Nyírvidék, 1919 (40. évfolyam, 73-121. szám)

1919-04-02 / 74. szám

%iregySsáza 6 1919. Április 2. 9 Szerda XL. évfolyam * 74 és Kiadóhivatal: S3fÉCHE>m-ÚT i SZÁM. HK&M m POSTACHE9UI ! Hádratefcit sssn *dtsn)t «*s.n. A Vörös sere és szervezése toborzása április 1 1919. március hó 30 án a Vörös Had sereg toborzásának végrehajtására nézve a kővetkező irányelvek mértéksdók : A toborzás vezetése : A toborzást minden hadosztály területén b^lül a hndiigvi népbiztos által kirendelt politikai megbízott irányitasa szerint a kinevezett hadosztályparai csnok (a székely különítmény paraicsnoUb) vezeti A politikai megbízott és a hadosztály parancsnok kötelességei: a) Vezetik a hadosztály területén belül a toborzást és alárendelt alakulások szervezését, b) megalakítják és utasításokkal ellátják a toborzó bizottságodat, c) idüi^lene sen beosztják a parar csnokokat századparancs noktól feltélé, d) felterjesztik a parancsnokok névjegyzékét váglpges kinevezésük végett a hadügyi népbizoshoz, e) gond skodnak a volt tisz'ek neveinek sajtó utján va*ó közzétételéről, akik a Vörös Hadseregbe felvételre jelentnez­tt k, f) ideiglenesen össze ~állitjik a hadosztály paratcsnokságokhoz beosztandó személyzetet. 2. A toborzó bizottságok i toborzás vég­rehajtására a politikai megbízottak és a had osztályparancsnokok mii den dandár csoport részére a s/ükséghez képest toborzó Dizottsá gokat állítanak fel A bizottságok hataskore a poli ikai megbízottak illetve a hadosztálypa­rancsnok utasításai értelmében V8gy az egesz dandaroopoit területére vagy annak csak egy részére (vagy egyes legyveintmekrt) fog kiter­jedő A toborzó b ;zottságok székhelyéül elvileg e Vöiös Hadsereg állomáshelyei választandó?, Budapesten 1 hadosztaly a I. II. és 111 ke riilet? ől jelent ezök részére a k lenföldi Bébel (volt 29. honvéd) laktanyában a masödtk had o cztáiy a Vili. IX X kerületből és Kispestről jelentkezők részsre Marx laktanvában (volt 1. bonvéd gyi-logezred) a külső ÜHői-uton a 3. hadosztály a IV V Vt VII. kerületből, vala­mint az Újpest és R'ikospalntáról jelentkezők reszére a Martinovics (voJt 32 es laktanyaba.) ezenfelül mind a harotn budapesti hadosztaly számara a Szerb utcai laktanyában, a tenge­resz dandár pedig a Falk M ksi u'cai lakta­nyfrb. n állított fel toborzó bizottságot. Vala mennyi budape li tüzér toborzasa az Engels volt Vilmos tüzér Jaktanyába történik Szükség szerint fiók toborzó bizottságok is felállitandók. Ez azonnal a személyzet Öíszeálliiásával elő­készítendő. A megszált területekről menekültek to borzösara közvetlen a demarkaciós vonalak mögött a fővonalak mentén a hadosztály dan­dar csoport parancsnokság által szintén toborzó­bizottságok athtandok fel. A toborzóbizottságok egy katona orvoson kívül három tagból állanak, kiknek kijelöléséről a hadosztályparancsnok gcndoskodís mindenkor a politikai megbízottakkal es a helyi direktó­riumokkal egyetértően. Minden toborzó bizott­sághoz a szükséges seged*zemelyzet (néhány irnok és küidörc) a hadosztály parancsnokság által kirendelendő Fok toborzó b zottságoí orvos nélkül is működheti tk. Ez esetben az orvosi vizsgálat a csapattestnél ejtendő meg, A toborzó bizottságok részere szükséges meg­felelően berendezett toborzási heiyiseg rendel­kezésre boesájtai dó. A toborzó bizottságok megalakulásuk után haladéktalanul lepjenek a terük tűkön működő Összes direktóriumokkal érintkez ésbe. A rend­fenntartás a toborzás alatt a helyi direktórium hatásköiébe tartozik A toborzó bizottság el­nöke a szükséges intézkedéseket a direktórium­mal megbeszéli. A toborzó bizottság Ugjainak az elhelyezésen és élelmezésen bivül laké he lyiikön (állandó taitózhodasi helyükön) napi 40 korona, kiküldetéseknél napi 7U korona díj jar ezeknek az össz.il.etrnényeknek kiutalása iránt az illetékes hadosztály hsdbizottsága az alarendelt es^atok gazdasagi hivatalait, illetve a hadosztályparancsnokság gazdasági hivatalait bízza meg. A toborzás végrehajtása alapelve melytől semmi körülmények között eltérni nem lehet, az hrgy a Vörös Hadseregbe való toborzás csakis a-fennt megállapított toborzó bizottsá­gok utján történhetik meg Minden mas szer vezet vagy testület által esetleg ;összetoborzott eberek. mielőtt a Vörös Hadseregbe véglegesen felvétetnenek, a teiüietileg illetékes toborzó­bizottsághoz vezetendf k, amely 8zután a tobor­zott embereket a toborzási lajstron ba felveszi és a Vörös Hadsereg hadrendje szerint be osztji. Csak azutan biztositható a toborzottak élelmezésegés felsZerelese. A Vörös Hadsereg tervszerű szervezése Budapesten valamint kis tei ülettel biró ! toborzó bizottságok a toborzást a toborzó bi | zottsag szekhelyén fogják végrehajtani. Nagyobb teiü!eitel bíró toborzó bizo'tságok a toborzást egyszerre a területek több pontjín hajtjak végre. Mozgó bizottságok gyors felállitasara minden előkészület megteendő. A jelentkezik kel a következőleg kell eljárni: Minden jelent kező. amennyiben a toborzó bizottság ál al megbízhatónak minősíttetett és katonai szolga­latra alkalmasnak ta altatott. valamint ma</at a „Kötelező' felvetele'nek aláveti, a Vörös Had­seretbo fölvehető. Mindenki, aki a Vóiös had seregbe, ily mc don felvétetik, a toborzó bizott­ság által „Igazolvány"* nyal látandó el, melybe a bevonulási állomás helye, csapatteste és a bevonulás napja bevezetendő. Minden jelent­kező, a már kiadott lajstromba bevezetendő ezekből egy példány a hadosztályparancsnok­sagnak, egy példány p^dig az aláirt ..Kőtelező'* csdtolasa mellett a« illetékes csapattest önálló osztály alosztály parancsnokságnak naponkent beküldendő. Evileg minden jelentkező fzon fegyver­nemhez veendő fel, amelynél a világháboiu'tan szolgalatot teljesített. Minden fegyvernemről külön toborzó lajstrom vezetei dő A gyalogság­hoz. lovassághoz éa tüzérségiig jelentkezők az eiöljáró dandar csoport parancsnoksághoz, az árkászok a hadosztaly parancsnokság intézke­déséi szerint a dandaicsoporthoz tartozó arkasz századhoz, a távíró és repülő szazadokhoz jelentkezők az elöljáró hadosztály parancs­noksághoz, egyéb különleges alakulásokhoz és prdig: lényszórókhoz jelentkezők a fényszóró keret parancsnoksághoz S/ékes'ehérvárra. a vasút ezrtdhez jelentkezők Va.zra, a hídépítő zászlóaljhoz (volt B.tckeiibabn) a motorcsónak osztaghoz és foy&makna osztaghoz jelentkezők Budapest Pallfy teri Petőfi (volt Radeczky) lak­tanyaba irányi'andek felvételük utan. Ha a to­borzásnál véletlenül műszaki csapatnál kikép­zett és ott szolgait emberek gyalogsághoz (a gyalogsági mü^aki század állományán telúl) vagy a lovassághoz, vagy a tüzérséghez kerül­tek volna, ugy ezek az illetékes arkaszszazad­boz illetve az egyeb különleges műszaki (»asut, fényszóró stb.) aiakulasokhoz aiteendök'. Kato­nailag ki nern képzeit jelen kezrk tartózkedasi helyük (lakásuk) és foglalkozásuk nyilvántartása meuett külön lajstromba vezetendők be E^ek az egyes dandarcsapatokban ^teljesen külön feikép ési osztagokkal egyesitendok és kiképzé­sük rögtön megkezdet dő, jelenleg tényleges szolgálatot teljesiiő katonák a Voiös Hadseregbe átlépni tartoznak M gkapják leszerelési illeté­küket és a magasabb z.-o dot március 25 tői visszamenőleg A rajtuk levő kincstári ruhazat lulnjdonukba megy at, de tartoznak ezt a Vörös Hsd-eregbcn való szolgál luk aiait az előirt t^riiés ellenében viselni Tartoznak aláírni az uj kötelezőt. Természetes, brgy a toborzó bi­zottságok a nem megbízható elemeket kizárhat­ják a Vörös Hadseregből A toborzó bizottságok naponként távirati­leg vagy küldönccel az elöljáró hadosztály parancsnokságnak s az illetőcsapattest öná ló osztály (alosztály) szűkebb kereteinek jelt mik, hogy fegyvernemenként hány embert toboroz tak. A hadosztalyparancsnokságok ezek alapjan szabályozzák a szervezést, intéztednek a raj­és szakaszparancsnokok azonnali megválasztá­sáról és a hados>talyon belül szükséges kiegyen­lítéseket illetőleg, gyalogezred, knel a IV., V. stb zászlóalj felállítását rendelik el. E?en feles számú zászlóaljból a toborzás eredményes baladása esetén uj ezredek keletkeznek A hadosztályparancsnoksápok a toborzás eredményéről naponként a h-dügyi népbiztos­ság VI. osztályához a 100 000/6 19i9. számú rendelettel kiadutt jelentéseket terjesztik be. Pogány, hadügyi népbiztos. Ara 20 fillér,

Next

/
Oldalképek
Tartalom