Nyírvidék, 1916 (37. évfolyam, 1-104. szám)

1916-05-18 / 39. szám

4 39 ik szám. 11. A Feministák Nyiregyházi Egyesü­letének kérvénye a Bazár épületben lévő egyik bolthelyiség átengedése iránt. 12. Javaslat a szegény- és betegmen­házi tagok fölvétele tárgyában. 13. Szabályrendelet-tervezet a házi sze mét gyűjtése és kihordása tárgyában. Í4. Harsányi imréné nyiregyházi la­kos kérelme leréz nevü leányának a Hat­zel Márton féle alapítvány kamataiban le­endő részesítése iránt. 15. A Korona-szálló bérlőjének kérvé­nye a magán lakásául szolgáló helyiségek­ben átalakítások engedélyezése iránt. Esetleg más tárgyak. WMMWaafMM ÚJDONSÁGOK. — A lap kihordására vonatkozó pana­szokat kérjük azonnal közölni kiadóhiva­talunkkal. Telefon 139. — Apponyi Albert gróf Nyíregyházán. A Szabolcsvármegyei luráni Kör meghí­vására Apponyi Albert gról folyó hó 25-én, délután b órakor előadást tog tartani a vár megyeháza üléstermében, a rokkantalap ja­vára. Belépődíj egy korona. A meghívókat a napokban küldi szét a rendezőség. — Halálozás. A következő gyászjelen­tést kaptuk: A gávai ref. egyház fájdalmas szívvel jelenti, hogy mintegy félszázadon át hü, öreg lelkésze: id. Baráth Imre az 191b-ik év május hó 10-én este 8 órakor, hosszas szenvedés után életének 85-ik é­vében az Úrban jobblétre szenderült, id­vezült halottunk porsátorát 1916-ik év má­jus 12-én délután 3 órakor fogjuk temet­ni, mely gyásztisztességtételre szeretettel hívunk mnidenkit. Gáva, 191b. év május hó 11-én A ref. egyháztanács. Ama nemes har­cot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartotam. — Török ifjak Nyíregyházán. A török kormány által mezőgazdasági tanulmá­nyok végett Magyarországra küldött török ifjak közül május hó folyamán tizenketten vétettek fel. a nagykállóí földmvies iskolá­ba. A tizenkét török ifjú a mult vasárnap reggel érkezett Nyíregyházára Szabó Mi­hály igazgató vezetése alatt. A város neve­zetességeinek megtekintése után a keleti vendégek dr. Pröhle Vilmosnál tettek lá­togatást majd megtekintették a főgimnázi­um épületét, ahol Kozák István tanár a rajzterem és a rajzszertár felszerelését mu tatta be nekik. A főgimnáziumból a 'lu­ráni Kör helysiégébe vonult a társaság. — Délben Liptay Jenő vendégei voltak a tö­rök ifjak kísérőikkel együtt. Délután a Sós tón töltöttek egy órát s este hét órakor, egy reájuk nézve felejthetetlen nap emlé­keivel tértek vissza Nagykálióba. — Esküdisorsolás a helybeli kir. tör­vényszéken. Vasárnap délelőtt sorsolták ki a juniusi esküdtszéki ciklus esküdtbiráit. Rendes esküdtek lettek: Harsányi István kovácsmester Nagyhalász, Zorn Ádám ta­karékpénztári tisztviselő, Brozsek Józsei biztpstió titkár, Szlaboczky Imre ny. ta­nár, Barzó Pál gépész, Szmolár Pál föld­míves, Kálmáncheiyi Rudolf kisbirtokos Ujfehértó, Ebrey Győző gazdatiszt, Pau­lusz Márton egyházi pénztárnok, Tóth Sáli dor malomtulajdonos, Vajda Kálmán ügy­nök, Pásztor Pál asztalos, Laskai Ferenc kisbirtokos Buj, Csernyus Elek földbir­tokos Ujfehértó, Varga József ny. postafő­tiszt, Borbély Endre liszatársulati pénztár­nok Kisvárda, Bogár Lajos ny. főjegyző, Hunyadi László kereskedő, Holik Sámuel csizmadia, Hock Gusztáv kerékgyártó, Sí­pos Mihály aszlalos, Szoboszlai István kis­birtokos Nyirpazony, Nádasi György gaz­dálkodó, Lovas Kovács András földbirto­kos, Fráter Aladár ny. p. ü. számtanácsos, Vóna Józset magánzó; lrsay Gusztáv gép­gyáros, Eckerdt Elek ny. p. ü. igazgató, Róth Zsigmond pék, Váczi Ágoston gazdál­dálkodó. Helyettes esküdtek lettek: Graczon Ist­ván aszlalos, Prok Pál mészáros, Simi­csek Ferenc gépész, Ungár Józsei borke­reskedő, — Fazekas András gazdálko­dó, — Kencle Sándor terménykereske­dő, Horváth Lajos csizmadia, Szilág\ ri Kál­mán magánzó, id. Hurai János, magánzó id. Hurai János magánzó és Raduciner Sándor füszerkereskedő, helybeli lakosok. Junius hó 5-én kezdődik az esküdtszé­ki ciklus, amikor a szándékos emberölés büntette miatt Mátyás Lajos'ellen indított bünügy, mig junius b-án a halált okozott súlyos testi sértés büntette miatt Kalocsai Ignác és társai ellen indított bünügy kerül főtárgy alásra. — Jótékony táncmulalság. A nyiregy­házi iparos és kereskedő rekruta ifjak má­jus 20-án, szombaton este 8 órakor a Ko­rona dísztermében szinielőadással egybe­kötött jótékonycélu zártkörű táncmulat­ságot rendeznek a rokkant katonák javára. Belépődíj személyenként 2 K, családjegy 3 személyre 5 K. — Felülfizetések — te­kintve a jótékonycélt, köszönettel fogad­tatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. — Kárpáti ünnepély. A kótaji áll. el. népiskola tantestülete és ifjúsága általren dezett Kárpáti ünnepély ugy erkölcsileg, mint anyagilag igen szép eredménnyel vég ződött. Az ünnepély végeztével önkéntes adományokból befolyt 97.38 K. — Átépítés. A Sóstó villamos világítási vezetékét eddig a Kisvasút oszlopain helyezték el, de ez a biztonság rovására ment., mert az oszlopok a vasút és a telefon huzalaival amúgy is eléggé igénybe vannak véve. A világítási vezetékeket most a kemecsei ut mentén elhe­lyezett oszlopokra helyezik át. — Az adófizetés kötelezettsége uj ter­minushoz érkezett május 15-én. Aki hátralék­ban van tegyen eleget kötelezettségének már csak azért is, mert az államnak, városnak és más közintézménynek szüksége van a pénzre. A végrehajtás is rövidesen megkezdődik, és csak azok fognak kapni halasztást, akik való­ban rá vannak arra szorulva. — A nyiregyházi ref. egyház tantestülete tolyó hó 18-án, délután 3 órakor az Erzsé­bet-ligetben madarak és fák napját tart, mely re a szüléket és a tanügy barátait tisztelet­tel meghívja. — A városi tej még csak napok óta van forgalomban és már is olyan kelendőségnek örvend, hogy a jövedéki bizottság csak azok­nak a családoknak juttathat belőle, ahol azt a gyermekek száma vagy betegség indokolttá teszi A város ugyanis nem vállalkozhatott az egész lakosság tejjel való ellátására, csupán a gyermek halandóság csökkentése érdekében, sociális szempontból határozta el jó és olcsó tejnek a forgalomba hozását. — Gyorsaság a postán. E hó 13-án, szombaton délután Ujfeihértó község elöl­járósága címére 74(5. ragszám alatt leiadott pósta csomag e hó 17-én sem kézbesitte­tett Ujtehértón. Nem nagy jóakarattal a csomag 20 perc alatt még a feladás estéjén rendeltetési helyén lehetett volna. Hja, háború van!? < — Hólyagos himlő. Balkány község­ben az adóügyi jegyző Duhaja György hó­lyagos himlőben fekszik már harmadik he­te. A veszélyen ugyan már tul van, de ke­servesen megfizet azért a könnyelműsé­gért, amiért nem engedle magát beoltani. 1916. május 18. — Köszönet. A Nyiregyházi Általános Hitelintézet tekintetes Igazgatóságának sze­génysorsu tanulóink ruházatára küldött 30 K, azaz harminc korona segélyért ezúton is hálás köszönetet mond Ruhmann Andor isk. igazgató. * Haas Ignác ur korán elköltözött Etel­ka leánya emlékére 100 koronát juttatott kezeinkhez az árvák részére. Fogadja érte hálás köszönetemet. Ozv. Básthy. Barnáné, n. e. elnök. * A Nyiregyházi vöröskereszt fiókegye­sület tartalékkórházait föloszlatva nagy­mennyíségíT tárggyá/, .77 pÖEroc, 0T pár­na — sok főzőedény, tányér, evőeszköz stb — ajándékozta meg egyletünket. Nemes­szfvü" adományukért, mefyel a szTTnídéi gyernmiektelep céljaira használunk fel, ezúton is leghálásabb köszönetünket fejez­zük ki. A Leányegylet elnöksége. * A Fűszer és gyarmatáru rt. 50 K-át a Nyiregyházi általános hitelintézet rt. m. évi tiszta nyereségéből 30 K-t adományo­zott egyesületünk céljaira. Fogadják a nagylelkű adományozók hálás köszöne­tünket. A Leányegylet elnöksége. * A Nyíregyházi általános hitelintézet 30 koronát N.N>. 4 koronát volt szives adomá­nyozni. Fogadják érte hálás köszönetemet. özv. Básthy Barnáné n. e. elnök. * A Nyiregyházi Általános Hitelintézet 50 K-át ajándékozott a feministák Anya­védelmi céljaira. Fogadják érte hálás kö­szönetünket. Az elnökség. — Rézgálic jegyezhető elő e hó 20-ig a városházán 3 K 10 fillér kilónkénti árban. — Lóosztályozás. Akik a tavaszi íóvizs gáláthoz lovaikat elő nem vezethettek, a­ZOK eTíő TS-án vezessék' elő jószágaikat a Burítlí udvarára mert szfgoru "birságoTás áTít esnék máskülönben. — Sáska. Tegnapelőtt telefonon jelen­tették Ujfehértóról, hogy a határmentén, de nyíregyházi területen is sáskákat láttak nagyobb mennyiségben. Kis Sándor rendőrkapitány Hegyi Dezső miniszteri megbízott jelenlétében a hely­színén megjelent és megállapították, hogy földi bolhákról van szó, amelyek jelentéktelen kárt okoztak csupán. — Országos vásár lesz május 22-én Kis­várdán, 25-én Nyírbátorban, 31-én pedig Nyir­madán. —• Üdvös rendelet Rendőrkapitányunk megállapította, hogy egyes mészárosok és hen­tesek csak akkor szolgáltatták ki a zsir­nemüeket, ha hust is vásároltak vele egyidejű­leg. Más esetekben pedig a hus kiszolgáltatását tették a zsir vételtől függővé. Amennyiben ez a .szokás" ellentétben áll a kormányrende­letekkel, főkapitányságunk felhívta a mészáro­sokat és henteseket, hogy az ilyesmiktől tar­tózkodjanak, mert cselekményük igen szigorú bírságolást von maga után. — Jó tanács. Egyik olvasónk ajánlja, hogy forró napokon a járdákat és este há­zikertjeinket szorgalmasan locsoljuk, mi­vel elérjük azt, hogy a talajvíz a kulagba szivárog és a pincék alantas helyeken is pár hét alatt kiszáradnak. Ilyenkor ugyan is olyan erős a párolgás és a növények viz felvevő képessége, hogj' a talajba alig szivárog valami s ezenkívül fáradtságukat kárpótolva láthatjuk a közegészség terén és a növények erősebb növésében. — íioszoru szalagok nyomása nagy Írott betűkkel, valódi arany nyomással, Szabolesvármegj e területén egyedül lapunk nyomdájában készül.

Next

/
Oldalképek
Tartalom