Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 249-273. szám)

1922-11-01 / 249. szám

Sylregykte, 1988. novemW* 1. * Szerda XLUL érftlyn*, * M9, mám. JSÍYÍRYIDÉK. M——Mai Arak kaiykaa és » M*k«w: flfytMw* 600 K. E«y héra MO K. Ecyaa wmtm <ra » korma. A Magyar Hirlap irja: A büntetőtör­vényszéken dr. Nagy Bé.a tanácselnök el­nöklete aiatt ma délelőtt tárgyatátk Be­niczky Ödón volt belügyminiszter sajtó­pörét. A tárgyaláson Dömötör Mihály, Meskó Zoltán és Kovács I. István volt ál­lamtitkárok mint főmagánvádlók is megh jelentek. Beniczky Ödön védekezésül azt hozta föl, hogy az inkriminált sajtóközle­mény politikai vitának az eredménye s ezzel nem akarta sértetteket egyéni becsü­letükben megtámadni. A főmaglánvádlók képviselője Dainovics ügyvéd vádbeszéde során több olyan kijelentést tett, amelyek szenzációs meglepetésül szolgáltak a hall­gató ságinak. így kijelentette, hogy Beniczky ödönt cselekedeteiben egyéni érdek vezette, mert ígéretet nyert arra nézve, hogy a Habsburgok restaurációja esetén grófi méltóságra emelik. Továbbá Beniczky bel­ügyminisztersége idején közokirathamisi­tást követett el, amennyiben hamis útle­velet állított ki IV. Károly király részére. F*»Sa MlrtiMW Dk a. IZAflÓ UfcMLÓ Egy napon ugyanis behivatta titkárát s egy fényképet adott át neki azzal, hogy a fénykép tulajdonosának Kovács Gáspár mezőkövesdi földbirtokosnak állítson ki útlevelet. A titkár többedmagával mc^ nézte a fényképet, amelyen egy tisztiruhi ba öltözött vadászkalapos férfi volt s a melyről rövidesen megállapították, hogy ez nem más, mint IV. Károly király. A titkár erre bement Beniczkyhez és kije­lentette, hogy az útlevelet nem állítja ki. Beniczky dühösen rákiáltott: — Fogja be a száját!! Miután az útlevél ki volt állítva, nyilvánvaló, hogy Beniczky elkövette a közokirathamisitás vétségét. A perbe szédek elhangzása után a bí­róság visszavonult tanácskozásra és féá­óra múlva kihirdette az ítéletet, mely szerint bűnösnek mondja ki Beniczky ödönt 6 rendbeli sajtó utján elkövetett rágalmazás és egy rendbeli becsületsér­tés vétségében és ezért összesen 21600 ko­rona pénzbüntetésre ítélte. 9t9fk#9ft6fré(y ér Miéólilvfttll i SZÉCHENVVUT 8. SZÁM. TiMn mém 19®. Postaofcaqaa Kéiíritokit nmm t(hMk vtoMNU Az olasz helyzet. Budapest, október 31. Saját tudósítónk Rómából jelentik, hogy a fascisták nacionalisták tegnap tüntető körmenetet renc tek, melynek során a Szocialista Otthont m szállták és az épület ormára kitüsték a hárt szinü lobogót Marx és Lenin arcképeit a t tetők nyilvánosan elégették. Róma. Az Országos Munkás Szőrét nyilatkozatban őrja a munkásokat, hog kommunista szakszervezeti komité által sztráj történt felszólításnak ne tegyenek eleget, hat dolgozzanak tovább nyugodtan. A Magyar Hirlap irja : A Deutsche Ali meine Zeitung jelenti Berlinből: Milánói érte lés szerint Mussolini miniszterelnök az ujj irók előtt következőképen nyilatkozott: Oh országból erős, dolgos, fegyelmezett álla akarunk teremteni. Halállal fog bűnhődni aki ebben bennünket meg akar akadályo Elvünk ez : Két szemet egyért, két fogat egv A Magyar Hirlap irja: Rómából je tik, hogy Mussolini beszélt a néphez s jelentette, hogy az uj kormány meg fc oldani a kitűzött feladatokat. A fasc csapatok felvonulását mára várják. Róma. Schanzer volt küIijgymin ter közvetlen tváozása előtt aláirta olasz délszláv szerződést amely a t madik dalmát zóna kiürítésére vonatko A kiürítésnek a szerződés aláírásától : mitott 7 napon belül meg kell történ A vátlozott politikai helyzet következté most az a nézet alakult ki, hogy Olas; szág a kiürítést meg fogja tagadni. Tőzsde. Budapest, okt. 31. Saját tudósitónl A devizaközpont hivatalos jelentése a vetkező. Itália 98—103, Bukarest 1650—1750, só 1750—1850. A többi árfolyam változai Zürichi nyitás: Berlin 0.12 ötnyol Newyork 554, Milánó 2220, Prága 1 Budapest 0.22, Zágráb 228, Varsó Bécs 0.0073. Terménytőzsde: Kis forgalom mellei irányzat szilárd. Árak : buza tiszavi 10900—10950, rozs tiszavidéki 7100—7 sörárpa 7200—7300, takarmányárpa 68 6900, zab 6500—6600, tengeri szemes prc 6ó 8800—8900, novemberre uj 7800—8 csöves 4200—4300. Sertésvásár: nyitvásárra felhajtot 1365 darabot, 120 süldőt. Eladatlan ma !921 sertés és 42 süldő. Árak : zsirsertés I. rendű 390—450, fiatal nehéz 485—500 zép 380—465, könnyű 290—465, süldő 3 380. Élve elszállítottak 31 darabot. í vásárra felhajtottak 195 sertést és 52 sü Árak : fiatal közép 380—460, könnyű 2 465. Irányzat zsirsertés ben lanyha, köi áruban élénk. Marhavásár: árak: bika 100—200 vételesen 260—280, silány 80—995, ma hizott ökör jobb 190—245, kivételesen közép 170—183, alárendelt 125—160, t hizott ökör 150—230, közép 100—145, mán bivaly 210, román ökör 165—270, ro tehén 180—210, magyar tehén 120—220, ka tehén 70—190, kivételesen 236—275 valy 80—95, kicsontozni való marha 70­Nyiregyháza notabilitásainak védnöksöge alatt nyilik meg a Horthy-akció képkiállitása. Eakütétel » Vérmezőn Horthy Miklóu előtt. Nyíregyháza, október 31. A Nyirvidék tudósítójától. Az a nagysikerűnek ígérkező kollek­tív képkiállítás, amelyet egy, a fővárosi mütárlatokon előnyösen ismert festőmű­vész Kiss Kálmán a Gutenberg Kör mun­kás közművelődési egyesület segítségével a Horthy-inségakcáó javára Nyíregyházán rendez, vasárnap, november 5-én nyilik meg a városháza nagytermében. A leg­nemesebb jótékonyság céljait szolgáló ki­állítás védnökségét városunk notabilitásai vállalták el, élükön dr. Kállay Miklóssal Szabolcs és Ung vármegye főispánjával. A kollektív tárlaton a legkiválóbb műal­kotás az a monumentális kép, amely a nemzeti hadsereg tisztjeinek a Vérmezőn tett esküjét örökíti meg. A fenséges aktuson résztvevő Horthy kormányzó, továbbá az egj'házi, katonai és polgári előkelőségek ép ugy felismerhetők, mint realisztikus hűséggel, az ünnep fényében fürösztötten elénk tárul a Vérmező hü tájrészlete. A nagy Horthy-képen kívül hangulatos táj­képek teszik a kollektív kiállítás anyagát. A tárlat ünnepélyes megnyitásán meg fognak jelenni Bakovszky Iván belügymi­niszter és a kíséretében városunkba érke­ző nemzetgyűlési képviselők is. A kiállítás a jelek szerint hathatósan szolgálja az in­ségakció ügyét. Megalakult az olasz kormány. A fascisták túlnyomó többségben vannak. Budapest, okt. 31. Saját tudósítónktól. A Stefáni ügynökség jelenti Rómából, hogy az uj kormány Mussolini elnöklete alatt megalakult. Az uj kormányban túlnyomó többségben foglalnak helyet a fascisták, de rajtuk kivül a nacionalisták, demokraták is képviselve vannak, sőt még a néppárt is sze­rephez jutott. Az uj kormány névsora a kö­vetkező : Miniszterelnök, egyúttal belügyi és külü. gyi miniszter: Mussolini. Hadügy: Diaz tábornok. Tengerészet: Thaon di Revet. Kincstári: Einaud (nacionalista.) Ipar: Rossi Tefil (nacionalista.) Pénzügy: De Stefani (íascista.) Gyarmatügy: Federzoni (nacionalista.) 'A felszabadult területek minisztere: Gui­cinati (fascista.) Igazságügy : Oviglio . (demokrata.) Földmivelésügy: De Capitani (fascista.) Közmunkaügy : Carnazza (nacionalista) Posta és távirda: Collona di Cezaro (na­cionalista.) Munka és népjólétügy : Cavazzoni (nép­párti.) Az államtitkárok közül a miniszterelnök ségi fascista, a belügyi és külügyi demokrata, a hadügyi fascista, tengerészeti fascista, a nyugdijasoké fascista. Beniczky Ödönt 21600 korona pénzbüntetésre ítélték. Ára 10 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom