Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 99-122. szám)

1922-05-02 / 99. szám

jfUumsx itfsa. mái us 3. tm URO—IINWIIN IIIII'IIIIHIIIÍM I mm—Cwtmax-viiwiniaa 3. Miután a csupán bérlet eiméu való birtokbavétel a földigénylőkre nézve nem megnyugtató, tulajdonjogának biztosítá­sára fizetné ezenkívül a földérték, vagyas h (HM) 800 aranykoronának 3 vagv 4 szá­zalékos kamatját szintén búzában. ami evenként 000 korona után számítva 00 ki­logramm. 800 korona után számítva 80 kgr. búzában lenne megállapítandó. 4. A föld a 25 30 év •elteltével 'a 0600 — 800 aranykoronában megállapított vé­telár kifizetése nélkül is a l'ökligénytö tu­lajdonában marad!, nini tehermentes elvi­tathatatlan jogos tulajdona, ha: a) kötelezettségét évenként pontosan fizeti, )>) a földel a célnak megfelelően mű­veli. c) egész idő aäati az állani érdiekéit inen» séríő. békességre törekvő jo maga vi­sel cl et tanusii. 5. Ha mód van rá, a birtokos kötelez­tessék, hogy az igv megállapított föld árának egyharmad részét köteles a cse­lédlakások jobb karban tartására, egyhar­madrészéi a megmaradt birtokrész belső instruálására, jövedelmező gazdasági vál­la ialok. malmok, gyárak létesítésére fordí­tani!! Ezt a fizetési módot közöltem nagv- A ín»/ii/ritó«/i birtokosokkal, s a magok részéről annyi- " nUvroa KOZgyUieSG. ra elfogadhatónak tartották, hogy azt — mondták: ebbe a szegény nép nem megy A város nem ad tőidet a Hadrőánuk bele. Beszéltem aztán fökligénytö szegény . , , , , , emberekkel, azoknak meg az a véleménye, , folyó no 23-an a varoshaza nagyterme­hogv amelyik ember ezt el nem fogadja, ben tartotta rendes közgyűlését a Hadrőá az ínég sem érdemli, hogv földije 1 égvén, szabolcsvarmegyei es nyíregyházi csoportja. Tehát ilyenformán megtalálja a számító- \OT ese n, Ffrenczi István ugyvezető-igaz­Isát a birtokos is és a löklígén'vlő nincstelen S ato e, v> jelentestben ra mutatott arra a szo­is. Védelmet nver benne a Cselédség eléggé m o. m, korulmenyre, hogy minden eroteszites­ellianvagc.il lakásügye. A birtok belső nek dacara sem bírnak olyan eredmenyt fei­ínstcuálásának kötelezettségével az állá- jutatni; mint amilyent joggá 1 elvarhatnanak. mi közgazdasági énd|ek és végül igen fon- Lnne k P ed lS f° oka t nyíregyháza varosának losnak tartom, a szinte a félí«zhetetlensé í 3"^ 1 kisgazdá-kozonségének merev gig elvadult emberi lelkek józanilasára azt elzarkozottsagaban latja. Amíg Pécs városa a ponlol. amelyik a birtokbavétel lehelő- a z °« an i Hydroa reszere 8 kat. hold ségél 25—S0 éven át tanúsítandó állani es 50 metermazsa fat adott ingyen, érdekel, törvénves renfdlet nem sértő jó ma- a d, d lg Nyiregyhaza varosa az olcso bérlétért tía viselethez köti ' folyamodo rokkantakat es hadiözvegyeket az­Boldog volnék, ha a megoldás ilyen f a l utasította el, hogy »a bérbeadható földek formában való felvetésével ezt a keserű- Korlátozott terjedelműek es igen sok a ké­séé és elégedetlenség kétségtelen jeleivel relmezo«. A rokkant iroda futesere sem tudott induló kérdési szegény hazám javára \ varos ez evben egy darabkat sem juttatni, csak egv lépéssel is közelebb vinném a A surgos házhelyek rendezesenek módja el­békés és közmegnvugvást keltő megváló- J e" pedig panasszal kellett az orsz^ foldb.r­sulásához" ' ' tok rendező birosaghoz fordulniok. Dacara az Barlha László, elkedvetlenítő és megnem érdemelt mellőzé­ref. lelkész ' s eknek, mégis sikerült a Hadröának a mult évben 82402 korona segélyt kiosztani. A kiosztott segélyek részint készpénzben, részint természetben cipő, fa, liszt, gyógy­szer, tankönyv, ingyen orvosi segély) adattak ki. Miután baromfi- és házinyuítenyésztő-te­lepiik felépítéséről a munkabérek óriási emel­kedése miatt le kellett mondaniok, meg fog­ják keresni Nyíregyháza városát, hogy vegye át a körülbelül 120.000 korona értékű épület­és kőanyagukat és építtesse fel azt. A Hadrőá ingyen átadja az építési anyagokat, ennek ellenében a városi üzemi hivatal által kezelt baromfihizlaló és házinyultenyésztő telep tisztajövedelméből évi percentuális hasznot kér. A beszámoló után a költségvetés és zár­számadást fogadták el, majd pedig a meg­ürült tisztviselői és választmányi tagsági he­lyeket töltötték be. A rokkantak és özvegyek rendeleti uton megállapított igényeinek meg­állapítása ellen a közgyűlés egyhangú tilta­kozását fejezte ki és elhatározta, hogy ez ügyben illetékes helyre deputációt fog felkül­deni. A közgyűlés a hadiszerencsétlenek sú­lyos helyzete dacára is mindvégig komoly és tiszteletet gerjesztően folyt le. A kiáradt Tisza mentén. Diákkorunkban tamáskodva olvastuk Jókai »Uj földesur«-ában a Tisza áradását és később talán meg is mosolyogtuk nagy fan­táziáját. Pedig ma is olyan a helyzet, 70 év után és mindenféle szabályozás ellenére. A fővárosi lapok is csak néhány sorban emlé­keztek meg a Tisza idei áradásáról, pedig, hogy az éppen nem volt mindennapi, munka­társunknak alkalma volt róla meggyőződni. Szolnoknál kezdődnek azok a hatalmas tó­kiöntések, melyek egészen Karcagig elhúzód­nak. — Közben a Tisza környékén hosszú ki­lométereken át mindent viz borit. Negyedóráig száguld a gyorsvonat s az egyetlen szárazföld, amit látunk, a vasúti töltés. A beláthatatlan tengerből csak itt-ott emel­kedik ki egy fa koronájának csúcsa vagy egy tanya teteje. A katasztrális holdak tízezrei kerülnek víz alá és a kár... azt talán meg­becsülni sem lehet. Csonkamagyarország leg­jobb termőföldjén pusztul el az őszi vetés és ki tudja, hogy a tavaszi mikor kerülhet a földbe ! ? Kihirdették az ítéletet a rakamazt gyilkos asszony bünügy éhen. Három halálos ítélet két felmentés. A májusi napsugár is -előbújt a sürü Teliegekből, hogy halvány sugarával, még egy utolsó reményt küldjön a komor tör­vényszéki tárgyalóterembe. Az elveteme­dett rakamazi gyilkosok négy napon át számoltak aljas tettükért a földi igazság­szolgáltatás bírái elölt. A sors "keserű iró­niája. hogy az első májusi napon tud­ják meg a vádlottak, hogy súlyos bűnükért — halál 1 ái kell bűn hőd ni ők. Az i létet kihirdetése Már jóval őt óra előtt, százával igye­keznek az emberek a törvényszékre, ugy, hogv már 5 óra előtt be kell zárni a tárgyalóterem ajtóit, mert a lerem zsúfo­lásig megteli hallgatókkal. A hangos zsi­vaj egyszerre el csendesedlik. Halk moraj fut végig a termen, hozzák a vádlottakat. Legelőször jön Tóthné, markáns arcú fogházőr kíséretében, majd Stefanovicsot és Popjákot vezeti fel egy-egy fegyveres börtönőr. Arcukat mélyen a földre szegzik — nem néznek senkire, csak szótlanul gé­piesen mennek a vádlottak padijára. Né­hány perc múlva |)evpnul a bíróság. — Komoly .ünnepi hangulat.' Mintha a szive­kel egy láthatatlan kéz szorítaná, mintha a lelkekre ólomsúly nehezedne, csak egy­egv feltörő sóhaj töri meg a síri csendet. Kosinszkv elnök fátyolozott hangon mondja Az állam nevében . Majd aztán kihirdeti az iléletet, mely szeriül a tör­vényszék. Tóth Islvánnét, Stefanovics Islvánt és Popják Páll kötíl általi halálra ítéli. — líjgaliesnét és Varga Gusztávot, az elle­nük emeli vád alól felmenti és azonnali szabadlábra helyezéséi rendeli el. A közönség körében, különösen a nők közölt elkerülnek a zsebkendők s egy könnycseppet hullatnak... könnyeznek ahe­lyett a bűnöző asszony helyett, akinek a halálos ítélet hallattára még egy arcizma sem rándult meg, még egy fájtdlalmas só­haja sem kelt. Stefanovics viaszsárga ar­cát elönti a vér. Behunyja a szemét, mint­ha félne igazságos bírái szemébe nézni. — Erős fizikuma mintha egy percre felmon­daná a szolgálatot, megroskádí. Popják elő­retol I fejjel ül. bambán belebámulva a le­vegőbe. mintha nem is az ő élete sorsa felett döntenének. Az ítélet kihirdetése után a vád/ és védelem szól néhány szól. A védiők parag­rafusokra hivatkozva semmiségi panaszt jelentenek be és az ítélet eUen féliebbezn­nek. Rigplicsné és Varga Guszti védői meg­nyugvássál veszik tudomásul a felmen­tést.' Ezután az elnök felteszi a kérdést a vádlottakhoz, hogy megéri ették-e az Ítéle­tei és csatlakoznak-e védő ügyvédjük elő­terjesztéséhez. Tólli Frigyesné és Stefano­vics István mind a két kérdésre igennel fe­lelnek. Popják kijelenti, hogv az Ítéletet nem értette meg, mire áz elnök ismételten megmondja, hogy "köléláltali háláira van ítélve. Popják megremeg és dadogva mondja felebbezek.« A bünper véget ért. A vádlottakat nyomban elvezetik. A közönség oszla­dozni kezdi. i 'M'% '$121 A folyosón A folyosón hatalmas rikoltás vegyül bele a zsibongó khaoszba. Tóth Frigyesné •fekete gyászruhába öltözött nővére — a kiállptl izgalmaktól összeesett. Szinte élet­telenül ültetik egy padra, ahol fájdalmas elcsukló hangon nyöszörgí. így elvetemed ni... Cseh Berta., akasztófa,, kötél. Hama­rosan vizet hoznak. Az asszony felocsú­dik és a jó földiek karján elindul kifelé., a nyüzsgő életbe. r 2OI.DSÉ£T£R7 KiTUNÖ ASZTAÜ É5.FAÍBOROK PVsiCTAÄO** JÉGKÁR ELLEN legelőnyösebb feltételek mellett biztosithat a Gazdák Biztosító Szövetkezeténél Nyíregyháza, Kálvin-tér 14. szám. Liptay-ház. S

Next

/
Oldalképek
Tartalom