Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 224-250. szám)

1924-10-01 / 224. szám

HIíotidék JÚÍÍMWEK BHnamnBHwnHMBB 1924. október 5. Vitézi telekbeiktatás a trianoni határ szabolcs­vármegyei szakaszán. Pokol János, Eszenyi János, Varga Ferenc és Sallai Áron az uj szabolcsi telkes vitézek, — A beiktatás Záhonyban történt. Nyíregyháza, szeptember 30. A Nyirvi­dék tudósítójától. A cseh poszttal farkasszemet néző Zá­hony, valaha ősi Ungmegyének legdélibb községe, ma — addig, mig az átok verése tart — Szabolcsmegye és Csonkamagyaror­szág legészakibb falva ezeken a gyümölcsöt érlelő gyönyörű őszi napokon minden szivet melengető ünnepre, vitézek telekbe iktatására készült. Oh, ti, akik ott bennt laktok a meg­csonkított haza áldottan békés ellenséges' gőggel, megalázó lobogók színével nem ta­lálkozó belsejében, nem tudjátok, mit jelent ott, a trianoni határ mentén legalább egy napra fennen lobogtatni a háromszínű zász­lót, mit jelent a tiszáninnenre és tiszántulra egyaránt ragyogó őszi ég alatt a magasba zendíteni Kölcsey Himnuszát, Vörösmarty Szózatát, elmondatni dacos, bátor hitvallás­sal a magyar Hiszekegyet ajnnak tudatában, hogy a magasba bugó imádság átszárnyal a kegyetlenül megvont határon, ők, akik­nek kis földjük is odaát cseh uralom alatt van, akik feledhetetlenül érzik a trianoni kés sebzését, a határmentiek : boldogan ün­nepelték Horthy vitézeinek birtokba iktatá­sát, önfeledten néztek a fényességbe, az ün­nep varázsában elénk tünő boldogabb jö­vendőbe. Négy vitézt, keménykötésű, erős, szép négy magyar férfit iktattak be vasárnap az O. F. B. által megítélt 15—15 holdnyi bir­tokba, amelyek közül egy Záhony, három Tiszaszentmárton határában van s az Odeschalchy hercegi és a Forgách grófi ura­dalom területéből került ki. A beiktatáson a kormányzó őfőméltó­sága képviseletében Vitéz revisnyei Reviczky László ny. tábornok, a szabolcsmegyei vitézi szék kapitánya jelent meg, hogy a kormány­zó által Pokol János, Eszenyi ános, Varga Ferenc és Sziklai Áron vitézeket beiktassa. Kíséretében Vitéz Barczaujfalussy Egon szék­tartó, Szőnyi István százados, Beck Ferenc főhadnagy érkeztek oda. Szabolcsvármegye törvényhatóságát, a vármegye főispánját és alispánját dr. Szesztay Zoltán vármegyei fő­ügyész, a Nemzeti Szövetség szabolcsmegyei csoportjának ügyvezető elnöke és Mikecz István vármegyei főjegyző képviselték. A csonka vitéz. A Nyíregyháza felől Záhonyba futó vo­natot a nemzeti lobogóval ékesített állomá­son délceg bandérium várta és népes küldött­ség fogadta a notabilitásokat. A vonatból ki­szálló Reviczky László ny. tábornokot Nozdroviczky Pál mándoki főszolgabíró üd­vözölte a lelkes magyar szív örvendő szavai­val. A vitézi szék kapitánya válaszában an­nak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy a határszéli birtokba iktatott vitézek az olthatatlan hazafiúi érzés terjesztői, a becsületes magyar munka számottevő ténye­zői lesznek. Ezután a kormányzó őfőméltó­siágánák képviselője az állomáson felsorako­zott vámőrségi tisztikar és a vitézek tisztel­gését fogadta. A vitézeket a járási vitézek hadnagya, a hős magyar tanító, vitéz So­mogyi Dezső mutatta be. A ragyogó kitün­tetésekkel ékesített vitézek délceg sora előtt elvonuló tábornok hosszasan időzött az egyik féllábára csonka vitéz Kutassy Mihály, előtt. A galíciai Kopasz hegynél, gyilkos 1 rohamban vesztette el féllábát. Bandériumos menet. A fogadás után kocsik hosszú során vonultak az ünnep résztvevői a községbe. Elől a virágokkal ékesített bandérium vág­tatott magasan llengő trikolórral. A község bejáratánál zöld cserágakból font diadal­kapu előtt Nyiry Gyula, Záhony község fő­jegyzője a képviselőtestület élén fogadta a kormányzó képviselőjét és a vármegyei tör­vényhatóság küldötteit, majd az ünnepi diszt öltött református templom előtt a vámőrség díszszázada s a bejáratnál Peley József zá­honyi ési Porzsolt Ferenc tiszaszentmártoni ref. lelkészek fogadták az ünnepi aktust vég­ző méltóságokat. A kebelünkben a sziv égő seb. A templom megtelik hivőkkel s az őszi­rózsás, ragyogóan tiszta, magyar református istenháza meghatóan szép kerete a fájda­lom és reménység ünnepének. A Himnusz zengése átszűrődik az ablakokon, nők, fér­fiak áhítattal éneklik, majd az ősi zsoltár szakad fel a szivek legmélyéből : Te benned biztunk eleitől fogva... Aztán Záhony sas­tekintetü, nagyszerű papja : Peley József szól a nagy magyar apostolok szaván. A szép­séges imának, a hazaszeretet magasztos eré­nyét érzéssel, tiszta logikával, könnyeztetőn fejtegető beszédnek különös jelensége van itt. Keblünkben a sziv egő seb — mondja —­és érezzük sajgását. A fájdalomnak tisztító ereje meghozza a feltámadást — fejti ki a beszéd és itt a határszélen oly jó esik hin­ni. A szent beszéd után buzgó zsoltár, aztán a Szózat s az ünneplők a templom után az állami iskola udvarára gyülekeznek. Záhony község díszközgyűlése Egész Záhony lakossága eljött ide, a község diszközgyülésére, amelyen Nozdro­viczky Pál főszolgabiró elnököl. A díszköz­gyűlésre a kormányzó képviselőjét és kísére­tét Telegdy Károly tiszaszentmártoni főjegy­ző hivja meg. Megjelentek Szabó Zoltán és Mózer Ernő nemzetgyűlési képviselők, Stéger László tb. főszolgabiró, a vámőrség tiszti­kara : Ecsedi Csapó Márton őrnagy, Sze­retnyey Andor százados, Lőrinczy Ferenc fő­hadnagy, Schiffer Gyula hadnagy, aki a vámőrség diszszakaszát vezeti, a csendőrség részéről Szekamina Arthur százados, Jurás József őrsparancsnok, az államrendőrségi ki­rendeltség résszéről dr. Dalmy István fogal­mazó a fővámhivatal részéről Szűcs Imre főszámtiszt, Nagy Kálmán vámtiszt, az Odeschalchy hercegi uradalom képviseleté­ben Beregi Bencskó László intéző, itt látjuk Andrássy László mándoki r. k., Guthy Jó­zsef tornyospálcai g. kath. lelkészeket, Hahn János tornyospálca főjegyzőét, dr. Sza­bó Géza debreceni egyetemi tanárt, Záhony község és környéki falvak számos notabilitá­sait. A díszközgyűlésen Porzsolt Ferenc ti­szaszentmártoni ref. lelkész lendületes, mély szépségekkel ékes beszédben köszöntötte a kormányzót képviselő Reviczky László tábor­nokot. A vitézi szék — mondotta — a ma­gyar lélekből felszakadt kiáltás szomszé­dainkhoz : annak a nemzetnek, amely ilyen gárdát mutathat fel, hivatása van. Az ekés zárva mellett £s terem­nek hősök. Megindítóan szép volt Révész Károly­nak a gazdatársadalom képviselőjének be­széde. Lelkes szeretettel köszönti a földi ko­ronát nyert vitézeket, akik megmutatják, hogy nemcsak a katonai akadémiákon, ha­nem az ekeszarva mellett is nőnek vitéz ha­zafiak. Hadúr, m agyarok Istene, halljad ! Minden szem Reviczky tábornokra, a kormányzó képviselőjére szegződik. A tá­bornok megszólal s az ő szeretettől átme­legedett, de egyben a rettenthetetlen hős erős, szilárd jellemét tükröző szavait min­dig áhítattal hallgatják. Bemutatja a község­nek a négy vitézt, akiket most a kormányzó nevében birtokba iktat hü magyar hazafisá­gukért a haza hálájaképpen. Most a vitézek hadnagya, vitéz Somogyi Dezső ismerteti a négy hős fegyvertényeit. — Hadúr, magya­rok Istene, — mondja — íme halljad fiaid vitézi tetteit. És az ámuló sokaság hallgatja a viharokkal szembeverő hősök nagy tetteit. Szuronyroham fergetegéről, drótakadályokat áttörő bravúrokról, rettentő támadásokat visszaverő géppuskaharcról, oláh, olasz, orosz harctereken véghez vitt halált meg­vető tettekről szól a vitézi hadnagy és négy magyar vitéz feje köré a legendák aranysu­gara fonódik. A csodálat, a szeretet nézése árad alakjaikra, amint ott állanak a nagy napokat idéző emlékezés központjában. Ezek a mi ériékeink. A haditettek felsorolása után újra a hadak nagy tábornoka szól. Lendülettel, hév­vel mutat rá a vitézek érdemeire, amelyek ér­demessé teszik a község szerető támogatá­sára. És beszél a sárba tiport nemzeti lobo­gót felragadó nagy magyarról, akinek kö­szönhetjük, hogy ha kifosztva is, él nemzet e hazán s akiben magyar sziv dobog, büsz­kén vallja magát magyarnak. Beszél ihle­tetten a vitézi rendet szerző kormányzóról. Ma már az idő pora betemette a fényes hadi­tettek hőseit, mikor ime napfényre hozta a nemzet őket. Ezek a mi értékeink, akiknek haza földjének egy-egy darabját juttatjuk, hogy azt szeretettel müveive jobbá, haszno­sabbá tegyék. Aztán visszatér gondolatban a tábornok az olasz harctér eseményeire, a győzelmes harcokra, mikor seregeink leti­porták az ellent. Akkor a legyőzött olaszo­kat megtanulta tisztelni. Nem zúgolódtak, nem törte őket össze a szerencsétlenség. Tűr­tek ,dolgoztak panasz nélkül s ma hatalma­san felviruló nemzeti életet élnek s aztán ők emeltek a San Michele magaslatain emlék­követ a magyar hősöknek. A ti vitézségete­ket is tisztelni fogják a mi fojtogató ellen­ségeink — szól a vitézek felé. A vitézi föld csak zálog. Telegdy Károly tiszaszentmártoni jegyző indítványára viharos éljennel határozza el a díszközgyűlés, hogy Horthy Miklós kor­mányzót táviratban üdvözli. — Majd a négy vitéz közül Pokol János okos, lelkes, szép beszédben tolmácsolja vitéz társainak érzé­seit. A földet, amelyet a hazától kapnak, szentségnek tekintik. Fogadalmat tesznek, hogy ez a föld mindaddig csak zálog lesz a kezükben, mig az ősi földet vissza nem sze­rezzük ; mert Csonka Magyarország nem or­szág, Egész Magyarország mennyország. Éljen riad fel, majd a közönség és a vi­tézek a Hiszekegyet mondják el. Hiszek Magyarország feltámadásában — hangzik át a Tiszán a csehekhez. A díszközgyűlés a Szózattal ér véget. A vámőrség szakasza diszmenetben vonul el a kormányzó képvi­selője előtt, aki a közgyűlés után kíséretével a vitézi telkekre vonul ki. Az őszbe hajló táj gyönyörű tablóját messziről az ungi he­gyek halvány kerete fogja be. Elől egy ma­gaslaton, ahol egykor talán az Ung mentén délfelé lovagló honfoglaló vezér állott büsz­ke paripáján, most nemzetiszínű lobogóiéiig, a vitézekre áldást mondó pap fekete palástja, Keddtől Apolló (Gróf Chón) Apolló Keddtől

Next

/
Oldalképek
Tartalom