Nyírvidék, 1916 (37. évfolyam, 1-104. szám)

1916-11-23 / 93. szám

6 95-ik szám. JSfittRYXDÉK 1916. november 30. Városi közleményei!. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: JÓBA ELEK. K. 30348—1916. Hirdetmény. Köztudomásra hozom, hogy az erdé­lyi hadszintéren vasúton ez idő szerint i csak Szászrégenig, Székely udvarhelyig, — Kőhalomig és Xagyszehenig lehet utazni. Nyíregyháza, 1916. november hó 17. Balla Jenő, polgármester. 587—1—1 K. 30590—1916. Hirdetmény. A m. kir. pénzügyminiszter urnák 1916 évi 138000 számú rendelete folytán mindazon családoknál, melyeknél az államsegélyre igény­jogosult családtagok száma legalább négy, és a katonai átvonulási illetéknek megfelelő teljes össszegü államsegélyt eddig azért nem kapták és nem kaphatták meg, mert a hadbavonult családfentartó bevonulása előtti napi keresete ennél kevesebb volt, az államsegély az átvo­nulási illetéknek megfelelő teljes összegre fog felemeltetni 1916 november elsejétől kezdő­dőleg. Ezen munkálatokat a városi adóhivatal fogja elvégezni, a felemelés iránt tehát jelent­kezni nem kell. Ugyanezen rendeletben felhatalmazást kap­tam arra, hogy mindazon segélyre jogosult családoknál, amelyeknél három, vagy ennél több 8 éven aluli gyermek van, a kettőn felül levő 8 éven alóli gyermek közül — a család megélhetési viszonyaihoz képest egyet vagy kettőt, indokolt esetekben többet is, mint teljes összegű segélyre jogosult családtagot vétet­hessen fel, ha a család megélhetése az eddigi államsegélylyel biztosítva nincs. Ezen felemelést a közigazgatási tanácsnok hivatalos helyiségében szóbelileg lehet kérni. Kelt Nyíregyházán, 1916 évi november hó lS-án. Balla Jenő, polgármester. (591-1-1) Lejrsobb a Hoffmann-féle pJtrkSm. k&ié. 37-?-3 Modern ház eladó Vécsey-utca 32. szám alatt. Értekezhetni lehet Luther-utca 5. szám, a tulajdonossal. 104—4—1 Belga óriás nyulak, eladók: Póta István telepén, Kert utca 38. Nyíregyháza. Eladó ház. Kiss Ernő-utca 33. sz. ház, mely áll: 3 szoba, egy üvegezett veranda, konyha, pince stb. olcsón eladó. Értekezhetni ugyanott, vagy levélileg a tulajdonossal: Tomory Zoltán, Szabolcs, u. p. Balsa. 10-1-99 Kölyök agár kutyák jutányosán eladók Damjanich-utca 12. szám alatt. Eladó egy 3'3 ló erős villanymotor jutányos áron. Cim a kiadóban, ' 2 — 1 Egy-két polgárista ki&lány naponkénti tanítását elválalom. Cim a kiadóban. Hirdetmény. A Nyírvidéki Takarékpénztár részvény­lársaság a nála 5°/o-nál magasabb kamat­láb mellett elhelyezett betétek kamatlábát 1917. évi január hó l.-tó'l kezdődő hatály­lyal 5°/o-ra leszállította. Nyíregyháza, 1916. november hó 18. Az igazgatóság. Eladó motor. Nyersolajmotor, 4 ütemü, 14 lóerejü szíjjal eladó. Cim a kiadóban. 538MO Üzemben megtekinthető. trágyát hordatok tiszta kő, por­cellán és üvegmenteset, mely föld­javitási célokra alkalmas Bezdek Lajos felügyelő Nyír­pazony. 589-M Mindenféle speciális uj talajmivelőgépek, Melichár és másféle sorvetőgépek, arató- és fükaszállógépek, stb. gazdasági gépek, raktáron kaphatók; — valamint csere utján vett használt motorok, lokomobilok, cséplőgépek és elevátorok előnyösen beszerezhetők: 192-9-1 Lichtmann (Lukács) Vilmos gépkereskedésében Nyíregyházán, Széchenyi-tér 3. Telefonszám 201. Eladó elköltözés miatt egy modern hálószoba berendezés jutányos áron. — Ugyanott porcellán és konyhaedény eladó Szarvas­utca 34. &3QS &59 OOtt SBHfi fmt ŰJZi 0É& BXá mt 8E3 B&SJg) | Ezüst-éremmel és díszoklevéllel kitüntetv* | f GABULYA MIHÁLY f I villanyerőre berendezett ruhafestő, vegy- I 1 tísztiió, gözmosó és plissérozó intézete, I | Nyíregyhaza, Vay Áclam-u. 13. | | Ruhákat vegyileg tisztit. J I Gyászruhákat 12 óra alaíí fest. r i f? | Sailér ás kézelőket 5 m a 2!! mos. f | TöölifíiS nagyságban síié és fekve süssá- | I Ket 1—2 óra alaíí püssérez, 303 g 1 f l Telefon szám 248. I H I A '»• nos »w3 nw' laa »»•< »»•» e»a wm hmm MI te**® "4—' K5 o> Ol rS C C GJ _Q JC CJ JS: igen szép választékban. Köröm-lack, köröm pasták, reszelők, i lók. Igen s^ép illatszer kasetták! Illatszerek dekaszámra is kimérve. Finom toillete szappanok, schamponok, hajtűk, fésű, fogkefe, haj- és ruhakefék, borax, OJA szépitőszerek. YES-pouder, créme és szappan, valamint DIANA készítmények főraktára. Ezüst és fémtisztitó szerek. EAU de COLOGNE különféle minőségben. Lysoform, toilette papírok, cipő-crémek, gyógyszeráruk, kötszerek, sebészeti anyagok és gyermek-tápszerek legjobb és legolcsóbb beszerzési forrása. roaeria § n jsr 1 7>r i*Ü) yr er o CJ lio j-C -t aj 2T sn Telefon 230. HwiFaowiiíá-ssz, Vái*oshás-nalota, Telefon 230. Vidéki megrendelések: azonnal to^áLbittatnaik:. 576-10-1!

Next

/
Oldalképek
Tartalom