Nyírvidék, 1922 (43. évfolyam, 75-98. szám)

1922-04-01 / 75. szám

Nyíregyháza W22. április 1. Szombat 1LDL évfolyam. ' 15. sxáro Előfizetési árak helyben és vidéken: éfész évre »00 K, félévre 400 K, negyedévre 200 K, egy hóra 80 K. — Egyes szám ér* 6 korona. Alapította JÓBA ELEK Felelfia szerkesztő Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ Szerkesztőség ós kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 9. SZAM. Telefon szém 139. Postacheque 2955i Kéziratokat nem adunk vissza. Schober be/elentette az osztrák nemzetgyűlésen a magyar követelések visszautasítását. Bécs, március 31. Schober kancellár a mai nemzetgyűlésen a következő nyilatkoza­tot tette. A magyar kormány részéről javasolt határmegállapitásról ma közölhetem a Ház­zal, hogy a nemzetközi bizottság március hó 28-án hozott határozata szerint a magyar követeléseket visszautasí­tották . Meg kell azonban állapitanom, hogy a nem­zétközi bizottság a határvonal három pontjá­ra vonatkozólag fentartotta a magyar kor­mány részére azt a jogot, hogy a Népszö'setség plénuma elé appel­láljon. A magyar követelések arra irányultak, hogy mintegy 97 ezer hektár területet és 62 ezer lakost visszacsatoljanak. Ez a veszély most már elmúlott. Léka, Rohonc, Pinkafő közsé­gek körüli terület sem lehet alku tárgya. Ezeknek is Ausztria birtokában kell marad­niok. Feltételezzük,, hogy a magyaroknak a népszövetséghez intézendő felebbezése sem végződik ránk nézve szerencsétlenül. Remél­jük, hogy elvitathatatlan jogainkon a Nép­szövetség sem ejt csorbát. Hat volt képviselőt nem jelölt az egységes párt. Budapest, március 31. Az egységes, párt intéző bizottsági üléséről kiszivárgott hirek szerint az egységes párt halt volt képviselőt nem jelölt újra. Ezek között van Kiss Menyhért is, aki helyett Papp Géza volt munkapárti képviselő lesz a képviselőjelölt a kiszombori kerületben. A 1 mezőtúri kerületben Veres Dénes helyett dr. Rácz Jánost jelölték, mig Pacek Géza; helyett Herczeg Béla lesz a hivatalos je­lölt. Vas és Sopron vármegyék néhány, kerületében nem állit hivatalos jelöltet az egységes párt. Az egységes párt és az Emst-félé frakció között ugyanis megegye zés jött létre, amely szerint Ems'.ék husz kerüleLben állítanak jelöltet. A miniszter­elnök a tegnapi ülésen részletesen megin­dokolta ennek a megegyezésnek szükséges voltát. Az intéző bizottság a nagyhátai, ózdi, félegyházi és dorozsmai kerületben füg­gőbben tartja a jelölést. A dorozs­mai kerületben, amelyet a csongrádiból hasítanak ki, a kiszivárgott hirek szerint Eckhardt Tibor sajtófőnök lesz az egy­séges párl hivatalos jelöltje . Drágább lesz a szesz és a pálinka. Budapest, március 31. A' kormány március 15-től számitott érvénnyel a szesz­készletekre hektófokonként 10 korona pót­dijat vetett ki. A készleteket a jövő hó 15-ig he kell jelenteni, az adópótlékol helyszini vizsgálat után kell fizetni. A szesz és pá­ltinka ára 30 százalékkal fog emelkedni. A király felgyógyulása bizto­sítva van. FuncháÜ, március 31. IV. Károly ki­rály állapota annyira javult, hogy felgyó­gyulása most mái* biztosítva van. A tel­jes felgyógyulás utján vannak a király gyermekei is. Véres incidens Ultster határán. Belfast, március 31. A Reuter-ügynök­ség jelenti: A köztársasági hadsereg! osz­taga Ulister határán megölt három ulsteri rendőrt . Az építőiparban is kizárások történnek. Budapest, márc. 31. Saját tudósítónktól. A vas- és gépmunkások sztrájkja ügyé­ben ma sem állott be lényegesebb fordulat. A munkaadók makacssága még midnig kés­lelteti az egyeztető tárgyalások megindulá­sát. A famunkáso'< harca ma véget ért, ujab­ban azonban az épitő-iparban kezdődnek meg a kizárások. A csepeli mübutorgyár r. t. ti­zennégy épitő-munkása a drágaság kénysze­rítő hatására órabérfelemelést kértek, mire a gyár a tizennégy munkást kizárta. Ismét uj párt alakul. Budapest, március 31. Saját tudósí­tónktól. A fővárosban élénken tárgyalják egy, a közeli napokban megalakuló párt ügyét. Az uj párt legfőbb programmja a gjazda­sági talpraállitásra vonatkozó tennivalók­ból 1 fog állani. Ebbe az uj pártba be fogják vonni az összes gazdasági érdekeltségieket. Millerand elnök tanulmányúton Páris március 31. Sajál tudósítónktól'. Millerand elnök (egnap több minisz­ter társaságában tanulmányútra indult Észak-Afrikába. A társaság Bordeauxban ült hajóra és legelőbb Marokkó, Aigire és Tunisz vidékére utaznak. A fiumei nemzetgyűlés elnöke a fascisták ellen. Belgrád március 31. Sajál tudósilónk­tót. A fiumei nemzetgyűlés elnöke ujabb megkereséssel fordult á belgrádi kormány­hoz és kéri a szerb kormányt hogy vessen végett a fiumei fascisták üzéimeinek. A fölmivelésügyi államtitkár beszámolója. Budapest, márc. 31. Saját tudósitónkt< Schandl Károly föl dm ive lésügyi állai titkár vasárnap tartja beszámolóját. Az álla titkárt Koszó István belügyi államtitkár Pálffy Dániel kisérik le kerületébe. Nagy vita a belgrádi skuptst néban. Belgrád, márc. 31. Saját tudósitónkt A skuptstinában tegnap kezdődött m< az a vita, amelyet az ellenzéknek Vecseri tábornok ellen benyújtott vádinditványa pr vokált. A heves vitát ma folytatják. Nyolc millió ember éhezik Ukrajnában. Budapest, márc. 31. Genfből jelent hogy a Nansen-akció központjának jelente szerint Ukrajnában körülbelül nyolcmii ember éhezik,, akik közül két és félmillió kerülhetetlenül pusztulásra van Ítélve. Anya- és csecsemővédelmi előadások. Nyíregyháza, március 31. A Nyirvid tudósítójától 1. Az amerikai gyermekvédelmi ak< Nyíregyháza közönségének élénk érdek dését váltotta ki. Napról-napra tömeges látogatják az ág. év. népiskola disztern ben rendezett tanulságos kiállítást. T< nap délután öt órakor a főgimnázium idi termében dr. Dohnál József statisztik adatokkal támogatott és a gyermékvétíel akció sürgősségét ijgjazolö bevezető e adása után dr. Dohnál' Jenő tartott m< nyomokat hagyó előadást a gyermek t szerű táplálásáról és neveléséről. A n napon dr. Klekner Károly főorvos t előadást az anya és csecsemőhigienia 1 réből. A mai tőzsde hirei Budapest, márc. 31. Saját tudósitónki Érkezett d. u. 2 órakor. NapoIeon 3265—3295, angol font 3Í —3840, dollár. 858—868, francia frank 7! —7Q3/ 4 ) márka 282—292, lei 610—620, s kol 1635—1645, dinár 1020—1030, leng márka 213/ 4—211/2. Devizák: Bécs 11 — 12, Prága 1635­1655,, Berlin 280-290, Zágráb 255-27 Newyork 865—875. Zürichi jelentés : Budapest 58. Sertéspiac: Felhajtottak 1400 darai Árak : prima 142 r közepes 136—137, köm 125, lehúzott hus 142, kettévágott félsei 165, zsirt 180-nal kerestek, de nem aján tak,, szalonna 175. Terménytőzsde: Buza 2900—3000, r 2025—2100, takarmányárpa 2150, zab 1 tengeri 2550,. köles 2500—2560, nullás 1 42, főző 36. Irányzat szilárd. DOLLÁRT szokolt, márkát, l«t es raindeuféle idegen pénzt a magasabb napi áron VESZ NAGY IMI kereskedelmi és iogatlan értékesiiö irodája Nyiregyh IJ38- ' NyirvLz-pa! Ára 5 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom