Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 221-295. szám)

1918-10-31 / 247. szám

1918, október 31. Nyíritidék. 3 Innen a jogos elkeseredés melyet szé­Jes rétegből a legújabb árszabályozó ren­delet kiváltott. Mindezek alapján kérve kérjük Nagy­móltóságodat, hogy a káposzta árát az egész idényre negyven koronában megálla­pittatni és a legutóbbi napokban bevont mázsánkénti tiz koronát termelők részére visszafizetni méltóztassék. Demecser, Tuzsér, Kisvárda Pálro­ha. Tass, Gégény, Székely, Keék, Bogdány Rád, Ha ász, Megyer, Ibrány, Buj, Pa­iszab, Kótaj, Kemecse, Oros, Beszlerec, Ujfehértó, Dombrád, Berezel, stb. közsé­gek káposztatermelő kisgazdái. wwwvwvy ^vwr wvsrmk.--r w4 ww» »»»•»' radikális párt megalakulása lyire|?tiázáB Szabolcsvármegye öt vaggon lisztet kap •ny Mm a poljrsíoíioz l^MAiv^MKttt, «£Mh*r 10 {A JtyWvMMt Az Országos Polgári Radikális Párt yiregyházi megalakLását előkészítő bi­zottság az itt következő föihivássJ for­dul Nyíregyháza város radikális gondol­kodású polgáraihoz: Magyarország népe forrongásban van. Ideges türelmetlenséggel várja pererői­perere az egymásra torlódó esemény ek változásait és az országban mindenütt lá­zas izgatottsággal alakítja meg szerveze­teit az öntudatra ébredt polgárság. Mozduljon Nyíregyháza város dolgo­zó társadalma is. Uj időket élünk és egy teljesen meg­változott, egy uj Magyarországot aka­runk. Ne nézze senki össze.ett kezekkel! ezt a vállalkozást, de teljes odaadással vegyen részt sorsának intézésében. Hogy ezt meglehesse, a po'gári tár­sadalomnak elsősorban szervezkedni kell. Megalakítjuk az Országos Polgári Ra­dikális Párt Nyíregyházi szervezetét és felhívjuk Nyíregyháza város dolgozó tár­sadalmát, hogy pártunkhoz csa.lakozzék. Szólunk elsősorban a szellemi mun­kásokhoz, a ma pro le árjaihoz, akik ép­pen szervezetlenségüknek köszönhetik el­viselhetetlen helyzetüket. Most, szinte az utolsó pereben létérdekük kíván a, hogy abban a partban vegyék ki részüket Ma­gyarország demokraiizá ásában, amely a javítását és a többi szabad pályán levő köztisztviselők elviselhelet en helyzetének szellemi munkások anyagi és erkölcsi ér­dekeinek törvényes véde.mót elsősorban tette programmpontjává. De éppen ugy a Po'gári Radikális Pártban kell tömörülnie a kereskedő, ipa­ros és kisbirtokos osztálynak is, mert min­degyiknek az a cé ja, hogy uj alapokra fektessék Magyarország ipara és keres­kedelme és demokratikus birtok-politiká­val 1 földet juttassunk mindazoknak, akik -azt saját munkaerejükkel megművelni ké­pesek. Mindnyájan érezzük a forrongó idők szelét. Nagy változások vannak kilátásba. Ezt gondo.ja jól meg mindenki és le kes munkakedvvel tömörül jön a most megala­kítandó Radikális Polgári Párt zászlója alatt. Az egyes szervezetek már megkezdték működésűket és egy két nap alatt oly eredményeket ériünk el, hogy már csü­törtökön f. hó 31-én este fél kilenc órakor előzetes alakuló értekezletre gyű ünk ösz­sze a Kereskedők és Gazdák Körének he­lyiségében, amelyre a párt tagjait és a belépni szándékozókat ezúton hívjuk meg. Csatlakozások és belépési nyila'koza­tok Dr. Garay Kálmán pártvezetőségi tag •címére küldendők be. Az előkészilő bizottság. október 30 ijftmiroti mmbatvrtuHkUílj Szabolcsvármegye alispánja nemrég felterjesztést intézett a közélelmezési mi­niszterhez és e felterjesztésben elmondot­ta, hogy a Szabói csín egye ellátatlan la­kossága részére legutóbb kiutalt lisztmeny­nyiség nem elég és ebből nem tudják ki­adni az ellátatlanokat megillető fejadago­kat. A felterjesztés arra kérte a közélelme­zési minisztert, hogy vegye tekintetbe az egyébként is méltánylást érdemlő indo­kokat és a rendes kiutaláson felül utal­jon ki még valamelyes mennyiséget Sza­bolcsmegye ellátatlan lakossága részére. A közélelmezési miniszter értesülése­im szerint e felterjesztésnek eleget tett an­nak ellenére, hogy mostanában egyetlen városnak, vagy vármegyének sem utaltak ki lisztet a rendes kontingensen felül. — Szabóicsmegyévei szemben azonban kivé­telt tettek és a közélelmezési minisztéri­um utasította a Hadi Terményt, hogy a rendes havi kontingensen felül Szabolcs­vármegye részére meg öt vaggon lisztet sürgősen szállítson le, illetve utaljon ki. Ezt a mennyiséget alkalmasint legközelebb beszámítják Szabolcs vármegye kontingen­sébe, amelyet valószínűleg e néhány \ag­goimal felemelnek. s*aai Jen Nagy ' tüntetés Bécsben Andrasssy ellen és melleit ftaésy október éO (A Kt^oiM *wHA*itá<aMl,) Bécsből jelentik: Tegnap estefelé a bé­csi külügyminisztérium élőit nagy tömeg jelent meg. közöttük igen sok nő. A tömeg zenekarral vonult föl több reichsrati kép­viselő vezetésével. Andrássy megjelent a külügyminisztérium erkélyén Winclisch­graetz herceg társaságában és a követke­zőket mondta: — ígérem önöknek, minden emberileg lehetőt el fogok követni, hogy a körülmé­nyekhez képest jó és gyors békét szerezzek országaink és békefejedelmünk üdvére. Ezeknél a szavaknál Andrássyt viha­ros közbeszólások zavarták: Éljen a né­met birodalomhoz való csatlakozás! Le Andrássy vall Pfuj Andrássy! Vesszen Ma­gyarország! El Magyarországtól! Percekig tartó zűrzavar támadt, mi­közben Andrássy nem tudta folytatni eb­szédét. Végül ennyit mondott: — Bízom Bécs lakosságában, ajánlom magam! — ezzel sarkon fordult és eltávo­zott az erkélyről. Más verzió szerint a tömeg nagyobbik része melegen ünnepelte Andrássyt, akit az osztrák-németek nevében egy osztrák képviselő üdvözölt. Osztrák merénylet Magyarország ellen ismtnmetU október 30 vA NyimoMk UtdOMHfétdl ) A Magyar Nemzet. Tanácsnak tudo­mására jutóit, hogy Ausztriáabn a leggya­lázatosabb merénylet készül Magyarország területe ellen. Azosztrák kormányok tár­gyalásokat folytatnak különböző nemzeti­ségekkel. hogy Magyarország területi ro­vására elégítsék ki magukat. így Ausztria Horvátországnak ígérte a Dráva- és Mura­közt, valamint Bácskát. ÚJDONSÁGOK — ftiíTdjTmfr virígof a hősöt slrJSraf Bencs Kálmán dr. pdgármesTer a kö­vetkező felhívást bocsátotta ki a város pol gárságához: Magyar hazánkért, mindany­nyiunk jobb sorsáért dicső halált halt katonáink sírjait a kegyelet ünnepén a halottak napján szercleiünk és hálánk je­léül virággal borítani szent kötelességünk. Felkérem polgártársaimat, hogy a hősök sírjára felajánlott virág és koszorú ado­mányaikat október hó 31-én délután 5 óráig vagy november hó 1-én dé előtt 10 óráig a városháza tanácstermébe küldjék! feli — Ilevesl Piroska hangversenye. A spanyol 1 járvány miatt az idei hangver­senyszezon megnyitása is megkésett. Mi­után a járvány már most is jelentékenyen enyhült, remélni lehet, hogy rövid idő múlva teljesen megszűnik. A zenei évad első eseménye Ilevesi Piroska hangver­senye lesz november 16-án. A kiváló fia­tal művésznő mielőtt németországi váro­sokban tartandó hangversenykörutjára in­dul, néhány vidéki városban fog fellépni. Nyíregyháza közönségének a niult évben volt alkalma megismerni elsőrangú kvali­tásait; reméljük, hogy sikere most sem fog a tavalyi mögött maradni. Jegyek elő­jegyezhe'ők Jakabovits Fanny k. "a. tőzs­déjében íü. íö és 6 koronás árban. — Változás a kéményseprő kerül töb­ben. Ismeretes az a hosszadalmas küzde­lem, amely a nyíregyházi második kerüleli kéményseprési kernelért hosszabb idő ó­ta folyik és amelynek az lett a vége, hogy a belügyminiszter országos pályázatot Íra­tott a kerületre. Az ország minden részé­ből igen sok pályázat érkezett be a város tanácsához. A pályázók között volt Ka­zár Ferenc nyíregyházi kéményseprő mes­ter is, aki évek óla nagy megelégedéssel látja el munkakörét. Mivel kazár a ta­nyai kerületben dolgozott, a tanács mól­tányosnak látta, hogy a nehéz tanyai ke­rület helyett a könnyebb városi kerüle­tet kapja meg, épen ezért ezt a kerüle­tet neki adlák. A Kazár Ferenc volt ke­rületét pályázat mellőzésével Varró An­drás nyirlassi kémény seprősegédnek rd ák mint a vármegyében levő legöregebb se­gédnek, aki szintén pályázott a második kerületre. — Ha'á'ozás. Nádassi Mihály révara­nyosi tani ót és családját nagy csaj:ás érte. Családtagjainak díszéi, Annuska nevű le­ányát a spanyoüláz következtében elra­gadta a halál. — Háborús gazdasági rendeletek gyűjteménye. A kereskedelmi és iparkamara felhívja a kereskedelmi és ipari érdekeltség figyelmét, hogy a Magyar Vámpolitikai Központ kiadásúban megjelent háborús rendeletek gyűj­teményének hatodik kötete két részben A kö­tet ára 70 korona. Akik a köpetet megszerezni óhajtják, a pénz előleges bekü'dése mellett értesítsék erről a debreceni kereskedelmi és iparkamarát. — Nem az apja, hanem a lia. A INyir­vidék a napokban Gabristyák György li­szapolgári kéményseprő tragikomikus ese lével 1 kapcsolatban megírta, hogy a ké­ményseprő Gaszper József nyiregyhá i ké­ményseprővet volt együtt és elvá ásuk u­tán történt meg a kifosztása. Most idősb. Gaszper József kóményseprőmesler annak megállapítását kéri, hogy nem ő, hanem az ugyancsak József nevű fia volt együtt Gabristyákkaf. Ezzel kapcsolatban a következő nyi­latkozatot kaptuk: Tekintetes Szerkesztő­ség! A »Nyírvidéki folyó évi október hó 27-iki számában a Napi Hirek rovatában személyemet érintő dolog lé elett közzé, amely Szerint Gabriscsák tiszapolgári ké­ményseprőmester kifosztásával leltem

Next

/
Oldalképek
Tartalom