Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 221-295. szám)

1918-10-31 / 247. szám

4 1918 október 3), meggyanúsítva. Miután most már bebizo nyitást nyert azon tény körülmény, hogy fentnevezett egyén ve em nem hozható kapcsolatba: tisztelettel kérem a tekinte­tes Szerkesztőséget adjon helyt becses lap­jában jelen soraimnak azon hozzáadással, hogy becsü'e'emben ért isértő vádaskodása miatt Gabricsák ellen büuügyi utón a fel­jelentést egyidejűleg megtettem. Nyiregy­háza, 1918. október hó 30. A tekintetes Szerkesztőségnek alázatos szolgája: Gasz­per József, nyíregyházi lakos. — Uj könyvek. Mar'itt: A gránátkő­ves asszony 6.00, Mariitt: A bagolyvár 7.70, Székely Aurél: Vihar után 8.80 Dré­gely Gábor: Egy férj, aki mindent tud 5.80, Rákosi Viktor: Pa'ozsnyalu Tamás 6.60, Kuprin: A kripta: Ara 8.80. Vay Sándor: Pestmegyei históriák 8.80, Laka­tos László: Egy válópör története 8.80, Harsányi Zsolt: Sekszpir a Nyujorkban ára 8.80, Landsberger: Kacagj Bajazzó 19.80, Bacsó Béla: A Stefcsik ház 7.20. Pásztor Árpád: Vengerkák 8.80 Jean Ri­chepin: Derék emberek 8.80, Zemp'ényi Klára: Egy elkésett ember évei 7.7Ö, Strindberg: A bűnbak: ára 8.80, Gábor ^Jidor: Hét pillangó: ára 14,60, Gábor An­dor: Vidám könyv: ára 11.—, Fö'di Mi­Jiály: Sötétség, .ára 9.90. Somlay Károly: JPTalizmán: ára 6.60, Forró Pál: Huszon­hatévesek, ára 9.90, Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés, ára 17.60, Biró Lajos: A haldokló ország, ára 8 80. Biró Lajos: A Moütorház, ára 17,60, Pakots; Bódió aká­cok, ára 8.80, Dumas: A Oííemeiiceau ügy, P.80, Henry de Regnier: Hazajáró muít 11.—. Flaubert: Szt. Antal csodatér tele: 11.—, E. és J. de Goncourt: Lacer­teux Germinie: ára 11,—. r SPOHT A nyíregyházi csapatok fényes gyözelcne A keilemellen és hideg idő dacára igen szép számú közönség előtt folyt le a kettős mérkőzés a bujtosi sportteípen. Mindkét nyíregyházi csapat tudása leg­javát vitte a mérkőzésbe, hogy sikerekben <ius szezonját fényes győzelmével fejezze be. Ny. 1. V. E. — D, F, G, 9 : 0 (f élidő 5 : 0.) A Ivisvárda Pátroha kombinált csa­pat késése miatt a fenti két csapat ját­szott, először. Mindjárt az első percben a Nyíregy­háziak gyönyörű támadásokat vezetnek a debreczeniek kapuja ellen, aminek meg is lett az eredménye. A csatár-sor élén Papp Lajossal! elsőrangú volt, de kitett magáért a védelem is. A csapat összeállí­tása e'tsőrangu volt és "konstatálnunk kéli azt, hogy ha a Ny. T. V. E. a muít vasár­nap ezt a csapatot Gdovin és Styevővall megerősítve állította volna ki a kasaiak ellen, ugy szép győzelemmel szaporította volna sikereink számát. A mérkőzés igen szép volt, mert mindkét csapat szép fair játékot produkált. K. S. C. — P. F. C. kombinált Ny. T, V, EII 4 :0 (félidő 1 : 0) A Ivisvárda Pátroha Debreczen kom­binált ngyanis ennek kell nevezni, mert a "Debreczeni Tootbalt Club játékosaival volt megerősítve a Ivisvárda Pátroha kom •binált csapata, de igy sem tudtak ered­ményt elérni, még az első félidőben csak' bírták a tempót de a második félidőben már teljesen kifulladtak, ugy annyira, hogy állandóan a saját térfelökön folyt a játék. A Ny. T. V. E. II. mindennek dacára most nem produkált olyan szép összjátékot, mint a mult hetekben a Ny. T. V. E. 1. csapata ellen, ez azonban az összeállítás rovására írandó. Á. felelős szerkesztő; KERTÉSZ LASZLÍ szél elltn védve, pohárban, kapható minden fost«rüzieiben. s?oba világításra is alkalmai. Q9 ISladLá gép Egy 4 es Hoffer és Schrantz-féle locomobil, robai cséplővel, teljes fölszereléssel eladó. Értekezhetni Palotay Istvánnal, Nyiregyháza, Vasgyár-ut. 129 „Kútfúrási Vállalat" 104 BENCZ ANDRÁS Nyiregyháza, Vay Ádám-u 53 Vállat e szakmába rigó összes munkákat szaksz»rtt kivitelben. Megsemmisült kutak csöveit megveszem Kövesuí mentén 138 megvételre keresek 20, 80 vagy 40 holdas birtokot, mindent megtermo földdel, 8—4 szobás lakás és pin­eével, lenne rajta kevés szőlő és gyümölcsös. — Közvetítők ajánlatát is elfogadom. — Debrecen. Seszta­kert, Komlósi ut 41. KardOS GÉZJ. Sdes Ül ártott i i Aranykereszt -J- Drogéria Városház palota Telefon 230. legjobb beszerzési forrás az összes toilette cikkekben Hajmosó Schamponok. Toilette borax Illatszerek dekaszámra kimérte. Körömápoló szerek, köröm reszelők. manicur ollók. Eau de Cologne Szájvizek, fogkefék, hajszerek, kézfinomi­tók. — Háztartási és gazdasági cikkekben, továbbá gyógyáruk, kötszerek és sebészeti anyagok. Fényképészeti cikkek Rum- és likőr compositiók. 85 A villanyvilágítást pótolja az uj rendszerű CARBID LÁMPA és GYERTYA Villflnyzseblámpák és elemek. Kapható KATZ MIKSÁNÁL, Nyíregyházán, Takarék-palota. 135 A NYÍREGYHÁZI ÁLTALÁNOS HITELINTÉZETr.t. mesbizható hivatalszolgát keres Ajánlkozók személyesen jelentkezzenek. 148 M. kir. nyíregyházai hadi lókórház. 1088-191S. hlk. Lóárverési hirdetmény. Alólirott lókórházparancsnokság közhírré teszi, hogy Nyíregyházán, a honvéd lókórházban 1918, évi november hó 9-én d e. 1t órakor lóárverés fog tartatni. Ezen árverésen minden kötelezettség nél­kül selejtes lovak lesznek eladva, bárki min­den igazolvány nélkül részt vehet. A lovak kötőfék nélkül adatnak át. Nyiregyháza, 1918. november hó 31. 15 i Lókérfiázparancsnokság. elsőrendű tölgyfából készült uj boros hordók mig a készlet tart, Kótaji utca 44. sz. 513 Jegyzői teendők végzésétien jártas gyakornok, ki a kassai közigazgatási tanfolyamra van lölvéve, a tanfolyam későbbi idei megkezdéséig bármely községi elöljáróság­nál bárminő munkák végzésére ajánlkozik. Crna a kiadóhivatalban. 149 Apró hirdetések Azonnali belépésre egy kimérőnőt keresek. Cim a kiadóhivatalban. ]9i 5 szoba, iürdőszoba és 4 lóra való istálló és nagy kerttel ház eladó. — Cim a kiadóban. 188 §0 évi gyakorlattal biró okleveles gaz­datiszt ál'ást k*res. Bocskai -utca 23 sz 172' 500 koronát fizetek annak, ki en?em g—4 szobás megfelelő lakáshoz juttat, Csillag, Szabolcsi Hiteibank, 169 RADIGAL a legjobb és legszebb RUHA­SZÖVET FESTÉK. Kapható Földes Drogéria, Yarosház palota. 145 Propper Ödön gazdaságában Nyírtura gépész-kovács állás betöltendő. Aratógépekkel való bánásmód megkívántatik. 180 A tiszalöki utnál 4 hold föld van eladó. Értekezni lehet Sely ero u'ca 9. 177 Jegyzői teendőkben jártas egyén Ven­esellő községnél alkalmasást talál. Fizetés megegyezés szerint. Ajánlat jegyzőhöz teendő. |96__ ___ __ __ Két üreg. három köpenyeges, keveset használt egyszárnyas ajtó e adó. Ugyanott egy vasmosdó eladó. Szarvas-utca 4. 9GÖ 50 koronát kap, aki szoba-konyha lakást ajánl. Cim a kiadóban. 968 Villannyal felrzerelt és zongorával ellá­tott s^iát bútorozott lakásomba megfelelő uri­leányt, illetve urinőt keresek november 1-ére, vagy 15-ére. Cim az Ujságboltba n. 195 Magános nőnek egyszoba-konyha kiadó­Egyház utea .18, Ugyanott egy fürdőkád eladó. Bárány bőrrel bélelt, kék posztó banda eladó. Cim a kiadóban. 200 Eladó a Kertutca 19, számú ház, telek­kel együtt. 199 Ügyes kiszolgáló leány felvétetik. Cim a kiadóban . 198 Tiszta, jólelkű asszonynak háromhónapos kislányom tartásba kiadnám, jó bánásmód és egy helyről való tej megkívántatik. — Cim Nyirfa-utea 44. 197 Eladó egy erős, gazdasági féderes talyiga, jókarban, ruganyos bőrüléssel. Értekezhetni Kótaji-utca 54 . 973 Egy bútorozott szoba villanyvilágítással elsejére kiadó. Ugyanott férfi télikabát is van ela dó. Rózsa-utca 42 . 972 Bérház a piacon eladó Cim az Ujság­boltban . 971 Elveszett egy feketa esőköpeny Szabolcs­vagy Bethlen-utcában. A becsületes megtaláló juttassa Buza utca 12. szám alá 970 Minden könyvet m«g rehet az IJJsájj boltban. Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom