Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 223-248. szám)

1922-10-06 / 227. szám

6 U^ltKOTQÉK 1922. október Értesítés. Értesítjük a városi bortermelő kö­zönséget, hogy a városi központi szesz­főzde körzetéhez tartozó kőzséeek terü­letén termelt szőlőíörkölynek pálinkává való kitermelésére — amennyiben az vagy, annak egyrészét átalányozás mellett nem maga a termelő főzi ki — a tör­vényes rendelkezések értelmében kizáró­lag a központi szeszfőzde jogosult. A törkölynek átvétele a szeszfőzde telepén már kezdetét vette és métermázsájáért a gyártelepre beszállítva fuvarral együtt 350 koronát fizetünk. Nyháza, 1922. október 5. Nyíregyháza r. t. város üzemi hivatala. — Október 8án lesz az iparos ifjur ság szüreti mulatsága a Korona nagyter­mében. — Előfizetését a fővárosi lapukra az Uj ságbolt utján ujitsa meg. Leány és nőikalapok nagv választékban a leg­olcsóbb áruk mellett szerezhetők be Tóth Mária Nyíregyháza Vay Ádám-n. 7. m Aj*olló mozgó. Csak egy nap. Csak egy nap. Október hó 5-én, csütörtökön . Hullámsír kalandorkép. Főszereplő az igazi Harry Piel és a kisérő burleszk. Előadások kezdete 7 és 9 órakor. Ebado kivetési lajstrom Szabolcsvármegye alispáni hivatala ál­tal előirt mintának megfelelően, vala­mint Ebadó bejelentési és Ebadó fize­tési nyugta blanketták kaphatók a ;-: Jóba nyomdában nyíregyházán. Telefonszám 139. Telefonszám 139. DIADAL MOZGÓ. Okt. 6, 7, péntek, szombat 5, 7 és 9 órakor Az ifjuaág legnépszerűbb regénye Robinson Crusoe Dániel De Foe eredeti regénye nyomán feldol­gozta a francia Montag filmgyár. A címsze­repben Mario Dani. — Mindkét rész egy elő­adásban kerül bemutatásra. I l APRO HIRDETESEK Hirdetési dijak: 10 szóig 50 korona, azonfelül min­den további szó 5 korona. — Vidéki hirdetéseket csak az összeg beküldése után közlünk. — Apró hirdetés után érdeklődőknek csak válaszbélyeg vagy levelezőlap beküldése mellett válaszolhatunk. „Cim a kiadóhivatalban" jelzésű apróhirdetésekre csakis az apróhirdetés melletti szám bemondásával ad felvilágosítást a kiadóhivatal. Postán érkezett hirdetéseket csak a pénz egyidejű g beküldése mellett közlünk Minden asszon; vegye meg a Divat Szalon legújabb számit. Gyönyörű modellek. Gyer­mekrohák, kézi­munka, fehérne­mű. Gazdf g szép­irodalom. Ingyen szabásminta. Kap­ható az Ujság­boltban. 2 Egy kis családhoz bejá­róné kerestetik Kálvin-tér 10. Egy teljesen jó níi téli kabát eladó. Kálvin-tér 10. Egy hatalmas borsajtó és szőlőzuzó eladó. Vay Ádám utca 35. 6648-2 Erdélyi nriasszony, vidé­ken distingvilt aricsaládnál vagy magános földbirtokos­nál házvezetést vállal. Meg­kereséseket a kiadóhivatal fogad el . 6748-1 Házat, részben bet öltöz­hető t, a város bármely ré­szében vehet Nagy Imre irodája otiáa Nyirvizpalota. 5359-16 Egy teljesen jó sötétkék női téli kabat és egy sötét­szürke 12—13 éves lány­nak való kabát eladó. Meg­tekinthető a kiadóhivatal­ban. b746 Szárazdáda azonnal föl­vétetik, Kőrte-utca 27. Kiss­nél. 6762-1 Házat keresek megvételre lehetőleg a belterületen, ajánlatot „Házvétel" cimen október 7-ig az Ujságboltba kérek. 7267-1 Női kalapszalon tanuló leányt fölvesz Vay Adám-n 7. Mndenes szakácsné fel­vétetik 2500 kor. fizetéssel. Cim az Ujságboltban. 7270-1 Eredeti patkányfogó (tacs­kó) anyakutya két kis fiával eladó. Vay Adám utca 7. Bejárónőt vagy mindenest keresek azonnalra jó fize­téssel és koszttal. Ószőlö­utca 6. sz. udvari lakás. 7274-1 K MODERN ölcsónkonyvtár AZUJSÁGBOLTBAN. Suszter varrógép és egy kis Singer gép eladó. Pa­csirta-utca 17. alatt Kiss Sándor. 6766-3 Férfi, női és gyermek téli kabát és ruhák eladók. Kiss Ernő u, 9. az udvarban 6779-1 Nagyobb mennyiségű léc­kerítés, 1 drb üvegezett ab­lak 160 centi magas jó ál­lapotban. Vécsey-utca 30. szám alatt. 6772-3 180 darab báríny eladó Csobay Lajos tanítónál Kállósemjén. 6788-1 Hasmáit boroshordó kap­ható Deák Ferenez utca 23. 6790-2 Gaidasszonynak ajánlko­zik egy a háztartás minden ágában jártas (akár rituális) idősebb nő. Liptai Veron, Arok-utca 1. 7276-1 Eladó 1 középnagyságú takaréulfizhely 2 sütővel és néhány darab hosszú, vas­tag tölgyoszlop eladó. Cim az Ujságboltban. 7277-1 Főzni tudó jobb asszonyt keresek Budapestre. Cim az Ujságboltban. 7282-1 x ; Díjazok olyan illetőt, ki egy jó szoba, konyha, kamra és fáskamrából álló lakást tudna adni vagy ajánlani, szíveskedjenek jelenteni az Ujságboltban. 7291-1 Monogrammhimzést és horgolást vállalok, Bocskai­utca 17. szám, bent az cd­vaiban. Ugyanott g terme k­cip6k eladók. 7282-1 6 PH. Heller motor 720 mm Hofher cséplővel ol­csón eladó. Jakab, Nyirpa­zony. 679U-3 Jó fizetéssel állandó mosó vasalónőt keresek tanyára urasági házhoz. Jelentkezni Kállai-utca 39. 6791-3 Bejáró takarítónőt egész napra keresek azonnali be­lépési «. Dr. Lipschitz, Szé­chényi u. 10. 6799-1 Onyes konyha kertészt ke­resek konvenlióra január 1-ére, Kovács László, Er­utca 7. 6800-2 Megvételre keresek bár­mily használt bútorokat. Cim Zöldség tér 15. szám, az udvarban. 6797-2 Egy uj férli síürke ö töny eladó, Cim a kit dóban. 6793-J Kommenciós, jízanélelü gépészkovácsot kerékgyártót és gazdát keres Ro;enb»um gazdasága Nyirbogdány, Je­lentkezni szombat, vasárnap Bocskai-u. 19. vagy egész héten a gazdaságban. 7ÍS2-2 Gépirásban jártas irodista­nő feltétetik. Cim az Uj­ságboltban. 7293-1 Eladó két éves koca disznó, egy igás szekér, egy féderes taliga, két fejős te­hén, egy csirkekeltetö gép 200 tojásra, egy harisnya­kötőgép. Tompa Mihály u. 5. 7289-3 Elveszett 3-án Midás ki­rály könyvtári könyv I. kéretik a megtaláló adja be az Ujságboltba. 7288-1 Boroshordók, dió és egv ház eladé. Értekezni Buza­u. 16. 7287-2 Egy ezer literes iád el­adó. Eötvös-u. 8. alatt. 6801-2 Öregebb égyszerü asszonyt vagy tér fit allandó, könnyű munkára nagy lizetéssal felveszek. Cim az Ujság­boltban. 1C-1 Egy borbélyüzlet eladó. Cim a kiadóban 6805 2 Fiatal házaspár (tisztvi­selő) egy vagy két szobás lakast keres. Házbért ku­koricában is idom. Cim a kiadóban. 6804 1 Szárazdada ! 6791-3 felvétetik azonnalra ! Honvéd-utca 23. sz. I Székelyi „Hangya" fogyasz-lás és értékesítő szevetkezet üzletvezetőt keres. Fizetése havi 800 kor. és az áruból kapott összag 2%-a. Lakás természetben a boltal egy fedél alatt. Óvadék 60.000 korona, Állás átvétel után azonnal elfoglalandó. 6746-3- A« igazgatóság. Téglaveres, kávébarna szinü, foltos négy TlnbQwlj kutya hónapos l/(l&öZili elve­szett. Megtaláló jutalomban részesül a vármegyei ügyészi hivatalban, 6792 1 Karikára fűzött kulcsaimat elvesztettem. Megtaláló hozza be a szerkesztőségbe, ahol 1000 korona jutalomban része­sül. 6807 Kellő gyakorlattal bí­ró, nős, zsidó vallású ispánt keres januári belépéssel. Keszler bérgazdaság, Posta Nyirlugos, va­sút Nyirmihálydi. 7268-3 Faragó!, kiríkináMt keresek január elsejei belépésre dazdaságomba Weinterger is Székács Nyirvaja. 6771-5 K, 32111 — 922. Versenytárgyalási hirdetmény. A városi szegődwén'j es aikal marottak 1923 évi lábbeli szük­ségletének fedezésére szükséges körülbelül 56 pár csizma ós kö­rülbelül 55 pár cipő, valamint körülbelül 8 pár lábszárvédő, to­vábbá körülbelül ugyanilyen meny­nyiségft fejelés és talpalásra aján­lati felhívást bocsátok ki. A fent megjelölt lábbelik mér­ték után legkésőbb f. évi decem­ber hó 20. napjáig lesznek elké­szítendők s egyszerre egy tömeg­bon a városi gazdasági intézőnek átadaedók, mig a fejelásek s tal­palások a jövő év folyamán a felmerülő szükséghez képest fog­nak a város által eszközöltetni Az ajánlettevő vállalkozónak az újonnan elkészített lábbelikért egy félévi szavatosságot kell vállalnia oly értelemben, hogy ezen időn belül a leszállított lábbeliek közül minden néven nevezendő s szük­ségessé váló javítást, beleértve a sarkalásokat is. ingyen tartozik teljesíteni. A lábbeliek sarkai pat­kóval lesznek ellátandók. Az esz­közöltetendő javításokhoz, tehát fejelésekhez, talpalásokhoz szük­séges talp anyagot a város fogja beszerezni s a szükséges meny­nyisegben vállalkozó rendelkezé­sére bocsátani. A város fentartja magának azon togot, hogy a fentjelzett mennyi­ségen felül vagy alól 15% kai több, vagy kevesebb uj lábbelit készíttessen s hogy a jövő évben teljesítendő javításokat, fejelése­ket, talpalásokat a szükségelt meny­nyiségben eszközöltessen továbbá, hogy az ajánlatok közül azabadon választhasson, vagy egyiket sem fogadba el, uj versenytárgyalást hirdethessen, Az ajánlattevők az ajánlati összeg 5 %-át tartoznak a városi házipénztárban bánatpénz gyanánt előzetesen letétbe helyezni, amely összeg sz elfogadott ajánlattevő­vel szemben óvadék gyanánt a leszállítás foganatosításáig vissza fog tartatni. Az ajánlattevők az ajánlatok feletti határozat meghozataláig kötelezettségben maradnak, Az ajánlatok írásban foglalva és a bánatpénz befzetését iga­zoló házipénztári elismervénnyel együtt lepecsételt borítékba zárva f. évi okt hó 20. napján déli 12 óráig dr. Szentpétery Érdre vá­rosi h. tanácsnoknak, annak hi­vatalos helyiségében (Városháza I e®. 9. ajió) a hivatalos órák alatt adandók át, később beérke­ző ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak. Njiregjháza, 1922 okt. 2. Dr. BENCS, po'gármester„­6783-4 •EH,. Nyomatott Jóba Elek laptuiajáonos könyvnyomdájában Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom