Nyírvidék, 1917 (38. évfolyam, 216-288. szám)

1917-11-24 / 261. szám

1917. november 24 KYÍRVIDÉK. 3 ÚJDONSÁGOK — Az irodalmi esi szereplői — Nyír­egyháza vendégei. Vasárnap érkeznek Nyír­egyházára Lázár Miklós és Milotav István, an­nak az irodalmi estnek a szereplői, amelyet a nyíregyházi rokkant katonák alapja javára ren­deznek. Mint megírtuk a szereplők kíséretében lesznek Krúdy Gyula és Márkus László, mind­ketten az uj magyar irodalomnak kiváló műve­lői. A hírneves vendégek fogadására nagy elő­készületeket tesz a rendezőség és a közönség egyaránt és Nyíregyháza városa maga is be­csülettel akarja fogadni a város nagynevű szü­lötteit. Oltványi Ödön polgármester elhatározta, hogy a vendégek elé a város fogatait küldi az állomásra, egyébként pedig a város vendégei­nek tekinti az est szereplőit. — Halálozás. Özvegy HiVján Dánielné, született Martinyi Júlia életének hetvenhatodik évében hosszas szenvedés után elhunyt. Az el­hunytat, akiben Martinyi József nyugalmazott főgimnáziumi igazgató testvérét gyászolja, teg­nap temették el a Bethlen utcai gyászházból nagy részvét mellett. — Hétfőn kezdődik a cukorkiosztás. Nyíregyházának novemberi eukormennyisége javarészt már megérkezett, de a kiosztás csak hétfőn kezdődik, amikor már az egész mennyi­ség megérkezik. A közélelmezési miniszter ren­delkezésének megfelelően Nyíregyházán is le­száll itják a cukoradagokat busz százalékkal, ugy, hogy ezentúl fejenként nem egy kilogramm, hanem 80 dekagramm jár egy személynek. A mostani cukorkiosztásnál már mindenkinek e szerint az arány szerint váltják be a cukor jegyeit Ezúttal csak a novemberi cukorjegyek kerülnek beváltásra, mig az októberi cukorje­gyeket — mint megírtuk — csak akkor vált­ják be, amikor az a gyár is leszállítja a cuk­rot, amelynél az októberi mennyiséget kiutal­ták a városnak. — A barakkórház zöldségtelepet lé­tesít. A nyíregyházi tartalékkórház parancs­noksága ajánlatot tett a városnak arra, hogy ha a város holdinként 300 koronáért bérbe adja a barakkórháznak a csapatkórház mögött levő mintegy 20 holdnyi területet zöldségter­melés céljára, akkor a parancsnokság beren­dezést létesít azon a területen, csatornákat létesít, instrukciókat épit be és a barakkórház megszűnése vagy a bérlet lejárta esetén a tel­jes fölszerelést ingyen engedi át a városnak. Ezenkívül a kórház parancsnoksága kötelezi magát arra, hogy azt a mennyiséget, amely a kórház szükségletén tőiül marad, előnyös ára­kon bocsatja a nyíregyházi piacon árusí­tás alá a közfogyasztás céljaira. — A vá­ros, amelynek érdeke, hogy a helyi piacot tehermentesítse a katonaság vásárlásaitól, bi­zonyára elfogadja a katonaság ajánlatát. Az azonban mindenesetre kívánatos volna, hogy megállápittatnék, mennyi az a mennyiség, a mire a katonaságnak szüksége van, hogy szá­mot lehessen vetni avval, mekkora mennyiségű zöldség kerül ezen az uton a nyíregyházi pi­acra. — Beleesett a motorekébe. A Klár­féle tanyán napok óta motorekével szántanak és az egyik gépet Rédey Gusztáv szabadságolt katona kezelte. Rédey a gépkezelésénél nem volt eléggé óvatos, megcsúszott és az ekék közé esett, amelyek a lábát súlyosan összeron­csolták Vizsgálat indult meg, hogy a balesetért kit terhel a felelőség. — Az elveszett és megkerült podgyász. Még ez év nyarán történt, hogy Kubnyi Zoltán nyírbaktai főszolgabíró felesége Bártfa-fürdőről hazafelé utaztak. Bártfán több nagy utazóko­sárban föladták ruháikat, azonban nagy volt meglepetésük, mikor Nyíregyházára érkezve, sehol sem találták podgyászukat. Kubinyi Zol­tán azóta mindenfelé kerestette a 12—13.000 korona értékű podgyászt, de sehol sem akadt rá. A napokban aztán megbízta Csordás Ferenc detektívet, hogy indítson nyomozást az elve­szett podgyász után. Csordás fölutazott Buda­pestre és előbb a nyugati, majd a keleti pá­lyaudvar hatalmas raktárait kutatta át Több napig tarló fáradságos munka után Csordás az egyik raktárban ráakadt a két podgyászra, amely egész podgyászhegy alá volt temetve. Csordás most hozta haza a podgyászokat, ami­ket Kubinyiéc természetesen nagy örömmel fo­gadtak. — Ugyancsak Csordás Ferenc kutatta föl a napokban Elekes Aladár dr ügyvédnek két elveszett lovát, amelynek az értéke 6000 korona. — Henny Portén „A napnyugati her­cegnő'" 4 felvonásos vígjáték-attrakció címsze­repében. A legfinvásabb, legszigorúbb kritikus­nak is el kell ismernie, hogy ez a vigjáték a filmtermelés legjavából való. Csupa finom és bohókás ötlet, nagyszerűen egységes cselek­mény, finom eszközök és fordulatok. Mintha egy nagyszerű vígjátékot. látnánk magunk előtt a Vígszínház régi jó idejéből- A tartalma? .. . Hiszen az a legjobb vigjáték, amelynek tartal­mát nem lehet elbeszélni. Csupa megmérhe­tetlen, megrögzühetetlen ötlete, amely azonban annál pregnánsabban hat a filmen. Henny Portén pedig fiatal, bájos, elegáns és szebb mint valaha Már esak két nap, szombat és vasárnap mutatja be a Diadal Mozgó. — Fflrst Berta ondolál és manikűröz (Sólyom-utca 6.) Meghívásra házhoz megy. 2284 A november 25-iki irodalmi estre je­gyek Jakobovits Fánika k. a. dohánytőzs­déjében válthatók előre 6, 5 és 3 koro­náért. — Rókabőr kikészített, jutányos áron eladó. Cim a kiadóban. 'ua A választójogban nem paktál a kormány Badapest, november 23. (A Nyirvidék tudósítójától) Az Est mai száma Írja, hogy bea­.vatott poliiikai híradás szerint a tegnapi minisztertanácson fontos politikai kérdé­sekkel foglalkoztak a kormány tagjai. — Ezen a minisztertanácson az volt az ál­talános vélemény, hogy a választói jog ról szóló törvényjavaslatot mindennél sürgősebben és minden egyéb kérdéstől függetlenül kell letárgyalni. Ebben a kér­désben a kormány nem tárgyal, nem al­kuszik a munkapárttal és semmiféle paktumba bele nem megy, hanem ha a király a választójogi törvény előzetes szentesítésével egyidőben nem ad fölha­talmazást a kormánynak a képviselőház esetleges föloszlatására, akkor a kormány valamennyi tagja beadja lemondását. A kabinet iroda főnöke lemondott Badapest, november 23 (A Nyirvidék tudósítójától.) Bécsből táviratozzák, hogy Polzer Arthur gróf, a király kabinetirodájának igazgatója benyújtotta lemondását, amit Őfelsége elfogadott. F«»zsrkesztö és k!»dó : JÓBA ELEK. r*i«lAa ««rk«»zt6 : KERTÉSZ l.ASZLÖ Országos vásár A nagykállói András-napi országos vásárt november 29-én tartják meg mindenféle állatfelhajtással. 2286-1-1 NYÍLT-TÉR. Hurka-kolbász estély lesz a Bocskayban f. hó 22-én, csütörtö­kön este, amelyre a n. é. közönséget tisztelettel meghívja Tomasovszky László, 2271—4—J vendéglős. t^^tiiniiiiuiiiiiiiiiifiiiiiiiiifiiiiusiiHiifiiiiiiiiiiimiiiiiitíiHiiuiiiiiintiiiin I AZENDAIF0G0L YI SS i A MILLIÓKKÖNYVE LEGÚJABB SZÁMA Ára 40 fillér Kapható a rikkancsoknál Állást keres motoreke-Y8ZetÖ szabadságolt auto-katona, kiváló szaktudással, azonnali belépésre, aki fölmentésemet kieszközölné. Kitűnő referenciák­kal rendelkezek. S íves megkereséseket „Meg­bízható ekevezető" jelige alatt a kiadóhivatal továbbit. 2279-2-1 Nyíregyházán, Zrinyi Ilona-utca 9. szám alatti utcai bolthelyiségben Benczúr Béla, Háry Gyula, Edvi Illés Aladár, Nyilassy Sándor, Olgyay Viktor, Kézdi-Kovács László, Boemmi Ritta, Reinen Istvánfi Gabriella, Brück Hermin, Molnár Z. János, Berkes Antal, Hejer Arthur, Sonthag G., Glatter A., Margitay T., Pállya Celesztin és még szá­mos művész válogatott müveiből. A képtárlat nyitva d. e. 9—12, d. u. 3—7-ig. Belépő-díj 50 fillér, a helybeli VÖrÖS Kereszt javára Szives pártfogást kér Harmatti Miksa, budapesti műkereskedő, t. bej. cég A legjobb testyüfe é» Mzéfe, sérvfcttök, iMBkdKIfe, sstspessor, Ggyenaa&artók töArték asenot is késssttetheiéfc BLUMBERG JÓZSEF * L.*Vl.. .1 rí. „An n. ifcAM lítuMMM.rt ••iAni1ti.il 1.I.H wjisaEíta^aaBK^ gv^w&^fmamam. ákflfMqegek cikkek ée „SAVOL" ecetsavpótló » kir. törvényszéki hites ve­gyész i a budapesti m. kir. államrendőrség! nyilv. vegy­vizsgáló állomás álfal megvizs­gálva, teljesen pótolja a r.a«y­mérvB eretsav bllnvt, melyből 1 kgr. 9ltr tiszta viz hozzáadá­sával !U liter kész, élvezeti cé­lokra alkalmas ecetet nyerünk. citrompótló nemcsak a citromot pótolja minden tekintetben, hanem reüemes izénél és tisztasági­nál foRva löiaimul minden más forgalomban levő citrompótió szereket Egy csésze teához itl, egy limonádéhoz egy ká­vés kanállal teljesen elegendő, „SAVOL" Vegyipar Vállalat Sfünösrger és Glück, Budapest, Futó-u, 32, sz, Fölerakat: 5G9-13 -] GRUNSEBGFR Is OLÜCK, DEBRECFH.

Next

/
Oldalképek
Tartalom