Nyírvidék, 1923 (44. évfolyam, 146-171. szám)

1923-07-01 / 146. szám

M, 1923. juUns 1. * Vasárnap TT Ara 80 korona. íí. A395: XLIT. évfolyam. • 146 sxám T Előfizetési árak helyben és vidéken: Egy hóra 1000 K. Ne^yodévre 4800 K. KOctísztriaelöknek és tanítóknak 20°/» engedmény. Alapította JOBA ELEK Fészerkesztft : Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ. Felelő* szerkesztő : VERTSE K. ANDOR. Szerkesztőség ét kiadóhivatal: SZECHENYI-UT 9. SZAM. Telefen szám 139. Postacheque 29660. Kéziratokat nem adunk vissza. A szinház. Azok között az intézmények között, mer lyek valamely város kultur-fokát legjelleg­zetesebben határozzák meg, az elsők és leg­fontosabbak közé sorakozik a színház. Sajnos, nálunk a mi színházunknak az állapota olyan hogy ha arról kellene fogal­mat alkotnunk városunk kultur-fejlettségéről, az ítélet nagyon kedvezőtlen volna. Sem külsőleg ,sem belsőleg nem üti meg azt a mértéket, amit egy ilyen rohamor san fejlődő és magas szellemi életet élő vá­ros közönsége joggal elvárhatna. A belsőleg szót ugy értettem, hogy az egyaránt vonatkozik a színház belső beren­dezésére és a benne folyó^-müvészi élet ní­vójára. Ám a kettő nagyon összefügg és a ,mvő­talanság főokát én áz első kritériumban ke­resem és találom, nevezetesen abban 1, hogy a berendezés hiányossága egyenesen akadá­lya annak, hogy itt nálunk a kor színvonalá­nak megfelelő színészet fejlődjék. Megfelelő otthon nélkül ugy érzi itt magát Thalia isten­asszonya ,mint mostoha jjyermek, aki a hideg fűtetlen, piszkos hátulsó kamarában sínylő­dik. A művészetnek levegő, derű, színpompa, fény az éltető eleme. Odvas 'szurdékban el­csenevészedik. Színházunk kopott kívülről ; szük, rideg, barátságtalan és még kopottabb belülről, tűzbiztonsága, füthetetlensége állandó kifo­gás és panasz tárgyát képezi. Az egész be­rendezés szánalmas benyomást kelt. Ezeknek az állapotoknak megszüntetése és egy, a kor követelményeinek megfelelő színháznak a létesítése immár évtizedes fej­törést okoz az illetékes köröknek és évtizedes vár&kozását jelenti a publikumnak. E lap ha­sábjain is hányszor volt szó e témáról. Uj színháznak építése, vagy a jelenleginek át­alakítása és alapos renoválása, esetleg a kul­túrpalotával kapcsolatos megoldás stb. ál­landó tárgyát képezte hírlapi működésünk­nek. A közönség érdeklődése és várakozása immár tetőfokra hágott. Valamit tenni kell és pedig sürgősen. Nos. Valamit tenni kelj/és amikor lehet­ni égse cselekszünk. ) Valami érthetetlen hiúzódozás és akarat­nélküliség ülte meg az/ illetékes tényezők energiáját, amit abszolúte nem tudok megér­teni. / Már nem egyszer adtunk hirt arról, liogy Heltai, a jelenlegi direktor ajánlatot tett a sárosnak a szinhafe megfelelő átalakítására vonatkozólag és c/serébe csak annyit kér, hogy az engedélyt f— gondolom — 10 eszten­dőre neki adják. / Én, mikor errjől az ajánlatról értesültem, szinte nem merteníi hinni benne, mert a mos­tani nehéz építkezési viszonyok mellett az ajánlatnak keresztülvitelét olyan sufyos anya­gi aldozatnak tafirtom, a mire csak nagy el­határozással szánhatja el valaki magát. Az eddigi /igazgatók nemhogy ilyen ál­dozatra lettek |Volna képesek, hanem a szín­ház szük befogadó képessége miatt legtöbb­ször veszteséggel zárták le itteni évadjukat, la tehát Heltai ilyesmire vállalkozik, az az kiváló szenfrező képességére és finánc-tu­dományára vall. Az ilyesmibe bele kell ra­gadni és el nem bocsátani. Ajánlatában arról van szó, hogy a föld­szinti nézőteret körülbelül 60—70 ülőhellyel megnagyobbítja, a páholyok elhelyezését cél­szerűbben megoldja, a zsinórpadlás helyén menyezetet építtet, ami a szinház füthetősé­gét egyszerre lehetővé teszi, a tűzveszélyes­séget a rendészeti követelmények szerint meg szünteti, a szimpla ablakokat kettős ablakok­kal látja el, — a színházat kívül-belül . kire­paráltatja, kifesteti stb. stb. ugy, hogy az egész barátságos, megnyerő és praktikus for­mát fog nyerni. A befogadó képesség növekedésével szá­mítani lehet a nagyobb jövedelmezőségre, en­nek alapján az igazgató megtalálja a maga számítását és több áldozatot lesz képes hozni a művészi gárda nívójának s ez által ^ dara­bok előadásának emelésére is. Szóval: a kecske is jól lakik és a*kiyx>szta is megmarad 1 Végre valahára történni fog valami a szin­ház érdekében anélkül, hogy a városnak költ­ségébe kerülne. Tudjuk, hogy a város most egyéb nagy gondjai mellett erre úgyse áldoz­hatna. Persze ezzel az áldozatkészséggel és be­fektetéssel szemben áll az igazgatónak az a jogos kívánsága, hogy viszont az engedélyt adják meg neki néhány esztendőre, hogy ez alatt befektetéseinek amortizációját megkap­hassa. Egy esztendőért, vagy bizonytalan jö­vőért senki se bolond milliókra menő beru­házást áldozni. Én az egész ajánlatot a lehető legked­vezőbbnek, mindén' tekintetben elfogadható­nak találom és csak csudálkozni tudok azon, hogy a szinügyí bizottság egy. percig is gon­dolkozik annak elfogadása és azonnali per­fektuálása felett. Itt áll előttünk a két hóna­pos vakáció. Az igazgató ez alatt a tervbe­vett átalakításokat keresztül tudja vinni és már ősszel egy barátságos, meleg otthon vár­hat a színészet mestereire és a közönségre egyaránt. Meg vagyok róla győződve, hogy ha az igazgató egy több millióra menő nagy befektetéssel érdekelve lesz, — a .saját érde­kében is ' gondja lesz arra, hogy megfelelő erők alkalmazása és válogatott műsor beál­lítása mellett a színházi életet újból meleggé vonzóvá, nívóssá tegye azok számára is, akiket a régi jó idők magas színvonalú szín­házi élete után a legutóbbi évek viszontagsá­gos és sekélyesebb próbálkozásait nem tar­tották kielégítőnek. Heltai igazgatót eddigi jó törekvései és elért sikerei mindenképen praedesztinálják arra, hogy ezt a feladatot a ható!sá.g és a közönség támogatása mellett megoldja. Ajánlatát a legsürgősebben elfogadásra ajánljuk. Addig, míg nem késő. Adják vissza a színházat a színháznak, adjanak módot az igazgatónak arra, hogy ajánlatát már most, a két hónap alatt meg­valósítsa. A tett halála" az okoskodás. Munkára ! Dr. Sasi Szabó László. A rendőrség hivatalos jelentést adott ki a Kovács testvérek bűnügyében. Budapest, junius 30 A rendőrség a MOT utján a következő hivatalos jelentést adta ki a Kovács "test­vérek bűnügyéről. A rendőrség hetekkel ezelőtt nyomo­zást indított Kovács Kornél és társai él­len, mert tudomására jutott, hogy a Ko­vács testvérek Magyar Nemzeti Multunk] kultúrája címen társaságot alapítottak s nagy arányú gyűjtések utján pénzhez ju­tottak. A társaságnak csak tisztikara volt Gyűjtés utján mintegy, 9. millió koro­nára tettek szert a Kovács testvérek, mely összegnek nagy részéről semmiféle elszá­molás sincs, nyilvánvaló, hogy a társa­ság saját céljaira használta feÜ A' diszes társaság a sikeres anyagi gyűjtéseken kí­vül fantasztikus tervekkel is foglalkozott Első tervük az volt, hogy kirabolják a. nagyváradi román állampénztárt. Tervbe vették a magyar kormány egyes tagjainaki erőszakos utón való eltávolítását is. —> Erőszakos uton akarták eltávolítani Beth­len István miniszterelnököt, az előállott nehézségek miatt azonban nem tudták e tervüket végrehajtani. A Kovács testvérek elhatározták azt is, hogy a Dohány uccai Zsinagógát fel­robbantják az uccai csatornák felől. —* Ettől a tervtől elállottak, mert meggyő­ződtek arról, hogy a robbanás a főváros csatornahálózatában tetemes kárt Okozna. Anyagi helyzetük javítása érdekében szokol hamisításhoz fogtak. A kliséket Szalai János Üllői uti lakásán foglalták le. Egyes pilitikusok eltávolítása érdeké­ben csukot autónak s egy kültelki ház­nak a vásárlását is tervbe vették. Egyes katonai egyéniek végzetes könnyelműsége folytán 18 kilogrmm ekrazitra tettek szert melyből már nem cirkulál semmi se. A rendőrség az 1921. évi III. t- c. 1. szakasza alapján az állami és társadal­mi rend ellen elkövetett vétség, továbbá sikkasztás cimén előzetes letartóztatásba helyezte a következőket: Kovács Kornél, Kovács Tivadar, Kovács Árpád, Becker István, Vas Titusz, Szalai János lovag Umlauf Szigfried, Szoloteszki Aladár, Tarnai Pál, Mayer Oszkár, Tahó Xavér Láng Ede, Kovrik Kálmán, Winter Sán­dor, Cigány Sándor, Jób Fancsali Győző és Márki József tettestársakat, akiket teg­nap délután kisértek át az ügyészségre. Rubinek István dr. lett az elek! kerület képviselője. Budapest, junius 30. (M. T. I.) A Vásárhelyi Dénes halálával megüresedett eleki választókerületben a kitűzött határidőig; csupán Rubinek István dr. egységes párti jelölt ajánlási ivei érkez­tek be a választási elnökhöz. így Rubinek István jelöltet az eleki kerület egyhangúlag megválasztott képviselőjének jelentették ki. v

Next

/
Oldalképek
Tartalom