Nyírvidék, 1916 (37. évfolyam, 1-104. szám)

1916-02-27 / 16. szám

16-ik szám. JÍYÍR1TIDÉK. 1916. február 27. 5 rolyné, özv. Barzó Mihályné, Baruch Ar­thurné, Vertse Károlyné, dr. Korányi En­dréné, Klár Sándorné, id. Imre Jánosné, Papp Lajosné, dr. Hoffmann Mórné, Ge­duly Henrikné, Friedmann Rózsi. Fogadják a nemesszivü adakozók leg­hálásabb köszönetünket. A Leányegylet elnökséeg. Aranyat—pénzért! Legutóbbi két számunkban megjelent fel­hívás eredménye nem maradt el. Sokan keresték fel az Osztrák-Magyar bankot aranybeváltásokkal. Egyelőre azonban — további értesítésig — csak aranypénzeket kérjük beszolgáltatni. A nélkülözhető aranynemüek beváltására fel fogjuk hivni annak idején olvasóink figyelmét. A mai napig a következő beváltások történtek az Osztrák-Magyar Bank hely­beli fiókintézeténél: Oláh Gyula 5 drb 20 K-ás és 5 drb 10 K-ás arany. Szombathy Ilona Gégény 1 drb 20 K-ás arany. Flegmann Bertalan 1 drb 10 K-ás arany. N. N. 1 drb 10 K-ás arany. ÚJDONSÁGOK. Közgyűlési naptár. A' Nyírvidéki Takarékpénztár rt. már­cius 5-én, délelőtt 10 és fél órakor tartja iVII. évi rendes közgyűlését az intézet ülés­termében. A Nyíregyházi Takarékpénztár Egye­sület március hó 12-én délelőtt 10 órakor tartja közgyűlését saját helyiségében. A Dombrádi Népbank Részvénytársa­ság március hó 18-án délelőtt 10 és fél óra­kor tartja közgyűlését saját helyiségében. A Nyíregyházi ajtó-, ablak- és bútor­gyár részvénytársaság március hó 3-án, délután 3 órakor tartja évi rendes köz­gyűlését a városháza kistermében. Viharban. Miért hívják futó időnek, Mikor épen, hogy vánszorog? Dűlőre nem jut semmi benne, Noha minden forr, háborog. Országok, népek viaskodásban; A világ egy tüzes pokol, De az idő áll, lecövekelve, Mint börtönéhez a fogoly. Mit hoz magával, ha megindul örömet-é vagy. bánatot? Nem viszi-é el a reményt is, A mely táplált csalogatott? Győzedelem vagy bus temetkezés, Számunkra amit rejteget? Oh ha láthatnánk, ha megérzenénk: Mi van sötét fátyla megett! Száguldj idő! gondolat szárnyon. Temesd el a vihar nyomát, Mely féket vesztve, mennydörögve Zúg az egész világon át. Hol puszta mezők, feldúlt hajlékok Bus árnyai kisértenek; Ahol éretted én szegény hazám! Legjobbjaid elvérzenek. Fuss, száguldj idő! csak meg ne állj. Mit kötözhetsz: van seb elég. Gyógyítsd őket, mert fájdalmában S öntüzében lelkünk elég. Ha hoztál a mi hős fiainknak Babért, harci dicsőséget: FIozz duló csaták után nekünk is Diadalmat, békességet! Erdélyi Imre. j — Pásztory Árkád temetése. A Szent Bazil-rendi szerzetes atya hült tetemének örök nyugalomra helyezése csütörtökön ment végbe. A görög katholikus püspöki székesegyházat zsúfolásig megtöltötte a résztvevő hivők és a gyászoló publikum sokasága. Damjanovics Ágoston zempléni főesperes, sátoraljaújhelyi lelkész a teme­tés előtt misét mondott, mely alatt a vá­rosi dalegylet gyászéneket énekelt. Magas szán^alásu gyászbeszéddel búcsúztatta el Ruttkay Gyula, szabolcsi főesperes az el­hunyt szerzetes atyát és ő végezte a gyász­szertartást is fényes segédlettel. A kopor­sót a székesegyházban Miklóssy István haj dudorogi megyés püspök szentelte be és utolsó utján el is kisérte kanonokjaival és lelkészeivel együtt Pásztory Árkádot. — A részvétet kifejező koszorú halmaz töm­kelege között ott díszlet a Miklóssy püspök és az egyházmegye koszorúja is. Künn a temetőben a városi dalegylet gyászéneke volt az utolsó aktus, mely után a rögök a földi lét elmúlását jelezve, tompán dü­börögve hullottak a szerzetes atya kopor­sójára s a fényes és nagyszámú gyászolók száma eloszlott az itt ideiglenesen nyuga­lomra helyezett lelki atya sírhelye mellől. — Kérelem. A reánk erőszakolt világ­háború nemcsak a hadszintéren szedi áldozatait, de az idehaza maradottak és az árvákká lettek nyomorát is növeli, a hosszan tartó tél a sze­gény emberek fogyatékos ruházatát is elnyütte, a soha el nem képzelt drágaság nyomán ínség és nyomor köszöntött be. A nőegylet rendel­kezésére adott tekintélyes összegek a nagy kö­zönség meleg és a valóságot megértő szivéről tanúskodnak, de minden igyekezetünk mellett sem tudjuk a sok drága cipőt, fehérneműt, ruhát beszerezni s fájó szívvel tapasztaljuk, hogy sok gyermek nem járhat az iskolába, mert nincs cipője több, agg kosztosunk nem jön fel a konyhába, mert nincs ruhája. Azzal a kérés­sel fordulok jóttevőinkhez, hogy a mi gyermek vagy felnőttnek való otthon nem használható viseltes cipő, ruha van a háznál, a mi a csa­ládtagok igényeinek már meg nem felel és igy értéket alig képez, azt tessék nekünk beküldeni, mi azt kijavítjuk a gyermekek és szegényeink között kiosztjuk, őket az idő viszontagságaitól, betegségtől megóvjuk jövőben való fejlődésükre alkalmassá teszük és dolgaik elvégzésére a módot megadjuk. A ruhanemüeket a gyermek konyhába déli 12 órakor kérjük elküldeni; az átvételt azonnal elismerjük. Dr. Flegmann Jenőné, izr. nőegyleti elnök. — Kettős gyász. Súlyos csapás érte Szabó László kir. táblabírót, a puritán gondolkozása és szivjósága révén köztisz­teletben álló férfiút. Testvérbátyja, Sza­bó Imre pénzügyminiszteri tanácsos, — Egerben, ahová testvérük temetésére uta­zott Budapestről, váratlanul elhunyt. Az előkelő temetésen Eger város egész társa­dalma részt vett. A pénzügyminisztérium küldöttségileg képviseltette magát. Szabó László táblabíró iránt általános, meleg részérészvét nyilvánul. — Országgyűlési képviselőt választók név­jegyzékének összeállításával kapcsolatos teendők folyamatban vannak. Az összeíró küldöttségek megalakítását ugyanis a törvény március 1-ére irja elő. — Az Írni olvasni tudás vizsgája ma, vasárnap délelőtt lesz a városházán megtartva. Az érdeklődés kicsiny, mert az országgyűlési képviselőt választani kívánók, most az ország határszéleken fegyverrel írják a történelmet. — Halálozás. Máday Aladár nyug. m. kir. bányatanácsos életének 64-ik évében f. hó 22-én Miskolczon meghalt. Imre János ügyvéd sógorát gyászolja az elhunytban. Hubert Jóasef műépítész hetven éves ko­rában Budapesten hirtelen meghalt. Városunk­ban az Osztrák-magyar Bank és a Takarék­pénztár Egyesület általa tervezett palotái em­lékét maradandóan fogják megőrizni. — A zenekedvelök hangversenye. A zenekedvelők egyesülete ma vasárnap d. u. Va5 órakor tartja meg nagy zenekari hang­versenyét, amely iránt az egész városban álta­lános az érdeklődés Figyelmeztetjük a közön­séget, hogy a hangverseny egyes számai alatt az ajtókat bezárják. — Hir orosz fogságból. Lapunk a Nyír­vidék cimére levelezőlap érkezeti Krasnojarsk­ból, mely szerkesztőségünkben megtekinthető. A levelezőlap németül van irva és magyar fordításban a következőképen hangzik: Az alább felsorolt katonák egészségesen hadifoglyok Kérem ezt a jNyirvidékben közé tenni, Borsi István, Kék. Mészáros László, Komoró. Iski József, Kisvárda. Zele János, Vasmegyer. Olcsvári Károly, Veresmart. Kras­nojarsk, 1916. január 16. Tisztelettel : Ara­nyossy, százados. — Országos vásár. A nyíregyházi Tamás­napi országos vásár március 6 és 7-én íog megtartatni. Ezidő szerint a jószágok felhaj­tása akadályokba nem ütközik. — Eljegyzés. Varró Géza eljegyezte Bogara Annuskát Nyíregyházán. — Min­den külön értesítés helyett. — — A Leány egylet legközelebbi teadél­utánja március 12-ikén lesz megtartva. — A rézgálic iránt való jelentkezéseket e hó végéig fogadhat csak el a gazdasági inté­zőség. Jelentkezni a városházán az emeleten, a nagyterem szomszédságában levő szobában lehet, kilónkint 3 korona előre lefizetendő, még igy is holdankint nem adnak többet 6 kilónál ebből a nagyon is keresett anyagból. A bemon­dott terület nagyságát hivatalból ellenőrzik. Azonban ugy halljuk, hogy a rézgálic osztását permetezésenkint megfogják ismételni. — Miikedvelői előadás. Rakamazon az 1916 évi február hó 19-én az uri közönség által rendezett jótékonycélu előadás ugy anyagi mint erkölcsi tekintetben fényesen sikerült. A műkedvelők az „Eleven újság" cimu tarka-barka háborús színjátékot adták elő. Az összes sze­replők kitűnően megállották a helyöket, s a jótékonyság érdekében kifejtett fáradozásaikért elismerést érdemelnek. Az ügyes rendezés és kitűnő szervezés a Bugyi Endre községi tanitó érdeme. Az előadás a járási rokkant alap javára 402 korona 48 fillért jövedelmezett. Felülfizettek: dr Heinrich Béla 20 K, Vereb Antal 10 K, Szmrecsányi Sándor 10 K, Pózer János 2 K, Sáfrány Ármin 10 K, Laza­rovits Dávidné 10 K, Ignáczi Elek 10 K, Ornstein Soma 10 K, Klein Sámuel 4 K, Nagy Péter 4 K, Berliner Emiiné 2 K, Veiksler Ferenc 2 K, Serfelek Konrádné 1 K, Kiss Imre 1 K, Frei Géza 6 K, Mikula Imre 2 K, Glück Dániel 5 K. Bón György 1 K, Fried Kálmán 2 K, Veisz Izidor 2 K, Tóth Lajos 2 K, Kóder Ferenc 2 K, Ekker Mihály 4 K, Serflek József 4 K, Ványai Ferenc 1 K, Halász János 2 K, Pásztor István 2 K, Kirner János 2 K, Újvári István 14 K, Kéki László 9 K, Szloboda Béla 3 K, Gomba Béla 2 K, Batta Miklós 2 K, Brandstetter Béla 8 K, Grósz Miksa 2 K, Funk Ernő 8 K, Mikola Károly 1 K, Münich Mihály 1 K, Szentgyörgyi János 1 K, Stieber Sándor 1 K, Csacskovics István 1 K, Fabó Zoltán 1 K, Sauer Ödön 14 K, Tomory Dezső 8 K, Lövinger József 1 K. Jegyeiket megváltották: Klein Aladár 6 K, Keresztúri György 6 K, Forgács János 5 K, Brandstetter Bertalan 10 K, Keresztúri Károly 5 K, Varga Márton 3 K. — Egy harctéri levél. Kedves Daltest­vérek! Szíves megemlékezésükért fogad­ják leghálásabb köszönetemet. Igazán oly jól eső érzés fogja el szivemet abban az esetben is, ha idegenektől hallok kedves daltestvéreim sorsa felől, hát még akkor, amidőn sajátkezű aláírásukkal ellátott lap­jukon tudatnak arról, hogy az otthon ma­radtak — ha kevesen is — de összetarta­nak és működnek. A közös ellenség — mely édes hazánkat rabló módra — akarta el-

Next

/
Oldalképek
Tartalom