Nyírvidék, 1923 (44. évfolyam, 172-196. szám)

1923-08-01 / 172. szám

Egyes szám ára 150 K. Nyíregyháza, 1923, augusztus 1. * Szerda XLIT. évfolyam. * 172 szám Előfizetési árak helyben és vidéken: Egy hóra 2400 K. Negyedévre 7200 K. Köztisztviselőknek és tanítóknak 20% engedmény. Alapította JÓBA ELEK Főszerkesztő : Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ. Felelős szerkesztő : VERTSE K. ANDOR. Csütörtökön reggel érkeznek a budapesti cserkészek Ünnepélyes fogadtatás a sóstói fláv. állomáson. — 42 tagu cserkész­zenekar. — Huszonötnapos táborozás a sóstói erdőben. — Zenés tábori szent misék a közönség részvételével. — Föllendül a sóstói fürdői élet. Nyíregyháza, július 31. Saját tudósí­tónktól . Holnapután, csütörtökön reggel érke­zik meg Budapestről a Fáy András fő­gimnázium Lóezy Lajosról elnevezett 18. számú 130 tagból álló cserkészcsapata. A kitűnően fegyelmezett csapat tavaly Angliában táborozott, ahol elsajátította a modern cserkészélet minden csinját-bin­ját. A fiuk egyenesen a sóstói Máv. állo­másig utaznak, ahol a nyíregyházi cser­készcsapatok ünnepélyesen fogadják őket kitűnő reggelivel, amelyet a nyíregyházi cserkészlányok és magyarruhás # urilányok szolgálnak föl 1. A reggeli után a csapat a Sóstóra vonul, ahol rögtön tábort üt a Szeréna lak mögötti erdőrészletben. — A' táborütés maga szenzációs látványosság lesz. Ugyanis a Lóczy-cserkészeknek a honvédelmi minisztérium jóvoltából tel­jes katonai sátorfeliszerelésük van. De egyébkent is jól vannak felszerelve, amennyiben három vagon saját holmit hoznak magukkal. Saját 42 tagu teljesen képzett fúvós zenekaruk is van a Lóczy-cserkészeknek. A zenekar állandóan hangversenyezni fo a Sóstón s igy előrelátható, hogy a sóstó fürdőélet augusztusban föl fog lendülni. Minden vasárnapon és ünnepnapon dél­A kormány minisztertanácson intézkedett a tisztviselők illetményeiről. Budapest, julius 31. M. T. I. A kormány a tegnap esti miniszterta­nácson foglalkozott a "korona váratlan le­romlása következtében megváltozott' tisztviselői helyzettel. Elhatározták, hogy a közalkalmazottak illetményeit, beleért­ve a pótlékokat is, havonként fogják ez után megállapítani. Alapul pedig a julius hó folyamán megállapított uj fizetési ren­delet fog szolgálni. A jövőbeni illetmé­nyeket pedig arányban fogják tartani a julius havi illetménnyel, illetve a korona értékváltozásával. A következő hónapra szóló fizetés megálllapitását mindenkor a hónap utolsó minisztertanácsi ülésén, elő­legesen fogja a kormány megállapítani. Egyúttal foglalkozott a kormány a ko­rona hirtelen zuhanása következtében már bekövetkezett uj drágasági helyzet­tel is s ezért az augusztus havi illetménye ket és pótlékokat rövid uton kiadott ren­delettel 100 százalékkal felemelte, vagyis az uj fizetésrendezéskor megállapított il­letményeknek ugyanolyan összegét folyó­sítja segélyképeiL Természetes dolog azon ban az, hogy az utóbbi rendelkezés a jú­liusi illetményekre nézve kiadott rendel­kezést nem érinti. . előtt fél 11 órakor ünnepélyes tábori ze­nés szent mise íesz az erdőben, amely­nek celebrálására Leiterek Károly nyit­égyházi tábori alesperes önként vállalko­zott. A szent misén a cserkészek énekkara és zenekara is közreműködik. A szent m's­1sére\ a (cserkészek a közönséget vendégül hívják és arról is gondoskodás történt, hogy a kisvonat menetrendszerüleg il­leszkeden a szent mise kezdésének ide­jéhez. A tábori oltár P. Zadravécz István tábori püspök ajándéka. A Lóczy-cserkészek augusztus 27-ig maradnak a" Sóstón. Itt tartózkodásuk alatt Nyíregyháza város atyai gondosko­dásában részesülnek, amennyiben díjta­lan fuvart és ingyenfürdőt kapnak és a tábori tűzhöz és főzéshez szükséges fát is rendelkezésükre bocsátotta dr. Bencs Kálmán polgármester. A katonai sátrakban táborozó Lóczy­cserkészeknek bizonyára sok nézőjük lesz s nem fogja senki sem elmulasztani a tá­bor megtekintését és a cserkészélet meg­figyelését. Nyíregyháza város közönsége magyaros vendégszeretettel várja őket s kivánja nekik, hogv az itt töltött idő alatt jól érezzék magukat s gondoskodni fognak arról is, hogy semmiben ne érezzenek hiánvt . A szakszervezeti tanács tagjai a miniszterelnök előtt. A szakszervezeti tanács kilenc tagu küldöttsége Páyer Károly és Bády Sándor vezetése alatt felkereste ma délelőtt Bethlen István miniszterelnököt a parlia­ment épületében. A küldöttség a szakszer­vezetek memorandumát nyújtotta át a miniszterelnöknek, melyben felsorolják az utóbbi napokban beállott áremelkedéseket s ezzel szemben kimutatják, hogy egy el­sőrendű szakmunkás milyen bérösszeget kap. Hangoztatták, hogy á kormány nem nézheti tétlenül, hogy a' tőke egyáltalában nincs figyelemmel a "drágaságra s a bér­megállapításokra. Nem azt akarja a munkásság, morídot ta a küldöttek szónoka, hogy a kormány állítsa meg a drágaságot, hanem azt, hogy találjon módot arra, hogy a munkások méltányos bér elnyerésére megfelelő biz­tosítékot kapjanak. Ennek a kívánságnak kiterjesztését kérik a munkások és kereskedelmi alkal L mazottakra nézve, követelik,' hogy bér­egyeztető bizottságok állíttassanak fel s végül 1, hogy indexszerü biztosítékot kapja­nak a bérek állandósítására nézve. Délelőtt fél 12 órakor, amikor a mun­kások küldöttei átm rujtották a memora n­dumot ä miniszterelnöknek, Budapest egész területén minden mühelvben am un kások 10 percre beszüntették' a munkát. Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZAM. Telefon szám 139. Postacheque 20669. Kéziratokat nem adunk vissza. A buza augusztusi vagyon­váltsági ára. Budapest, julius 31. M. T. I. A pénzügyminiszter a mezőgazdasági ingatlan vagyonváltsági összegéül a buza árát augusztus hóra 50 000 koronában állapította meg. Emelik a fővárosi villamos tarifát. ' Budapest, julius 31. Magyar Hirlap. A fővárosi villamos vasutak menetdija augusztus 5-től 400, augusztus 15-től kezdő­dőleg pedig 500 korona lesz. A Rotschild csoport meg akar­ja vásárolni a Déli vasutat. Budapest, julius 31. Uj Nemzedék. A lap értesülése szerint a Rotschild cso­port ajánlatot tett arra, hogy megvásárolja a Déli Vasút magyar vonalait, melyek Buda pestről Nagykanizsáig, illetve Sopron Ácsíal­váig vezetnek. Ugyancsak hire jár annak is, hogy a Máv is szeretné a maga részére meg­vásárolni a Déli Vasút magyar vonalait. Egy­általában nincs szükség arra, hogy magyar vasutvonalak idegen kézre jussanak. Meghosszabbítják az ellátatla­nok olcsó lisztjének kiosztási határidejét. Budapest, julius 31. Uj Nemzedék. — Ismeretes, hogy a földmivelésügyi mi­niszter forszirozására a közellátási mi­niszster rendeletet adott ki a vidéki tör­vényhatóságokhoz és a székesfőváros ha­tóságához a hatósági lisztellátás beszün­tetése tárgyában. A rendelet szerint aug. 14-ikével megszűnne az olcsó liszt kiosz­tása. Ezáltal azonban a szegény néposz­tály oly katasztrofális helyzetbe kerülne, hogy a kormány maga is belátta a rende­let tarthatatlanságát s foglalkozott az ol­csó hatósági liszt további kiosztásának gondolatával. A kormány korábbi rende­letét ugyanis azzal a tudattal bocsátotta ki, hogy gazdasági helyzetünk javulása szükségtelenné teszi a további hatósági lisztkiosztást. Az ujabban bekövetkezett ellenkező fordulát azoríban tarthatatlanná tette a rendelet fenntartását. Ezért a hatósági lisztet továbbra, augusz 15-ike után is kiosztják azok részére, kik eddig hatósági lisztellátásban részesültek. A kormány hozzájárult Bud közélel­mezési miniszter azon javaslatához is, hogy szó sem lehet a gabona kiviteléről s csak őrleményt szabad ezentúl kiszál­lítani. Tőzsde. Budapest, juKus 31. M. T. I. Zürichi nyitás: Budapest 0023/ 4, Ber­lin 0.0005, Newyork 560i/ 4, London 2563.5,, Páris 3270, Milánó 2435, Prága 1657.5,. Belg rád 582.5, Bukarest 282.5, Varsó 0.0028, Bécs 0.0078. hétnyolcad, Szófia 515. Terménypiacon irányzat tartózkodó. Árak csak névlegesek. Buza Budapesten 790-795. Állomáson 770.

Next

/
Oldalképek
Tartalom