Nyírvidék, 1923 (44. évfolyam, 48-72. szám)

1923-03-01 / 48. szám

Nyíregyháza, 1923. márciusll. * Csütörtök XLIY. évfolyam. * 4$. szám. Előfizetési árak helyben és vidéken: héra 400 K. Negyedévre 1100 K. atetíaztriseiőkaek 6a tanítóknak 20°/» engedmény. Alapította JÓSA ELEK Főszerkeszt«: Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ. Felaida szerkeszt«: VERTSE IC ANDOR. Szarkasztőség éa kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZAM. Telefen szám 139. Postacheque 29668 Kéziratokat nem adunk viasza. A pénzügyminiszter beterjesztette az 1922-23. évi állami költségvetést. A költségvetés deficitje 40*6 milliárd korona. Budapest, febr. 28. Saját tudósítónktól. A nemzetgyűlés mai ülését háromnegyed 10 órakor nyitotta meg Scitovszky Béla elnök Bemutatja Sopron vármegye közönségének, valamint Székesfehérvár közönségének felira ' tát a nemzetgyűlésen folyton ismétlődő sze­mélyes kérdések és botrányos jelenetek tár­gyában. Az interpellációs könyvet'olvassák fel ezután, ezeknek a letárgyalására azonban csak leghamarabb délután fél kettő órakor j térhetnek át. A mérnöki rendtartást'harmad­szori olvasásban az előadó módosításával el­fogadják. Utána Kállay Tibor pénzügyminiszter emelkedik szólásra s beterjeszti a Ház elé az 1922—23. évre vonatkozó állami költségve­tést. > — Kállay Tibor : Tisztelt Nemzetgyű­lés ! A magyar állam 1922—23. költségvetési időszakáról szóló költségvetés 40.6 milliárd deficittel zárul. Két részből áll a költségvetés. Egyik része a közigazgatáss és kormányzat bevételi és kiadási tételeit foglalja magába, a másik része pedig az üzemi bevételek és kiadások számadatait tünteti fel. Az első részben a kiadások hatszoros, a bevételek pedig hétszeres emelkedést mutatnak. A má­sodik részben a kiadások nem egészen kilenc­szeresre, a bevételek pedig nyolcszorosra emelkedtek. Ha a költségvetést a békebelivel vetjük egybe, három momentumot találunk. A béke­beli költségvetésben szerepelt az állami köl­csönök szolgálata is, most is szerepel ugyan ez a költségvetésben, de egyben le is vontuk, mert a régi államadóságokra vonatkozó fel­osztási tárgyalások még nem fejeződtek be. Másik különösen figyelemre méltó mo­mentum az, hogy a békeidőben nyugodt gaz­dasági helyzettel kellett számolnunk s nem meredtek reánk olyan problémák, mint ma, nem volt meg a kielégítetlen törekvés állandó kérdése. A közönség körében is felmerült az a kívánság, hogy térjünk át az aranykorona szá mitásra. Ez mindenesetre oly cél, amelyet el akarunk érni, azonban még mindig nem való­sithatók meg, mert ennek a belső feltételei nincsenek meg. Nem azért nem térünk át az aranykorona szamitásra, mert nem akarunk, de azért, mert ezt az állapotot nem tudnók megtartani,. A költségvetés benyújtásakor nem mondok — mint szokásban volt nagyobb beszédet. Amit másfél évvel ezelőtt mon­dottam, az akkori helyzetre való figyelem­mel mondottam azokat. Ma ís azok az el­veim a viszonyokhoz mérten. Legfőbb fel­adat lesz az uj adórendszert kiépíteni s fokozni az állam "bevételeit. A jelenlegi költségvetésben forgalmi adó címén 34 milliárd korona bevétele van az államháztartásnak. Ez képezi a legjelentékenyebb bevételi forrásunkat. — Fogyasztási adó cimén 10 milliárd korona egyenes adó cimén szintén 10 milliárd korona a bevétel. A Ház és társulati adó csak kis összeget képez a költségvetésben. Az adófelszólamlási bizottságok március havában megkezdik működésűket s ezek­nek munkájától sikert várunk. A pénzügyminiszter által beterjesz­tett költségvetés főbb tételei a következők: Kiadások: Kormányzó tiszteletdija, kormányzó ság, magyar államadósságok, nyugellátá­sok, legfőbb állami számvevőszék, minisz­terelnökség, külügyminisztérium stb. Összes kiadás '* 81.377.415.500 Kj Ebből a háború előtti adósságokra levo­násba jön 14 milliárd korona. Összes kiadás tehát e cí­men 67.377.415.500 K Az állami üzemek rendes kiadásai 57.027.f768.000 K Az állami rendes kiadások végösszege 124.405.183.500 Ki Rendkívüli és átmeneti ki­adások az első címnél 44.625.ip!6.200 K' Az állami üzemek ideiglenes költség­vetésében rendkívüli kiadások nem szere­pelnek. Az összes beruházások végösszege 24.424.585.000 K Bevételek: Kormányzóság, nemzetgyűlés, mi­nisztériumok stb. -98.939.782.000 K Állami üzemek rendes bevételei 49.754.089.000 K Rendes bevételek összeg- 148.693.871.000 K Rendkívüli bevételek, ál­lamadósságok háború utáni költsége 4.103.563.200 Kl Mivel a költségvetés azon rendszer szerint készült, amelyet Hegedűs Lóránt vezetett be, mérleg is csatlakozik a költ­ségvetéshez. A mérleg' szerit az állami budget összes kiadásai 118.423.656.700 K Összes bevételei 103.048.345.200 K! Az összes állami bevéte­lek 152.802.434.200 K| Összes állami kiadások 193.455.324.700 K Hiány: 40.652.890.500 K> Apró hirek. A Korona bérletére beérkezett pályá­zatokat ma délben bontották föl. Négy, ajánlat érkezett: Papp Lajos 160 méter­mázsa, a Nyugdíjas Katonatisztek Export Import r. t. 300 q, Karikó volt debreceni vasúti vendéglős 220 q, iWillinger székes­fehérvári vasúti vendéglős 215 q, búzá­nak megfelelő évi 'bért ajánlott föl. Roboz Béla ma délelőtt öngyilkossági kísérletet követett el. Cellája ablakát betörte és üvegszilánkkal fel akarta vágni ütőereit. Sérülése jelentéktelen. A tanúvallomások so­rán az is megállapítást nyert,"hogy Robozék Friedrich egy nyilatkozatára azzal hivták föl a franciák figyelmét, hogy abban franciagyae lázás van. A lakáskérdés megoldása Jugoszláviában. Nálunk rendeletekkel, módosításokkal, tiltakozásokkal, gyűlésekkel, ankétokkal és kénysíerrekvirálásokkal próbálkoznak a lakáskérdés megoldásával, illetve annak a lehetetlen feladatnak a megfejtésével, hogy egy bizonyos számú lakásban miként he lyezhető el kétszerannyi lakó, mint amennyi belefér. Jugoszláviában másképen csinálják ott az uj lakástörvény értelmében mindazok, akiknek évi jövedelme meghaladja a 60,000 vagy pedig vagyona a másfélmillió dinárt, egy éven belül kötelesek házat épiteni. A tör­vény most már életbelépett és igy hamarosan sor kerül a kötelező építkezések végrehajtár sára. A végrehajtást az illetékes lakás­hivatalok ellenőrzik és a városi adóhivata­lok a rendelkezésükre álló adóadatok alapján állapítják meg, hogy ki esik a tör­vény rendelkezése alá. A belgrádi kormány szándéka az, hogy elsősorban 5 kereske­dőket, másodsorban az ügyvédeket és bankigazgatókat, harmadsorban az orvoso­kat, __ végül az egyéb foglalkozásúakat fog­ják építkezésre kényszeríteni. v Merénylet angol katonák ellen. Kairóból jelentik. Kairó főutcáján bombarobbanás történt, melynek követ­keztében 5 angol katona és három ben­szülött súlyosan megsebesült. A törökök bíznak a békében. Konstantinápoly. Havas. Török csapa tok Izmidnél üzenetet küldtek az angol csapatoknak, hogy !ne riadjanak meg, ha puskaropogást fognak hallani, mert az azt jelenti, hogy Törökország aláirta a békeszerződést . Tőzsde. Budapest, febr. 28. Saját tudósítónktól. Zürichi nyitás: Budapest 0.18, Berlin 0.0235, Newyork 532.5, Milánó 2565, Prága 1577.5, Bukarest 245, Varsó 0.0105, Bécs 0.007475, osztrák bélyegzett 0.0075. Szófia 310. Értékpapírok : 1. budapesti gőzmalom 37000, Viktória 40000, Tröszt 20500, Lig­num tröszt 8000, Angol—Magyar 3250, Ma­gyar Hitel 23700, Salgó 86500, Déli vasút 12900, Államvasút 42000, Fegyver 225000, Kóburg 6700, Ganz—Danubius 2.500.000, — Ganz Villamos 279000, Lipták 4650, Schlik 15400, Hoffer 23750, Kohó 65000, Magnezit 375000, Kőszén 237500, Urikányi 185000. Terménypiac: Nincs jelentősebb forga­lom. Az árak a'tegnapihoz képest nagyöbbára változatlanok. Búzáért 133—134 koronát kí­náltak, rozs 84—85, zab Budapesten 85^ — Március 1-en, csütörtökön délután 6 órakor a főgimn. dísztermében dr. Mi­kecz Ödön tart szabadliceumi előadást: A népszövetség és külpolitika cimen. Be­lépődíj 50 K, tanulóknak 20 K . Ära 20 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom