Nyírvidék, 1923 (44. évfolyam, 73-97. szám)

1923-04-28 / 96. szám

JSfrÍKHTDÉK. 1923 április 28 Észak oroszlánja APOLLO Pénteken 7 és 9} szorr baton 1/í 6, 8 és 9, Vasárnap 1/g4, 1/ 26, V48 es 9 órakor JÓKAI MÓR REGÉNYE FILMEN: A fekete gyémántok Teljesen uj példány. — Főszereplők : Szerémy Zoltán, Iza Marsen, Szöreghy Gyula, Som!ay Arthur stb. Kisebb családhoz n r' ' cesnek elmennék Viz u. : 240 ? Fehérnímü vari ónő ajánl­kozik. Vidékre is megv. — Kossuth-u. 8. 2239-1 Ei&dó e(íy bajíókats 8 drb kerekkel (4 drb gummi­kerék) Megtekinthető Deb­í recen Kossotha. Sfj. siám APRO HIRDETESEK Hirdetési dijak: 10 szóig 200 korona, azonfelül min­den további sző 10 koroua. — Vidéki hirdetéseket csak az összeg beküldése atán közlünk. — Apró hirdetés után érdeklődőknek csak válaszbélyeg vagy levelezőlap beküldése mellett válaszolhatunk. „Cim a kiadóhivatalban" jelzesü apróhirdetésekre csakis az apróhirdetés melletti szám bemondásával ad felvilágosítást a kiadóhivatal. Postán érkezett hirdetéseket csak a pénz egyidejű beküldése mellett közlünk 2227-1 Gazdasáfti órsskönyvelést esti foglalkozásai elvállal uradalmi siámfartó. ("im a kiadó­an, 2213-1 Cserkész felsrere ést ve­szek darabonként is. Dél­előtt. Vármegyeháza. 29. ajtó. ' 67-1 Eladó karhnn ta'tott jó kt rékpar C m az Ujságbolt­ban. 9t 6-2 Sólyom utca 11. szímu kissebb családi h z i szoba konyha, speiz és kamara, türgo-en eladó, vé ti esetén azonnal elfoglalható 963 l Két éves kis 'iamat örökbe adnám. Cim az Ujságbolt ban. «57-1 Nevelt nő. Magyar-német elemit tanit, ajánlkozk ke­resztény családhoz vidékre. Szögleti Mária De'sewPfy-tér 15. 2238-1 Magas bért fizetek egy szoba és konyha vagy szoba és kamra helyiségért. Cim a kiadóban. 1970 ? Friss pulyka tojás kapható a Julia malomban. 2215-1 Dessewffy-tér 10. száuiu methodiita kápolna elől szép fekete löld tetszés szerinti mennyiségben ingyen el u­yarozhato. 2220-1-1 Huuyadi utca 64. alatt két ajtó eladó, 2224 1-1 Tisztességes mindenest keres jó fizetéssel gyermek­telen házaspár. Müllerné, Kossnth-u. 32. 935-1-1 Egy kerékpár eladó Ber­csényi-n. 5. 953-2-1 Egy ü?yes fiatal segéd azonnali belépésre — állást kaphat a „Diadal Büf é"­ben. 955-2-1 Mindenes lözönő uri hiz­hoz ajánlkozik Gáspár Er­zsébet Zöldség-tér 3. Bor­bély üzlet. 2247-1 Uj Milliók Köpyve Bródy Sándor: A nász Ara 1000 korona. Kapható az Újság boltban. Eladó elsőrangú 2 dr*> klarinét A és B, színházi orcheszter számára alkalmas Cim Ujszőlő-utca 59. 9175-1 Uj "édercs taliga bőrrel behúzva, eladó. Kántor Jó­zsef Nyirpazony. 2207­Ci Po'oskairtáít felelősséggel vállal: Kiss Zoltán m. k r. szabadalmazott Vulkán gáz­fejlesztő gyertyával. Cimeket kérem leadni Szarvas-utca 40 Grön-vendéglő és Kiss Zoltán Hatház. Meghívásra azonnal jövök. 2126-: Íróasztalt, használtat ke­resek Grcsz Dezső Bessenyei tér 8. . 958 1 Házmesteri állást ke es gveruiekt^len házaspár. Ciio ÍZ Ujságboltban. 960 I Ammftii 5 fiókos sü­Ijesztő Singer varrógép el adó. Tomi.a Mihály utca 8 9M-3 Házbcz megvek varrói női lányka és fia ruhákat és fehérneműt. Cim az Uj­ságboltban. 962-1 Eladó argaván szőnye< 260 • cm. méretű Cim íz Ujságboltban. 965>2 Háztelak eladó 16? négy­szögöles a Máv. állomás közeieben, érdeklődni Deák Ferenc köz 0. szám. 964 2 Jegyszedőnő kerestet k a Diadal mozgó részére. Hadi özvegyek és ár-, ák előnyben. Jelentkezés a Diadal mozgo penzta'ánál délelőtt 11 es 12 era kő;ott. Debreceni-utca 76. számn ház eladó. Azonnal b köl­tözhető. Értekezni ogjanott. j, j Jó házból va'ó fiút tanú- J lónak felveszek Hosenihal j Vilmos n gykeresked'. 449-3 Könyvet, Papirt, Írószert és Divatlapot az Ujságboltban vasáról jnnk! Eézimunha elönyomda, filet-minték Herskovits Elia kézimunka üzletében. OLMOT Modern Kölcsönkönyvtár az Ujságboltban. Szombaton és vasárnap minden mennyiségben vesz a J^ÍYÍRYIDÉK. kiadóhivatala, Széchenyi ut 9. | * h IIf i(3'k01Íl3SZ ÜStÖ^ a Balcár vendí^íőbeii (Kállai-utca) Saját termésű borok Cigányzene. Friss csapolt sör. ; Három úriember keres két egymásbanyiló bútorozott szollá Cím a kiadóban. 2251-2 1 Ikn^ol-t csen-, ©éasz« szövetujdonsáqok a legolcsóbb árban kaphatók. Béc si szövetmaradék raktár: Debreceni-utca l az udvarban 22 s 3-1 Susie Qyogyfurúdr keresünK egy lietasr azonnali belépéssel. Jelentkezni lehet az Czemi Hivatalban a hivatalos órák alatt 2246 3 1 A Nyíregyházi C:mentáruipar Rész­vénytársaság folyó évi május hó 5 én d. u. 4 órakor a Nyíregyházi Taka­rékpénztár Egyesület helyiségében évi rendes közgyűlést tart, melyre a t. részvényeseket tisztelettel meéhivja Nyíregyháza, 1923. április hó 26. Az IGAZGATÓSÁG. TÁRGYSOROZAT: 1. Az 1922. évi mérleg előterjesz­tése, annak megállapítása és kapcso­latosan a felügyelő-bizottság jelentése. 2. Határozathozatal az 1922-ik üz­leti év iis2ta jövedelme felett. 3. Az igazgatóság indítványa az alaptőkének felemelése tárgyában. 4. Az alapszabályok 7. §-ának mó­dosítása. 2244 Eé7.izBU»kélc, Netz motívumok és csipkék a legszebb kivitelben készülnek. Elönyomda óriási választékkal Hopii P& 1 Zrinyi Ilon a" ** U A " utca 4. szam az udvarban. 1929 Csengeri vásárra menet a nagykállói állomáson 9 drb. 25000 K papírpénzemet pénztárcával együtt elvesztettem. A pénztárcában egyik oldslon János név, a másik oldalon Staiber György rév van. Megtaláló­nak vagy nyomravezetőnek 25000 korona lf utalmat ?dok. Staiber György, Rakama?. 224i-t Nyiregyházavidéki Kisvasutak Üzlet­vezetősége. 553 III. 1923. sz. Hirdeimény. Értesítjük a t. utazó közönséget, hogy úgy a villamos, mint a helyi (Sóstógyógyfürdő i) menetjegyek, va­lamint a helyi forgalnu bérletjegyek ara, felsőbb jóváhagyással, folyó évi május hó 1 tői kezdve 100 °/o-kal emeltetett. Az új menetárak a következők: a) Egyszeri útra szóló jegyek : 1. heíyi 40 korona II helyi 80 korona b) Heti bérletjegyek: Napi két útra ... 300 korona. Napi négy útra ... *00 korora c) Tisztviselői heti bérletjegyek : Napi két útra ... 200 korona Napi négy útra ... 360 korona d) Tanulói heti bérletjegyek: Napi két útra ... 140 korona Napi négy útia ... 240 korora e) Havi bérletjegy a helyi forga lomban 2400 korona. Nyíregyháza, 1923. április hó 26 2245 Az ÜZL^TVEZETÖSÉG. > MMmaaMaifi«MMMMH«» FRIED-fele gépgyár és Vasöntöde m I S K 0 L G z. Gyárt: teljes víznyomású oiajyyári berendezéseket, ma­I omDerendezéseket, szalmakazalezókat, benzin és szivógázmotorokat, borászati cikkeket, gázfejlesztőket és egyéb mezőgazdasági gepeket. 2354-50 Fiüálífl i minden névi-n nevezendő mezőgazdasági gépek, gőz­tlsOlif!'. ekék és malomberendezések javítását. ifi I­fe o En W H 1 K H mr Tetőtől talpig -w felöltaihet divatöltönybe 25 ezer koronáért, fiu öltöny 3500 koronáért. Kiköti nadrágok, mindenféle muokás­juhák nagy választékban és olcsó árban GÓLYAÁRUHÁZ ZÖLDSÉG-TÉR 8. SZÁM. H W t* W m o 3 Ka egyszer vesz vevőm marad WKMfc Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom