Nyírvidék, 1919 (40. évfolyam, 73-121. szám)

1919-04-01 / 73. szám

6 1919. április 1. 119-1919. Sztóolcsriratp Mfárlaaa Rendelet. i. §• Aki a direktórium nevében vagy megbí­zásából annak felhatalmazása nélkül, akár hivatalok, akár magánszemélyekkel szemben eljár kihágást követ el. 2. §• Ez a kihágás 8—60 napi elzárással be­hajthatatlanság etetén elzárásra átváltoztatható 1000—50.000 koronáig terjedhető pénzbüntetés­sel büntetendő. 3. §• E rendelet végrehajtásával az első fokú rendőrhatóságok bízatnak meg. 4- §. Az első fokú rendőrhatóság ítéletei ellen a vármegye alispánjához, a vármegye alispán­jának ítéletei ellen mindig az ítélet kézhez­vételétől számított 15 napon belül a vármegyei direktóriumhoz felebbezéssel lehet élni. 5. §. E rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Nyíregyháza, 1919. március hő 28-án. Direktórium nevében: Beregi Sándor Fazekas János fcazmir Károly Kiss Roland Schmidt Mihály. > A nyiregyháJ statusquo úr. hitközségtől, 69-1C-19. sz. HIRD5TMÉNY, A második csoport pászka kiosztása követ­kező betüsorrendben fog to tér ni, délelőtt 9-12 óráig, dé.utái 3-6 óráig: április hó 2-án szerda délelőtt L—R április hó 2-án szerda délután S—T április hó 3-á; csütörtök d. u. V-Z csütcrtók délután és péntek ddeó'tt az eset- ; leg elmaradtak. Ingyen pászkát élvező szegé- • íiyek ápri is 7 én, hétfő dé.utin kapják meg illetéküket. Lisztbevásárló könyvecskéjét min­denki hozza magává 1. Előre figyelmeztetjük a közönséget, hogy a kijelölt időben jöjjenek, mert tzontul senki részére nem tartunic fel pászkát. Nyíregyháza, 19i9. március 31-én. Az elnökség. Vetőmag, gazdasági és kerti, minden menynyiségben kapható. Legmegbízhatóbb be­szerzés. Teljes garancia Rákospalotai Élelmiszerüzem Megrendeléseket: Dr. Steinberger Vilmos irodájában Budapesten Peterdi u. 39. III. 21. sz. 480 10 10 mm. sfiriteít paradicsom-füzet eladó 10 és 50 literes ballonokban. Kívánatra mintát küldök, ár megállapodás szerint — Bővebbet: Bi*. Vay Miklós 5013 gazdasága, Tiszalök. Felhívás. Tisztelettel felhívom a nyíregyházi motor-cséplőgép iu'ajdoüos urakat, hogy saiái érdekükben az idei benzin beszerzé­sét együttesen megbeszéljük folyó hó 30-án, azaz vasárnap délután 2 órakor a Gazda-Otthonban. 597-3 Garai János. Hirdetmény. Eladó egy 12 lóerős Podviryecz Gy. benzin motor, 1000 mm. Hotíer cséplő, elevátorial és teljes felszereléssel teljesen jókarban, vagy a motort esetleg elcserélném egy jókarban lévő 4 es gőz lokomobillal. Megtekinthető Garai János­nál Nyíregyháza, Alsósima )4 598 3 Felkérem a n é közönsé­get, kik velem szándékoznak kályháikat áirakalni és sparhetjeiket javittaini, szive* kedjetek most a tavasz folyamán, mert később sz uj kályhák felállítása kezdődik. Lórencz Szaniszló kaiyha rwMara, 525 2 Nyíregyháza, Ószóló u. 6. Gizella-Eg^lei kölcsönös élet- és hozomány biztosító intézet Budapest, SV-, Y?C'*UTCA 12. Gyermek- és életbiztosítások rendkívüli célszerű módozatokkal és olcsó díjtételek mellett köthetők. hmertftőkkel és bővebb felvilágosítással készséggel szolgál a Szabolcsmegyei főügynökség: WINTER JAKAB 49815 Nyíregyháza, Kossuth u. 16 Ügynökök és ögynöknök helyben és vidékre felvétetnek Teher-aufóval fuvarozást elvállalunk Ui-iitta 26 P7ám 514-S z őllcs gazdák figyelmébe! Gazdák és munkások mult évi tapaszta­lai a szerint, mindenfajta papirspárgánál tartó­Sftbtmk. gezdas-ögombbnak bizonyult a 3 szál­ból stdfott iHipretrált sz nes szőlőüötöíő papir­zsmeg, mely vékeny, de "erős, könnyű. így ki­adós, impregnált, igy vízhatlan, hajlékony, így könnyen köihető és tekercsedben lévén, leg­takarékosabban kezelhető Kspható nagyban és kic-Ínyben Kardos Lászl nál, Debrecen. Kossithu. 9 517 3 Értesítem a n. é. közönséget, hogy borbély és fodrász üzletemet kényelmesen berendezett manieür fülkékkel kibővítettem és ezentúl a manikűrözési rendszeresen bevezettem. A mé yen tisztelt közönség szíves pártfogását kérve. Zöldy Gyula, 487-5 borbély és fedi ász Takarék-palota. Apró hirdetések VESZEK jókarban levő használt gyermek­kocsit C m az Ujságbo tban. 1385 2 Egy modern hálószoba, ebédlő-berendezés eladó. Nádor utca 13. 56® Egy fiatal házaspír egy bútorozott szobát konyhával keres azonnalra. Cim a kiadóban. -1­Szarvas u!«a 93. szám alatt két teher­szállító taliga eladó 570 2 Egy 4 lóerős Ganz gyármányu. álló, htn^e­res Schuttlewarth cséplő garn tura eladó Me­lich De?sőnél Felsőbadar 8. SSÍ alatt meg tekinthető . 571 5 Egy 9 éves fakó piros szőrű tebén, tarka kesely, a tokaji vasárból elveszett. Megtaláló jelentse Buji György baisai lakosnál, hol illő jutalomban részesül. 572-2 Bodnár József és társai Káimánházán egy ekét és boionat talaitak. Tulajdonos ezeknei keresheti, 57i Eladó egy járgány vagy motorhajtásra alkalmas üztmkepes szecskavágó és egy szalmakazalozó (elevátor) Vasgyár utca 5 szám alatt. Jöfc8 Francia és német órát adok. — Cim az Djségboltban 1389 Ügyes tzttkacsijö deielönre kjanikozitt uri házakhoz. Ajanlatot a ki»dib& kér. 574 Bejárónőt keresek a aki főzni is tud. — Deák Ferenc utca 19. 577 Kufraszövet tessék „Kadicaí" veújagy­gysl legszebb és legtartósabb. Kapható mindes cinben. FÖLDES DROGÉRIA, Nyiregybáss Városház épülőt - 320 LINÓLEUM, express, kopal, kocsi lakkok, zöld festékek nagyban és kicsinyben kapható BRÜLL festéküzletében. Telefon 391, 362 100 ko/«na jutalmat adok annak, aki 1, esetleg 2 bútorozott szobát ajanl. Cim a kiadó­hivatalban. 558 2 Ócska, öntött vastöredéket vesz a leg­magasabb árban Irsay és Társa vasöntfidr, Nyíregyháza. 559 30 Jókarban levő egy személy által kezel­hető mángorlót keresek raogvatelre. — Cim a kiadóban. 567 — niM nnriTm-1—n—n— ••imiii hi mim -.«•«•=n Írógépet megvételre vagy havi bérletre keres a 39. tábori tüzetezred (Honved laktanya) __ 1_378 4 Elegáns kétfogatú bérkocsi kapható vidékre és a varosban megrendeléseket elfogad Schiam, Brüll-szálloda. Jókai-u 2 49 9 3­ELADÓ jókarban levő nagy faskamra Morgó-utca 4 s?ám alatt. 565 3 Eiegans kétfogatú bérkoc-d kapható vidékre és a városban me^rendeleseket ellogad Scham, Brüll-szálloda Jókai u 2. ___________4^93 Egy kerékgváit mühe.y szerszámokkal együt brrbeadó. Niaor ut.a ó2. Nap és esernyő készítő műhelyemet Zöldség tér 19 szám alól Vay Ádam-utca 25 szám alá helyeztem át. Kohn Marton. 430 Bnj'cson. Liliom-utca 20- számú haz eladó. firteke?ni ugyanott. 576 Egy forgalmas helyen egy üzlethelyiség kiadó. Éitekezni Jehet Kótaji ut ca 80 575 2 A forradalom alkalmával teljesen kirabolt s mindenükből kifosztott család kéri a jószívű, tzociális érzelmű közönség szíves pártfogását Férj beteges aki irodai alkalmazást kér, — felesége elvállal fehérnemű javításokat, harisnya- • kötést és fejelést gépen. — Megkereséseket kérnek Sóstói ut 18 ez. -5

Next

/
Oldalképek
Tartalom