Nyírvidék, 1917 (38. évfolyam, 216-288. szám)

1917-11-27 / 263. szám

1917. november 27 JSÍYÍRVIDÉK. 3 gye legszebb lánya, férjhez ment. Ezer­egyéj meséjéből való Szopkó Olga asszony lett. Falura költözött Roezogh Piroska, Vi­rág Inna menyecske lett, a város szépe, Sternné, visszavonult a főti-afikból. A Kál­lai-utcán ritkábban hangzott fel az éji ze­ne, az álmatag Zinnerné, a szép KI ár lá nyok ablaka alatt. A Bleuer kisasszonyok is menyiasszonyok lettek. A Sesztay lányok gyűrűt váltottak, a nagyvilági műveltsé­gű Jósa lányok jegyest választottak. Jósa Andris bátyánk, Szabolcsvármegye legki­válóbb szülötte, családi tennivalók hí­ján bevonult muzeumába, bonfoglaló ko­rabeli ócska sarkantyúk közé. Férjhez mell nek a nefelejtsszemü Henter kisasszonyok :Imire atyjuk, az eszlári pörből hires Hen­ter Antal várnagy abbahagyja a minden­napi agarászatot, beszünteti a morzsaebé­deket.... mintha nem is maradt volna töb­bé szép asszony, szép leány a városban, A Selyem-utcától a Sasig hallgat a mu­zsika. Elek Miska ezredes, Bogár Lajos (a legszebb pepita nadrágjaiban), a nóbel Ker tész Bertalan, Bodnár Pista és a várme­gye első gavallérja, Péchy Gylua, valamint a tenorista hangú Böszörményi Kornél, a város első gavallérjai ideálok nélkül ma­radnak. A Széchenyi-kertben elárvultan húzza a térzenét Kacsari-bandája, az öreg Jóba, a Nyirvidék egykori kiadója szem*­rehányásokat'tesz Inczédy Lajos szer­kesztő urnák, a rövid báli névsorok mi­att. Elkoomolyodik az egész város, már­csak az öreg Baruch doktor képviseli a jókedvű ifjúságot, egyet-kettőt kiált a Hársfában Hurai László ügyvéd ur, Kál­nav László százesztendős anekdotákat me­sél, Ferenczi Józsi csendesen zongorázik, a Betyár-kávéházat bezárják, elhalkul a város, csendes, komoly emberek váltják fel a régi, romantikus lovagokat, három­emeletes palotákat építenek a kis viskók helyén, amelyekben szép leány lakott, jó­zan, bölcs, előrelátó emberek mendegélnek a piacon, ahol egykor Mikecz Józsi, az Ébredjünk szerkesztője heccelte a parasz­tokat. A nagyvilág, a szabadkirályi váro­sok ranglétrájára emelkedik az egykori vadregényes Nyíregyháza. A Sóstói-ut vil­lái, a vasüti-ut palotái egy régi indiánus világ zsungeljén épültek, a gavallérok ki­lovagoltak a Morgó temetőbe. Körülnézek « városban, és maholnap már senkit sem ismerek ifjúkori bolondságaimból. Krúdy Gyula. líáro si Szinház Mozgó Hétfő—Kedd L I A N A H A I D WILHELM KLITSCH fellépésével GLÓRIÁS ASSZONY Egy család története. „A tékozló" főszereplőivel. Szerda—Csütörtök Gólyakalifa Beregi Oszkárral Előfizetési árak november 1-től: Egész évre 32 korona, Félévre IC borona, Negyedévre 8 korona, Egyes szám ára 18 fillér. ÚJDONSÁGOK — Uj főorvos. Őfelsége, LefkoviLs Er­nő dr. többszörösen kitüntetett segédor­vost, aki a háború kitörése óta az olasz fronton teljesít páratlan önfeláldozó szol­gálatot, — főorvossá nevezte ki. — Előléptetés, őfelsége Kecskés Mi­hály 11. h. gy. e. zászlóst hadnaggyá lép­tete elő. — Hadikölcsönjegyzés. A Nyíregyhá­zi takarékpénztár Egyesület a hetedik ha­dikölcsőnre saját értékpapírtárcája szá­mára ezúttal is ötszázezerkoronát jegy­zett. Propper Samu budapesti lakos, nyír­turai nagybirtokos ezen intézetnél két­százezer koronát jegyzett. — Az árvák karácsonyfájára Zsák Endréné 10 koronát és Buhman Andorné 10 koronát juttattak a Jótékony Nőegylet elnökségéhez, amelynek nevében az ado­mányokéri hálás köszönetet mond Básthy Barnáné elnök. — Egy falusi Hamlit. Két héttel ez­előtt pár óra alatt szétkapkodta a nyír­egyházi közönség az Olcsó Regény első kötetét, íamely Heltai Jenő gyönyörüszép, jókedvű regényét, az Utolsó Bohém-etfog lalta magában. Ennek a vállalatnak, amely oly igen hamar lett népszerű, holnap je­lenik meg a második száma, amely Rákosi Viktor kedélyes regényét, Egy falusi Ham­let cimmel tartalmazza. Az Olcsó Regény, minden száma 160 oldalon jelenik meg és. ÍJO fillérért minden tőzsdében és rikkancs­nál kapható. — Elgázolt egy orosz íogolyt a vonat. Szombaton délután Debrecen felől egy fo­golytnanszport érkezett a nyíregyházi ál­lomásra. Amíg a vonat állt, a foglyokat a konyhához vezényelték, hogy megebédel­jenek. Egyik orosz fogoly, Drazin Iván, aki beteges, szívbajos ember volt, — elma­radt társaitól és a sor végén kullogott u- j tánuk. Mikor a mozdony elé ért, hirtelen 1 rosszul lett a szerencséden ember és ösz-j szeesett, azonban oly szerencsétlenül, — hogy teste a sinek közé került. Véletlenül ugyanebben a pillanatban megindult a. mozdony, mivel a vezető nem vette észre, j hogy a gép előtt ember van, teljes gőzt; bocsátott a gépbe, amely a szerencsétlen | fogoly fejét teljesen levágta, ugjr, hogy pillanatok alatt kiszenvedett. A szerencsét­lenségről azonnal értesítették a rendőrsé­get, ahonnan Gönczy János detektív és Marasuk Péter polgári rendőr mentek ki, a katonai hatóság részéről pedig Lakatos Imre dr. főorvos jelent meg. Miután meg­állapították, hogy 7 a szerencsétlen ember szívbajos volt, és a szerencsétlenség be­tegsége következtében történt, a holtlestet beszállították a barakkórház halottas há­zába. — A m. kir. kincstári javaknak a 2. honv. huszár pótszázad, valamint a hon­véd csapatkórház részére leendő szállítá­sára fuvarozására irt ki pályázatot a m. kir. honvédkerületi hadbiztosság. Hirdet­mény a kamaránál, valamint a m. kir. honvéd állomás parancsnokságnál bete­kinthető. Pályázati határidő 1917. decemr ber 3. délelőtt 9 óra. — Glóriás asszony. Liane Haid neve ma egy moziműsoron — minden. Első sorban is a legnagyobb sikert jelenti, szépsége és elő­kelő kedves játékának originális művészete a világon az elsők között van. A glóriás asszony szerepköre, értékes rendezése megadja Liane Haid játékának azt a tónust, amelyet szépsége és művészete igényel. Különben a „Glóriás asszony" azok közé a csodaszép, sikerült fil­mek közé tartozik, amelyeket oly szívesen néz meg a közönség, mintha csak egy kedvenc re­gényének életrekelt alakjait látná a vásznán. A „Glóriás asszony" egy család története. Szinre kerül a Városi Színház Mozgó hétfő és kedd délutáni előadásain is. hivatalos jelentések Budapest, november 215 (Miniszterelnökség sajtóosztálya.) A főhadiszállásról jelentik: Az olaszok támadásai, a melyeket a Brenta mindkét oldalán 22 én a gráci 3. lövész­ezred által rohammal elfoglalt Monté-Peartied ellen intéztek, vonalainkon megtörtek. Keleten nincs lényeges esemény. A vezérkar főnöke. mma Budapest, november 26. (A miniszterelnökség sajtóosztálya) Berlinből táviratozzák, hogy a nagy fő­hadiszállásról a következőket jelentik: Nyugati harctér: Rupprecht trónörökös hadcsoportja: Flandriában a tüzérségi harc a Hout-Moulster-erdő és a Zandverde között délután nagy erőre fokozódott. Az Ypern men­tén meghiusult egy angol előretörés. A Gham­braitól délnyugatra lévő csatatéren heves, de helyileg elhatárolt harcok játszódtak le. Suchy ellen az angolok uj támadásra nagy erőket ve­tettek harcba, sürü gyalogsági hullámok négy­szer eredménytelenül törtek előre, veszteségeik különösen súlyosak voltak. Ellentámadásunk al­kalmával csapataink több száz méter tért nyer­tek. Este az ellenség heves tűzhatás után meg­támadta Bourlon falut és erdőt, ködfelhők vé­delme alatt egeszen a faluig nyomultak előre. Az ellentámadásban harcbavetett testőr-gyalog­ság elkeseredett éjjeli harcban szuronnyal verte vissza az ellenséget kiindulási állásába, mi­közben pomerániai gránátosok az erdő szélén minden ellenséges támadást meghiúsítottak. Ezután egy Baukteil ellen intézett reggeli tá­madás sikertelen maradt. Itt délután csak gyengébb, részleges előretörések következtek. A német trónörökös hadcsoportja: A franciák tevékenysége csaknem az egész arc­vonalon élénk maradt Állásaink ellen erősebb felderítő osztagok tapogatózva nyomultak előre. A tüzérségi és aknavető harc különösen Greu­netől északkeletre, a Sehampagne több szaka­szán és a Maas keleti partján fokozódott. Rohamcsapataink Baumonttól nyugatra sikerült vállalkozásukról számos foglyot szállítottak bo. Albrecht würtembergi herceg hadcso­portja: St Micheltől keletre és különösen Boundgauban fokozott tüzérségi és aknatüz, Apremont-erdőben és Amers Voeilernél vissza­vertünk erős francia előretöréseket. Keleti harctér és Macedón arcvonal: Nincs jelentős esemény. Olasz harctér: A Brenta-völgy mindkét oldalán és a Monté Fertiea ellen intézett olasz támadások vonalaink előtt összeomlottak. Ludendorff. jPIADAli mozgó| =j Hétfő—Kedd fó Bakonyi—Kálmán világhírű darabja Z OB »lTOJ Filmdráma 4 felvonásban és a fényes kisérő-müsor Előadások fél 6, fél 9. Vasárnap délután fél 3, fél 5, e«t« fél 7 és fél 9. 8 Scháchter Aladár adásvételi irodája, Nyíregyháza, Takarékpénztár átjáró-udvar Teletem 237, 371 m. hóid Nyíregyházához fél órai tá­volságban, kövesut mellett, szeszgyári en­gedéllyel, 26 hold kitűnően beültetett sző­lővel, 9 szobás kastéllyal, és 3 hold gyü­mölcsössel eladó. j

Next

/
Oldalképek
Tartalom