Nyírvidék, 1919 (40. évfolyam, 73-121. szám)

1919-04-01 / 73. szám

nyíregyháza, 1919. Április 1. 9 Kedd XL, évfolyam * 73 POLITIKAI NAPILAP £4 X. Jaures gyilkosát fölmentették «4íj:•!••>!. márdttg íi (A NtfkviíWk tmáíntójátái,j Párisból jelenlik: Viileini, Jaurés gyilkosát fölmentették. Á Vörös Hadsereg első csapatái elindultak a harctérre ífpöapeat, moicius 31 {A Ntfirvidék XHhsiifymi. Tegnap délben az 1. nemzetközi ezred első zászlóalja fölvonult a várba, ahol Pogány hadőgyi népbiztos üdvözölte a harctérre Induló vörös csapatot, UÜna Szamuelly Tibor, a hsdügyi népbiztos helyettese oroszul mondott beszédet a katoaakhoz. Ellenforradalmár huszártiszt t, mórciu* 81 tvááétoSétíféij Sopronból táviratozzák, hegy Maróli Géza 18 honvéd hu>zár ezred heli tisztet eilenfoíradotlfíii akció miatt elfogták és j forradalmi törvényszék elé állították Nem szabad a templomokat lefoglalni bttiapMt? március 81 {A Nyirvtdek tudúsit&iátóí.) A Forradalmi Kormányzótanács ren­deletet bocsátott ki, amellyel megtiltja, hogy nem szabad templomokat másra, nrintis'ea­tisztelet céljára lölh&sználni. Aki a temp­lomokat elfog adja, azt forradalmi törvény­szék elé állítják. Lefoglalják az összes lovakat üiiCftíicai, marctu* 31 KÁ Sytttviél íísáűstíöjíwtj;. A badügji népbiztos ma rendeletet bocsájtott ki a Vörös Hadsereg lóáliomá­njának biztosítása végett és ezért az ország területén levő összes lovakat le foglaltak. A lefoglalás alól csak a mező gazdasági ipari és közszükségleti munkát végző lovakat mentesitik. Spartacusi küldöttség Péterváron atuttpott* máram 31 Í .fi Rytrxfüléi íadoénájáioi) _ Berlinből jelentik: A spartacu^pk küldöttsége megérkezett Péter várra és ösz­szeköttetésbe lépett a moszkvai szovjet­kormánnyal. Készül a Tanácsköztársaság alkotmánya i'iK-.t- p *et, március 31 {A ítysrvidít UtdónUijáfél.) A forradulmi kormányzó'anács már a legközelebb nyilvánosságra hom azt a terveket, amelyen a magyar Tanács­köztársaság alkotmánya föl fog épülni Minden község, város ma^a választja ta nácsat és ez a tanács küld ki tagokat a járási, illetve megyei laaácsba. Az orszá­gos tmácsba viszont a megyei tanacsok delegálnak. C-ak a dolgozok birnak aktiv és passzív választói joggal, még pedig nők és férfiak egyaránt 18 éven felül. A Vör^s Hadsereg katonái is valasztók. Papok, szerzetesek nem valasztók. Baját Szerbiához csatolják • márdua SÍ. {A N&rwlék tiuiósifimnúi s Bajáról jelentik, hogy az ottani szerb főispán közhíré tette Bajának Szerbiá­hoz való esitoiásat. Lefoglalják a magán ékszereket c atíttjMSSt mát citts 31 iA ByirviMt ttuMntónátoi. A Forradalmi Kormányzótanács jen deletet bocsátott ki, amellyel a 2000 ko­ronán felül levő arany ékszereket elismer vény ellenében be kell szolgáltatni. Zár alá vették az összes biztosító intézeteket agjrfcfetfc márchu 81 (A Nyírvirttk MétiMgdtá A forradalmi kormányzótanács az összes biztosítási intézeteket zár alá vetie és a Pénzintézeti Központ felügyelete alá helyei te. Véres összeütközés a cseh katonákkal Ungváron v* Ajdfwflíi Móiisit&ától.* c-sfiss^rsi, méretűt 31 Ungvárról táviratozzák, hogy az ottani csth zsupán Csa'hy József dr. az „Uugvári Munkás ' szerkesztőjét, valamint a szociálist a-párt vezei őségét le> artóztat­ták és autón Kassa irányába elszállították őket. A varosban igen négy áz elkese­redés, a lakosság és a cseh katonák kö­zölt összeütközés támadt, amelyneR nyolc halottja és igen sok sebesülije van. •Szaporodik a Vörös Hadsereg iA £i>jvirsdi& fuctóntójátOt . ntáfdut 31 A hadögyi népfciz'osság jelentése szerint az egesz országban nagy sikerrel folyk a Vörös Hadsereg toborzasa. Dem-ececbői jelentik, hogy a debre­ceni Vörös Hidsfreg első zászlóaija teg­nap délután elindult a frontra. A prulclárdikiatura A felszabadító tény a „proletárdiktatúra" terjed a világon. Emberek nem fogtok nyomo­rogni, nem lesz lealázás, eltűntek a társadalom fatyuhajtásai, a nagy bálvány papjai, a tőke birtokosai. Emberi gyengeségeket, nagyhatalmi tébolyodottakat szadista lelkeket tiport le az uj korszak s az eszmék a szeretetben, a proletári­átus szellemében diadalra jutottak. Ti nyomorgók! Lelkünk már megtelt a sok nyomorúsággal, kipattant a nyomor s fele­letet adott az elnyomóknak pörölytítéseire. Egy kis sajka elindult a vértengeren át, nagyon gyenge világló ponttal utat keresve magának a sötét emberi vágyakon. E kis szövétnek a proletárság vágyai voltak, melyek borzalmas kapitalizmus ellen folytatott harcok közepette fejlődtek világot megváltó eszmékké. A dolgozók elnyomták a heréket s mást nem akartak soha, mint miket megvalósítottak, hogy mindenki számára biztosítva legyen egyformán szeretetben, megértésben, a tudomány által biztosított jólétben á földi élet. Az a sok energia, melyeket nyomorult uzsorás kezek pénz alakjában eldugdostak a Ara 20

Next

/
Oldalképek
Tartalom