Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 274-297. szám)

1922-12-22 / 291. szám

Előfizetési árak helyben és vidéken: Negyedévre 500 K. Egy hóra 180 K. < Egyes szám ára 10 korona. Alapította JÓBA ELEK Felelő* szerkesztő Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZÁM. Telefon szám 139. Postachequt 28666. Kéziratokat nem adunk vissza. ^ftrttgyháza, 1922. december 22 * Péntek XLUI. évfolyam. * 291 szám. Dr. Konthy Gyulát és dr. Rosenberg Emilt ünnepli az Orvosszövetség. Nyíregyháza, december 21. Saját tudó­dósitónktól. Az Országos Orvosszövetség szabolcs­vármegyei fiókja ma délben ünnepelte Dr. Konthy Gyula és Dr. Rosenberg Emil vár­megyei tb. főorvosok 40 éves jubileumát. A díszközgyűlést, amelyre a vármegye nagy­termében Miklósy István hajdudorogi püspök dr. Kállay Miklós főispán, Mikecz István alispán, dr. Zelenka Lajos törvényszéki elnök Péchy Gyula kormányfőtanácsos, a helybeli tisztikar, az egyházak és hivatalok képviselői és nagyszámú, diszes közönség jelent meg, fél 1 órakor nyitotta meg dr. Dohnál József elnök a következő szavakkal: A mai ünnep az orvosi munka ünnepe, mely nem maradhatott az orvosszövetség szük kereteiben, meg kellett arra hívnunk a társadalom minden rétegét, mert az orvosi hivatás nem ismer társadalmi különbsége­ket. Ezután Eckerdt Lajos titkár felolvassa a szeptember 1-iki választmányi ülés jegyző^ könyvi határozatát, amely dr. Konthy Gyu­lát és dr. Rosenberg Emilt a szövetségi fiók örökös diszelnökévé indítványozza megvá­lasztani, s erről diszemléklapot állíttat ki. A közgyűlés egyhangúlag teszi magáévá az indítványt. Dr.. Dohnál rózsef üdvözli a jubilálókat Legyetek — úgymond — a dr. Jósa András és dr. Kállay Rudolf utódai, s viseljétek továbbra is sziveteken a szövetség ügyét. A céhbeliek kritikája a legszigorúbb, s Ti ezt a kritikát derekasan kiálltátok. Ez az emlék­lap legyen örökös tanuja fáradhatatlan és lelkiismeretes munkásságotoknak. Dr. Klekner Károly üdvözli ezután az ünnepelteket, akik negyven éven át voltak katonái a betegek ellen örökösen küzdő or­voshadseregnek. Az orvosi munka az iskola­példája annak, hogyan kell az embernek saját érdekét, kényelmét és sokszor életét is fölál­dozni a közért. Virányi Sándor a vármegye nevében üd­vözli dr. Konthy Gyulát és dr. Rosenberg Emilt. Ha van olyan hivatás — úgymond — mely méltán rászolgál az elismerésre, ugy az orvosi hivatás az. Az az elkeseredett küz­delem, amellyel az orvosok küzdenek az élet gyökerét rágó betegségekkel szemben a szellemi és anyagi jólét kutforrásáért : az egészségért, megérdemli az emberi társada­lom legteljesebb elismerését. A törvényha­tóság nevében üdvözlöm az egészségügy két régi harcosát, s a jó Isten áldását kérem további munkálkodásukrra. Dr. Vietórisz István a város szeretetét és elismerését hozta az ünnepségre. Az ünne­peltek egyikéhez, dr. Konthy Gyulához, szo­rosabb kötelékek fűzik a várost. Ő volt az, aki a legnehezebb időkben feltornyosuló aka­dályokat tudásával és bölcseségével mindig legyőzte, s aki nemcsak hivatásiban, ha­nem a város társadalmi eletének vezetéséiben is mindig első részt kért magának, s "minden esetben dicsőséget szerzett városának és ha­zájának (a milánói tüzoltóverseny győ­zelme.) Dr. Kausay Ödön a nyirbogdínyi, Tóth György g.-kath. lelkész Nyirpazony és Oros községek nevében köszöntik dr. Rosen­berg Emilt, mint a járás ügybuzgó orvosát. Paulik János az ev. egyház, Osgyáni József a gyógyszerészek nevében üdvözlik a jubilálókat. Dr. Zelenka Lajos dr. Konthy Gyulát, mint törvényszéki orvost üdvözli. Vay Nagy Frigyes ezredes a nyíregyházi honvéd állomásparancsnokság képviseletében kö­szönti az ünepelteket, főképen dr. Konthy Gyulát, aki nemcsak mint orvos, hanem mint ember is, szivén viselte a katonabajtár­sak sorsát. Minden egyes beszédet zugó éljenzés és taps fogadott. Dr. Konthy Gyula a megha­tottság hangján válaszol. A munka ünnepe ez — úgymond — 40 évi ernyedetlen szor­galom eredménye az, hogy önöket itt látom. Mi túlontúl meg vagyunk jutalmazva pálya­társaink és polgártársaink elismerése által. Nem az arany és gyémánt az, ami érték az emberi életben, s fentartja a családot és nemzetet, hanem a munka. Ha munka nincs a meglévő értékek is elpusztulnak. Az orvosi munka nem inproduktiv munka, mint néme­lyek állítják, hanem igenis produktív, mert beteg, tehetetlen embereket tesz ismét mun kabirókká, s legutóbb a háború által felidé zett járványok fenyegető rémét tette ártal­matlanná. Beszédének befejezténél erős fo­gadalmat tesz, hogy amíg Isten egészséget ád neki, azt hazája javára fogja fordítani. Dr. Rosenberg Emii elfogódott han­gon köszöni meg az ünnepel tetést, mely életének legszebb perce. Az orvosszövetség róla való megemlékezése azért becses, mert olyan helyről jön, mely egyedül hi­vatott az orvosi munka megítélésére. — Az utóbbi évek súlyos anyagi helyzete őt is arra kényszeríti, hogy öreg ember létére tovább dolgozzon, de ehez erőt fog adni kartársa inak elismerése és az a ragaszkodás, amellyel pályája megindu­lásától kezdve körülvették. Végül dr. Dohnál József elnök ismé­telten megköszönte a jelenvoltak részvé­telét s a hallgatóság éljenzése közepette berekesztette a minden vonatkozásában impozáns, lélekemelő ülést. Az ünnepeltek tiszteletére este társas vacsora lesz a Korona kistermében. Itt említjük meg, hogy a két diszes emlékla­pot Zalai Szalay Pál festő művész tan ár ter­vezte és festette. Giolitti emlékirata. Budapest, december 21. Saját tudó­sítónktól. Róma. Giolitti emlékirata most hagyta el a sajtót, melyben védekezik azon őt ért támadás ellen, hogy 1922-ben megújította a hármas szövetséget. Giolitti jgazolja cselekedetét s elmondja, hogy azon tet­tekből, melyeket Németország a béke megóvása érdekében tett, békés esz­tendőkre lehetett következtetni, jogos volt tehát a szövetség megújítása. Angol tudósítás a magyar fascistákról. Budapest, dec. 21. Saját tudósitónktól. London. A Dailly Telegraphe értesülése szerint a magyar fascisták december 19-én értekezletet tartottak, amelyen elhatározták, hogy Friedrich István vezetése alatt Ango­rába Kemal pasához küldöttséget meneszte­nék. Ezen az értekezleten a lap szerint Appo­nyi Albert gróf is jelen volt. Tervbe vették azt is — mondja a lap hogy Rómába is Friedrichet Mussolinihoz. A törökök erélyes lépése. Budapest, december 21. Saját tudó­si tónktól. Berlin. A lausanneí* konferencia vál­ságos helyzetre veti előre fényét. A török delegátusok a legkerekebben 'kijelentették hogy ha december 20-án délután 4 óráig nem kapnak a tengerszorosokra nézve a török nemzetre teljesen kielégítő feleletet, azonnal félbeszakítják a további tárgyalá­sokat . Az orosz delegátusok kijelentették, hogy szándékosan hagyták ki őket a tár­gyalásából, bog}' kompromisszum esetén megegyezésnek elejét vegyék. Az ünnepekre korlátozzák a vasúti forgalmat. Nyíregyháza, december 21. Saját tudó­sitónktól. A debreceni üzletvezetőség értesítése szerint folyó hó 24-én, 25-én, 26-án, 31-én és január hó 1-én a következő vonatjáratok szünetelnek : A Nyíregyházáról Vásárosnaménybe 6 óra 38 perckor induló 5224. számú, a Vásárosnaményből Nyíregyházára 18 óra 47 perckor érkező 5225. számú, a Nyíregyházáról Mátészalkára 7 óra 01 perckor induló 5122. számú, a Mátészalkáról Nyíregyházára 19 óra 13 perckor érkező 5121. számú, a Nyíregyházáról Debrecenbe 5 óra 14 perckor induló 1721. számú, s a Debrecenből Nyíregyházára 19 óra 25 perckor érkező 1722. számú vonatokat. Mindezeken kivül folyó hó 23-ról 24-ére virradó éjjel 20 óra 05 perckor indul egy rendkívüli vonat Debrecenbe, azonban ez csak Debrecenig megy, tovább nem folytatja útját. Tőzsde. Zürichi nyitás : Budapest 0.2275, Berlin 0.0775, Newyork 530, Milánó 2680, Prága 1525, Zágráb 145, Varsó 0.03, — Bécs 0.0075. Értékpapírok: Salgó 43000—43500, Ri­ma 11400, Államvasút 32500—34000, Borsod —Miskolci 14300, Kohó 44500, Mag* nez[t 93000, Általános Kőszén 100000, Ganz—Da­nubius 800000—830000, Ganz villamossági 100000, Cukoripar 182000, Atlantika 4825, Levante 43000, Szalámi 3000, Lipták 4225, Tröszt 12800—13050. Irányzat szilárd. -; Ára 10 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom