Nyírvidék, 1923 (44. évfolyam, 98-121. szám)

1923-05-01 / 98. szám

Nyíregyháza. 1923. május 1. * Kedd Ara 50 korona, XLIW *Ttoíyam 98. * száir. - - - ­Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM Telefon szám láS. Postacheque 29556 I Kéziratokat nem adunk vissza. Előfizetési árak helyben és vidéken: Kgy hóra 1000 K. Negyedévre 2800 K. Köztisztviselőknek és tanítóknak 2p°/o engedmény. Alapította JÓBA ELEK Főszerkesztő: Dr. S. SZABÓ LASZLO. Felelős szerkesztő : VERTSE K. ANDOR. Andrássy Gyula gróf születésének 100 éves évfordulója. Budapest, április 30. (M. T. I.) Az ország legszebb épületének márványdíszes kupolacsarnokában vasárnap délelőtt díszes közönség gyűlt össze, hogy hódoljon Andrássy Gyula gróf emlékének születése 100 éves évfordulóján. 11 órakor érkez/k az ünnepségre József főherceg, Auguszta főhercegasszony, Gizella és Gab­riella főhercegnők. A főhercegtől balra Daru­váry igazságügyminiszter, a miniszterelnök helyettese foglal helyet. Az emelvény közepén Apponyi Albert gróf ül, tőle balra Folkus­házy "Lajos polgármester és Scitovszky Bpla a nemzetgyűlés elnöke, jobbra pedig az Andrássy-család tagjai helyezkednek el. Az előkelő közönség soraiban látni Rakóvszky belügyminisztert, Belitska honvédelmi mi­nisztert, Berzeviczy Albertet, Wlassits Gyula bárót, Petényi Zsigmondot, Nemes Antal püspököt, Pákh ny. altábornagyot, a Tudo i mányegyetem képviselőit, az Andrássy Gyula gróf által hathatósan támogatott egyesületek A miniszterelnök elutazott Párisba. Budapest, április 30. (M. T. I. — Vasárnap délután 3 órakor a bécsi gyorsvonattal utazott ei a miniszterelnök, Kállav Tibor pénzügy miniszter és Or. Kliuen Héderváfy Sándor miniszteri tanácsos kíséretében Párisba. Bécsig a felesége és nagyobbik fia is el­kísérik. A pályaudvaron megjeleni a dip­lomáciai karból Boliíer angol követ, De Robién francia követ és Vinci olasz ügy­vivő. Jelent volt a búcsúzásnál L Gott, a Times Budapesti tudósítója, a magyar újságírók küldöttsége, akik szerencsét kí­vántak a miniszterelnöknek útjára, az egységes párt tagjai közül mintegy ötve­nen. A vonat 3 órakor az egybegyűltek éljenzései és szerencsekivánatai között fu­tott ki a pályaudvarról . Katonák mérkőzése. Nyíregyháza, április 30. Saját tudó­sitónktól . Holnap, május 1-én délután 4 óra­kor háziezredünk II. zászlóalja a bujtosi Sporttelepen megmérkőzik a debreceni 11. honvéd gy. e. III. zászlóaljának futball­csapatával. A verseny tekintettel árra, hogy a nemzeti hadsereg ma már a sport minden ágát magas fokon kultiválja, igen érdekesnek ígérkezik. Tőzsde. ! Budapest, április 30. (M. T. I.) Zürichi nyitás: Budapest 0.10, Berlin 0.0178, Xewyork 550.5, Lon­don 2554, Páris 3765, Milánó 2710, Bel­grád 569, Varsó 0.0118, Bécs és osztrák­bélyegzett 0.0077. képviselőit s br. Hazay Samu vezetésével a Ludovika Akadémia ifjúságát csaknem teljes számmal. Hiszekegy után Folkusházy Lajos mond megnyitót. Emlékbeszédet Apponyi Albert tart. Andrássy Gyulát nem konkrét alkotásai ban mutatja be, hanem abban az eszmei meg­világításban, melyben Aindrássy Gyula lelke égett. Andrássy célja az volt, hogy kiragadja sülyedtségéből s szilárd politikai alapokra vezesse. Andrássyban vérbeli magyar nagy­urat lát, fajának mindem kiválóságával, de annak hibái nélkül. Kiválóságának fokmérő­jét abban látja, hogy ő volt az első, aki a mo­narchia külpolitikáját mint első vérbeli magyar ember képviselte. Beszéde után Andrássy Gyula lovasszob­rához ment az ünineplő közönség, ahol a kü­lönféle testületek és a család nevében koszor rut helyeztek el. Az ünnepség a Szózat elének lésével ért véget. A kormányzó Budapestre érkezett. Budapest, ápl'jlis 30. (M. T.) A kormányzó vasárnap kísé­retével Nagykanizsán tartózkodott, ahol részt veit a 6. gyalogezred zászlóavatási ünnepségén. Az első szeget a zászlóba a kormányzó e szavakkal ütötte be: Hazád­nak rendületlenül. Áz ünnepség'után ban­kett volt a kormányzó tiszteletére, aki innen dunántúli utjának befejeztével ma reggel 8 órakor Budapestre érkezett. Vasúti katasztrófa Predeálnál Budapest, április 30. (M. T. I.) Brassóból jelentik. Szombaton éjjel Predeál pályaudvaron két teljes sebes­séggel futó teher vonat hibás váltóállítás kö­vetkeztében egymásnak rohant. A kísérő sze­mélyzetből több ember áldozatul esett. A szerencsétlenség következtében a Bukarest— Brassói gyorsvonat hat órás késéssel érkezett Budapestre. A magyar-cseh határincidens. Budapest, április 30. (M. T. I.) A magyar-csejh határinci- f densben a tárgyaló felek között nem jött K létre eddig semmi közeledés. A csehek a j megegyezés sikerét szándékosan nehezí­tik. Eddig kihallgatták az összes cseh ta­nukal, akik az incidensnél jelen voltak. A csehek nem tagadják, hogy lőttek, azon­ban azt hangoztatják, hogy az első pro­vokáló lövést a magyar járőrök adták le. A tárgyalást ma délelőtt folytatják. Kisebb hireink. Budapest, április 30. (M. T I.) Stines megvásárolta a Frankfurter Nachrichten cimü német lapot. Szidor Jenő a M. T. 1. munkatársa ma 3 reggel 40 éves korában elhunyt. 1905. óta * állott a M. T. I. szolgálatában. Egy hősi halált halt nyír­egyházi tanitó emlékezete Emléktábla a ref. iskola falában Nyíregyháza, április 30. A Nvirvidék tudósítójától. Vasárnap délelőtl 11 órakor a refor­mátus iskola udvarát kegyeletes érzéssel áthatott közönség töltötte meg. Az iskola volt kiváló tanítójának Oláh Sándornak emlékünnepére jöttek eJ a hivők s az is­kolaügy meleg szivü barátai. Az iskola­épület falába gránittáblál helyezett el! a kegyelet, hogy az emléktábla arany betűi olt ragyogjanak állandóan a gyermeki szivekbe. A tábla féjett aranyozott kard és pálmaág 'díszlik s a táblán a következő felírás van: Pro Paíria! A HalifiS melletti ütközetben 1916. szept. 8-án hősi hálált halt Oláh Sándor volt tanítójának emlékére álütotla a nyír­egyházi ref. gyülekezet. J923.~ A táblái orgonafüzér fogja körül Ízléses vonalban. — Megszólal a harmónium s felzeng a zsoltár: Te benned bizíunk. — Ezután Bartók Jenő ref. lelkész mond lélekemelő imát, amelybén megragyognak a hős tanitó, Oláh Sándor jellemszép­ségei. A ref. dalárda, ámefy zászlója alatt vonult fel Szabó Géza vezetésével, a Hiszekegyet adja elő a megható ima után. Majd Szabó Pál ig. tanító mond gyújtó hatású beszédet a tanító társak nevében. Mintha a véréthullatott igaz emberek in­toszava lenne, ugy indit a beszéd szere­tetre, megértésre, megbocsátásra, cselek­vő hazaszeretetre. A ref. vegyeskar az Imádkozzunk kez­detű éneket adja elő szép kidolgozásban, majd Horváth János ref. tanitó Oláh Sándor volt tanítványai nevében megin­dító, gondolatos beszédet mond, azután László Zoltán ref. tanitó Szabó Géza len­dületes alkalmi költeményét adja elő nagy hatással. A ref. vegyeskar fejezte be a nagyhátásu, nevelő erejű szép em­lékünnepet. Milliárdos tűzvész Óbudán. Budapest, április 30. (M. T. I.) Az elmúlt éjjel hatalmas tűzvész pusztított Óbudán, ahol a Bohn féle téglagyár esett a lángok martalékául. A kár meghaladja a másfél milliárd ko­ronát. A tűznek két súlyos sebesültje is van. A tüzet minden valószínűség sze­rint gyújtogatás okozta. Prosz István tűz­mestert, aki már szombaton is arra ser­kentette a fűtőket, hogy tüzeljenek, hadd boruljon lángba az egész mindenség, le­tartóztatták. Hasonlókép letartóztattak egy munkást az oltás alkalmával, aki ar­ra akarta rávenni a munkásokai, hogy gá­tolják a tűz oltását .

Next

/
Oldalképek
Tartalom