Nyírvidék, 1920 (41. évfolyam, 1-74. szám)

1920-03-21 / 67. szám

J^YÍRVIDÉK. 1020 március 21 Gyümölcsfák kaphatók hetivásárok alkalmával a Zöld­ség-téren és hétköznapokon a Korház-utcai kertgazdaság telepén, a Csapatkórház mellett. 339 GS^SSüSE" Nagy vá aszték minden­féle bel- és külföldi SÍRKÖVEKBŐL a legjutányosabb árak mellett a legtgyszetűbb­től a legdisje ebb ki­vitelig. Kapható; Első Nyiregyházi viilany­erőre (lerendezett márvány és Gránit kcipar telep RÓNA SÁNDOR kőfaragó mester. NYÍREGYHÁZA,Rákóczi-u. 5 ­Apolló Mozgó Vasárnap, folyó hó 21-én 7 és 9 órakor A kis tintanyaló Vígjáték 3 felvonásban. A vén kőpé Vígjáték 3 felvonásban. Jegyelővétel Rottaridesz -urnő tőzsdéjében. SCItüné zöld takarmányt szolgáltató"' saját termésű csibehur mag eladó. Gál Bélánál, Szinház utca 8 szám. 361 DIADAL AílOZGO 1920. március hó 20. és zl-én, szombaton 6 és 8 vasárnap 5, 7 és 9 órakor AVÉN KÓPÉ Vígjáték 3 felvonásban. A KIS TINTÁN YAIÍÓ Vígjáték 3 felvonásban. Jegyek előre válthatók a Rottaridesz tőzsdében. K: 6497/1920. sz Hirdetmény. Szabolcsvármegye alispánjának 4351/1920. K. »z. rendelete alapján közhírré teszem, hogy a •ármegyében és a városban található élelmisze­rek biztosítása és a lánckereskedés, valamint csempészés megakadályozása céljából addig is, mig ezen kérdés a kormány által rendezve nem lesz egyik községből a másikba, termény és bármiféle élelmiszer, egy járás területén belül csakis polgármesteri, illetve főszolgabirói enge­déllyel, egyik járásból a másikba, avsgy a vár­megyéből való kivitel csakis alispáni eugedély­lyel eszközölhető. Az ' engedély nélküli szállít­mányok elkoboztatnak és a szállítók ellen ki­hágási eljárás indul meg. Nyíregyháza, 1920. évi március hó 15. BENCS, polgármester. Vi^ezetéhef csatornázást, mo'oros és udvari szivattyúkat, szakszerűen szerel és javít ÍLLÉSY és BALOGH műszaki vállalata, Bethlén-u. 6. sz. 357 Épülefsk javítását, átalakítását, cserép-fe­dél átrakását és javítását olcsón késziti helyben és vidéken Sziklay 364 épitő vállalkozó, Kossuth-u. 31­fen i sSt ültetni való akácot, gledicziát, szőlővesszőt, valamint kony akert? msgvaWat beszerezni,kérjen a Nyirvidék nyomdájánál, vagv az Uj ág­boltban OOBOS LÁSZLÓ k taji faiskolájáról szóló árjegyzéket, hol a megreudelést is felveszik és naponként illetékes helyre juttatják. 311 IDEGEN PENZEK vétele és eladása. Legmagasabb árak ezüst­és aranykoronákért A IV. Magyar osztálysorsjáték első húzása május 15 én tartatik meg. Eredeti árak minden osztályhoz : V/l 60 K 1 2 30 K V15K Vs 7 50 K ehhez húzáskor az 5. §. értelmében a jatéktervezet kezelés, porto és huzási lajstromért 1—1 korona. Mivel kevés a sorsjegy rendeljen minél előbb, Ingyen felvilágosítással szivesenszolgál a BENKÖ BANK R.-T, Budapest, Andrássy-ut 60. ' Ügynökök jó mellékkeresetre tehetnek szert. I Szemfedők 3JS2£ viszonteladók részére jutányosán kap­hatók, Nemzeti Szemfedőgyár Debreceni raktárában, Miklos-utca 29. 932-7 Elsőrendű válogatott gyümölcsfák jutányos áron kaphatók a keddi naptól kezdve, mig a készlet tart. A Szabolcsv, Gazd. Egyesületnél Ny.-háza, 371—2 8781 sz. I 1920. Hirdetmény. A magyar minisztériumnak az Osztrák-Magyar bank által kibocsátott bankjegyek felülbélyeg­zése tárgyábsn kiadott 1700/1950. M. E. számú rendelete értelmében az összes állami pénztárak adóhivatalok, katonai, bányászati, erdészeti, csendőrségi, pénzügyőrségi, postai, illamvasuti, és egyéb különös és kezelési pénztárak, fogyasz­tási udóhivatalok. valamint az egyes minisztéri­umok és hatóságok házi vagy kézi pénztárai, továbbá minden egyéb közpénztár, ide értve a városi és községi pénztárakat is, kötelesek 1920. március hó 18-án reggel pénztári zárlatot készí­teni és felettes hatóságuknak ha az helyben van Írásban rövid uton, ha pedig nincs helyben táv­iratban lehetőleg még ugyanaz nap az alábbi a—d pontok szerint részletezve bejelenteni, hogy mennyi pénzkészletük van, beleértve a náluk kezelt alapok, alapítványok és letétek készpénz­maradványait is. a./ Felülbélyegzés alá eső 10, 20. 25, 50, 100, 200, 1000 és 10 000 koronás bankjegyekben. b./ 5, 10 és 20 koronás postatakarékpénztári jegvekben. c./ 1 és 2 koronásokban. d./ az úgynevezett tanácskormány által for­galomba hozott hamis 25 és 200 koronásokban. Ezen hirdetmény első bekezdésében felsorolt egyéb közpénztárak kötelesek a felülbélyegzés alá eső összes bankjegyeket késedelem nélkül valamely állami pénztárhoz, adóhivatalhoz, mint főgyüjtöhelyhez felülbélyegzés végeit beszolgál­tatni. A vármegye jakosságát pedig figyelmez­tetni arra, hogy aki a felülbélyegzés alá eső bankjegyeit felülbélyegzés végett idejében leg­később a folyó év március hó 27-ig be nem szolgáltatja, az a be nem szolgáltatott bankje­gyek egész értékével önmagát kárositja, mert az 1920. év március hó 28 tói kezdve általában bárkinek tilos magyar felülbélyegzéssel el nem látott bankjegyeket fizetési eszközül követelni adi,i vagy ellögadni. A bankjegyeket felülbélyegzés céljábhl beszol­gáltató felek a bankjegyek tulajdonosát a való­ságnak megfelelően pontosan kötelesek megne­vezni, mert az 1700/1920. VM E rendelet 9 §-a értelmében kiadandó állami elismervényen ala­puló jogokat csak azok igazolt tulajdonosa fogja gyakorolhatni. M. állami pénzügyigazgatóság. Nyíregyháza, 1920. évi március hó 18-án. R1MASZOMBATHY GÉZA, pénzügyigazgató h Bíió VAY MIKLÓS Nagyfás­tanyai gazda-ágáh;ui (kisfástanya vasútállomás-, Nyíregyházától 16 km ) ca 20 waggon cukkorrépa van eladó a helyszínen átvéve métermázsátikint 40 kor. árban. Esetleg sertésekkel vagy juhok kai a helyszínen fe'ntethető. Értekezni ehet telephonon 1 ÍSZSSÖk 16. vagy 20. szám. 362-2 Tisztelettel értesítem a nagyér­demű közönséget hogy műhelyemet ismét megnyitottam, uj és ócska javítást vállalok. Tisztelettel: ifj. Varga Mihály, 934-2 Rózsa u. 40. szám Értesítés! Értesítem a nagyérdemű hölgyközön­séget. hogy Zrínyi Ilona utca 10 szám alatt Farkas testvérek cég alatt angol, francia és gyermek juha szabóságot nyitottunk Kérnénk a nagyérdemű hölgyközön­ség becses pártfogását Tisztelettel: Farkas Márta 935 3 Nord nővérek. Cipészeket megtanítok a helyes mérték vételre és annak kaptafára való átvitelét, sok évi gyakorlatom és megfigyeléseim alapján, ugy egy általam módo­sított hoszmérő készülékemet, mint nélkülözhe­tetlen kézi szerszámot, minden haladni akaró szaktársaimnak ajánlok. Rakovits Gyula, •ipész mester, Kossuth-u 68. szám. 372 A Gazdafcözönség figyelmébe! A Korányi-féle gyógyszertár (Nyíregyháza Bessenyei-tér) Fel­hívja a t. Gazdaközönség figyelmét, hogy a Szarvasmarha lépfene elleni védő •ltóanyag. Jllh lépfene elleni védő oltóanyag. Sercegő üszök elleni védő oltóanyag Polyvalens mirigykór-szémm megérke­zett és egészen friss minőségben kapható 350 Fegyverek, biciklik ős permetezők szakszerű javítását vállalja : TÜNDÉR es BIGZAK mülakatosok Viz utca 2. (Gazdakörrel szemben) . 925-3 Apró hirdetések Az apró hirdetések ára a mai naptól kezdődőleg 10 szóig 10 — korona, minden további szó 50 fül. Hirdetéseket felvesz egész nap lapunk kiadóhivatala és az Ujságbolt. Az aznap megjelenő lapba szánt hirdetéseket lehe­tőleg 11 óráig kérjük hozzánk juttatni. Női kihullott hajat veszek. Mindenféle hajmunka készítését jutányosán vállalom. Bergerné, Szarvas-utca 9. szám. 942—i MANIKŰR ÖZŐNÓ szolid és tisztesség tudó föl­vétetik Major Istvánnál, ÍJ77—3 Eladó egy keveset használt -mérleg 500 kiló hordképességgel, súlyokkal együtt, megtekint­hető Hunyady-utca 14. szám alatt. Eladó egy uj bőr fuvó olcsón, Jakab János Nyirpazony. 983 Két nőtlen liatal emb^r keres lehetőleg a város belterületén egy bútorozott szobát április hó 1 re. Cim a kiadóban Önálló fehérnemű varróleány uri házakhoz ajánlkozik, javítást is elvállal. Cim az Ujság­boltban. 782 Kész hajfonatok minden szinben kaphatók és megrendelhetők, kihullott hajat ve-zek, min­denféle hajmunkút vállalok. Palkó fodrász, Bessenyei-tér 8. (Keskeny u. saiok.) 781—2 Körte-utca 22 szám alatt 85 kg. aranka mentes lóhere mag eladó. 780 Két fiatal kovács és kerékgyártó segédet állandó munkára keresek és kovács tanoncot. Tatos Menyhért, Ujfehértó. 779—3 Ügyes házileánv ajánlkozik gyermektelen házas­párhoz mindenesnek. Cim a kiadóban, 778-2 Bútorozott szobát keresek konyha használattal magános nő részére. Cim az Ujságboltban. 777—2 Mindennemű kárpitos munkát elvállalok, Grósz. Miklós kárpitos és diszitő. Keskeny-u. 11. sz. alatt. 776—2 Csodaszép rózsaszínű selyem ruha olcsón eladó. Cim a kiadóban 981 Teny. sz faj sertés anyaállat eladó. Értekezni lehet Jósa András utca 14. 979—2 K. Fodor Irén oki. tárctanárnő lakásán, Luther­utca 18. szám aiaj.t magán órákat ad. 978 Egy megbízható szobaleány azonnali belépésre kerestetik. Cim : Jósa András u. 4. 984—2 9 darab 6 hónapos, 1 és 2 éves - egy hasas — serté?ek eladók, Debreceni u. 61. 9S5 Egy majdnem uj térf'i kabát és egy fekete muff eladó. Károlyi-tér 8. 986 Van egy zirzon kas méhem eladó, 8 éves jó erős. Értekezni lehet Bencs Pálnál, Felső­Pázsit 75. sz. «8T Egy 39 magas női fehér cipő eladó. Vay Ádám­utca 5. szám. • 784 2 darab 8 hetes sertés eladó. Ér utca 42. szám alatt. — 78* FIGYELEM! Minden kerti munkát, úgy vetést mint kiültetést és sir gondozásokat elvállal Bánóczy -Gyula és társa kertész. Rákócey-u. 35. ÍZ. alatt. 936 Veszek fenyőfa deszkát és keményfát bármilyen méretben és mernviségben, régi vágású fa­törzset, lehet szilfa, kőris, bük, dió, körte, eper, tölgy. Érbe Géza asztalos Kossuth-u 10. 895-8 Egy jobb németlányt keresek április l-re jé fizetéssel, aki a takarítást végezze. — Cina :. Klein Benedek, Bocskai-utca 14. 957 Levágott és kifésült hajat veszek a legmaga­sabb árban. Resenberg, Bethlen-u. 12., sa­rok ház. 968-2: Pazonyi vámház mellett 2 ik házban 1 darak­10 hónapos sertés eladó. 970—1 Falsőrnha varrást értő leány házakhoz ajánlko­zik. Cim a kiadóbnn. 971—1 Feltétlen megbízható intelligens fiatal józan életi egyén, sok oldalú használhatóságával kizáró­lag keresztény uradalomban ispáni, vagy ehhez hasonló állandó alkalmazást keres. Cim a kiadóban. 972-8 Nagyobb mennyiségű saját termésű téli káposzta mag eladó. Cim a kiadóban. 974 — 1 Az órám március 15-én délután tréfás véletlen­ségből eltűnt. Számlapján ez a felírás : Valt­ham. Hogy a kellemetlenség elkerül tessék, kérem az illetőt 3 napon belül a kiadóhiva­talba juttatni. 988 Egy jókarban levő szekrény olcsó­áron eladó Erdő sor 10. sz. alatt. Ruha és fehérnemű varrást házakhoz megyek varrni, kis fiu ruhákat csinosan készit. Cim: Ér-utca 9. 936-1 Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyv nyomdájában, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom