Nyírvidék, 1921 (42. évfolyam, 173-196. szám)

1921-08-02 / 173. szám

Nyíregyháza, 1921. augusztus 2. * Kedd XIII. évfolyam. * 173 szán. SZABOLCSVARMEGYE ÉS NYÍREGYHÁZA VÁROS HIVATALOS NAPILAPJA Elfiflzetósl árak: helyben : egész évre 320 K, félévre ISO K, negyedévre 80 K, egy hónapra 30 K, vidéken : «gész évre 320 K, félévre 160 K, negyedévre 80 K, •gy hónapra 30 K. — Egyes szám ára 2 korona. Alapította JÓBA ELEK Felelő* szerkesztő Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal: SZÉCHENYI-UT 8. SZÁM. Telefon szám 139. Postacheque 29556. Kéziratokat nem adunk vissza. D'Anunnzitf parancsa a fiumei légióhoz Bécs, augusztus 1. A Wíiener Tageblatt jelenti Triestből: D Annunzió parancsot küldött a fiumei légióhoz, hogy a Baross-kikötőt végső le­helletig védeniök kell. D Anunnzió azzal) zárja parancsát, hogy végveszélyben ő is oda fog sietni és ott hal meg légiójával együtt. A kommunisták üldözése Jugoszláviában Bécs, augusztus 1. | A M. T. I. jelenti: Jugoszláviában tel- í jes erővel megindult a kommunisták üldör j zése. Eddig több mint 3000 kommunista í üzelmekkel gyanusitottat tartóztattak le.. S A bolseviki szellemű sajtót az egész ál- j lam területén lehetetlenné tették. Az üldö- 1 zésbe vett kommunistákkal sok esetben véres összeütközésre került a sor. Seraje­vóban lerombolták a munkások otthonát és elégették levéltárukat. Spalatóban is véres összeütközés volt a kommunisták­kal. A letartóztatott kommunisták ellen törvényes eljárást inditottak. ötven kép­viselő mandátumát érvénytelennek nyili vánitották. Pribicsevics állandóan fenye­gető levelet kap, Pasics pedig elhalasz­totta Karlsbadi útját. Az orosz szociáldemokraták a parlamentarizmust követelik Bécs. A M. T. I. jelenti: Hollandia nagy napilapjaihoz az a hir érkezett, hogy az orosz szovjet további fennmaradása le­hetetlen. A közeli összeomlás abban az esetben sem kerülhető el, ha Európa mor mentán tarthatós segítséget nyújtana az éhínségben szenvedő oroszoknak. A szo­ciáldemokraták erélyesen követelik Lenin, Trotzkij eltávolítását, a sajtószabadságot Most már bizonyos, hogy a nagy oroszí összeomlás bekövetkezik. Koos tábornok fog bevonulni Pécsre Baranya közeli kiürítésének részletei lott része és a szegedi háromszög teszi. A' második rész Pécs és a Mohács-Villány vonalig nyúló terület lesz. A harmadik területrész a trianoni békében véglegesen megállapított határig terjed. Mind a há­rom kiürítendő területet három nap alatt kötelesek a szerbek' elhagyni. A kiürítést tíz antant-bizottság fogja ellenőrizni. Intéz kedés történt, hogy Lindert a megszálló hatóságok utasítsák ki az ország terüle­téről. ! Aug. 1. Az Uj Nemzedék irja: Antant forrásokból vett híradás közli, hogy a ször vetségesek főtanácsának mái" megtörtént rendelkezése alapján ma intézkednek vég­legesen Baranya Pécs és a szegedi három­szög kiürítésének kérdésében. Magyar részről a nemzeti hadsereg csapatainak élén Koós tábornok fog Pécsre bevonulni. A kiürítés három hadműveleti terü­letre osztva történik. Az első katonai mű­veleti területet Somogy, Baranya megszál­A görögök Konstantinápoly megszállását tervezik Páris : Havas. Konstantin görög király bevonult Eszkyschyrbe. Gunaris miniszter elnök két hét múlva Párisba, majd onnan Londonba utazik a görög érdekek képvise­lete céljából. A miniszterelnök fel fogja Iretni Konstantinápolynak megszállásának [kérdését. A megszállást görög csapatok haj tanák végre. Rau Gottlob meghalt Aug. 1. A M. T. I. jelenti: Bau Gottlob ia szén felosztásának országos kormány­biztosa, az JSszakmagyarországi Kőszén­bánya K.-T. igazgatója Velenczében 80 éves korában elhunyt. A zászlószentelés ősszel lesz A nyíregyházi ezredek zászlóinak szen­telési ünnepélye több oldalról felmerült indokolt kívánságra őszre nyert halasztást A mindjobban fokozódó hőség nagy mér­tékben gátolta volna az egész délelőttre ter jedő magasztos ünnepséget. Az utrakelést is zavaró időjárás a vidékieket is gátolta volna a megjelenésben s nem lett volna lehetséges az ünnephez méltó disz kifej­tése sem. A francia bank leszállította a kamatlábat Páris, aug. T. M. T. I. A Banc de Fran­caise a kamatlábot 6 százalékról 5 és fél százalékra szállította le. Az oláh királyi pár a névtelen hősök sírjánál Páris. A jVt. T. I. Az oláh király és ki­rályné inkognitóban Párisba érkeztek. A királyi pár első látogatását a névtelen hő­sök sírjának szentelte. Bethlen miniszterelnök ós a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja Aug. í. Az Uj Nemzedék Bethlen gróf miniszterelnök és a keresztény egyesülés pártja között ujabban felmerült ellentétről (azt irja, hogy ez csak időbeli (nehézségeken alapuló ellentét, amely nehézségek kikü­iszöbölhetők lesznek. A viszony egy pilla­natra minden esetre elhidegült ugyan, de ez a helyzet rövidesen véget ér. Még min­dig az a hir járja, hogy a nemzetgyűlés el­nökének megválasztása pszre marad. Ez azonban csak a kormány kívánsága s ad­dig, míg e tárgyban készülő értekezlet véglegesen nem dönt, e tárgyban minden következtetés alaptalan. A genfi vöröskereszt komité nyilatkozik a magyar hadifoglyok ügyben Genf. Aug. 1. A M. T. I. jelentése. A genfi vöröskereszt komité az őt ért kü­lönböző támadások hatására kommünikét] közöl, amelyben bejelenti, hogy Magyar­ország emlékezetébe kívánja idézni: elő­ször, hogy 1920—21-ben negyven ezernél több foglyot juttatott magyar hazájába a Komité. Másodszor kijelenti, hogy akik; Szibériából haza akarnák valóban térni, még a bekövetkezendő tél előtt hazatérhet­nek. Végül rámutat a komité, hogy lehetet­len azok hazaszállithatása, akik önként maradnak Oroszországban. Számításba: kell venni, mondja a komité nyilatkozata, azt a tömeget is, amelyet a járvány pusz­tított el. , . -i i - • • . A nemzetközi munkásügyi hivatal a ki­vándorlás ügyéről Aug. 1. Genf. A M. T. I. jelenti: A neme­ze tközi munkásügyi hivatal kivándorlási bizottsági ülésén megállapodásra jutottak több nagyjelentőségű kérdésben. Ilyenek a kivándorlók fokozottabb védelme a ha­jóuton s az egyenlősítés a fogadó államoki polgáraival. A Szövetségközi Bizottság Budapesten A M. T. I. jelenti: A szövetségközi-bi­zottság aug. 5-én érkezik meg Budapestre. Az igazságügyminiszter holnap nyilatkozik Aug. 1. A Magyar Hirlap irja: Az igaz­ságügyi miniszter a holnapi nap folyamán nyilatkozni fog a ház előtt a hadifoglyok] ügyében Révaiban folyt tárgyalások vég­leges eredményéről. A mai tőzsde hírei Eiőtözsde : dollár 404, márka 491, szo­kol 500. Zürichi nyitás: Budapest 160, Prága 750, Berlin 755. Ara 2 borona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom