Nyírvidék, 1917 (38. évfolyam, 216-288. szám)

1917-11-27 / 263. szám

t J&immiK 15) 17. november 27 Nyíregyházán és Szabolcsban nem lesz tej-jegy Budapest, november 26 (Fővárosi munkatársunktól.) Az Országos Közélelmezési Hivatalt vezető miniszter nem rég rendeletben sza­bályozta a tej forgalmat. A r endelet in­tézkedései szerint mindama helyeken, a hol a lakosok száma meghaladja a tízez­ret, tejjegyeket kell életbe léptetni és eze­ken a helyeken szigorúbb hatósági ellen­őrzéshez kötik a tej forgalmát. Mikecz Dezső, udvari tanácsos, Szabolcs várme­gye alispánja fealiratban most arra kér­te az Országos Közélelmezési Hivatalt, — hogy a rendelet Nyíregyháza város, to­vábbá Kisvárda, Polgár, és Ujfehértó köz­ségek területén ne léptesse életbe. Ezt a kérelmet az alispán azzal okolta meg, hogy az említett három községben a tej szükség­let biztosítva van, igy tehát ott szigorúbb rendszabályokra szükség nincs, Nyíregy­zán nincs ugyan biztosítva a szükséglet, de itt a jegyrendszer bevezetése és a szigo­rúbb ellenőrzés, illetve a szigorúbb ható­sági beavatkozás zavarokat okozna, mert a környékbeli termelők nem minden nap, hanem hetenként kétszer hozzák be Nyír­egyházára a heti piacra a tejet és igy a napi érvénnyel kiállított jegyek beváltha­tók nem lennének. Ezért kéri -az alispán, hogy az emlí­tett helyeken a Közélelmezési ífivatal te­kintsen el a rendelet életbeléptetésétől. Értesüléseink szerint az Országos Közélelmezési Hivatal akceptálja is az al­ispán felterjesztését és néhány nap múlva művészettel mondotta el Bródy Sándor háborús prológusát, majd Lázár Mikló kis művészi novelláját olvasta föl utói érhetetlen előadásban. Azután Lázár Mik lós ült a fölolvasó asztalhoz és nagy írás művészettel megirt haditudósitásaiból ol vásott föl néhányat a közönség őszülte tetszése mellett. Zsámboky Miklós gordonkaművész és Gergely Miksa zongoraművész kétszer sze­repeltek a műsoron. — Zsámboky játéka mint mindig, most is frenetikus hatást ara tot, a művészi technika mellett érzés van a játékában, a hurok simulékonyán enge­delmeskednek mesterüknek, a gordonka fá­jából kicsalt hangok a .szívig hatnak. Ki sérője, Gergely Miksa művészi, kiváló technikájú játéka sokban segítette elő Zsámboky sikerét. A szünet előtti utolsó számként Borbély Sándor dr. olvasta föl egyik nagyobbszabásu, sok költői erővel megirt háborús versét, amely nagy tet­szést aratott. Szünet után dr. Bánóczy Dezsőné ült a fölolvasó asztalhoz és Milotay István el­maradt fölolvasása helyett Krúdy Gyulá­nak ez alkalomra irt kedves, közvetlen írá­sát olvasta föl, amelyet mai számunkban közlünk. Végül Nádayné adott elő nagy tetszés mellett pár háborús költeményt Régi nyíregyházi hősöK megérkezik a vármegyére az Országos Közélelmezési Hivatal leirata, amely en­gedélyt ad arra, hogy Nyíregyháza város továbbá Polgár, Ujfeliértó és Kisvárda községek területén a tejszükséglet kielégí­tése az eddigi rendszer alapján történjék. Ez ügyben az Országos Közélelme­zési Hivatalnak tejkérdésekkel foglalkozó ügyosztályában a következő kijelentést tették előttem a Nyírvidék számára: — Az Országos Közélelmezési Hiva­talnak az az álláspontja, liogy a tejkérdés­ben kiadott rendeletet nem lépteti életbe • olyan helyeken, ahol szigorúbb hatósági j beavatkozásra egyrészt nincs szükség, — j másrészt pedig, ahol ilyen beavatkozás za-; varokat okozna. Ez az eset fennáll az em 1 itett helyeken is és azért a szabolcsvár­megyei alispán felterjesztésének az Or­szágos Közélelmezési Hivatal eleget is tesz (Jgy tudom, hogy az idevonatkozó le iratot az alispáni hivatal néhány nap Hiulva megkapja. Paál Jób. 0n­Irodalmi est a Koronában Krúdy Gyula és Lázár Miklós Nyíregyházán Nyíregyháza, november 20 (A Nyirvidik tudósítójától.) Nyíregyháza két "kiváló fia rendezett tegnap este a nyíregyházi rokkant katonák alapja javára irodalmi estét, két nyíregy­házi származású író. az egyik évtizedek előtt, a másik alig pár éve, hogy elkerült Nyíregyházáról, ahova műidig szívesen vágynak, örömmel jönnek vissza, gorndo­latban gyakran járnak itt közöttünk, Írá­saikban sokszor térnek vissza a szabolcsi homokhoz, a nyíregyházi akácosokhoz. Rendkívül nagyszámú ós előkelő kö­zönség jelent meg tegnap este a Koroná­ban, amelynek díszterme színültig meg­telt közönséggel. NádaynJ, Tasnády Ilo­na, a Nemzeti Színház művésznője nyitot­ta meg az estet, sok közvetlenséggel, nagy Az Orosi-utcán, Jurás polgártárs ven déglőjében valaki, megkopogtatja az asz talt. — Hej, zsidó! Miután a kiáltásra senki sem jelent­kezik, most már botjával zörög a vendég. — Zsidó, — ismétli. Jurás sógor manipuláns bajuszával előjön a kertből és azt feleli: — Kérem, itt senki se zsidó. De a vendég tovább zörög és hánya­vetien odaveti: — A pízzemért mindenki zsidó Ez a régi Nyíregyházán történt. A mai emberek nem is igen emlékez­nek arra a regényes, sőt vadregényes Nyír­egyházára, amelyet már az eszlári per a­latt leírtak Eötvös Károlyék és társai, a­milyen Nyíregyházának ma már nyomát sem találjuk. Eltűnt a Bujtos, diákoknak, varrólányoknak, és halálos párbajoknak találkozóhelye. A Bujtos, amely a város alatt terült el gyümölcsöskertjeivel, raké­tás szüreteivel, dzsungelre emlékeztető va­donjával és titkos sétautaival, a régi Nyír­egyháza sok szerelmét látta. Ide szökdös­tek ki a kisasszonykák és régen porrá vá­lott gavallérjaik, hogy nevük kezdőbetűit |a padba, vagy a hársfa kéregjébe bevéssék. A lehempergett fűben tanultak a diákok, akik mostanság kopasz fejű, mély embe­rek. Ország bölcsei, város vezetői. De ha­lálos párbaj is történt a Bujtoson, jobb erről ma már nem beszélni. Ki emlékszik ma már a Csárdára? Ari­ra a vadrucás, gimes tóra, amely a régi nyírvizekből maradott meg az orosi sző­lők alatt a város határában. A Csárda-tó nevezetes volt arról, hogy szép nyíregyházi lányok, asszonyok fürösztőtték benne bá­jaikat. Gyalog, talyigán, az orosi szőlők­ből vig szüretből jövet, meglátogatták a Csárda-tót a nyíregyháziak, sarkig érő ingben fürödtek a Mária-képű tirpáklá­nyok, nagybajuszu csizmadiák, jókedvű di­ákok. Messzire a nádak között Gaál Endre levéltáros dupla puskája dörrent, vitte ha­ea a mindennapi vadat, pirosorru vadrécét, vagy szőke nyulat. Itt is szerelem volt, — mert hisz a városban vigyáztak az er­kölcsre. A Sóstót ki tudná régi értékében? A boltozatos utat, amelyen a tölgyfák egy­másba borultak, mint a város régi ősei, a szépnövésü szarvasi tótok, akiket a nyúl­szájú Károlyi telepitett meg a homokban. Ki tudná a cincércket, amelyek a tölgyfákon szaladoztak, az erdő báját, ti­tokzatosságát, fuvolahangu tisztását, szen­timentális gyalogutját. Ki tudná á tónak visszhangját, hold­fényét, éneklését, midőn olyan emberek vonták az evezőt, vagy elmerengve ül­tek a parton, akik ma már a Morgó-teme tőben alusszák örök álmukat. Hát még a régi utcák? Az ábrándos Szentmihályi-utca, ahol a legszebb lá­nyok laktak, a Tokaji-utca, ahol mindig szerenád volt, a Selyem-utca, ahol rozma­Jring-illat volt. Megvallom, az volt a tervem, hogy összeírom a régi fej fákat, a régi sírfel­iratokat, a városi temetők halottainak ne­vét, akik mind az én barátaim, ismerőse­im, játszótársaim, legkedvesebbeim vol­tak. Ámde nagyon öregnek, vagy nagyon fi­atalnak kell lenni, hogy az ember szíve­sen látogasson el a temetőbe, ahol roko­nai laknak, akik már nem adnak választ a köszönésre, sem a hogylétük iránti tu­dakozódásra. Hagyjuk tehát a temető halottait, és nézzük kik maradtak itt abból a vadregé­nyes, a Taraszkoni Tartarin hazájára em­lékeztető Nyíregyházából, nézzük az ele­ven gavallérokat és úrhölgyeket. A Sóstón Benczy muzsikált. Egykor zenetörténelmi írók jegyzik fel liegódümüvészetét, mint a Cinka Pan­náét, vagy a Patikárius Ferkóét. Eleven figura a régi Magyarországból. Nagyapá­ink és apáink vele Löltötték keserves vagy, örömteli napjaikat. A már eltűnt sárga Európa-szálloda, de még inkább a Bes­senyei-kert helyén terpeszkedő Rózsakerti féle nagyvendéglő tudna beszélni apáink napokig tartó csöndes mulatozásáról, a­milyenekről még Jókai Mór irt a regényei­ben. Ilt tanyáztak azok a liires beduinok, akik a szép Rózsakertiné jóvoltából és pu­ha tenyeréből jeges fehér kendővel homlo­kukon folytatták egyik napból a másikba az eleven kártyát, a mélázó cigányozást, vagy keserves dáridót. Ebbe a szalmás udvarra fordultak be a megyei kocsik, négylovasok, homokfutók, kétkerekűek, a­melyek egy poliár sörre, egy baráti szóra, egy kis félórára hozták be gazdáikat a vár­megye székvárosába, és napok multak el, amíg bucsukézszorifást váltottak helybeli barátaikkal. A Kaszinó, de még ez a Ko­rona sem látta azokat a kiskirályos mult­századbeli mulatságokat, virtusokat, fér­fias kedveket és régi Magyarországbeli er­kölcsöket, amelyeket az Európa és a Bó­zsakerti-féle vendéglő elvitt a messzi múltba. Itt folytak le a főispáni beiktatá­sok. Kállay Andris installációjánál egy hétig muzsikált Benczy Gyula. Ilt történ­tek a követválasztások. Beniczky Miksa itt buktatta meg ellenjelöltjeit, Vidlicskay Já­nos pártja itt csúfolta meg Fabinyi Teofil minisztert, itt győzedelmeskedett Kossuth Lajos zászlaja, Irányi Dániel, a turini re­mete helytartója itt nevezte ki város köve­tének Meskó Lászlót. A tirpákok oly hü fiai voltak a függetlenségi eszmének, mint Bákóczy szabadságharcának a felvidéki tó­tok. Minden követválasztás egy-egy erő­próba volt, amikor a nyíri föld lakossága törhetetlen hűségét újólag bebizonyította a negyvennyolcas eszmékhez. Eerlicska Kálmán népszerűsége kellett ahhoz, hogy Nyíregyházán követ lehessen a kormány jelöltje. Ezekben az időkben már eltünedező­ben volt a régi élet. Benczy mind ritkáb­ban muzsikált. Kállay Sarolta, a várme-

Next

/
Oldalképek
Tartalom