Nyírvidék, 1917 (38. évfolyam, 216-288. szám)

1917-11-24 / 261. szám

JSEYÍRVIDÉK. 1917. november 24 m r.n*r - AMm*. . oteifwtonHilllMé > KS«r« OD Eladó nri lakóház, mely áll 6 szobá­ból, előszobából, passageból, fürdőszoba, cse­lédszoba, inasszobából, szép terrasszal, kényel­mes mellékhelyiségekkel, istállóval, villanyeröre berendezett vízvezetékkel, gyönyörűen parkíro­zott nagy udvarral, kerttel. Értekezni lehet dr. s. Szabó László ügyvéddel, Nyíregyházán. 993 _________ ­$ város központjában egy 5 szobás és kél 3 szobás lakosztály. Az öt szobás lakrése azonnal eifoglalható. Felvilágosítást ad szívességből Járossy Sándor és Murányi László irodája. 1041 Had'bülcsön jegyzést 1 K heti befize­téssel elfogad a Kereskedők és Iparosok Hitelszövetkezete, Nyíregyházán, Bethlen-utca 2 szám . 1048-8 1 30 év óta fennálló vegyes üzlet, italmé­réssel, 6 szobás lakás, istálló és melléképüle­tekkel, más vállalkozás miatt azonnal ehdó. Értekezni lehet Klein Józseffel, Székelyben. 105 3 5­1 Bocskay-utca 48. számú nádfedeles és zsindelyes ház, mintegy 500 •-öl területtel és rajta 70 gyümölcsfával eladó, vagy bérbe ki­adó. Bővebb telvilágositás a Drogériában kap­ható 1059 10-1 FüszerJizletben gyakorlott kiszolgálónő, esetleg más üzletbe ajánlkozik. Cim a kiadóban. 1061-3­1 Fehér tehén, 9 éves, hiányos fogú, korcs, a csordából elbitangolt. Aki tud róla, jelentse Bocskay-utca 30. szám alatt, ahol illő juta­lomba n részesül . 1065-2-1 24 méter hosszú, 8Vs méter széles pala­tető és házfalak, jutányos áron eladók. Cim Ke reszt-utca 12. szám . 1051—2—1 Gazdaságban felügyelői, kertészeti, vagy ehhez hasonló állást keresek. Cim a kiadóban. 106 2 Kossuth-utca 66. számú ház nagy telek­kel eladó. Értekezhetni ugyanott. 1066 3-1 Árverési hirdetmény. Nagykálló (Szabolcs m.) országos és heti­vásár vámszedési joga 1918. év január 1-től három egymásutáni évre Nagykálló községhá­zánál 1917. december 20-án tartandó nyilvá­nos árverésen a legtöbbet ígérőnek bérbe fog adatni. Árverési feltételek megtekinthetők Nagy­kállóban a községházánál és Szatmáron, özv. dr. Neuburg Gyulánénál, (Eötvös-utca 11.) 2285-1­1 Scháchíer Aladár adásvételi irodája, Nyíregyháza, Takarékpénztár átjáró-udvar Telelőn 237, 371 m. hold Nyíregyházához fél órai tá­volságban, kövesut mellett, szeszgyári en­gedéllyel, 26 hold kitűnően beültetett sző­lővel, 9 szobás kastéllyal, és 3 hold gyü­mölcsössel eladó. papír kephatő a kfadöhlvafalban. Csak 927-9-1 Gyöngyvirág, Ibolya, Orgona és Eau de Fleurs illatokat használjunk a Dunántuli Gazdasági Szeszgyá­rosok Szeszfinomitó Részvénytár­saság, Nagykanizsa gyártmányából mert felülmúl minden külföldi gyártmányt! Keresünk 15—20 vvaggon sütőtököt promt szállításra. 2283-2-1 Pollák Zsigmond r.-t. Debrecen. Árva László Király Herceg Ferenc történelmi színmüve Ara 3 korona 50 fölér Surányi Miklós A Szenthegy Regény, ára 6 korona 50 fillér Kafrit Kaczér filés regénye. III. kiadás Ára 5 korona Kapható Kincses Kálendárium 1918-ra Ára 4 korona aNyírvidék kiadóhivatalában GABULYÁ MIHÁLY ttomé* ftetmó ée .pltea&ws* fat&wte wrmmmJúu^ m iTsám-xmá, m. Esfcsloté vqorflfg ttsetJL 13 ém alatt ffeeá. ffcBér és , vmm* étlhfcv*. m. áüé — Fontos gazdáknak, Iparo­soknak, kereskedőknek, hogy K reájuk vonatkozó hatósági rendeleieket Ideje korán és egész terjedelemben eredeti szövegében megismerjék. Ezt csak ugy ér­ttetik el, ha előfizetnek a «Nyírv1dék> ki­adóhivatalában a <Szabolcsvármegye Hi­vatalos Lapjá>-ra egynegyed évre 4 ko­ronával. Vasúti menetrend Nyíregyházáról indul: Szerencs-felé reggel 7 1 0, este 92Ü. Debrecen-felé reggel 5Ü, d. u. 2 0 0. este 92! Csap-felé d. u, 3 6 5 . Mátészalia-felé este 8*& YAsérosaamáay-feié este 852. Polgár-felé este 5 3 9. Syiradony-felé este 6ü2. Nyíregyházára érkezik: SlíWBCS-felől reggel 6* 7, este 822***. Debrecea-felől reggel 6®,d. u. S^.este 812 Csap-felől d. u. I 3 0. Sátészaüa-felől reggel 6<« Yésárossamény-felől reggel 6 3 0. Polgár-felől reggel Myiradony-felől reggel 6". * Budapestre induló gyorsvonathoz van csat. lakozása. Budapestre érkezik d. u. 1 óra 05 pkor ** Csatlakozással Ungvár-felé. *"* Budapestről jövö gyorsvonathoz van csat­akozása. Budapestről indul d. u. 2 órakor. A kiadóhivatal fölkéri azokat, akik hirdetés iránt érdeklődnek, hogy min. den érdeklődésnél hivatkoz­zanak a hirdetés számira. BWWWlWWWi Szolid és boreladás • Sóstón, vasúti- és villanyos megállóhelyektől 10—20 pere távolságban, 9 3A kat. hold szőllő eladó, idei 541 hektoliter must termésével együtt, teljes felszerelésével, tehát 6 szobával, 2 konyhával, 2 kamarával, tágas borházzal, kádakkal, hordókkal, kézi- és motoros prések­kel, benzinmotorral, istállóval, nagy pincével. Ára 450 000 korona. Közelebbi felvilágosítást ad Orosz Kálmán szőllőfelügyelő, Sóstóhegy, (Berenát-utimegál ó.) Ugyanott egy nagy tizedes-mérleg is eladó. 8267—8—1 A takarmányhiány pétlását lényegesen megkönnyítő és a takarmányt javító szabadalmazott kukorlca-szártépögópek csöves-tengeri darálók, szecska- és répavágók nemkülönben mindenféle speciális gazdasági gépek is raktáron kaphatók Licfttmann Lukács Vilmos gépnagykereskedönél, Nyíregyházán, Széchenyi-tér 3. Ugyanott egy utcai nagy üzlethelyiség azonnal kiadó. Telefonszám 201. 2143—?—1 Méhviaszkot bármilyen mennyiségben és a legmagasabb napi árban vesz a 2244-2-1 Szatmári Kereskedelmi R.-T., Szalmár. Téli fajalma nagyban és kicsinyben kapható Schwartz József Utóda cégnél, Rákóczi-ut 20. Ugyanott zöldség is kapható. Telefonszám 171. 2198-5-2 ft . »aatott Jóba Elek laptuíajdonos könyvnyomdájában, Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom