Nyírvidék, 1917 (38. évfolyam, 67-139. szám)

1917-06-21 / 132. szám

1917. jiiuius 21. KYÍRVIDÉX 3 ÚJDONSÁGOK l'ap . — — Meskó László iőispánsága. Mai szá­munkban megemlékeztünk arról, hogy be­avatott politikai körökből eredő érlesüléj­sünk szerint a szabolcsi főispánságra Mes­kó László dr., volt államtitkárt, a nyíregy­házi kerület országgyűlési képviselőjét sze melte ki a kormány és hogy ebben a kér­désben tanácskozások folynak Budapes­ten, illetékes körökben. Ma éjszaka arról értesítenek bennünket komoly helyről, hogy Meskó László hajlandónak nyilait­kozott a szabolcsi főispánság elvállalására és hogy holnap már esetleg publikálják is a kinevezését. — Személyi hir, A íöldmivelésügyi mif niszter távirati meghívására holnap reg­gel Mikecz Dezső alispán, Kausay Tibor gazdasági fölügyelő és Szalánczy Ferenc hadifogolyügyeleti tiszt Budapestre utaz­nak, hogy a vármegye aratási munkálatai­ínak biztosítása ügyében tanácskozásokat folytassanak Mezőssy Béla föklmivelésiV gyi miniszterrel. — Kitüntetés. Ferenc Szalvátor i'őf­herceg Pap Margit önkéntes ápolónőt a Vöröskereszt bronz diszérmével tüntette ki. — Az ármentesltő munkálatok fiüi'd­vizsgáiata. Holnap reggel a Felső szabó l 1­csi Tiszai Ármentcsitő társulat árvizvé)­delmi munkálatainak íölülvizsgálására bi­zottság indul Ujfalussy Dezső dr. főis­pán, miniszteri biztos vezetése alatt, a­mely bizottság három napon át sorba jár­ja az egész árvízvédelmi hálózatot és ­szombaton fejezi be munkáját. — Konc Ákos halála. Konc Ákos, Debf reccn város fölevélt árosa tegnap hosszas szenvedés után az egyik debreceni sza natoriuniban elhunyt. Konc Ákos neve a magyar irodalomban egyike volt a legis­mertebb neveknek, történelmi elbeszélései, amelyeknek tárgyát leginkább Debrecen le véltárából keresgélte elő, a magyar iroda­lom legértékesebb darabjai közé tartozó­nak. Konc Ákos mint római katholikus pap kezdte pályáját és hosszabb ideig tartózkodott mint hittanár Nagykállóban és Nyíregyházán is. Ez alatt az idő alatt a Nyírvidék-ben is sok becses írása jelent meg, és később is, amikor elkerült Szar bolcsból, többször fölkeresett bunnünkel írásaival. Később otthagyta a papi pályát, ekkor Debrecenbe került, ahol csakhamar a város főlevéltárosa lett. Temetése ma ment végbe igen nagy részvét melleit. — A babavásár. Ezen a néven ment át a köztudatba a Leányegylelnek nap és ma rendezett jótékony célú előa­dása, amelynél kedvesebbet, megkapób­bat rég látott a nyíregyházi közönség. — Hogy mily nagy volt az előadás sikere, misem bizonyítja jobban — mint az, hogy a közönség köréből olyan óhajtás nyilvánult meg, hogy az előadást meg­ismételjék. Ennek azonban komoly aka­dályai vannak, mindazonáltal a jövő hé­ten, valószínűleg junius 28-án megismétlik az előadást. A most végbement előadások sikerének legjava Wembergcr Boriskát, — Percei Karolát, Kellner Icát és Hibján Rabit illetik, akik páratlan szorgalommal), lelkes odaadással és buzgalommal fejtet­tek ki nagy és nemes munkát, hogy a szüli idei gyermektelep alapja minél nagyobbra nőj jön. — Koszommegváltás. Major István és Nagyváthy Ferenc urak Májer Ferenc el­hunyta alkalmából a hadban elhalt nyír­egyházi iparosok hadiárváinak segélyezési alapjára 53 koronát adományoztak, mint a koszomra gyűjtött összegből fenmnradt maradványt. Az adományért hálás kör szönetét fejezi ki. az ipartestület elnölcf­sége. — Kitüntetések. A 05. gyalogezredben nagy ezüst vitézségi éremmel lett kitün*­tetve az ellenség előtt eleseit Tóth György gyalogos, kis ezüst éremmel: Ivalazi Ist­ván szakaszvezető, Kiss István őrvezető, Porkoláb Dávid káplár és Zvara András gyalogos, ki hősi halált halt. — Elfogták a Kállay András betörőjét. Megírtuk tegiuip, hogy milyen vakmerő betörést követtek el kedd éjszaka Kállay András nyugalmazott főispán házában, ahonnan mintegy 10000 korona értékű ­pénzt, és ékszert vittek el. A rendőrség, amely azonnal a legszélesebbkörü viyomá­zast indította meg, ma már nyomába a­kadt a tetteseknek, akik itteni kóborcigáj­nyok voltak. Detektívek és rendőrök men­tek ki a cigányok tanyájára, ahol a betö­résből származó aranypénzek egy részét meg is találták, valamiül még igen sok, máshonnan lopott tárgyra bukkantak. A rendőrök az otthonlevő cigányasszonytl­kat, akik természetesen semmit sem a­karnak tudni a dologról, behozták a vá­rosházára, a férfiali után pedig tovább nyomoznak. —- Adomány. A rendőri önsegélyző egyletnek ürimmer Henrik és Rossenvaqf­ser Adolf 20 -20 koronát adományozott. Százharminc millió többlet Ez az örvendetes nagy szám a hatof­dik hadikölcsön eddigi többlete; a juni­us 12-i.ki lejárai napján egymagában a budapesti pénzintézeteknél 130,000.000 ko­ronával haladtuk meg az ötödik hadikölő­csön végső eredményét.. Olyan siker, a­mely polgári erényeinket egyenrangúvá e­meli katonáink erényeivel, s amely büsz­keséggel, s a háború győzelmes befejezés sének hitével töltvén el mindnyájunkat, s egyúttal alkalmas arra is, hogy ellenséf­geinket végképpen kiábrándítsa a kimerüf­tésímkre alapított bizakodásukból. Már ebből az adatokból is világos, -­hogy az aláírási idő megtoldásál nem a kényszerűség rótta ránk. Engedni kelleti annak a hazafias lelkesedésnek, mely a hat­todik hadikölcsönhöz fűződő nagy érde­keink iránt elejétől kezdve mutatkozott s amelyről láttuk, hogy egyre fokozódó —• mérvben járta át és hozta mozgásba az egész magyar társadalmat, ezenkívül pe­dig átcsapott a lövészárkokba is s ezekk nek a harci fáradalmaktól zaklatott cso­dálatos népe, vérén és életén kivül még szűkös zsoldjával is szent ügyünk szolgá­latába szegődött. Nem lehetett, de nem is volt szabad a jegyzések lezárásával a nemzeti erő és akarat ilyetén gyönyörű megnyilvánulásának útját állani ,hadd ér­vényesüljenek a maguk egész ragyogó mi­voltukban és bizonyítsák napnál is vilá­gosabban, hogy hiába minden erőfeszítés és furfang, minket, akik igy álljuk a har­cot. soha le nem fognak törni. Nem csinálunk belőle titkot, hogy a hadikölcsön sorsába a hazafias lelkesedé sen kivül belejátszott az a tudat is, hogy a haszonhajtó hadikölcsön a leggyümöty csözőbb befektetés, mire csak gondolhat­tunk. De hisz ennek a tudatnak meggvöker rezése is egyik meggyőző bizonysága a nemzet életerejének. Igen; gyűjteni, taka 1­rékoskodni akarunk, mert ez a nemzet vagyonosodását mozdítja elő s íaz egye­sek jóléte alapozza meg és biztosítja az ország gazdasági függetlenségét. A száz­harminc milliós többletben jelentkező — nagy siker ezt a tudatot jóval mélyebbre ássa, s arra ösztönöz mindnyájunkat, — hogv a két héttel prolongált aláírási idő minden percét kiaknázzuk s a hatodik liadikölcsön sikerét a lehető legteljesebbé tegyük. SZÍNHÁZ ITlűsor: Csütörtökön itt etoször Stipammy, Gábor Andor ujiluiisága. Pénteken ilt másodszor Snépastsonp, Szombatou Nap és hold, klasszikus nagy operette. Vasárnap délután félhelyárakkal ezidényben utol jára Mágnás Miska, este János vitéz, eredeti daljáték. Ny ide órakor kezdődik a színielőa­dás. A Szépasszony, Gábor Andor legú­jabb színjátéka a darab kiválóságain és az előadás magas színvonalán kivül azt a kedves meglepetést is hozza a közönt­ségnek, hogy mai naptól kezdve egy fél órával később, tehát pontosan nyolc óra­kor kezdődnek az előadások. Á napod­ban életbelép az uj zárórarendelet, mely a színházak záróráját 11 óráig tolja ki, adu­dig pedig a 8 órai kezdésnek azért nincs akadálya, mert a Szépasszony előadásának úgyis mér 10 órakor vége lesz. Hadikölcsönjegyzések A Szabolcsi Hitelbanknál Nyíregyházán a hatodik magyar hadikölcsönre eddig 1333700 K jegyeztetett. Ezen összegből ujabban a következők jegyeztek : 5'>,000 koronát Szabolcsvármegye közönsége, Jurás Lajos. 25,000 koronát Feldheim Emánuel. 20,000 koronát Dr. Kleckner Károly ezredorvos kórház-igazgató, llibján Ferenc, N N, 15,000 koronát Virágh Irén, Virágh Margit, Kolumbán Ilonka. 10,000 koronát N. N., N. N., N. N , N. N., Schwarcz Jakab Nyirvaja, Flegmann Bertalan Goldmann Mór, N. N , N. N., Enyinghy Aranka, Bige Gyula, Dr Szentimrey Gábor Napkor, Irinyi Szabolcs Gáva, Goldstein Frida, Weisz József Demecser. 8000 koronát Vitáli József Nyirpazony. 7000 koronát Márton István Nyirpazony. G0"0 koronát özv. Pataky Istváané, Hoffmann Artliur, N. N. 5000 koronát N. N, Grünberger Albert Nyir­mada, Pilch Béla, Weinberger Kálmán Piricse, Lichtenbcrg Sándor, Friedmann Zsigmond, Kovács Mátyás főhadnagy, Büdszentmihály község, Újhelyi Tamásné Balkány, Mikó József Oros, Stern Jenőné, N. N harctérről, Dr. Éliás József, Ehrenstein Testv. 4500 koronát N. N.­4000 koronát Lippa András Alsósima, Gazda­sági Népbank R -T Ujfehértó, Feiler Gyula. 3900 koronát kk. Hartmann Miklós és László. 3000 koronát Fried Ignác Nagyhalász, Nyiregy házi ref. egyház, Dr. Flegmann Jenő. 2800 koronát N. N. 2000 koronát Greksu Lajosné Királytelek, Morvay István Bököny, Klár Sándor, Manheimer Simon, Ilrenkó Mihály, Füredi V Imos, Koltka József Felsősima, Miskolczi Mihály Nádasi bokor, Szanyj Juliánná, Goldstein Áron Apagy. 1200 koronát Grosz Simon Rakamaz. 1000 koronát Fried Sándor Kótaj, Demeter Béla Felsősima, N. N., Bőhm Jenő, Teremy József Demecser, Hibján Dániel és neje, Fisch Szeréna, N. N., Freund Zsigmond, Isidor Blatt, Dr. Schön Géza, Tas János, Kovács Jánosné Lakatos-bokor, Dr. Kausay Ödön, Bakács Gyula mérnök, Nyíregy­házi izr. nőegylet, Csillag Nándor, Eisenberg Izidor, Szondi József D mecser. 500 koronát Hegyi Ferenc, Schwarcz Jakab harctérről, Huszti Ferenc. 400 koronát Bartos József Horváth-bokor, Molnár Gyula, N. N., Náczán János Demecser. 300 koronát N. N., Maurer Sári. 200 koronát Klimó Dániel, Pradlik János, Frankfurt Ignácz. 100 koronát Hegedűs András, Mátis Etelka, Figeczki Jenő, Weisz Zsigmond, Kirschin Sándor, Rácz Sándor főhadnagy, Sneider Márkus Tiszadob, Klein Ignácz Demecser. 50 koronát Nikölescsu Ádráne Egres, Flank Ábrahám, Grossermann József Nagylucska, Pócsi Mihály Berkcsz, Kelemen József Demecser, Potornai János Demecser, Leicht Sámuel Demecser, Kondor Ferenc Demecser,

Next

/
Oldalképek
Tartalom