátlan haláleset történt. A kastély hölgye hipnózis következtében halt meg. A hipno­tizőr nem volt más, mint Neukovics Ferenc kútfúró mérnök, akire még Nyíregyházán is

Next

/
Oldalképek
Tartalom