Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 224-250. szám)

1924-10-01 / 224. szám

Nyíregyháza, 19^4. október 1. * Szerda XLY. évfolyam. * 224. szám Eieftssltel Mr* aoooo K. i i N«ftr«44vra 90000 K. "Mi* eiijpsdmény. JÓBA ELEK PftuwrkMste : Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ. Ft>!®lü» uwfcMstd i VERTSE K. ANDOR. Ssarkasztöség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 8. SZÁM. Tatatoa Mám 139. Postachaqua 80CM. Kéziratokat nam adunk viasza. A csongrádi bünpör fejleményeivel a ma délutáni rendkívüli minisztertanács is foglalkozni fog. Egy önként jelentkező vallomást akar tenni a csongrádi bomba­merénylet ügyében. — A rendőrség várja az utasításokat, meljek alapján megkezdik az ujabb nyomozást. Budapest, szept. 30. Magyar Hirlap. Az egész politikai élet érdeklődéssel fogadta Rakovszky, belügyminiszternek nyilatkozatát s most éppoly érdeklődés előzi meg Pesthy Pál igazságügyminiszter­nek állásfoglalását is. Pesthy jelenleg még vidéken van, már várták is a. hivatalában, azonban ma reggel nem érkezett meg. — Estére azonban feltétlenül visszatér ózdi birtokáról a fővárosba, mert a délután tartandó rendkívüli minisztertanácson a csongrádi bombamerénylet főtárgyalásá­vaí kapcsolatban bekövetkezett események s az ujabb fejlemények ügyében az igaz­ságügyminiszternek is jelentős szerepe lesz. A rendőrség a merénylet ügyében uj nyomozásba kezdett. Tegnap este az ügy­ben jelentős fordulat következett be. — Egy magát Popovics Istvánnak nevező ember jelentkezett a budapesti főkapif tányságon s rejtélyesen előadta, hogy a csongrádi bombamerénylet ügyében val­lomást óhajt tenni s felvilágosításai nyo­mán a rendőrség leleplezi az iga^i tettese ket. > i r ; | [ | j Popovits azt vallotta, hogy biztos tu­domása van a tettesekről, de egyelőre nem árulhatja el azok kilétét. A rendőrség politi­kai osztályán meglehetősen hűvösen és két­kedéssel fogadták az önkéntes vallomásra jelentkező elbeszélését s azt hiszik, hogy Popovics éppen azok szolgálatában áll, akik az ujabb nyomozást Popovics utmutatásai utján magukról elterelni s hamis vágányra akarják irányítani. Mindenesetre meg fogják vizsgálni a Popovics által kijelölt irányban is az ügyet s kiderítik, hogy adatai mennyiben felelnek meg a valószínűségnek s ha nem felelnek meg, mi célja lehetett ezzel a vallomással. A rendőrség egyébként teljes felkészültség­gel várja az utasítás elhangzását, amikor tel­jes erővel hozzáfognak a nyomozás megin­dításához. A biróság zárt ülésen tanácskozott a Förster­Schulze-ügyről. Budapest, szeptember 30. A Magyar Hirlap irja. Töreky Géza kú­riai bíró tanácsa ma délelőtt 10 órakor zárt ülésen foglalkozott az Erzberger miniszter meggyilkolásával gyanúsított FÖster-SchuIze kiadatási kérdésével. A közvád képviseleté­ben Boronkay, kir. ügyész jelent meg a tár­gyaláson. A tárgyaláson megjelent Förster­Schulze is és védője Ulain Ferenc. — A zárt tárgyalás után Ulain Ferenc a követ­kezőket mondotta lapunk munkatársa előtt . Előterjesztettem, hogy. a magyar bí­róság ne adja ki Förster-Schulzet a né­met kormánynak. Indokolásomban elmon dottam, hogy ma is százával szaladgámak kint olyan magyarok, akiket a magyar bi­róság bűncselekmények miatt elitélt s akiknek a kiadatását hiába kérelmezte. — Rámutattam arra is, hogy Tisza István gyilkosát, Kéri Pált és sok más társait kénytelenek voltunk kiadni Oroszország­nak, a magyar biróság tehát ezzel szem­ben tagadja meg Förster kiadatását. Mivel JL hat heti kiadatási fogság ok­tóber 10-én lejár, a bíróságnak ezen időn belül feltétlenül dönteni kell a ki­adatására vonatkozólag . A német kormány nem engedi meg idegen katona­ságnak Németországon keresztül való felvonulását. Budapest, szept. 30. MTI. Londonból jelentik: A Newyork Ti­mes londoni levelezője jelenti lapjának. A német kormány a nemzetek szövetsége tiz tagjának átnyújtott jegyzékkei kapcsolat­ban azt az óhaját terjesztette elő, hogy a szövetségesek kormányai kezeljék az ab­ban foglaltakat bizalmasan. A londoni Ti­mes a jegyzékkel kapcsolatban azt írja, hogy Németország nem járul hozzá olyan megegyezéshez, melyben Németországtól azt követelik, hogy szabad átvonulást en­gedjen a francia és más csapiatok részére egy Oroszországgal vívandó háború esetén. Németország azzal okolja meg álláspont­ját, hogy. a katona] szákértők véleménye szerint nincs kizárva, hogy már, a közel jö­vőben háború üt ki a lengyel határon. =•= A spanyol csapatok Tetuanban. Tetaunból jelentik. Primo Ue Rivera teljes megelégedését fejezte ki a spanyol csapatok teljesítménye felett. A spanyolok tegnap bevonultak Tetuanba. Madridi jelen­tés szerint a bevonulás veszteség nélkül tör­tént. A larachei zónában kemény harc fej­lődött ki, melyben mindkét részről számos halott maradt a csatatéren. Primo De Rivera üdvözölte Terrano tábornokot, a tetuani se­reg parancsnokát. =•= A Depositenbank bankárait Budapesten keresik. A bécsi rendőrség megkereste a buda­pesti rendőrséget, hogy a Depositenbank két bankárát, Neumannt és Goldsteint, akik minden valószínűség szerint Budapestre szöktek, tartóztassák le. A rendőrség Neu­mann budapesti lakásán megjelent, azonban sem itt, sem az öccse lakásán nem találta a megszökött bankárt. Ma reggel ujabb utasí­tást kapott a rendőrség s tovább kutatják a két bankárt. =•= Az oláh iskola megöli a magyar gyermekek nevelését. Budapest, szept. 30. Magyar Távirati Iroda. Temesvárról jelentik. Angelescu közok­tatásügyi minisztert egy magyar küldöttség kereste fel. A küldöttség azt kérte, hogy adja vissza az aradi római katholikus főgim­názium nyilvánossági jogát. Ugyanez a kül­döttség a kolozsvári kereskedelmi iskola ma­gyar tagozatának s a kolozsvári evangéliku­sok magyar elemi iskolájának engedélyezését kérte. A miniszter minden kérésre tagadó választ adott. =•= Az emberi jogok ligájának propagandisztikus előadása. Budapest, szeptember 30. — Magyar Távirati Iroda. Parisból jelentik. Az emberi jogok ligá­jának francia és német tagjai elhatározták, hogy október folyamán nagy propaganda előadásokat fognak rendezni és pedig ak­ként, hogy a legkiválóbb francia tekintélyek Németországban, s német tekintélyek pedig Franciaországban mondanak beszédeket. Tőzsde. Budapest, szept. 30. Magyar Távirati Iroda. 'Zürichi nyitás. Berlin 124.5, Newyork 523, London 2327, Ráris 2740, Milánó 2285, Prága 1526, Budapest 68, Belgrád 722, Bu­karest 270.5, Varsó 102, Bécs 73 ötnyolcad, Szófia 380. •Devizák- Angol font 342—346000, cseh korona 2288-2307, dinár 1052—1073, dol­lár 76990—77550, Léva 547—562, líra 3362— 3395, osztrák korona 10895—10955, holland forint 29565—29815, dán korona 13230— 13330, svéd korona 20250—20410, norvég korona 10735—10920, belga frank 3685— 3715. i , > Tudja Ön, hogy mi a legújabb cipődivat? nézze meg a Hungária Cipőáruház kirakatait és választókát, Nyíregyháza, Zrinyílllona-u. 5, Telefon; 195. Egyes szám ára 2000 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom