Nyírvidék, 1924 (45. évfolyam, 51-75. szám)

1924-03-01 / 51. szám

VylregyhÁEa, 19*54. mftreíM 1 Egyes szám ára IO0O ML. * Siombat XLT. árfolyam. * 61. amfe Előfizetési Arak heiyban és vidóken: Egy hóra 15000 K. Negyedévre 46000 K. Köztisztviselőknek és tanítóknak 20®/« engedmény. Alapította JÓBA ELEK Főszerkesztő: Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ. Felelős szerkesztő : VERTSE K. ANDOR. Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZAM. TeieJon szám 139. Postacheque 29866. Kéziratokat nem adunk vissza. A debreceni választást megfelebbezték. Budapest, február 29. MTI. , A nemzetgyűlés mai ülését 11 óra után ; nyitotta meg Pesthy Pál alelnök. Beje- • lenti, hogy Debrecen III. kerületének kép j viselője, Nagy Vince ellen panaszt nyúj­tottak be s a választás megsemmisítését kérik. A Ház a panaszt megvizsgálás cél­jából átteszi az állandó igazoló bizottság­hoz. Ezután a kisebbségi nyelv használatát biztosító törvényjavaslatot harmadszori olvasásban is elfogadja a Ház. Áttérnek a testnevelésről szóló tör­vényjavaslat tárgyalására. Első szónok: Kétjy Anna. A törvényjavaslatot nem fogadja el. A sportolást nem lehet kötele­zővé tenni. Gondoskodjék a kormány a megélhetésről és munkásvédelmi intézmé­nyek létesitéséről s azok után esetleg le­het a sportolásról is beszélni. A munká­soktól nem lehet elvenni a vasárnapot Beszél ezután a cserkészetről s. kifo­gásolja, hogy a felvételnél ejgyes feleke­zetekhez tartozókat háttérbe szorítanak. Következő szónok Petrovácz Gyula. — Helyesli mindazt, amit Kétli Anna elmon­dott, de teljesen ellentétben áll vele azok­ban a kérdésekben, amelyeknek tárgya­tásánál Kétli Anna teljesen megfeledkezett női mivoltáról s olyan szavakat használt, melyek a vallásra nézve is sértők. Sajnál­ja, hogy vallási kérdést bolygatott a test­nevelésről szóló törvényjavaslattal kap­csolatban. A törvényjavaslatot egyébként ugv a maga, mint pártja nevében elfo­gadja. Riasztó hirek Jugoszlávia fegyveres készülődéseiről Budapest, február 29. (Magyar Hírlap.) Belgrádból érkező jelentés szerint ott arról beszélnek, hogy Jugoszlávia Bulgáriát háborúval fenyegeti. Egy részről túlzottnak tartják e híradásokat, másrészről viszont ar­ról számolnak be, hogy Jugoszlávia hadere­jét összevonta s közel egy félmillió embert összpontosított a Bulgár határon. Belgrádból érkező hirek szerint Ju­goszláviában már csak az ürügyet keresik ar­ra, hogy Bulgáriába behatoljanak. Ugyan­csak híre jár annak is, hogy Albániában is nagy csapatösszevonásokat végzett a ju­goszláv kormány. (Uj Nemzedék). Berlinből jelentik. A Bal­kánról egyre riasztóbb hirek érkeznek a szer­bek háborús készülődéséről. A hadüzenet kü­szöbön áll. Félmillió szerb vár az alkalmas pillanatra, hogy Bulgáriába betörjön. ' A balkán háború elkerülésére egyetlen mód a bolgár kormány lemondása volna. Belgrádból érkező hirek szerint a leg­kisebb macedón határsértésre újra lángba borul a Balkán. A szerb háborús készülődések hirévei a görög kormány is foglalkozik s bizonyos aggodalommal gondolnak arra a lehetőség­re, hogy Jugoszlávia rövidesen megszállja Szalonikit. Egy sikkasztó banktisztviselő jelentkezett a rendőrségen. Budapest, február 29- MTI. A főkapitányság központi ügyeletén egy Kovács Artúr nevü 29 éves,, lezüllött, lerongyolódott banktisztviselő jelentke zett ma reggel. A jelentkezés alkalmával elmondotta, hogy 1923. május havában a Magyar Agrár és Kereskedelmi B. T.-tól 2820()0 koronát sikkasztott el olyképpen, hogy a részvénytársaság részére qgy l'a­kereskedőtől pénzt vett fel s az nem ad­ta át, hanem Budapestről megszökve Győrbe utazott. Mikor a pénze elfogyott ia císepeli tölténygyárban vállalt munkál, azonban a nehéz munkát nem birta so­káig. Innen Felsőgallára ment, ahol ogy fuvarosnál istállómester lett. Most tettél megbánva jelentkezett a rendőrségen. — A fíbndőrségimegiállapitotta,, hogy Kovács ellen hatóság ellen elkövetett erőszak miatt is inditottak eljárást. Kihallgatása után le­tartóztatták. A hófúvás miatt több vonatjáratot ideiglenesen beszüntettek. Nyiregyháza, február 29. A Nyír vidék tudósi tójától. Az elmúlt éjszaka keletkezett hóvihar nagy zavarokat okozott a vonatjárások­ban is. A Máv. debreceni üzletvezetősó­ge az elháríthatatlan akadályok következ­tében korlátozásokat léptetett életbe egyes vonalakon s erről az utazóközönsé­get lapunk utján is a következőkben érte­siti. A hófúvás miatt február 29-től, pén­tektől kezdődőleg további intézkedésig a j Nyiregyháza—Polgár közötti 6021—6022, | Nyiregyhá za—Mátészalka közötti 6124— ) 6127, Mátészalka—Csenger közötti 6127— ! 6140, Nyiregyháza—Vásárosnamény kö­zötti 6221—6222, 6224—6229. Nyiregyháza —Nyiradony közötti 6321-6322, Mátészal. ka—Ágerdő közötti 6542—6549 számú mo­torpólló vonatok közlekedését beszün­tette az Üzletvezetőség. Ezek közül azok a vonatok, melyek reg­gel indulnak el, még pénteken elindittattak azzal, hogy meg is fordulva, kiindulási he­lyükre visszatérjenek. Ha azonban utjuk nem volt biztositható, ugy az egész szerelvényt vissza kellett fordítani. Egyben az utazó közönség tájékoztatása céljából közli az üzletvezetőség, hogy min­dennap reggel 8 órakor és délután 18 óra­kor (6 óra) az állomásokon közleményt fog­nak kifüggeszteni, melyek a vonatok járásá­ban beállott változásokat vagy esetleges kor­látozásokat foglalják magukba. A kommunista szervezkedés ügyében a rendőrség a jövő héten hivatalos jelentést ad ki Budapest, február 29. (Magyar Távirati Iroda.) Az ismeretes kommunista szervezkedés ügyében meginditott országos nyomozás be­fejezéséhez közeledik. Ma délig várják a vidékről beérkező jelentéseket. Azokat, a kikre minden kétséget kizárólag megállapit­ható, hogy a szervezkedésben részt vettek, letartóztatják s felkísérik Budapestre. A vi­déken folytatott nyomozás meglepő ered­ménnyel járt. Több helyen sok olyan kompro mittáló levelet foglaltak le, melyeknek kül­dői az Oroszországban élő magyar kommu­nisták voltak. A rendőrség valószínűleg a jó­vő hét elején hivatalos jelentést ad ki a nyo­mozás eredményéről. Holnap betöltik a pénzügyminiszteri tárcát. Beavatott politikai körökben befejezett tényként emiitik, hogy a pénzügyminiszteri tárcát ma vagy legkésőbb holnap betöltik. A pénzügyi terhek Kállay megbízatása folytán megoszlanak. Kállay a külföldi kölcsön le­bonyolításával járó munkát fogja elvégezni, utóda pedig viszi a pénzügyeket Utódjául Bud János közélelmezésügyi minisztert em lesetik s ebben az esetben SVíalkó keres­kedelmi miniszter marad. Ha azonban mégis Walkó lenne pénzügyminiszter,, ak­kor Bud venné át a kereskedelemügyi tár. cát. A nagyobb valószínűség amellett szól, hogy Bud lesz a pénzügyminiszter s eb­ben az esetben megszűnik a közellátási miniszteri tárca s ennek ügyeit a földmi­vel ésügyi tárca keretébe sorozzák. Tőzsde. Budapest, 1924. február 29. Zürichi zárlat: Berlin 129, Holland 215 és egynegyed, Newyork 577 és egynegyed, London 2484, Páris 2417 és fél, Milánó 2485 Prága 1665, Budapest 130, Belgrád 726 és egynegyed, Bukarest 305, Bécs 81 és fél Szófia 435. U Devizaközpont: Napokon 235.5, an­gol font 239.9—300.550, léva 512-525, dol­lár 68270-470, francia frank 2875—2950, líra 2945—3020, osztrák korona 9595—9840, lei 365 -375, Szokol 1970—2025, svájci frank 11775—12075, dinár 855—877, holland forint 25345—25995, Belga frank 2450—2515, svéd korona 17780—18235. 100 takarékkorona — 103 papírkorona. Terményzárlat: 76-os buza 279—283, 79-es buza 280—290, rozs 225—235, takar­mányárpa 235—260, sörárpa 280—300, zab 230—240, tengeri 205—210, korpa 150—155 Irányzat igen szilárd.

Next

/
Oldalképek
Tartalom