Nyírvidék, 1919 (40. évfolyam, 122-215. szám)

1919-08-01 / 168. szám

JföMfflDÉK. 1919. augusztus 1, uj kalendáriumoknak, a téntatartónak, az öreg pápaszemnek és sok apróság nak, amit nem akarok a gyerek ke­zeügyébe adni. A pitvarban ezt a vakablakot szegény lelkem-anyám vá­gatta, mert nagyon kezes kis alkal matosság. A tornácon az öreg szu­szék gyerekkoromra emlékeztet. Itt szoktunk volt bújósdit játszani sze gény Estók öcsémmel, mikor tavasz végére kiürültek nagy fiókjai. Itt ezt az öreg eperfát gyerekkoromban ül­tette az apám s már a kis fiam ezen próbálgatta ki minden uj ruháját, első kis gatyáját. Ott meg a ház előtt az az orgona bokor Nagyon emiékeze tes. A lakodalmunk után az első este ott üldögéltünk az anyjukommal. Fiatal szivvcl. Boldogsággal Tavasz volt épen, akkor illatozott s ugy meg­telt a szivünk az illatával, hogy majd csak beleszédültünk a nagy boldog­ságba. Nincsen is annál kedvesebb virág a császár udvarában ! Ez az én házam. Az én lelkem, a családom lelke lakozik abban. Áldott annak a bemenetele, meg a kimene­tele. Mindenütt jó, de mégis csak legjobb idehaza s nem adnám én ezt az én kis házamat a világnak semmi palotájáért. Akinek nincsen, ne azon törje a fejét, hogy irigységből a másét is elvegye, hanem az alatt inkább terve­ket csináljon, hogy hogyan, miképen tudna ő is magának egyet szerezni, vagy épiteni. Iparkodással, józanság­gal, takarékoskodással minden elér­hető. Csak az kívánhatja a más há­zát elkommunizálni, akinek soha sem volt, aki sohase érezte feje felett a maga fedelének áldó, megnyugtató biztonságát. Ne vegyétek el emberek a lakóhá zakat. Ne kommunizáljátok, mert ki­esik azokból a lélek. Nemcsak azok­ból, de a lakóiból, a boldog tulajdo­nosaiból is. Ne akarjatok a lakóhá­zakból bérlakásokat, átvonuló szállá­sokat, kietlen, sivár Herbergeket csi­nálni. Szent az én házam, mert az az én váram ! Hirdetmény. A hamis bankjegyek beözönlése tárgyában. Bakamazon, Gáván és a Hazamenti községeiben a mult hét folyamán meg­lordult vörös katonák elárasztották a la­kosságot lebélyegezetlen 25 és 200 koro­nás iehér bant jegyeit kel, valamint a szovjet kormány által kibocsátott posta­takarekpénztári pénzjegyekkel. Saját ér­dekében ligyelmeztetein a közönséget, hogy a szovjet-kormány által kibocsátott postatakarékpénztári pénzjegyek érvény­telenek. Úgyszintén érvénytelenek a szov­jetkormány altal kibocsátott bankjegyek is, melyek arról ismerhetők lel, hogy: a lOO koronásoknál a baloldali sorozat 2000 vagy ennél nagyobb szám; a 25 Koronásoknál a baloldali sorozat 3000, vagy eunél nagyobb szám. Felhívom továbbá a lakosság figyelmét arra hogy mindazon bankjegyeket, me­lyek a fenti kifogások alá nem esnek, mindenki tartozik büntetés terhe alatt elfogadni, tekintet nélkül arra, hogy le vannak e bélyegezve vagy nem; s aki az érvényes bankjegye­ket el nem logadja, az ellen az I. fokú rendőrhatóság kihágási uton fog eljárni. Alegnyugtatassal közlöm még, hogy a fehér uank jegyek beváltására kitűzött liatáridő 1925. április hó 30 án jár lc. Ezen határidőig az Osztrák-Magyar Bank mindenkor köteles a fehér bankjegyeket bárkitől á 1 váltani, ami jelenleg a meg­szállott területen csak azért nem lehet­séges, mert forgalmi akadályok miatt a bécsi bankvezetőség most nem képes kellő mennyiségű kek bankjegyet ide­szulltaoi. Nyíregyháza, 1919 julius 28-án. Mikecz István, 1028 alispán. Bérbeadó földbirtok Debrecentől 5 kilométernyire, Szepes pusztán, a Reviczky örökösök tulajdonát képező egymásmelletti két tanyával 215 holdas elsőrendű kis birtokot egyben, vagy külön-külön is kiadja Liptay Jenő, Nyíregyháza, Kálvin-tér 14. 1027 HÍREK Borzasztó csapás fenyegeti a dohányosokat. Nem azo­kat a tiszteletreméltó derék embere­ket, akik dohányos elnevezés alatt, mint dohánykertészek működnek a füstölgő emberiség javára, hanem igenis végzetes szerencsétlenség ké­szül feltartóztathatatlanul azon urak és hölgyek nyakába szakadni akik élelük egy tekintéyes rcszét a kü­lönféle dohánytermékek kéjes fogyasz­tásában élik le az egykor jobb na­pokat látott kávéházakban, kaszinók­ban, a vasúti kocsik dohányos sza­kaszában és a cukrászdában. Hogy röviden a dolog velejére térjek arról van szó és e röpke szóban annyi íájdalom, hogy ma-holnap nem lesz c ;garettahüvely és holnapután nem lesz, eltűnik a sodorni tudó emberi­ség utolsó reménye is a cigarerta papir ! A közkedvelt 3 számú hüvely mar régen elfogyott 2-ös számú hü­vely napjai is megszámlálvák. Élete utolsó napjait drágán adja oda, egy doboz 2-ös számú cigaretta hüvely 6 korona, illetve 3 lei A sodráshoz nem értő emberiség sorsa ezzel meg­pecsételődött. Akik értik a cigaretta sodrás nem megvetendő igaz művé­szetét, azok még egy ideig meg lesz­nek valahogy, mert egy kevés ciga­rettapapír még kapható az ismerős trafikokban. De ez is csak napok és órák kérdése, amelynek muló leper­gésével nem marad más hátra, min* a dohány és a pipa. Férfi emberek beletörődnek valahogy majd csak ebbe is és pipázni fognak, de mi lesz a nőkkel ? Elvégre a legbájosabb, legszebb női arc is elcigányosodik, ha az annyiszor megénekelt eperajkak közül és a vakitó fogakról hosszú szárú pipa fog lelógni a semmiségbe. — Elmennek a színészek. Tegnap történt meg a városi szinház átadása és átvétele a színházigazgatók és a város részéről. A szinház he­lyiségeinek rendbehozatala után ismét mozi előadásokat tartanak a szí ház­ban, A társulat most Máramarosszi­getre szeretne menni. Az odautazás azonban sok nehézséggel jár, egyes színészek pedig azt tervezik, hogy a társulattól elszakadva ónálló drámai stagionet rendeznek a Nagykorona sok vihart látott tánctermében. Kiss Árpád színigazgató a jövő évi sze­zont márciusban óhajtja kezdeni újonnan átszervezendő társulatával. Az újonnan szerződtetett tagok között vannak Görög Olga, Zöldhegyi Nusi, a két Zilahy, mjg a Turóczy há­zaspárhoz, K'ss Cecilhez és Marsi Gizihez nem lesz szerencsénk a jövő szezonban. Addig azonban még sok minden történhetik. — Eljegyzés. Burger Matiltdkát Gólyaszállásról eljegyezte Katz Károly Nyirpazony. (Minden külön értesítés helyett.) — Uj társadalmi mozgalom indult meg Nyíregyházán, amelynek célja, hogy a szegénysorsu tehetsé­ges tanulókat közép- és főiskolai ta­nulmányaikban vallásukra való tekin­tetnélkül támogassa. A mozgalom városi és állami tisztviselők köréből indult ki és most folyik a megszer­vezése. A legnemesebb szándékoktól vezérelt mozgalom minden jóérzésű ember érdeklődését és támogatását méltán igényelheti. A szervezési mun­kálatok augusztus hónapban befeje­zést nyernek és a szeptemberi iskolai évadban áldásos működését már meg­kezdheti. A mozgalom részletes is­mertetését legközelebb hozzuk. — Halálozás. Dr. Jósa Andrásné, a nagynevű orvos özvegye elhunyt. Teme­tése augusztus 1-én délután 5 órakor lesz. — A „Magyar Szó" Jabéry Géza szerkesztésében megjelenő kitűnő és lelkes magyar folyóirat e heti számában Ligeti Ernő, a kolozsvári iró nemzedék legkiválóbb tagja Walt Whitmanról, a demokrácia költőjéről értekezik. Ady Lajos, nemzetünk hal­hatatlan prófétájának testvéröccse az Ady-kultuszról irnak. Számos érdekes irás egésziti még ki e számot. Kap­ható mindenütt. — Uj szinház Szombaton este egy uj, intim kis szinház nyilik meg Nyíregyházán az Apolló helyiségében. Regen nélkülöz Nyíregyháza egy ilyen szórakozó helyet, ahol esténkint kel­lemesen tölthetik el idejöket az em­berek és ahol néha-napján egy-egy értékes irodalmi alkotás is színre kerül. Egy felvonásosak és magán­számok fognak az uj szinház műso­rán szerepelni S hogy a vállalko­zásban nem csalatkozunk, arra ga­ranciát nyújtanak a nagyszerű veze­tők Thuróczy és Kassay, valamint a kitűnő tagok Thuróczyné, Sztankóczy, Dorman, Marsi, Réthy, Postás, —­felgyógyulása után - Kormos, úgy­szintén Marsi és Tordai Etel. — Üzenet a hadifogságból. A mai napon Valonából 1919. évi junius 2-án keltezett levelezőlapot kaptunk, amelyben az alább megne­vezettek üdvözletüket küldik hozzá­tartozóiknak és jó ismerőseiknek. 1918. november 3 án estek fogságba és azóta minden héten irnak haza egy egy levelezőlapot, de választ mindezideig nem kaptak, s ezen szo­morú fogsagukban „súlyos hatással" nehezedik rajuk, ahogyan ők irják. A levelezőlapot a kövitkezők írták alá : Lehoczki János, Kohn Ignác őrm. Nyíregyháza, Katz Jenő őrv. Zalkód, Molnár Ferenc 'szkv. Ujfe­hértó. Agárdi Lajos Mandok, Schwarz Mór Kisvárda, Kiss B. András Nyirbéltek, Nagy Sándor, Ágoston János Kemecse. Cimuk: „Depositó Rrig. d' Guerra, Baracca 2-a Valona Itali. Szerkesztői üzenetek F. J. Helyben. Ne tessék meg­ütközni a népies, didaktikas stíluson. Cikksorozatunk a kevésbbé olvasott és tájékozott elemek telvilágositását célozza olyan kérdésekben, amelyeket a kommunista agitatorok röpiratokkal népgyűléseken elharsogott, lázító be­szédekkel a maguk szája ize szerint alaposan megtárgyaltak, — de ame­lyek a polgári feltogás oldaláról ed­dig megvilágítva egyaltalán nem lettek. K. Fodor Irén tánointézetében a tanitus vasárnap, kedd é& Csütörtökön fél 5 órakor kez­üök, 6 órakor haladóknak van. Az uj tanfolyamokra ugyan­ezen napokon beiratkozhatni a Korona dísztermében Va­sárnap fél 8 órától 10 óráig öss/gyakorlat (Szalon) lesz. 98—99 százalék rÉztartalmu angol Kékkő és Majuoya ratíis topható Rosenthal Vilmos I dilid ce önéj, I01Ő Kap választékban érkeztek tiszta gyapjú kabát-, kosztiini­és ruhaszövetek, selymek, sima és hímzett gienadinok, batisz­tok, valódi angol zeíirek és ruhavfcsznak KLESN HEKMANN utóda iizktébe, Nyíregyháza, Rákóczy-ut 4. (Lengyel cukrászda mell.) Pályázati hirdetmény. A nyugdijbalépés folytán megüresedett ujfehértói gör. kath. második kántoriam­tól állomásra folyó évi augusztus 12-ére pályázatot hirdetek. Az állomás javadalmazása a kővetkező: 1. Két szoba, konyha s kamarából álló lakás fatartóval, sei tésóllal és ,"60 négy­szögölnyi kerttel. 2. Három öl tűzi l a, ebből 2 öl természetben s a kántortanító udvarára befuvarozva, egy öl 50 korona pénzérti-kben 3. Évi 682 korona kész­pénz havi előleges részletekben. 4. A törvényes államsegély. Kötelessége lesz : 1. Az iskolaigazgató által kijelölendő osztályokat vezetni. 2. A kántori teendőkben az I. éneklés/.taui­tónak díjtalanul segédkezni. 3. Öt aka­dályoztatása esetén díjtalanul helyettesí­tem és 4. az istenitiszleletek alatt a gyermekekre ftlügyelni Csakis már működő és fízetéskiegészitő államsegélyt élvező okleveles kántortaní­tók pályázhatnak. Az állomást olnyerni óhajtók a hajdu­dorogi püspök ur öméltóságához címzett szabályszerűen íölszerelt kérvényeiket hozzám nyújtsák be. Ujfeliértó, 1919. julius 23. MELLES GÉZA, 1029 gör. kath. iskolaszéki elnök. Apró hirdetések Ruhaszövet festék „Radical" véd­jeggyel legszebb és legtartósabb. Kap­ható minden színben. FÖLDES DRO­GE1UA, Nyíregyháza, Városház-épület. 1371—30 Jóforgalmu sütőház, szép lakás éi mel­léképületekkel eladó, Vécsey-köz. 1444 Modern uj ház, jóforgalmu füszerkeres­kedéssel eladó azonnali beköltözésre. Qm a kiadóban. I4i5 Keveset használt hintaszék megvételre kerestetik. Cim a kiadóban. 1452 Üzlethelyiséget keresek a város bel­területén. Cim a kiadóban. 1455 Deák Ferenc-utca 93. sz. ház kerttel és két háztelek eladó. Értekezni lehet ugyanott. 1619 Finom palackozott Gyógycognac és Borectt kapható Reichnál, tíuz.-tér 4. Ugyanott háztaitásokban összegyűlt fehér üres palackok magas «ron megvétetnek és egy uj redőnyös bolti ajtó két kira­kattal eladó. 1021 Sárgaréz mészáros mérleg eladó Kttrt­utca 11. Siám alatt. 1458 Cséplőgép tisztitáshez való rongy kap­ható. Ugyanott egy cselédigy eladó. — Géza-utca 23. " 1623 Kttszobás lakást a ráros központján keresek. Közveiitest és lelépést megegye­zés szerint fizetek. Cim a kiadóban. 1459 Máv. benzin cséplőgarnilura 8 HP 930 mm. Máv. csépievei, teljesen kijavítva eladó, valamim egy jókarban lévő hém dupla áttétellel, l'gjanott egy gyermek­kocsi megvételre kerestetik. Doby Imre, Napkor. 1624 Oltott és oltatlan mész kapható bár­milyen menynyiségben Forgó-utca 1. Keresek azonnalra jóravaló dadát vagy gyermekleányt 10 hónapos leánykához, öpitz, Körte utca 9. 14(>o Kisfiam mellé német kisasszonyt kere­sek. Cim : Széchenyi tér 3. 1424 Levágott és ki'ésült hajat legm»gasabb áron veszek. Bethlen utca IS. Rosenberg. (Sarok ház). 1387 Eladó az Eötvös-utca 23, számú ház nagy szöllős és lyüuiölcsöskerttel ; azon­nal beköltözhető. Ugyanott nagy könyv­tár üveges könyvszekrénnyel, sokfiókes Íróasztal, zongora, mindenféle bátor, ház­tartási cikkek, női és férfi ruhák eladók. Mindenféle varrást vállalok. Szarvas­utca bS. 1822 Eladó négy virágház, Értekezni lehet Kert utca 34. 1384 Egy kutszivattyu és egy vaskályha el* adó. Deák Ferenc utca 19. 1433 Nap- és esernyő készítő műhelyemet Ószőllő-utca 21. szám alól Zr nyi Ilona-utca 9. szám alá, a Pacauer féle müköszőrűldébe helyez­tem át. Javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. — Használt ernyőket veszek. — Tisztelettel GROSZ MÓR, esernyő-készitő. 640 NjQffiatott Jdfea Klek laptwlajdoncw könyTBjoradájában, Nyirsgfházásj

Next

/
Oldalképek
Tartalom