Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 274-297. szám)

1922-12-01 / 274. szám

Sylregyfeta, 1988. iccém**? 1. * Péntek XLiJi, óyfolyiM. * 274. szám. EiSfttcMs! *rmtí fesíjfe®* 600 K. M?a »© K> JCHBA ELEK HWkMiM Br, S. SZAfBd LÁ8S9LÖ SZAM. T«l«te« MéK ta&- Postaofe*qu« KMraEsaf nam adunk M nemzetgyűlés ma! ülése. Budapest, november 30. Saját tudó­sítónktól . A nemzetgyűlés mai ülését fél 11 óra után nyitotta meg Szcitovszky Béla el­nök. Bemutatja Nógrádmegye feliratát a hazafiatlan forradalmi sajtó megrendsza­bályozása tárgyában. A Ház a feliratot az illetékes bizottságnak adta ki. Ezután tárgyalás alá került folytató­lagosan a Magyar Tudományos Akadémia állami támogatásáról szóló törvényjavas­lat. Az általános vita során az első szó­nok Szakács Andor volt. Elfogadja a ja-, jvaslalot, azonban csekélynek találja a ja­vaslatban megállapitott összeget, mert azion legfeljebb 10 könyvet lehetne csu­pán kiadná. A tervbe vett 12 millió ugyanis nem több a békebeli 24000 koronánál. Ki­fogásolja, hogy a magyai* arisztokrácia, mely vagyoni helyzeténél fogva, elsősorban lenne hivatott az Akadémia támogatására, Izgalmas jelenet a budapesti állatkertben. Egy fiat&I ember kezét megsebezte egy oroszlán. Budapest, november 30. Saját tudó­sítónktól. A Magyar Hírlap irja. Izgalmas jele­net játszódott le ma délelőtt az Állatkert oroszlánketrece előtt. Egy fiatalembernek az a gondolata támadt, hogy a közvetlenül a rács mellett tartózkodó egyik oroszlánt megsimogatja. Amint benyúlt a rács kö­zött s alig ért az oroszlán lábához, az állat a keze után kapott s szerencsére csak a jobb kezének középső ujját tudta meg­kapni, melyet éles fogával végig hasított. A fiatalember a zsidó kórházba sietett erő­sen vérző kezével, ahol bekötözték sebét. A brüsseli konferencia előtt Londonban értekezlet lesz. Budapest, november 30. Saját tudó­sítónktól . Londonból jelenti a Reuter ügynök­ség. A jövő héten Londonba érkeznek az angol, francia, belga és olasz miniszter­elnökök, hogy a brüsseli konferencia meg tartása előtt a konferencia anyagára néz­ve egységes megállapodásra jussanak. Albánia függetlenségének év­fordulója. Budapest, november 30. Saját tudó­sintónktól . Róma. Albáma függetlenségének év­fordulója alkalmával Mussolini szeren­csekivánatait küldötte az Albán nemzet­nek, Magyarország nevében pedig gróf Mi­kes ALbert követ személyesen fejezte ki jókivánatait. nem veszi ht részét kellőképpen ez ál­dozathozatalból. Következő szónok Jánossy Zoltán volt Mint ellenzéki politikus birálja meg a tör­vényjavaslatot, de azzal a szándékkal, hogy ha a kormány üdvös javaslatot ter­jeszt elő, kötelességének tartja azt támo­gatni. A Magyar Tudományos Akadémia állami támogatására készített törvényjavas latot csak örömmel tudja fogadni, azt ki­vánja azonban, hogy az előirányzott évi 12 millió korona helyett legalább 24 mil­lió koronát vegyen fel a nemzetgyűlés a törvényjavaslatba. Ezután egyes iroda­lomtörténeti megállapítást tesz. Kiss Menyhért beszédére nézv e megjegyzi, hogy igaz az, hogy Petőfi nacionalista volt, csakhogy Petőfi lelkében az egye­temes emberszeretet tüze is égett. Az ülés lapzártakor tart. A görög kivégzések hatása. Athén. Lindley angol nagykövet ki­kérte útlevelét s elhagyta a görög fővárost. Az angol állam érdekeit ideiglenesen az I. titkár látja el. Athéni jelentés szerint az an­gol tengerészeti hivatal vezetője is elhagyta Athént. Az angolországí görög követ, ki je­lenleg Lausanneban tartózkodik, még nem kapott utasítást kormányától a továbbiakra nézve. A lausannei konferencia a legmélyebb felháborodás hangján fogadta a görög ese­mények hirét. Róma. Az egész olasz közvélemény az elitélés hangján szól a görög eseményekről s a fascisták véleménye az, hogy ez komoly következményeket foglalhat magában a ke­leti eseményeket illetőleg. Mussolini állan­dóan érdeklődik a keleti ügyek iránt s teg­nap is hosszabb megbeszélést folytatott. Oroszországban meg akarták buktatni a szovjeturalmat. Budapest, nov. 30. Saját tudósítónktól. Magyar Hírlap irja : Bécs. A moszkvai politikai rendőrség egyik osztálya a Tscheka egy összeesküvést fedezett fel, melynek célja az orosz szovjeturalom megbuktatása volt. Az összeesküvők a szovjet uralmának ötödik éves évfordulóját tűzték ki a cselekvés nap­jául, mely napon Lenint s a többi bolsevista vezetők meg akarták gyilkolni. Az össze­esküvés nagyszerűen volt megszervezve s ed­dig 30,000 aktiv tagja volt az Anti Bolsevista Organisationnak. Egy szerencsétlen véletlen akadály ozta meg az el lenforradatmárokat tettük véghezvitelében. A Tscheka egyik tagjának feltűnt, hogy egy volt orosz ez­redes igen izgatottan kutatja, hogy a szov­jet vezető férfiai hol lesznek elszállásolva az öt éves jubileumi ünnepségek alkal­mával. Gyanújáról jelentést tett a rendőr­ségen, kik az ezredest letartóztatták s en­nek révén eddig 1600 embert tartóztattak le A letartóztatottak majdnem mind ma­gas állású volt orosz hadseregbeli katona­tisztet. j , Franciaországnak és Német­országnak meg kell egyezni Budapest, nov. 30. Saját tudósítónktól. Londonból jelentik : A Sunde Express ha sábjain cikk jelent meg Caillaux tollából, melyben cikkíró elmondja, hogy nagy szük­ség van a Németországgal való megegye­zésre. A versaillesi szerződés következtében Franciaország különös külpolitikai helyzet­be került. 39 millió franciával szemben 65 millió német áll, telve a bosszú és gyűlölet legteljesebb érzésével s csupán az biztosítja Franciaország létét, hogy az antant államai Franciaország mögött állanak fegyveres ere­jükkel s különösen Anglia és Amerika fegy­veres ereje támogatja a versaillesi szerző­dést. Clemencau beismeri, hogy egyetlen kive­zető ut ebből a helyzetből csak az lehetne, amit Olaszországnak tanácsolt a Jugoszláviá­val szemben való békés viszony fenntartására tudniillik a kiegyezés s mégis ennek dacára Clemencau olyan szellemet követ, melyet Gambettánál és Jules Ferrynél elitélt. Cle­mencau politikai törekvése igazolja Sints Ewremondenak azt a mondását, hogy az ál­lam ügyeket sokszor olyan emberek irányít­ják, akik a szenvedélyt s nfem a politikai okos­ság által vezettetik magukat. A Felvidék bányáiban redukál­ják az üzemet. Budapest, november 30. Saját tudó­sítónktól. Prágából jelentik. A selmeczbányaiiés környéki bányaüzemekben a kereskedelmi élet pangása következtében a munkások nagy részét elbocsátják már a legközeleb bi napokban. Selmeczbánya 1300 bánya­munkása köziu 900 fogja elvesztem kenye­rét. Az üzemek passi vitásán csak ügy le­hetne segitená, ha az elektromos közpon­tot felállítanák . TOsde. Budapest, nov. 30. Saját tudósítónktól. Zürichi nyitás: Budapest 0.2275, Berlin 0.0075, Milánó 2550, Prága 1695, Zágráb 177.5, Bukarest 335, Varsó 0.035, Bécs 0.0075, osztrák bélyegzett 0.0076. Devizák: Amsterdam 936—51, Buka­rest 15—16, London 10700—11000, Itália 113 —118, Varsó 15—16, Brüssel 152—157. Terménypiac: Irányzat kis forgalom mel­lett lanyha. Buza budapesti paritásban 94 —95, pestvidéki 91—92, tiszavidéki 92—93, rozs pesti paritásban 65—66, pestvidéki, ti­szavidéki, dunántuli 62—63, sörárpa 70—71 takarmányárpa 64—65, zab 58—60, buda­pesti paritásban 63, tengeri prompt 58—59, december—januárra 61—61, csöves 37—38. Sertéspiac: Nyilt vásárra felhajtottak 754 sertést, eladatlan maradt 304. Árak : I. rendű öreg zsirsertés 385—430, fiatal nehéz 470— 505, közép 380—450, könnyű 250—425. Vi­dékre élve elszállítva 14. Zárt vásárra felhajtottak 124 sertést, — eladatlan maradt 50. Árak mint a nyílt vásá­ron. ! ' Ám 10 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom