Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 224-250. szám)

1924-10-26 / 246. szám

1924. október 30 JNSíiüíideis: T "T 7 M I E L ti r kígyó sziszeg a galambepéjü pénztáros KIS NAPTÁR: Október 26• Vasárnap. R. kath. E. 20. Döm. G. kath. B. 20. Prot. E. 19. Döme. Városi Színház: Ver a Mlrceva (4 órakor) Árvácska, bérletszünet (8 órakor.) Apolló-Mozgó • A fejnélküli lovas, Harry Piel főszereplésével, mindhárom rész egyszerre (3, 6, és 9 órakor.) Diadal-Mozgó '• A Mississippi rabjai, drá­ma 7 felvonásban, D. W. Griffith-film ((3, 5, 7 és 9 órakor.) Vármegyei Jó'a-Muaevm: nyitva 9—1 óráig. Városi gőzfürdő : nyitva (férfiaknak.) Szomb at estétől vasárnap reggelig a dr. Szopkó és Török-gyógy szertárak, vasár­nap déltől hétfő reggelig pedig a LányL Gonda és Farkas-gyógyszfrtárak tarta­nak ügyeleti szolgálatot. Október 27. Hétfő. R. kath. Szabina vt. G. kath. Nesztor vért. Prot. Szabina. Városi Színház: Árvácska, páratlan bér­let 7. (8 órakor.) Apolló-Mozgó : nincs előadás. Vármegyei Jósa-Muzeum : nyitva 9—1 óráig. Városi gözfüráö : nyitva (férfiaknak.) Egész héten át a Lányi-Gonda és Farkas, gyógyszertárak tartanak éjjeli szolgá­latot. ŐSZI ÖT. Nap süt és a barna ut Hív. Már megyek, megyek! A felhők messze ég alatt, Mint bus setét hegyek­Valami titkos sejtelem Visz a barna uton, fiám hull néhány falevél S a szemem becsukom. Vájjon merre visz az ut? A barna végtelen — Ködből való kis kereszt. Fekszik a szivemen­T artallyné Stima Ilona. ELSŐ TÜZ A SZOBÁBAN. Megelőzi a hideg, didergés, éleluna­lom. Az ember összehúzódik egy sarok­ban, lábait maga alá húzza, két kezét szorosan dörzsölgeti egymáshoz és va­cogva néz szerte-szét. Mindenki rossz kedvű, de az igazi okot senki sem tudja. Bái'ogják a felhős égboltra, ködre, csepergő esőre. Ráfog­ják, hogy sok a munka a hivatalban. — Prókátor ur dühösen csapja be az ajtót a potya-kliens orra előtt. Tanár ur Sza­porán szekundáztat. Tisztelendő ur szi­gorú penitenciát ró a bűnös lelkekre. Hivatalfőnök ur nagyokat fuj a tenye­rébe és pattog, szörnyű patáliát csap, ha véletlenül hiba csúszik az aktába. — Dühös a mester, dühös a boltos, mint 4 kisasszony és lábaival gyilkos ütemet ver a posztoló rendőr. Mindenki gya­nakodva nézi a másikat. Szelíd lelkek­ben feltámad a kajánság. A legjobb em­ber hajlandó rosszat fogni a másikra. Ilyenkor kelnek szárnyra az alattomos pletykák, kékre fagyott ajkak közt ván­dorolnak és útjukba, mint diadalmi zászlók lobognak bele a sűrűn előkap­kodolt zsebkendők. Náthás orrok troni­bitálása hallatszik utcán, középületek­ben, családi szobákban. Mert sajnos, a családi szobák sem meleg fészkek mostanában. Férjuram dühöngő hangulatban sétál le-s-fel. — öles léptekkel méri a padlót, szidja a levest, végig' liuzza ujját a poros zongo­rán, azután az ablakhoz lép és szilaj indulói ver az üvegen. A gyermekek meglapulva húzódnak bele egy sarokba. Anyjuk lábujjhegyen, mártir-arccal rak­ja össze az asztalt, azután a gyermekek mellé ül. Vihar előtti csend. Egy dara­big várnak, várnak, hogy talán megeny­hül a levegő. Nem. Az apa kérlelhetet­len. Ajkail szorosan zárja egymásra és összerántott szemöldökkel mered maga elé. Csak akkor fordul meg, amikor egy vékony hangocska kérdezi: — Talán tűzet is rakhatnánk níSr idebent, hisz maholnap itt a no vem- \ ber. — Naü Csakhogy kitaláltátok egy- j szer — dörmögi, de .most már enyhébb \ a hangja és utánafordul feleségének, aki í szinte repül a konyhába. I Percek múlva már a kályha körül ] ülnek. Didergő kezek nyúlnak a kályha- ­ajtó felé, melyben meglapul a tűz és I lassan, a macskafajta-ragadozók alatto­mosságával kúszik szét, mig egyszerre erőre kap és hatalmas lángíogaival be­leharap a fahasábokba. Ropog a gerjesz­tő, a nedves fa könnyeket kínlódik, hangja mint halálsirás süvölt ki a kály­halyukakon. Hiába minden, panasza be­lehal a gyermekek ujjongásába. Fájdal­mának hőségénél átmelegszenek a ke­zek. Kínjában gyönyörködik a szem, nem lát mást, mint egy fantasztikus, ezerszínű fény-játékot. A tűz lángoí, sistereg, füstfodrokat táncoltat a kémény felé, egyszer kék nyelvet öltöget, egyszer sárga, zöld,, majd ibolyaszínű köntösökbe búvik, mig lassanként mindenbe belefárad. — Parázzsá omlik és várja az uj zsák­mányt, mely a nyitott kályhaajtón csak­hamar berepül hozzá. És újra kezdődik az egész élet-halál-játék. A gubbasztó emberek tagjait jó lan­gyos melegség járja át. Egyszerre ki­sompolyog közülök a kedvetlenség. — Arcuk nekigömbölyödik és hátukat Ké­nyelmesen vetik hátra a székekben. — Dörmögő-apa nagyokat nevet a gyere­kei sületlenségein. Mártirmama belenéz a tűzbe, mosolyog 1 és agyában buzgón keresgél valami' szép mese után. — "A gyermekek észreveszik ezt és egyszerre éneklő hangon kezdik a követelőzést: — Marna, mesélj! mesélj! Férj és asszony összenéz a borzas" fejek fölött és ez a tekintet kibékíti őkeí. Az anya egymásba kulcsolja két kezét Előrehajol és tűzbe bámuló sze­mekkel mesélni kezd: — Egyszer volt, hol nem volt... Kn, ~-ímm = A nagyérdemű közönséghez! 5r A világ legnagyobb filmje! Hugó Yikfor regénye: A Notre-Damei toronyőr November 2-3-4-iki előadásaira a jegyelőjegyzések a mai napon | megkezdődnek ! Rottaridesz Istváimé tőzsdéjébe n Előadások kezdete: vasárnap, november 2 án 3, 5, 7 és 9 órakor, hétfőn, november 3-án és kedden, november 4-én 5, 7 és 9 órakor. [iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin |iiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin sippi rabjai üldözötten a nagyvilágban! dráma 7 felvonásban. Főszerepben: May Mc, Avoy, D. W. Griffith legújabb alkotása. Budapestet megelőzve, Magyarországon először! Előadások kezdete: — fél 7 és fél 9 órakor. A C3l ISSI } Péntektől | vasárnapig la Diadalban

Next

/
Oldalképek
Tartalom