Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 198-222. szám)

1922-09-01 / 198. szám

Nyíregyháza, 1922. szeptember 1. * Péntek XLIII. évfolyam. * 198 szám. WMMMg——iWW Előfizetési Arak h»iyb«n és vldéktn: H«*y»dévre 5CO K. Egy hóra 180 K. Egyos széni éra K> korona. • líriÉgl Ml Ml— Budapest, augusztus 31. Saját tudó­sitón któí. A Magyar Hírlap irja. A magyar kor­mány meghívására az interparlamentáris konferencia tagjai holnap este b órakor érkeznek Budapestre. Az állomáson hi­vatalosan a Külügyi Társaság fogadja az érkezőket s gondoskodik méltó fogadta­sukról. Csáky Adorján gróf erre vonatko­zólag a következőket mondotta: az a cé­lunk, hogy a külföldiek előtt bebizonyit­sitk kulturfölényünket, s ezért gondoskod­tunk arról, hogy a fogadtatásnál politi­kai, közgazdasági, társadalmi és miivészi Alapította JÓBA ELEK FaUlda azM-kasztö Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ köreink kiválóságai megjelenjenek. A ven­dégek az érkezés után a parlamentbe mennek, ahol a bejáratnál Karaffiáth Je­nő háznagy, az ülésteremben pedig Szci­tovszky Béla házelnök fogadja őket. Az ünnepségen a Budai Dalárda is részt vesz néhány dal elén elvlésével. Ezután megtekintik a nemzetgyűlés üléstermét és a parlament egyéb helyiségeit. Az estély, a kupolacsarnokban, a társalkodóban és a büffében lesz. Holnapután Bethlen mi­niszterelnök látja vendégül a minisztere­ket Szerk»»7t6»<? é- kiadóhivatal: SZECHENYI-UT 9. SZAM. Talafan szém 139. Postachaqué S9W, Kéziratokat n«m adunk viasza. Végkép eldől a francia-angol kérdés. Budapest, augusztus 31. Saját tudósí­tónktól. Bécsből jelentik, hogy az Intranzigeant értesülése szerint az antant belső válsága döntő fordulóponthoz ér. Ugyanis, ha a jóvátételi bizottság moratóriumot ad Német­országnak, ugy Franciaország képviselői vo­nulnaJk ki az ülésteremből, ha pedig Német­ország nem kapna moratóriumot, ugy Anglia vonja le a konzekvenciákat. Mind­két esetben bekövetkezik a versaillesi béke­szerződés revíziója. Bécs, augusztus 31. A Neue Freie Presse jól értesült francia körökből vett információja szerint, Németország kérelmét, hogy 1 évi moratóriumot kapjon, a jóvátételi bizottság el fogja utasítani, azonban hozzájárul ahoz, hogy ha Belgium követelését nem tudná arannyal kifizetni, ugy helyette kincstári je­gyeket adjon. Az uj sóstói menetrend. Nyíregyháza, augusztus 31. Saját tudó­sítónktól. Holnaptól kezdve Sóstóig, illetve a sóstói Szőlőtelepig a következő vonatok járnak : Sóstóra indul a Bessenyeitérröl: 9 óra 00 perc, 11 ó. 00 p„ 14.24, 15.38, 16.30 17.29, 19.53. Sóstótelepre indul a Bessenyeiit érről : 6.19, 13.19, 18.27. Sóstóról indul a Bessenyei-térre: 9.30, 11.30, 15.10, 16.06, 17.00, 18.00, 20.38. Sóstószöllötei-ePröl indul a Bessenyei térre: 7.05, 13.47, 19.08. A kisvasút üzletvezetősége egyúttal érte­siti a közönséget, hogy szeptember 1-től a Bessfenyei-tér és Városmajor viszonylatban 6 órától 21 óráig a villamos kocsik ismét rend­szeresen fognak közlekedni. A Devizaköz poRt hivatalos árjegyzése. Budapest, augusztus 31. Saját tudósí­tónktól. • ' Valuták: Dollár 1865—915, angol font 8325—525, frank 144—47, svájci frank 355— 70, líra 8250—8450, dinár 2000—40, lei 1700 —50, szokol 66—68, márka 155—65, osztrák korona 225—35, lengyel márka 24.5—26 és fél, holland forint 726—46. Devizák: Newyork 1875—925, London 8325—525, Páris 144—57, Zürich 355—70, Milánó 8250—45, Prága 66—68, Bukarest 1700—50, Zágráb 505—15, Berlin 151—65, Bécs 205—15, Varsó 24 és fél—26 és fél, Napoleon 7100. Zürichi nyitás: Budapest 0.27 és féi, Berlin 0.36 és fél. Sertéspiac: felhajtottak 1482 darabot, eladatlan maradt 1009 darab. Árak: zsir­Ásertés öreg elsőrendű 375—385, fiatal közép 256—360, könnyű 165—357. Vidékre élve el­szállítottak 23 darabot. Zártvásárra felhaj­tottak 416 daraW, eladatlan maradt 337. Árak ugyanazok. Irányzat lanyha. Terménytőzsde: buza 6800, rozs 4800, takarmányárpa 6000, zab 5600, tengeri 7550, köles 5500. Agyonlőttek egy embert a nyir­acsádi erdőben. Nyíregyháza, augusztus 31. Saját tudó- : sitónktól. A nyiracsádi elöljáróság ma déíelőtt te­lefonon értesítette a nyiregyházi kir. ügyész­séget, hogy a tegnapi nap folyamán a község mellett fekvő erdőben Kis Bálint ottani lakos agyonlőtte Zich Ferencet. A vizsgálat le­folytatásával a nyírbátori járásbíróságot bíz­ták meg. Külkereskedelmi mérlegünk. Budapest, augusztus 31. Saját tudósi­tónktól. Az Országos Központi Statisztikai Hi­vatal most állította össze 1922. év 1. fe­léről külkereskedelmi mérlegünket. Behozatalunk volt: 13.100.000 méter­mázsa, amelynek 53 százaléka fa. Darab" áruból behoztak 230579 darabot. A be­hozatal következőképen oszlott meg: Csehországból 32.2 százalék; Bomániából 27.3 százafék, Németországból 16.5 szá­zalék. Ausztriából 8.H százalék, Jugoszlá­viából 3.5 százalék. A behozatal 53.8 szá­zaléka megszállott területről történt.. Kivitelünk volt: 5.900000 métermázsa Ebből 966000 métermázsa liszt, 68000 méter­mázsa bor. Darabárut kivittek 398620 dara­bot. A kivitel következőképen oszlott meg : Ausztriába 42.9 százalék, Jugoszláviába 28.9 százalék, Csehországba 14.4 százalék, Német­országba 5.1 százalék, Romániába 3.5 szá­zalék. A kivitel 32.7 százaléka megszállott területre történt. Leszakadt a tokaji hegyi drót­kötélpálya. Tokaj, augusztus 31. Saját tudósítónktól. Szombaton délután könnyen végzetessé válható baleset történt a tokaji hegyi drót­kötélpályán. A vasúti állomáshoz vezető drót­kötél óriási robajjal elszakadt, a kötélen függő tiz csille nekivágódott az állómáson levő kavicsgyüjtőnek és összezuzódott. A másik kötélen függő egyik csillében egy mun­kás ült, akinek azonban az ijedtségen kívül semmi baja nem történt. Nagy tüz Erzsébetfalván. Budapest, augusztus 31. Saját tudó­sítónktól. Ma hajnalban 3 órakor az Erzsébetfal­vai község tulajdonát képező községi mühelytelep kigyulladt. A Neményi-féíe papírgyár és két munkásház teljesen' le­égett. A kár 40 millió korona. 30.000 Memphis cigarettát és több zsák dohány­neműt találtak egy nagytőzsdés magtárában. Aki még a főispánnak sem akar cigarettát adni. ^Mátészalka, augusztus 31. Saját tudó­sítónktól. Hétfőn délelőtt 11 óra tájban Szentmik­lósi nyiregyházi felügyelő és Feleki szemlész betértek Weisz Lajos nagytőzsdés üzletébe, ahol különféle dohánynemü iránt érdeklőd­tek, azonban azt a feleletet nyerték, hogy nincs trafik. A pénzügyőrök erre megkezdték a házkutatást, melynek szenzációs eredménye lett, amennyiben több zsák dohánynemüt, több láda szivart és 30000 Memphis cigarettát találtak a nagy tőzsde udvarán levő magtárban. Érdekes, hogy Weisz Lajos mindenkivel szemben egyformán elutasitólag viselkedett s még a szatmármegyei főispánnak is meg­tagadta az áru kiszolgáltatását, amikor épen Memphis cigarettát akart nála vásárolni. A pénzügyőrök azonnal megkezdték a dohány­nemüek szétosztását, ami félóra alatt sikerült ís, mert a kiéhezett publikum úgyszólván szét­kapkodta az árut. Weisz Lajos ellen az eljá­rás megindult. Holnap érkeznek az interparlamentáris Unió tagjai Budapestre. Ára 10 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom